Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Verkenning Renovatie Oostlijn

Laatste update: 20 januari 2014

Het college heeft dit advies naast zich neergelegd. Het zou namelijk betekenen dat de metro buiten gebruik wordt gesteld. Daarnaast zijn de kosten van de renovatie van de Oostlijn inmiddels een stuk hoger dan werd aangenomen in 2005 toen de gemeente met het Rijk en de SRA overeenstemming bereikte over het investeringsniveau voor het vervangingsonderhoud van de bestaande Amsterdamse metro infrastructuur in de periode 2003-2027. In 2005 werd voorzien dat in totaal ruim € 171 miljoen nodig was voor stationsrenovaties (€ 124 miljoen) en tunnelveiligheid (€ 47,5 miljoen). In juli 2013 werden de totale kosten voor het project geraamd op € 337,4 miljoen,  waarvan ruim  € 140 miljoen voor vluchtwegmaatregelen in de tunnels. De problemen rondom de uitvoering van de renovatie van de Oostlijn zijn voor de rekenkamer aanleiding om een verkenning uit te voeren. Doel van de verkenning is inzicht te krijgen in de risico’s die nog binnen het project aanwezig zijn en die een bedreiging vormen voor de realisatie van het project.

De rekenkamer voerde de verkenning in de periode september-november 2013 uit. Daaruit heeft zij twee conclusies getrokken. We vinden dat een uitvoerig onderzoek naar de renovatie Oostlijn zinvol en nuttig is. We starten met dit onderzoek na de afronding van de tunnelwerkzaamheden en de gebruiksmelding in juni 2014. Daarnaast zijn de eerste bevindingen over de dekking van het financieel tekort bij renovatie Oostlijn uit het Meerjaren Vervangingsprogramma Metro-infrastructuur voor ons aanleiding om dit de komende weken nog nader te onderzoeken. In februari 2014 zullen we de raad daarover nader informeren. Ons besluit hebben we toegelicht in een brief aan de gemeenteraad.