Rapport Verwijderen van fietsen is in commissie ID besproken: college neemt na vragen van raadsleden aanbevelingen over

18 september 2014

Op woensdag 17 september 2014 sprak de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid over het rekenkamerrapport Verwijderen van fietsen. De raadsleden vonden het rapport logisch en helder. Raadsleden vroegen de wethouder Infrastructuur om het standpunt ten aanzien van aanbeveling 3 en 5 te verduidelijken. De wethouder gaf aan alle aanbevelingen van de rekenkamer te willen overnemen. Het college wil door middel van volwassen, heldere communicatie het bewustzijn bij fietsers over regels vergroten. Daarnaast streeft het college naar meer eenduidigheid in regels voor handhaving bij de verschillende stadsdelen. Dit wil ze bereiken door het opstellen van een Kader Fietsparkeren, met heldere stedelijke regels en ruimte voor maatwerk in buurten. Dit kader zal het college in december 2014 aan de raad voorleggen.