Evenwichtig woningaanbod

Startdatum: 02 januari 2017
Organisatie: Amsterdam

De vraag naar woningen in Amsterdam is zeer groot. De gemeente zet zich in om een evenwichtig woningaanbod te realiseren. De rekenkamer bekijkt wat het gemeentelijk beleid is, welke mogelijkheden de gemeente heeft om problemen op de woningmarkt aan te pakken, welke maatregelen ze daadwerkelijk neemt en wat nog zou kunnen gebeuren. De rekenkamer gaat proberen om vanuit het perspectief van verschillende groepen van Amsterdamse woningzoekenden te bekijken welke problemen zij bij het vinden van een andere woning tegenkomen en wat de gemeente kan doen om die te verminderen. In dit onderzoek beoordeelt de rekenkamer dus de inspanningen van de gemeente op wat er aan mogelijkheden is en niet de effectiviteit van wat de gemeente doet.

Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

De rekenkamer heeft in 2014 besloten om jaarlijks een onderzoek in het onderzoeks-programma op te nemen dat de Amsterdamse burger interessant vindt. Ook voor dit jaar hebben we – via een rekenkamerpanel – vier onderwerpen voor onderzoek aan burgers voorgelegd. De onderwerpen zijn bedacht door de studentenadviesraad van de rekenkamer; dat is een groep van 10 studenten die meedenkt over ons onderzoek en ons adviseert. Uit de 4 aan hen voorgelegde onderwerpen heeft het rekenkamerpanel gekozen voor een onderzoek naar een evenwichtig woningaanbod.

Hoe is de onderzoeksvraag tot stand gekomen?

In een verkenning heeft de rekenkamer zich verdiept in de ontwikkelingen op de woningmarkt in Nederland om richting te kunnen geven aan dit onderzoek. Daarbij is het woonbeleid van de gemeente Amsterdam bekeken en de onderwerpen die voor de gemeente Amsterdam nu actueel zijn. Wij hebben documenten bestudeerd en gesprekken gevoerd bij de gemeente. Op grond daarvan zijn we tot een vraagstelling en aanpak voor het onderzoek gekomen.

Wat is de centrale onderzoeksvraag en wat zijn de deelvragen?


De centrale onderzoeksvraag is:

In welke mate benut het college beschikbare instrumenten en maatregelen om de grootste onevenwichtigheden in het woningaanbod te verminderen?

 

De deelvragen zijn:
1. Welke onevenwichtigheden in het woningaanbod nemen we waar op dit moment?
2. Wat zijn de belangrijkste onevenwichtigheden?
3. Welke instrumenten en maatregelen kunnen worden gebruikt om de onevenwichtigheden in de woningmarkt te verbeteren? Waar grijpen deze op in? Wat kan worden gezegd over de effectiviteit?
4. In hoeverre gebruikt het college instrumenten en maatregelen die aansluiten bij de geconstateerde onevenwichtigheden? Op welke punten grijpen de door het college toegepaste instrumenten en maatregelen in? Op welke punten niet?

Hoe gaan we het aanpakken?


Als eerste stap gaan we de grootste onevenwichtigheden in beeld brengen in de vorm van profielen. Dit doen we door een analyse van bestaande data, voornamelijk van gegevens uit het bestand Wonen in Amsterdam. Op grond hiervan maken we een keuze van de onevenwichtigheden die wij het belangrijkst vinden. Die visualiseren we aan de hand van door ons gekozen profielen, in de vorm van fictieve persona’s. Zo krijgen we een beeld van de groepen Amsterdammers die het meest in de knel zitten op de woningmarkt.

 

Vervolgens gebruiken we de geselecteerde profielen als uitgangspunt voor een inventarisatie van instrumenten en maatregelen door (inter)nationaal verkennend onderzoek. We zoeken niet naar alle potentiële instrumenten en maatregelen, maar naar die instrumenten en maatregelen die zich richten op het oplossen van de vraagstukken die we als de grootste onevenwichtigheden in Amsterdam hebben beoordeeld.

 

Ten slotte inventariseren we welke instrumenten en maatregelen het college inzet om de grootste onevenwichtigheden aan te pakken. Dit onderdeel sluiten we af met een vergelijking tussen mogelijke instrumenten en maatregelen en feitelijk ingezette instrumenten en maatregelen. Deze resulteert in een analyse waaruit blijkt in welke mate het college beschikbare instrumenten en maatregelen benut om de grootste onevenwichtigheden in het woningaanbod te verminderen.

Wat is de planning?

De voorlopige planning van het onderzoek loopt van april 2017 tot en met oktober 2017. Naar verwachting zullen we het onderzoek in oktober 2017 openbaar maken.

Status

Bestuurlijk wederhoor