Subsidie bewonersondersteuning

Startdatum: 20 september 2016
Organisatie: Amsterdam

In het kader van de huurdersondersteuning subsidieert de gemeente de Wijksteunpunten Wonen, het meldpunt Ongewenst verhuurgedrag, het Stedelijk Bureau en de Huurdersvereniging Amsterdam. De organisaties zijn de laatste jaren sterk in beweging. In het collegeakkoord 2014-2018 is geformuleerd dat de huurdersondersteuning zal worden verbreed naar bewonersondersteuning. Zo zullen de Wijksteunpunten ook hulp bieden aan mensen die na het kopen van een (corporatie-)woning aan een vereniging van eigenaren (VVE) deelnemen en mensen die een erfpachtcontract afsluiten. Verder is recentelijk besloten dat de Wijksteunpunten Wonen van de stadsdelen per 1 januari 2017 zullen fuseren met het Stedelijk Bureau.
De taak van de collectieve belangenbehartiging ligt bij de Huurdersvereniging Amsterdam. Om de onafhankelijke positie van de Huurdersvereniging te versterken zal de vereniging zelf medewerkers in dienst nemen.
De rekenkamer vraagt zich af hoe de gemeente de gewenste veranderingen binnen de subsidierelatie aanstuurt en bewaakt. Met dit onderzoek gaan we na in hoeverre de gemeente een doeltreffende en rechtmatige besteding van subsidies voor bewonersondersteuning heeft geborgd.

Wat is de aanleiding?

 Dit onderzoek past binnen de onderzoekslijn Effectiviteit van subsidies, waarbij de rekenkamer door middel van verschillende onderzoeken een oordeel probeert te vormen over de vraag of in Amsterdam de effectiviteit van subsidieverlening voldoende is geborgd. De rekenkamer heeft tijdens het opstellen van het onderzoeks­programma 2015 van raadsleden verzoeken gehad om specifiek aandacht te besteden aan de subsidies voor bewonersondersteuning.

Wat is het doel van het rekenkameronderzoek?

  Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoeverre de gemeente een doeltreffende en rechtmatige besteding van de subsidies voor bewonersondersteuning en belangenbehartiging van huurders heeft gewaarborgd.

Welke onderzoeksvragen worden beantwoord?

De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek is:
In hoeverre is door de gemeente een doeltreffende en rechtmatige besteding van subsidies voor bewonersondersteuning geborgd?

We beantwoorden de centrale onderzoeksvraag aan de hand van twee onderzoeksvragen:

  1. In hoeverre is voor de subsidieverstrekking voldoende waarborgen aanwezig voor een doeltreffende besteding?
  2. In hoeverre is voor de subsidieverstrekking voldoende waarborgen aanwezig voor een rechtmatige besteding?

Hoe pakken we het aan?

Tijdens dit onderzoek kijken we naar het gehele proces van beleidsformulering tot subsidievaststelling. Bijzondere aandacht is er voor de subsidieverlening en de tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing. Voor een rechtmatige besteding ligt het accent op voldoen aan tijdigheid, vormvereisten en naleven van interne regels om het subsidieproces goed te laten verlopen.

De onderzoeksvragen zullen we beantwoorden aan de hand van interviews, bestudering van gemeentelijke documenten en dossieronderzoeken en literatuur­studie.

Wat is de planning?

Het onderzoek is gestart in september 2016. Naar verwachting zullen de resultaten van het onderzoek in mei 2017 openbaar worden gemaakt.

Status

Feitelijk wederhoor