Zicht op schaarse vergunningstelsels

Startdatum: 06 juni 2018
Organisatie: Amsterdam

Naar aanleiding van de verkenning naar de vergunningverlening in de passagiersvaart (op verzoek van de raad) voert de rekenkamer een onderzoek uit naar schaarse vergunningstelsels met als belangrijk onderdeel de informatievoorziening aan de raad.

Het vraagstuk van schaarste speelt naast de passagiersvaart ook op andere beleidsterreinen, zoals speelautomatenhallen, seksbedrijven, markten en standplaatsen. Een adequate inrichting en toepassing van een vergunningstelsel luistert nauw. Met dit onderzoek willen we het zicht vergroten op de mogelijkheden en beperkingen bij schaarse vergunningstelsels, wat bijdraagt aan een bandbreedte voor raadsleden bij het formuleren van wensen tijdens het uitvoeren van hun kaderstellende en controlerende taak. We zullen hierbij een inventarisatie maken van de schaarse vergunningstelsels binnen de gemeente Amsterdam en algemene inzichten rondom mogelijkheden en beperkingen van schaarse vergunningstelsels. Centrale vraag van het onderzoek is of de raad door het college hierover ook voldoende wordt geïnformeerd. Daarbij zal zeker aandacht worden besteed aan vergunningverlening in de passagiersvaart.

Op 24 juli 2018 heeft de rekenkamer de opzet van het onderzoek gepubliceerd. De verwachte publicatiedatum is eind 2018.

Aanleiding onderzoek: Verkenning Vergunningverlening in de passagiersvaart (juni – dec 2017)

Op 18 mei 2017 ontving de rekenkamer het verzoek van de gemeenteraad om onderzoek te doen naar ‘het gehele proces rond de passagiersvaart sinds de Nota Varen (2013) tot nu’. De rekenkamer liet in een reactie weten het onderwerp eerst grondig te willen verkennen.

De verkenning waarbij een reconstructie is gemaakt van de gebeurtenissen rondom de vergunningverlening in de passagiersvaart in de periode 2010-2017, is eind december 2017 afgerond. Uit de verkenning kwamen twee onderzoeksrichtingen naar voren (zie onze brief aan de gemeenteraad) die zinvol zijn voor toekomstige beleidsvorming door de gemeente, daar waar schaarste als gevolg van vergunningverlening een rol speelt:

  • Vergunningsstelsels en de Dienstenwet
  • Vertaling wensen gemeenteraad naar relevante gunningscriteria en toetsing

Op basis van voorbereidende werkzaamheden in periode juni – juli 2018, waaronder gesprekken met enkele raadsleden, heeft de rekenkamer gekozen voor een onderzoek naar vergunningstelsels, waar sprake is van een schaarsteverdeling.

Status

Uitvoering onderzoek