Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Verdieping informatiewaarde van de begroting

Laatste update: 15 januari 2014

P&C-indicatoren bij DIVV en DMO

De indicatoren uit de gemeentelijke programmabegroting sluiten over het algemeen redelijk aan op de bedrijfsvoering bij de diensten. Wel heeft de rekenkamer een aantal aandachtspunten om de bestuurlijke informatievoorziening te verbeteren. Deze onderstrepen het belang van onze eerdere aanbevelingen om met een conversie­tabel in de gemeentebegroting inzichtelijk te maken hoe het program­akkoord is vertaald naar de begroting en de interne instructies voor het formuleren van doelstellingen te verduidelijken. Om de consistentie tussen indicatoren en activiteiten te verbeteren, raden wij tevens aan om een doelenboom op te stellen en de ‘going concern activiteiten’ beter zichtbaar te maken.

Buurtbegroting stadsdeel Oost

De buurtbegroting is een website, waarmee inzicht wordt verkregen in de opgave, activiteiten en de budgetten per buurt. Dergelijke instrumenten kunnen de raad ondersteunen in zijn controlerende en volksvertegenwoordigende rol. De rekenkamer vindt de buurtbegroting minder bruikbaar voor het vervullen van de kaderstellende taak, omdat de kaders worden gesteld in de programmabegroting van het stadsdeel. De rekenkamer heeft nog enkele aandachtspunten geformuleerd voor (de verdere ontwikkeling) van de buurtbegroting en vergelijkbare instrumenten.