Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Opvolgingsonderzoek Multi Functioneel Centrum Binnenhof

Laatste update: 2 oktober 2012

In oktober 2007 heeft de rekenkamer het rapport Multi Functioneel Centrum Binnenhof  gepubliceerd. Het rapport bevatte in totaal 9 aanbevelingen gericht op het functioneren van het stadsdeel.

In het rapport van oktober 2007 constateerde de rekenkamer dat het stadsdeel met de bouw van het MFC Binnenhof beschikt over één gebouw waarin diverse onderwijs- en welzijnsvoorzieningen onder één dak zijn gebracht. Naar de mening van de gebruikers van het MFC kwam het gebouw aan veel van hun wensen tegemoet. Wel waren er klachten over de klimaatbeheersing in het gebouw en op de speelpleinen. De beoogde samenwerking tussen de gebruikers van het gebouw, in het bijzonder de twee scholen en de welzijnsorganisaties, bleek in de praktijk niet van de grond te zijn gekomen. De belangstelling bij de betrokkenen bleek daarvoor niet groot te zijn. Ook plaatste de exploitatie van het MFC Binnenhof het stadsdeel voor problemen, omdat de tekorten op de exploitatie groter waren dan verwacht was.

Drie jaar na de publicatie van het rapport onderzocht de rekenkamer hoe het dagelijks bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel en – sinds mei 2010 – van stadsdeel Zuid uitvoering hebben gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport van oktober 2007.

Bevindingen vervolgonderzoek
In onderstaand overzicht is aangegeven welke aanbevelingen, die de rekenkamer in het eindrapport heeft gedaan, door het dagelijks bestuur zijn uitgevoerd.

Tabel 1 – Conclusies uitvoering aanbevelingen

Aanbeveling Uitgevoerd
1. Stel functie MFC vast in relatie tot exploitatie

+

2. Wees voorzichtig met doorschuiven oplossingen naar marktpartij

+

3. Pak de structurele tekortkomingen aan

+

4. Neem als db de leiding over de samenwerking tussen de huurders

5. Wijs voor de huurders één contactpersoon bij het stadsdeel aan

+/-

6. Maak structurele tekorten van het MFC duidelijk in de lopende begroting

7. Neem bij voorkeur geen PM posten op in de begroting

+

8. Stel een plan van aanpak op

+

9. Leg de raad een agenda voor van nog te nemen besluiten

+

De rekenkamer concludeert op grond van dit vervolgonderzoek dat 6 van de 9 aanbevelingen zijn uitgevoerd, dat één aanbeveling deels is uitgevoerd en dat twee aanbevelingen niet zijn uitgevoerd.