Nazorg aan gedetineerden

Laatste update: 17 april 2018

Over het onderzoek

De gemeente Amsterdam onderneemt veel activiteiten waarbij gedetineerden baat kunnen hebben bij terugkomst in de samenleving. Hoewel de Top600-aanpak wellicht de meest bekende is, heeft Amsterdam ook een reguliere aanpak die gebaseerd is op landelijke afspraken. Door de voortdurende politieke en maatschappelijke belangstelling voor veiligheid en het voorkomen van recidive, besloot de rekenkamer hier een onderzoek naar uit te voeren. Dit onderzoek is in 2013 gepubliceerd.

In 2018 hebben we een opvolgingsonderzoek uitgevoerd, waarin we zijn nagegaan op welke wijze het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam invulling heeft gegeven aan de aanbevelingen uit het onderzoek uit 2013.

Status en conclusies

In het achterliggende onderzoek (2013) concludeerden we dat een helder integraal beleidskader en bijbehorend budget ontbrak, en dat de samenhang onduidelijk was tussen het reguliere nazorgbeleid, het bestaand beleid voor bijzondere doelgroepen en de algemene voorzieningen. Voor meer informatie en onze aanbevelingen, lees het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

Uit het opvolgingsonderzoek (2018) blijkt dat het college de aanbevelingen voortvarend heeft opgepakt en aanzienlijke verbeteringen heeft doorgevoerd. Voor meer informatie en onze aanbevelingen, zie de rekenkamerbrief en het onderzoeksrapport.

Tijdlijn

17 april 2018

Opvolgingsonderzoek