Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Opvolgingsonderzoek De Wmo in Zaanstad

Laatste update: 3 oktober 2013

De meeste aanbevelingen zijn uitgevoerd. Naar aanleiding van het opvolgingsonderzoek van de rekenkamer gaat het college de uitvoering van het persoonsgebonden budget (Pgb) verder verbeteren.

In september 2009 publiceerden wij het onderzoek De Wmo in Zaanstad. Het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp. Dit rapport resulteerde destijds in 14 aanbevelingen. In het opvolgingsonderzoek is gekeken naar de volgende vragen:

  • In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de gemeenteraad?
  • In welke mate heeft het college van B en W uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Wij concluderen op grond van dit opvolgingsonderzoek dat het college op dit moment 10 van de 14 aanbevelingen volledig heeft uitgevoerd. Drie  aanbevelingen zijn gedeeltelijk uitgevoerd, één aanbeveling is niet uitgevoerd.

Het college heeft een aantal maatregelen ingevoerd om misbruik bij Pgb’s tegen te gaan. Maar deze maatregelen zijn niet voorzien van een visie en ook nog niet geëvalueerd. Ook komt het nog voor dat burgers langer dan 8 weken moeten wachten op de aanvraag van een Pgb. Verder heeft de gemeenteraad, ondanks de toezegging van het college, nog steeds geen inzicht in het werkelijke budget voor huishoudelijke hulp.

 Wij attenderen daarom de gemeenteraad op de volgende drie aandachtspunten:

  1.  Voorzie maatregelen om misbruik tegen te gaan van een visie en evalueer de werking van maatregelen;
  2. Vergroot de klantvriendelijkheid richting de burger;
  3. Inzicht in de werkelijke kosten voor huishoudelijke hulp, zeker nu burgers geacht worden langer thuis te blijven wonen.

  Hoewel het college de aandachtspunten onderschrijft, heeft het niet concreet aangegeven hoe zij nadere invulling zal geven aan de aandachtspunten.   

Door het aanbrengen van twee correcties heeft de rekenkamerbrief een latere datum (7 oktober 2013) dan de datum van openbaarmaking (3 oktober 2013).