Opvolgingsonderzoek proceskosten grondexploitaties

Startdatum: 19 juni 2017
Organisatie: Amsterdam

In januari 2014 bracht de Rekenkamer Amsterdam het rapport Proceskosten grondexploitaties uit. In dit rapport keek de rekenkamer naar de beheersing van de personele kosten voor de voorbereiding en ontwikkeling van ruimtelijke plannen voor grondexploitaties. De rekenkamer deed vijf aanbevelingen ter verbetering. Met dit opvolgingsonderzoek willen wij de gemeenteraad informeren over de wijze waarop het college van B en W uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen. Gelijktijdig met dit opvolgingsonderzoek voert de rekenkamer een verkenning uit naar hoe de gemeente is omgegaan met de waardering van de grondexploitaties mede in relatie tot de invoering van de vennootschapsbelasting bij gemeente. Mochten er uit deze verkenning bevindingen komen die voor de raad van belang zijn, dan zal daarover ook worden gerapporteerd. De planning is er op gericht dat de resultaten van het opvolgingsonderzoek nog dit jaar in de gemeenteraad kunnen worden behandeld.

 

Status

Uitvoering onderzoek

Gerelateerd onderzoek