Opvolgingsonderzoek Achterstallig onderhoud in Amsterdam-Centrum

Laatste update: 25 september 2012

In december 2008 publiceerde de rekenkamer het rapport Achterstallig onderhoud in Amsterdam-CentrumDit rapport bevatte in totaal 6 aanbevelingen gericht op verbeteringen in het functioneren van het stadsdeel.

De rekenkamer wil de stadsdeelraden informeren over de wijze waarop de dagelijks besturen van de stadsdelen uitvoering hebben gegeven aan de aanbevelingen in de rapporten van de rekenkamer. Daarom onderzoekt de rekenkamer in de regel enige jaren na publicatie de wijze waarop deze aanbevelingen zijn opgepakt binnen de stadsdelen.

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:

  1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de stadsdeelraad?
  2. In welke mate is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

De rekenkamer is nagegaan hoe het staat met de uitvoering van de aanbevelingen. De rekenkamer heeft haar oordeel over de wijze waarop en de mate waarin uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen gebaseerd op:

  • De ambtelijke schriftelijke reactie op de vraag van de rekenkamer naar de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen in het rapport.
  • De documenten die zijn verschenen na publicatie van het rapport Achterstallig onderhoud in Amsterdam-Centrum en waaruit volgens het stadsdeel blijkt op welke wijze de aanbevelingen ter hand zijn genomen.
  • Toelichtende gesprekken met de verantwoordelijk ambtenaren van het stadsdeel.

Bevindingen vervolgonderzoek
In onderstaand overzicht is aangegeven welke aanbevelingen, die de rekenkamer in het eindrapport heeft gedaan, door het dagelijks bestuur zijn uitgevoerd.

Tabel 1 – Conclusies uitvoering aanbevelingen

aanbeveling overgenomen uitgevoerd
1. Geef inzicht in de omvang van de onderhoudsachterstand deels +
2. Verbeter het beheersysteem geheel +
3. Scherp de prioritering van uit te voeren projecten aan deels
wordt voorbereid
4. Voer de uitvoering van projecten op deels +
5. Verbeter de informatievoorziening aan de stadsdeelraad geheel niet
6. Ontwikkel een visie op de toekomst van de middelen in het Parkeerfonds geheel +

De rekenkamer concludeert op grond van dit opvolgingsonderzoek dat 4 van de 6 aanbevelingen zijn uitgevoerd, van 1 de uitvoering in voorbereiding is en 1 – niet door het dagelijks bestuur overgenomen aanbeveling – niet is uitgevoerd.