Meetbaarheid gemeten. Beoordeling jaarplan 2007

Laatste update: 1 november 2006

Ondanks verbeteringen ten opzichte van vorige jaren is het jaarplan (begroting) 2007 van de gemeente Amsterdam nog onvoldoende meetbaar. Hierdoor kan de gemeenteraad het college slechts beperkt afrekenen op de voortgang. Ook is een groot aantal doelen uit het programakkoord niet in dit jaarplan opgenomen. Verder ontbreken cijfers om de voortgang te controleren of zijn ze van onvoldoende kwaliteit.

In het programakkoord 2007-2010 heeft het college zich voorgenomen de afspraken uit dit akkoord uit te werken in concrete, afrekenbare doelstellingen. Op verzoek van de gemeenteraad heeft de rekenkamer het jaarplan 2007 op deze belofte onderzocht. Het onderzoek richtte zich op de meetbaarheid van de doelen, de kwaliteit van de nulmetingen en het proces van totstandkoming van het jaarplan.

Meetbaarheid van de doelen
In het jaarplan 2007 formuleert het college 157 doelen die het tot 2010 wil bereiken. Van dit aantal voldoet slechts 30% aan de drie belangrijkste eisen van meetbaarheid. Daarnaast heeft het college 46 doelen uit het  programakkoord niet of slechts gedeeltelijk als doelstellingen in het jaarplan opgenomen. Als gevolg hiervan dreigen deze doelen uit beeld te raken. Voorbeelden hiervan zijn de forse uitbreiding van het aantal  buurtregisseurs, het aanbod van taalcursussen voor iedereen die het nodig heeft of zorgen voor voldoende laaggeschoold werk.

Kwaliteit van de nulmetingen
Nulmetingen zijn van belang om de startpositie van doelstellingen vast te leggen. De rekenkamer vindt de nulmetingen nog van onvoldoende kwaliteit om als startpunt te dienen. Het college kan voor 49 (45%) van de 108 nulmetingen uit het jaarplan niet aangeven waarop de cijfers van het startpunt zijn gebaseerd. Bovendien blijkt dat de cijfers niet juist of niet betrouwbaar zijn van een derde van de 33 nulmetingen die de rekenkamer nader heeft onderzocht. Dit betreft bijvoorbeeld het aantal innovatieve en creatieve bedrijven en het aantal goed functionerende gesubsidieerde organisaties voor integratie, participatie en emancipatie.

Proces
Ondanks de inspanningen van het college om tot een beter meetbaar jaarplan te komen, is de rekenkamer van mening dat de systematiek om dat te bereiken nog onvoldoende is uitgewerkt. Op verzoek van het college heeft de rekenkamer een eerdere versie van het jaarplan beoordeeld en hierover op 1 september gerapporteerd. Het college heeft slechts beperkt gebruik gemaakt van de aanbevelingen van de rekenkamer. Zo is één van de aanbevelingen, namelijk het ontwikkelen van een definitieboekje waarin de meetbaarheid en afrekenbaarheid van doelstellingen overzichtelijk is gepresenteerd, nog niet opgevolgd.