Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Verscherpt financieel toezicht op DWI, tweede monitor

Laatste update: 30 april 2015

Wat is de hoofdconclusie??

Onze hoofdconclusie is dat in 2014 de financiële basisstructuur bij DWI en het vermogen goede prognoses op te stellen verder is verbeterd, maar dat vanwege onder meer de grote ambtelijke reorganisatie per 1 januari 2015 het verbeterings- en borgingsproces is gestagneerd en op onderdelen zelfs een terugval laat zien.

Welke aandachtspunten heeft de rekenkamer?

De aandachtspunten geeft het college drie aandachtspunten mee:

  1. Blijf bij het cluster Sociaal scherp en bewaak het traject
  2. Bouw gemeentebreed aan een in-control-cultuur door meer transparantie
  3. Organiseer structurele aandacht van de gemeenteraad

Hoe reageert het college op de aandachtspunten?

Het college neemt de drie aandachtspunten ter harte.

Wat gaat de rekenkamer hierna doen?

Op basis van de bevindingen bij dit tweede monitor onderzoek is de rekenkamer nog niet gerust op een geborgde verbeterde situatie bij DWI van de financiële functie. De rekenkamer is daarom van plan om begin 2016, of zoveel eerder als daar aanleiding voor is, opnieuw naar de voortgang van het verbeterproces financiële functie bij het cluster Sociaal te kijken.

Wat wilde de rekenkamer met dit onderzoek te weten komen?

De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidde: In hoeverre zijn de gerealiseerde verbeteringen in het financieel beheer bij DWI doorgevoerd en geborgd?

Wat was de aanleiding voor dit onderzoek?

In juni 2014 publiceerde de rekenkamer de resultaten van het onderzoek naar het verscherpt financieel toezicht bij DWI.Daarin gaf de rekenkamer aan dat er bij DWI verbeteringen zichtbaar waren bij de prognoses van de inkomsten en uitgaven van het Participatiebudget. Maar dat de verbeteringen uit het verbeterplan nog onvoldoende waren geborgd in de organisatie. Vanwege de reorganisatie, de decentralisaties en de overgang naar het Amsterdams Financieel Systeem (AFS) kondigde de rekenkamer in de brief aan dat zij begin 2015 nogmaals zou kijken naar de stand van zaken.