Benchmark jaarverslagen 2007

Laatste update: 15 juli 2008

In de periode van half maart tot begin juni 2008 beoordeelde de rekenkamer de jaarstukken 2007 van 9 Amsterdamse stadsdelen en van de gemeente Zaanstad op de volgende aspecten:

  • consistentie en meetbaarheid van de doelstellingen in de programmabegroting 2007;
  • verantwoording over resultaten en activiteiten en adequate toelichting van de verschillen tussen bereikte en beoogde resultaten;
  • verifieerbaarheid en betrouwbaarheid van kwantitatieve gegevens over bereikte resultaten.

Voor 9 stadsdelen en de gemeente Zaanstad bracht de rekenkamer via een zogenaamde quick scan een afzonderlijk rapport uit, waarin de bevindingen, conclusies en aanbevelingen voor de betreffende overheid zijn opgenomen.
De 9 aangeslotenstadsdelen zijn: Bos en Lommer, Centrum, de Baarsjes, Geuzenveld-Slotermeer, Oud-West, Slotervaart, Westerpark, Zeeburg, ZuiderAmstel. In deze benchmark zet de rekenkamer de resultaten van de 10 afzonderlijke onderzoeken op een rij en presenteert zij een aantal ‘best practices’ die ze heeft aangetroffen.

De onderzoeksvragen waren de volgende:

  1. Zijn de doelstellingen in de programmabegroting 2007 consistent en meetbaar geformuleerd? Biedt de programmabegroting 2007 een voldoende basis om achteraf meetbaar te kunnen verantwoorden?
  2. Geeft het dagelijks bestuur in het jaarverslag 2007 inzicht in de realisatie van de doelstellingen en de daarvoor uitgevoerde activiteiten? Worden de verschillen ten opzichte van de programmabegroting 2007 adequaat toegelicht (artikel 25.2 van het BBV)?
  3. Zijn de doelstellingen in het jaarverslag voorzien van kwantitatieve gegevens over de bereikte resultaten? Zijn deze gegevens in het jaarverslag verifieerbaar en betrouwbaar?

In de quick scans beantwoordde de rekenkamer de drie onderzoeksvragen voor twee programma’s uit de jaarverslagen 2007: de programma’s ‘Veiligheid’ en ‘Milieu’. Door bij alle stadsdelen en de gemeente Zaanstad dezelfde programma‘s te beoordelen, is het mogelijk om – evenals vorig jaar – een benchmark uit te voeren naar de kwaliteit van het jaarverslag over 2007.

Op de hoofdvraag van het onderzoek of de raden zich op basis van de jaarverslagen een oordeel kunnen vormen over de doeltreffendheid van het gevoerde beleid, komt de rekenkamer tot de conclusie dat dit voor de onderzochte overheden gemiddeld ‘matig’ tot ‘voldoende’ het geval is.