Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Omzetting recht van erfpacht in vol eigendom (aanvulling)

Laatste update: 19 juni 2015

Sinds 1995 bestaat voor huiseigenaren in Zaanstad de mogelijkheid om het recht van erfpacht om te zetten naar vol eigendom. In 2007 zijn deze uitvoeringsregels gewijzigd. Bij een groep erfpachters die door de gemeente in 2011 actief waren benaderd over de mogelijkheid tot omzetting naar vol eigendom ontstond onrust. Het geoffreerde bedrag was aanzienlijk hoger dan dat onder de oude regels zou zijn geweest, en de gemeente zou hebben nagelaten om de erfpachters te informeren over de wijziging van de regels en de consequenties daarvan voor de erfpachters.

Begin 2014 heeft de rekenkamer de gemeenteraad geïnformeerd over de bevindingen uit de uitgevoerde verkenning naar deze wijziging van de erfpachtregels. Tussen het moment van informeren (16 januari 2014) en behandeling van de rekenkamerbrief in het Zaanstad Beraad (11 september 2014) is nieuwe informatie beschikbaar gekomen waarvan de rekenkamer vond dat deze ook nog in de verkenning moest worden meegenomen. Het betrof informatie over:

  • het aantal omzettingen van 2003 tot en met 2005;
  • de resultaten van het interne vooronderzoek (2014) naar het gerucht dat ambtenaren hun recht van erfpacht hadden omgezet met voorkennis;
  • het advies van Bureau Integriteit Amsterdam aan de gemeentesecretaris Zaanstad met als onderwerp: advies voorkennis ambtenaren omzetting recht van erfpacht in vol eigendom en
  • de notitie van de burgemeester aan het presidium.

Deze nieuwe informatie geeft geen aanleiding om het besluit van de rekenkamer (januari 2014) – om de wijzigingen in regels voor erfpacht (2007) voorlopig niet te onderzoeken – te herzien.

Op grond van de aanvullende verkenning is de rekenkamer van mening dat er geen reden is om aan te nemen dat ambtenaren, wethouders of raadsleden in de periode maart 2006 tot en met april 2007 gebruik hebben gemaakt van voorkennis bij het omzetten van het recht van erfpacht in vol eigendom.