Gemeentelijke reserves

Laatste update: 5 november 2012

Over het onderzoek

In het kader van het financieel beleid beschikt de gemeente over reserves en voorzieningen. Een reserve is feitelijk een afspraak om het geld te reserveren voor een bepaald doel. Op grond van het budgetrecht beslist de raad over de reserves. Aangezien sommige reserves vaak een lange looptijd kennen, is het niet zeker of alle reserves nog wel besteed (zullen) worden aan het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn ingesteld. Daarnaast doet zich de vraag voor of het voor de gemeenteraad duidelijk is op welke reserves zij invloed kunnen uitoefenen. De afgelopen jaren zijn er regelmatig moties ingediend waaruit blijkt dat de raad een beter inzicht zou willen krijgen in de reserves.

Aan de hand van de jaarrekeningen van de gemeente Amsterdam over de jaren 2006 tot en met 2011 hebben we een verkenning uitgevoerd naar de reserves om te beoordelen of nader onderzoek naar het beheer en de verantwoording van reserves nuttig zou kunnen zijn.

Conclusies

De conclusie is dat nader onderzoek inderdaad nuttig is. Voor een goede beoordeling van het feitelijke beheer van de reserves is het noodzakelijk om ook de achterliggende administraties en procedures te onderzoeken. In de onderzoeks­programma’s voor de komende jaren zal steeds een specifieke reserve worden geselecteerd voor nader onderzoek. In bijlage 3 van het onderzoeks­rapport is een voorbeeld te vinden van een mogelijk normenkader voor deze casestudies.

De verkenning zelf levert ook al inzichten op die relevant zijn voor de gemeente­raad. Daarom hebben we ook een rekenkamerbrief geschreven. We concluderen dat de huidige informatie­voorziening op onderdelen leemten vertoont. Bekijk het onderzoeksrapport en de rekenkamerbrief in de tijdlijn onderaan deze pagina.

Tijdlijn

5 november 2012

Publicatie