Project 1012

Startdatum: 16 mei 2017
Organisatie: Amsterdam

Tussentijdse rapportage Onderzoek naar Project 1012
In het kader van ons lopende onderzoek naar Project 1012 brengen wij een tussentijdse rapportage uit. Deze tussentijdse rapportage bevat de uitkomsten van ons onderzoek naar de realisatie van de activiteiten die behoren tot de verantwoordelijkheid van Project 1012 en de ontwikkeling van aandachtsfuncties in het postcodegebied 1012. Hiermee beschrijven we het feitelijk verloop van Project 1012.

Op hoofdlijnen constateren wij dat een groot deel van de activiteiten die met Project 1012 waren voorgenomen, zijn uitgevoerd. Daarbij komt het wel regelmatig voor dat de scope of inhoud van activiteiten zijn gewijzigd. Ook is vrijwel altijd sprake van een latere afronding dan gepland zodat de sluiting van ramen, de sleutelprojecten en de herinrichting van de openbare ruimte op dit moment, nu Project 1012 op zijn eind loopt, nog niet zijn afgerond. De sluiting van de coffeeshops is wel volgens plan gerealiseerd. De transformatie van de overige aandachtsfuncties is binnen het tijdsbestek van 10 jaar tot slot niet echt van de grond gekomen.

De tussentijdse rapportage beslaat echter slechts een deel van ons onderzoek naar Project 1012 en gaat niet in op, onder meer, de gerealiseerde effecten ten aanzien van de economische ontwikkeling en de criminele infrastructuur van het postcodegebied 1012. De tussentijdse rapportage bevat daarom geen eindconclusie over de doeltreffendheid van Project 1012 en geen aanbevelingen. Wij verwachten in mei 2018 te rapporteren over ons volledige onderzoek waarbij wij ook een eindconclusie zullen trekken en aanbevelingen doen.

Kaart van ontwikkeling Oudekerksplein en omgeving Damstraat / Hoogstraten. Voor dit onderzoek heeft de rekenkamer een kaart gemaakt waarin de ontwikkeling in de periode 2008 – 2017 van de aanwezige winkels, restaurants en andere functies in de gebieden rondom het Oude Kerk en de Damstraat en Hoogstraten zichtbaar is. In de kaart kan per pand de ontwikkeling (o.a. met foto’s) door de jaren heen worden gevolgd. Als u opmerkingen heeft bij de kaart dan kunt u dit doorgeven aan Onderzoek1012@rekenkamer.amsterdam.nl

– Klik hier voor de interactieve kaart

Woont, werkt of onderneemt u in deze gebieden? Wij zijn erg geïnteresseerd in uw ervaringen met Project 1012. Als u beschikbaar bent om hierover een gesprek met ons te voeren dan kunt u zich hier opgeven

Toelichting op het onderzoek. Bijna 10 jaar geleden is de gemeente Amsterdam gestart met een ambitieuze aanpak van het postcodegebied 1012: het oude centrum van Amsterdam dat onder meer bestaat uit de Wallen. Nu Project 1012 bijna ten einde loopt onderzoekt de rekenkamer in hoeverre dit langlopende project de gestelde doelen heeft bereikt. We willen daarvoor niet alleen inzichtelijk maken of de activiteiten van Project 1012 volgens plan zijn uitgevoerd, maar ook welk effect Project 1012 op het oude centrum van Amsterdam heeft gehad.

Welke onderzoeksvragen worden in het onderzoek beantwoord?

De centrale onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidt als volgt: Heeft de gemeente met de ruimtelijke aanpak van het postcodegebied 1012 een economische opwaardering en een doorbraak van de criminele infrastructuur gerealiseerd? De beantwoording van deze onderzoeksvraag zal aan de hand van de volgende 5 deelvragen plaatsvinden:

  1. Zijn de activiteiten van Project 1012 volgens plan uitgevoerd?
  2. Welke activiteiten zijn daarnaast door de gemeente (of partners van de gemeente) ontplooid die van invloed zijn op de ruimtelijke en economische kwaliteit in het postcodegebied 1012?
  3. Welke resultaten zijn bereikt ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal aandachtsfuncties in het postcodegebied 1012?
  4. Heeft Project 1012 op straatniveau geleid tot een herstel van de functiebalans?
  5. Is in het postcodegebied 1012 een economische opwaardering en doorbraak van de criminele infrastructuur gerealiseerd?

Wat is de aanleiding voor dit onderzoek?

In 2007 werd het Project 1012 (toen nog: Coalitieproject 1012) gestart met als doel de criminele infrastructuur te doorbreken en de eenzijdige economische infrastructuur te transformeren naar een meer divers en hoogwaardig aanbod. Voor dit doel zijn raambordelen gesloten, sleutelprojecten uitgevoerd en is actief ingezet op verbeteringen in aangewezen straten en gebieden binnen het postcodegebied. In 2011 hebben we de kwaliteit van de beleidsmatige en financiële kaders van dit project onderzocht en daarover een rapport uitgebracht aan de gemeenteraad en de stadsdeelraad. In dit rapport hebben we ook aandacht gevraagd voor de informatievoorziening over de voortgang van het project en de financiën. Het is de bedoeling de projectorganisatie uiterlijk in 2018 op te heffen en op te laten gaan in de gemeentelijke organisatie. Project 1012 komt daarmee binnenkort ten einde. De rekenkamer acht daarmee de tijd rijp om na te gaan welke resultaten met Project 1012 zijn behaald en wat deze aanpak heeft betekend voor het oude centrum van Amsterdam.

Hoe gaan we het aanpakken?

In dit onderzoek richten we ons allereerst op de activiteiten die in het kader van Project 1012 sinds 2009 zijn ontplooid, zoals het herinrichten van de openbare ruimte in het gebied, het realiseren van sleutelprojecten en het uitvoeren van de straatgerichte aanpak. Waar nodig zullen wij ook activiteiten onderzoeken die in dezelfde periode van invloed zijn geweest op het ruimtelijke of economische karakter van het postcodegebied 1012.

We willen echter verder kijken dan alleen of de geplande activiteiten ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Daarom onderzoeken we ook Project 1012 de verwachte resultaten heeft behaald. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de behaalde resultaten in 2 straatclusters (het Oudekerksplein en Damstraat / Hoogstraten). Tot slot willen we uiteindelijk meer zicht krijgen op het effect op het oude centrum van Amsterdam: is er een economische opwaardering gerealiseerd en is de criminele infrastructuur doorbroken. Om dit in beeld te brengen voeren wij voornamelijk een kwalitatieve studie uit op basis van een serie gestructureerde interviews.  

Wat is de planning?

De voorlopige planning van het onderzoek voorziet in een publicatie in mei 2018.

 

 

 

.

 

 

Status

Bestuurlijk wederhoor

Gerelateerd onderzoek