Voortijdig schoolverlaten

Laatste update: 28 februari 2006

Het is de gemeente niet gelukt om het aantal voortijdig schoolverlaters met 30% te verminderen zoals in 2002 was voorgenomen. Verder heeft van de voortijdig schoolverlaters uit 2002 slechts 6% drie jaar later alsnog een startkwalificatie behaald. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal MBO-2 niveau. 

Wettelijke taak
In 2002 kreeg de gemeente de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat voortijdig schoolverlaters alsnog een startkwalificatie halen. Scholen zijn sindsdien verplicht om jongeren die uitvallen zonder diploma te melden bij de gemeente. De gemeente moet hen tot hun 23ste jaar volgen en zich inspannen om ze een startkwalificatie te laten behalen. Daaraan heeft de gemeente sinds 2002 jaarlijks circa € 1,5 miljoen besteed.

Doelen niet bereikt
Uit dit onderzoek blijkt dat de gemeente de voorgenomen doelen niet heeft bereikt:

  • Over de beoogde afname van het aantal voortijdig schoolverlaters met 30% vóór eind 2006 zijn geen goede cijfers beschikbaar. Volgens de gemeente is het aantal voortijdig schoolverlaters tussen 2002 en 2005 afgenomen met 21% (van 21.300 naar 17.000). Van veel van deze jongeren was in 2002 niet duidelijk of zij ‘echt’ voortijdig schoolverlater waren. Deze afname van 21% is hoofdzakelijk het gevolg van het opschonen van de registratie. Het aantal mogelijke voortijdig schoolverlaters daalde hierdoor.
    In die periode is het aantal geregistreerde werkelijke schoolverlaters gestegen (van 9.300 naar 12.600).
  • Er is een duidelijke indicatie dat het beleid maar beperkt succesvol is geweest: van de voortijdig schoolverlaters uit 2002 is drie jaar later bekend dat slechts 6% een startkwalificatie heeft behaald.
  • Daarnaast heeft de gemeente de voorgenomen prestaties niet volledig gerealiseerd. Er zijn minder werkelijke voortijdig schoolverlaters geregistreerd en minder bemiddeld naar school of werk.

Veel activiteiten maar niet altijd effectief
De rekenkamer constateert dat de gemeente veel activiteiten heeft ondernomen om voortijdig schoolverlaters terug naar school of aan het werk te krijgen samen met andere organisaties, zoals de scholen en het Jongerenloket. Maar de uitvoering schiet op onderdelen tekort, waardoor het beleid onvoldoende effectief is:

  • Het nieuwe registratiesysteem van de gemeente werkt niet goed, waardoor jongeren niet of niet tijdig door de gemeente worden benaderd.
  • De doorverwijzing door de gemeente van jongeren naar werk is onvoldoende gericht op het behalen van een startkwalificatie.
  • De gemeente komt de wettelijke verplichting niet na om alle jongeren te volgen tot zij een startkwalificatie hebben behaald.

Aanbevelingen rekenkamer betrokken bij nieuw bestuursakkoord
De rekenkamer heeft aanbevelingen aan het College van B&W en de Dagelijks Besturen van de stadsdelen gedaan om de aansturing en uitvoering van het beleid te verbeteren. De rekenkamer hecht met name aan het volgen of voortijdig schoolverlaters na doorverwijzing ook echt een startkwalificatie halen.
Het College van B&W en de Dagelijks Besturen zullen deze en de overige aanbevelingen betrekken bij het bestuursakkoord voor de komende collegeperiode.