Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Opvolgingsonderzoek Verzelfstandiging openbaar primair onderwijs in stadsdeel West

Laatste update: 5 november 2013

De toenmalige stadsdeelraden in West waren bezorgd over de effecten van de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs, die in 2007 plaatsvond. De rekenkamer constateerde in het in 2010 gepubliceerde rapport dat de door de stadsdeelraden ingeschatte nadelen zich niet of maar in beperkte mate voordeden. Wel formuleerde de rekenkamer een aantal aanbevelingen voor gesignaleerde tekortkomingen.

In dit opvolgingsonderzoek ging de rekenkamer na of de aanbevelingen zijn uitgevoerd. Dit blijkt voor het grootste deel het geval te zijn. Alleen de aanbevelingen over evaluatie en de bestemming van financiële middelen zijn niet uitgevoerd. De rekenkamer heeft geen aanwijzingen dat de uitgaven voor onderwijs in stadsdeel West extra aandacht nodig hebben.  De rekenkamer vraagt wel aandacht voor de evaluatie van de verzelfstandiging en het toezicht op het openbaar onderwijs.

De rekenkamer denkt dat een evaluatie van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in alle delen van Amsterdam nog steeds nuttig kan zijn en overweegt een dergelijk onderzoek op te nemen in haar onderzoeksprogramma.

Als gevolg van wettelijke veranderingen keurt de gemeente niet langer de begroting en de jaarrekening van het openbaar onderwijs goed. Hierdoor is de afstand tussen lokale overheid en openbaar onderwijs nog meer toegenomen. De gemeente kan alleen in actie komen als er sprake is van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of handelingen in strijd met de wet. De verwachte centralisatie van het toezicht op het openbaar onderwijs bij de centrale stad en de verwachte centralisatie van de onderwijshuisvesting zullen er toe leiden dat er nauwelijks tot geen relatie meer zal bestaan tussen het niveau van de stadsdelen en het openbaar onderwijs. De rekenkamer vraagt zich of de nieuwe bestuurscommissies hun taken goed kunnen uitvoeren als het primair onderwijs geheel buiten het zicht van hun activiteiten valt.