Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Vervolgonderzoek Vastgoedbeleid Amsterdam-Centrum

Laatste update: 2 oktober 2012

In maart 2008 publiceerde de Rekenkamer Amsterdam-Centrum het rapport Vastgoedbeleid Amsterdam-Centrum. Twee jaar later is de rekenkamer nagegaan hoe het dagelijks bestuur uitvoering gaf aan onze 11 aanbevelingen over de kostendekkendheid en het doelgroepenbeleid.

Conclusies rapport van maart 2008
De rekenkamer trok in het rapport Vastgoedbeleid Amsterdam-Centrum van maart 2008 twee hoofdconclusies. De eerste conclusie had betrekking op de kostendekkend­heid. In de periode 2004 tot en met 2007 was de kostendekkendheid van het permanente bezit 96 %. Dit betekende dat het stadsdeel jaarlijks gemiddeld € 300.000 toelegde op de verhuur. Het stadsdeel wist dit verlies beperkt te houden door kosten te activeren, reserves aan te spreken en door groot onderhoud uit te stellen. Dit was mede mogelijk doordat een meerjarenonderhoudsplan ontbrak. Daarnaast was de huuropbrengst niet optimaal door leegstand en oninbare huurvorderingen en doordat nog niet alle huurders uit de doelgroepen de beleidshuur betaalden.
De tweede conclusie betrof het toepassen van beleidshuren voor de 5 doelgroepen. De rekenkamer concludeerde dat het stadsdeel 60% van de daarvoor in aanmerking komende contracten op het niveau van beleidshuur had gebracht. Bij de 40% van de contracten, die niet op het niveau van de beleidshuur waren gebracht, liep het stadsdeel in 2007 circa € 1,5 miljoen aan huuropbrengsten mis.

Conclusies vervolgonderzoek 2010
De rekenkamer onderzocht in dit vervolgonderzoek in welke mate het dagelijks bestuur de 11 aanbevelingen daadwerkelijk heeft uitgevoerd. In onderstaande tabel staan onze conclusies over de stand van zaken per januari 2010 samengevat.

Tabel 1 – Uitvoering van de aanbevelingen – stand van zaken januari 2010

Aanbeveling Uitgevoerd
1.  Rapporteer over de kostendekkendheid en huurprijzenbeleid Deels
2.  Werk het doelgroepenbeleid uit Deels
3.  Pas het huurprijzenbeleid toe Deels
4.  Verminder de apparaatskosten bij overdracht cultuurpanden Nee
5.  Verkoop woningen Ja
6.  Stel accommodatieplannen op Deels
7.  Beperk leegstand vastgoed Ja
8.  Waarborg bestemming sociale woningvoorraad Ja
9.  Stel een meerjarenonderhoudsplanning op Nee
10. Vorm een onderhoudsvoorziening Nee
11. Stel de definitie en berekeningswijze kostendekkendheid op Ja

De rekenkamer komt tot het oordeel dat het dagelijks bestuur 4 aanbevelingen in voldoende mate heeft uitgevoerd. Het dagelijks bestuur heeft 4 aanbevelingen gedeeltelijk uitgevoerd. Aan 3 aanbevelingen heeft zij geen uitvoering gegeven.