Grip op samenwerkingsverbanden Zaanstad

Startdatum: 01 februari 2017
Organisatie: Zaanstad

Samenwerkingsverbanden worden steeds belangrijker en de (financiële) risico’s die er mee verbonden zijn steeds groter. De gemeente Zaanstad werkt op verschillende manieren samen met andere gemeenten. Het aantal gemeentelijke samenwerkingsverbanden en –vormen is de laatste 10 tot 15 jaar aanzienlijk toegenomen. Dat roept vragen op over:
•    De wijze waarop het college en raad grip houden op de verschillende   samenwerkingsverbanden;
•    De gemeentelijke visie op samenwerking;
•    De mate van invloed die de gemeente kan uitoefenen;
•    De informatie die de raad ontvangt over  (financiële) risico’s die verbonden zijn aan samenwerkingsverbanden.

Wat is de aanleiding?

In ons onderzoeksprogramma 2016 is een verkenning opgenomen naar dit onderwerp. De rekenkamer heeft de verkenning uitgevoerd in november en december 2016.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is een completer beeld opstellen van alle samenwerkingsverbanden waaraan Zaanstad deelneemt. Daarnaast willen we via dit onderzoek ook zicht krijgen op de manier waarop het college en de raad grip houden op de samenwerkingsverbanden.

Wat is de onderzoeksvraag voor dit onderzoek?

Hoofdvraag
De hoofdvraag luidt als volgt: in hoeverre houden het college en de gemeenteraad grip op de samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente Zaanstad deelneemt?

Deelvragen

  1. Welke samenwerkingsverbanden zijn er en wat zijn voor/en nadelen aan samenwerking in algemene zin?
  2. Wat zijn opvallende kenmerken van de samenwerkingsverbanden (qua partners, vorm, aard, financiën en sturingsmomenten raad) van Zaanstad?
  3. In hoeverre bieden het Zaanse handboek en spelregels voor verbonden partijen voldoende houvast voor de gemeenteraad om grip te kunnen houden op samenwerkingsverbanden?
  4. Beschikt de raad volledige, tijdige en juiste informatie over de samenwerkingsverbanden?
  5. In hoeverre maakt de gemeenteraad actief gebruik van sturingsmogelijkheden die het heeft?
  6. In hoeverre vindt er periodieke evaluatie van de samenwerkingsverbanden plaats?
  7. Welke bondige informatie is er te geven over de samenwerkingsverbanden, waaraan de gemeente Zaanstad deelneemt?

Hoe pakken we het aan?

Voor de aanpak van het onderzoek in de eerste fase zullen we vooral gebruik maken van documentenanalyse via NVivo. Daarnaast zullen we enkele gesprekken voeren binnen de ambtelijke organisatie, met de wethouder en met enkele verbonden partijen.

Wat is de planning?

Het onderzoek wordt uitgevoerd van februari tot en met september 2017. Wij streven ernaar de gemeenteraad meteen na het zomerreces te informeren over de resultaten van dit onderzoek.

Wat zijn de eerste voorlopige bevindingen?

Halverwege het onderzoek heeft er een informeel gesprek met gemeenteraadsleden plaatsgevonden over de voorlopige bevindingen van het onderzoek. Er is gesproken over de Zaanse samenwerkingsverbanden, de kwaliteit van de informatie die de raad ontvangt en de mogelijkheden om als raad grip te houden en te sturen op samenwerkingsverbanden. Een verslag hiervan is hier te vinden.

 

 

 

Status

Feitelijk wederhoor