Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Opvolgingsonderzoek De Wmo in Amsterdam

Laatste update: 25 september 2013

Naar aanleiding van het opvolgingsonderzoek van de rekenkamer gaat het college een samenhangend beleid voor het hele sociale domein ontwikkelen om misbruik en oneigenlijk gebruik van Pgb’s tegen gaan.  De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek De Wmo in Amsterdam. Het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp uit 2009 door het college van B en W zijn uitgevoerd. Een ‘Pgb’ is een geldbedrag waar­mee de burger zelf huishoudelijke hulp inkoopt. De meeste aanbevelingen zijn uitgevoerd. Naar aanleiding van het opvolgingsonderzoek van de rekenkamer gaat het college een samenhangend beleid voor het hele sociale domein ontwikkelen om misbruik en oneigenlijk gebruik van persoonsgebonden budgetten (Pgb’s) tegen gaan.

 In september 2009 publiceerden wij het onderzoek De Wmo in Amsterdam. Het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp. Dit rapport resulteerde destijds in 10 aanbevelingen. In het opvolgingsonderzoek is gekeken naar de volgende vragen:

  • In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de gemeenteraad?
  • In welke mate heeft het college van B en W uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

 Wij concluderen op grond van dit opvolgingsonderzoek dat het college op dit moment 5 van de 10 aanbevelingen volledig heeft uitgevoerd. Twee  aanbevelingen zijn er niet meer relevant en twee zijn gedeeltelijk uitgevoerd.

Het college heeft een aantal maatregelen ingevoerd om misbruik bij Pgb’s tegen te gaan. Maar deze maatregelen zijn niet voorzien van een visie en ook nog niet geëvalueerd. Ook geeft de gemeente geen inzicht in het aantal personen dat langer dan 8 weken moet wachten op de aanvraag van een Pgb.

Wij attenderen daarom de gemeenteraad op de volgende twee aandachtspunten:

  1. Voorzie maatregelen om misbruik tegen te gaan van een visie en evalueer de werking van maatregelen
  2. Maak inzichtelijk hoeveel burgers te lang op een aanvraag van een Pgb wachten

Naar aanleiding van het opvolgingsonderzoek van de rekenkamer gaat het college een samenhangend beleid om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan ontwikkelen voor het hele sociale domein.