Armoedebeleid en de impact op kinderen

Startdatum: 31 maart 2017
Organisatie: Amsterdam

Het onderzoek richt zich op de vraag op welke wijze het armoedebeleid van de gemeente Amsterdam bijdraagt aan het mee doen van alle Amsterdammers ongeacht de dikte van de portemonnee. Daarbij maken we inzichtelijk wie wel en wie niet profiteren van het gemeentelijke armoedebeleid en de intensivering van dat beleid en kijken we specifiek naar de impact van het beleid op kinderen uit minimagezinnen.

Welke onderzoeksvragen worden in het onderzoek beantwoord?

De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt:

Welke doelgroepen maken gebruik van de armoedevoorzieningen van de gemeente Amsterdam en zorgen de voorzieningen er voor dat Amsterdamse kinderen beter kunnen meedoen?

Deze centrale onderzoeksvraag beantwoorden we door middel van vier onderzoeksvragen. De eerste twee vragen hebben een algemeen karakter en hebben betrekking op alle voorzieningen binnen het armoedebeleid. De vragen drie en vier gaan over de impact van kindregelingen.

  1. Hoe hebben de verschillende doelgroepen en het gebruik van de armoedevoorzieningen zich sinds 2009 ontwikkeld?
  2. Hoe is de intensivering van het armoedebeleid vormgegeven en welke doelgroepen profiteren hiervan?
  3. Welke doelen worden er met de kindregelingen in het Amsterdamse armoedebeleid nagestreefd?
  4. Wat is de impact van het armoedebeleid op kinderen?

Wat is de aanleiding voor het onderzoek?

De aanleiding voor het onderzoek is een door de gemeenteraad op 10 november 2016 unaniem aangenomen motie, waarin de rekenkamer gevraagd wordt om een onderzoek uit te voeren naar de impact van het Amsterdamse armoedebeleid.

Hoe gaan we het aanpakken?

Het onderzoek kent een breed en diepte spoor.

Breed spoor

In het brede spoor van het onderzoek kijken we naar ontwikkelingen in het gebruik van armoedemaatregelen onder alle doelgroepen. We brengen in beeld hoe veranderende regelgeving en de intensivering van het armoedebeleid voor verschillende doelgroepen hebben uitgepakt. We maken bij de beantwoording van deze onderzoeksvraag gebruik van de verschillende armoedemonitoren, gebruikersbestanden van verschillende regelingen en financiële overzichten. Tevens voeren we hierover gesprekken met betrokken ambtenaren.

Diepte spoor

We moeten ons vanwege de complexiteit en doorlooptijd van het onderzoek beperken in de impact studie. We kiezen er daarom voor om in een verdiepende studie de impact van het armoedebeleid voor kinderen in beeld te brengen. Daarvoor maken we gebruik van verschillende onderzoeksstrategieën. We gebruiken bestaand onderzoek naar op kinderen gerichte regelingen, we analyseren aanvullend gebruikersbestanden, we koppelen databestanden aan elkaar (CBS-data en gemeentelijke data) om de impact van op onderwijs gerichte regelingen op schoolprestaties in beeld te krijgen, we voeren gesprekken met professionals en we spreken met ouders en kinderen uit minimagezinnen.

Wat is de planning?

De voorlopige planning van het onderzoek loopt van april 2017 tot en met oktober 2017. Naar verwachting zullen we het onderzoek in oktober 2017 openbaar maken.

 

Status

Bestuurlijk wederhoor