Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Opvolgingsonderzoek Schoonhouden van de openbare ruimte

Laatste update: 26 maart 2013

In 2008/2009 onderzocht de rekenkamer de organisatie en de uitvoering van het schoonhouden van de openbare ruimte in 7 toenmalige stadsdelen: Bos en Lommer, de Baarsjes, Geuzenveld-Slotermeer, Oud-West, Slotervaart, Westerpark, Zeeburg en ZuiderAmstel. Het onderzoek resulteerde in totaal in 8 aanbevelingen voor verbetering. Bij 3 aanbevelingen was daarbij speciale aandacht gevraagd voor een specifiek stadsdeel.

De rekenkamer wil de stadsdeelraden informeren over de wijze waarop de dagelijks besturen van de stadsdelen uitvoering hebben gegeven aan de aanbevelingen in de rapporten van de rekenkamer. Daarom onderzoekt de rekenkamer enige jaren na publicatie de wijze waarop deze aanbevelingen zijn opgepakt binnen de stadsdelen. In dit onderzoek stonden de volgende vragen centraal:

  1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de stadsdeelraden?
  2. In welke mate is door de dagelijks besturen van de stadsdelen uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Behandeling in de stadsdeelraden
Het rapport Schoonhouden van de openbare ruimte uit 2009  is door de stadsdeelraden van De Baarsjes, Bos en Lommer, Geuzenveld-Slotermeer, Oud-West, Slotervaart en ZuiderAmstel inhoudelijk behandeld. In De Baarsjes, Bos en Lommer en Slotervaart nam de stadsdeelraad ook een besluit waarbij de aanbevelingen van de rekenkamer geheel of gedeeltelijk werden overgenomen. De stadsdeelraden van Westerpark en Zeeburg kozen ervoor het rapport niet inhoudelijk te bespreken en namen geen besluit over het rapport. De raadscommissie Openbare Ruimte van de gemeenteraad van Amsterdam besprak het rapport en nam het ter kennisname aan.

Uitvoering van de aanbevelingen
De rekenkamer concludeert op grond van dit opvolgingsonderzoek dat 6 van de 8 aanbevelingen door alle stadsdelen zijn uitgevoerd. De aanbevelingen over de beïnvloeding van het gedrag van burgers, over de stedelijke zwerfvuilmeting, over de aanbesteding van groenbestekken en die over de meldingenregistratie en de Amsterdamse Servicecode zijn uitgevoerd of op een haar na (nieuwe meldingenregistratie en servicecode) gereed. Alleen de aanbeveling over de kostenefficiency pakten de stadsdelen niet op. In de stadsdelen Nieuw-West en Oost is deze aanbeveling deels uitgevoerd; West en Zuid voerden hem niet uit. De aanbeveling over beeldvegen is door Nieuw-West, Oost en Zuid wel uitgevoerd en door West gedeeltelijk. De rekenkamer formuleerde naar aanleiding van dit onderzoek het volgende aandachtspunt voor de stadsdelen:

  •    Verken de mogelijkheden tot verlaging van de kosten door efficiencyverbetering

In onderstaand overzicht is aangegeven welke aanbevelingen door de dagelijks besturen zijn uitgevoerd.

 

Aanbeveling

Overgenomen

Uitgevoerd

DB

BL

GS

OW

Sl

Wp

Zb

ZA

N-W

O

W

Z

1

Ga na op welke wijze meer effectiviteit en efficiency is te behalen door beeldvegen. In het bijzonder voor de stadsdelen De Baarsjes en Oud-West, die beeldvegen, geldt dat zij goed naar de verbetering van de effectiviteit en efficiency moeten kijken. Zij scoren namelijk lager dan gemiddeld op schoon, kosten schoon en efficiency.

·

·

·

·

·

x

·

·

·

·

·

·

2

In het bijzonder voor ZuiderAmstel. Gelet op de relatief lage efficiency, verken de mogelijkheden tot verlaging van de kosten, eventueel van capaciteitsverlaging, mede in het licht van de omzwaai naar beeldvegen.

x

x

·

x

·

x

x

·

·

·

·

·

3

In het bijzonder voor Geuzenveld-Slotermeer. Gelet op de relatief hoge kosten en lage efficiency en gezien de grote oppervlakte openbare ruimte, verken de mogelijkheden tot uitbreiding van het beïnvloeden van het gedrag van burgers en de verbetering van de handhaving.

·

·

·

x

·

x

x

·

·

·

·

·

4

Zorg er voor dat de normen die gehanteerd worden voor schoon in de Amsterdamse zwerfvuilmeting meer aansluiten bij de waardering bij burgers voor de schoonheid van de openbare ruimte. Overweeg bovendien aansluiting bij de landelijke VROMmonitor en de daarin gebruikte criteria, waardoor Amsterdam vergelijkbaar wordt met andere gemeenten.

·

·

x

·

·

x

·

·

·

·

·

·

5

Besteed aanbestedingen voor groenonderhoud op beeldbestek uit; zo mogelijk meerjarig en bij verschillende aannemers.

·

·

x

·

·

x

·

·

·

·

·

·

6

Kom tot een gemeenschappelijk registratiesysteem voor meldingen voor alle stadsdelen en richt dit op eenzelfde manier in. Maak daarbij ook afspraken over wat in de registratie wordt opgenomen. Maak eenduidige afspraken over wanneer een melding is afgehandeld.

·

·

·

·

·

x

·

·

·

·

·

·

7

Stel een procesbeschrijving of werkinstructie meldingen openbare ruimte op.

·

·

x

x

·

x

·

·

·

·

·

·

8

Streef naar de afspraak uit de Amsterdamse Servicecode, waardoor 80% van de meldingen openbare ruimte in twee dagen wordt afgehandeld. Stel evaluatierapportages op over de afhandeling van meldingen openbare ruimte.

x

·

·

x

·

x

·

·

·

·

·

·

DB: De Baarsjes, BL: Bos en Lommer, GS: Geuzenveld-Slotermeer, OW± Oud-West, Sl: Slotervaart, Wp: Westerpark, Zb: Zeeburg, ZA: ZuiderAmstel, N-W: Nieuw-West, O: Oost, W: West, Z: Zuid

·: aanbeveling overgenomen of aanbeveling (wordt) uitgevoerd, ·: aanbeveling gedeeltelijk overgenomen of gedeeltelijk uitgevoerd, ·: aanbeveling niet overgenomen of niet uitgevoerd, x: geen reactie op aanbeveling of aanbeveling niet meer van toepassing