Armoedebeleid in Amsterdam

Laatste update: 15 november 2016

Over het onderzoek
Volgens de Amsterdamse Armoedemonitor 2008 beschikten in Amsterdam ongeveer 69.000 huishoudens over een laag inkomen. De gemeente Amsterdam voert armoedemaatregelen uit om te voorkomen dat deze huishoudens vanwege financiële belemmeringen onvoldoende kunnen meedoen aan de samenleving. Onderdeel van het armoedebeleid is het verstrekken van inkomensondersteuning. Vanwege de omvang van het aantal huishoudens met een laag inkomen, de financiële omvang van de gemeentelijke inkomensondersteuning en de complexiteit van de uitvoering, onderzocht de rekenkamer in Armoedebeleid in Amsterdam de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de inzet van inkomensondersteunende maatregelen.

Status en conclusies
Het onderzoek is in 2010 gepubliceerd en in 2014 en 2016 voerden we opvolgingsonderzoeken uit. Hierin zijn we nagegaan op welke wijze het college van burgemeester en wethouders invulling heeft gegeven aan de aanbevelingen uit het onderzoek uit 2010.

Uit het eerste opvolgingsonderzoek bleek dat zeven van de tien aanbevelingen nog in uitvoering waren en er niet één volledig was uitgevoerd, zie ook de rekenkamerbrief en het onderzoeksrapport. Uit het tweede opvolgingsonderzoek bleek dat drie aanbevelingen niet waren uitgevoerd, zie ook de rekenkamerbrief en het onderzoeksrapport.

Tijdlijn

16 november 2016

Tweede opvolgingsonderzoek

18 februari 2014

Eerste opvolgingsonderzoek

27 mei 2010

Onderzoek