Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Wachten op opvang

Laatste update: 24 mei 2018

Onderzoeksrapport Wachten op opvang
Op 14 december heeft de Rekenkamer Amsterdam het rapport Wachten op opvang gepubliceerd. In dit onderzoek concludeert de rekenkamer dat het college van B en W zich inspant om maatschappelijke opvang en beschermd wonen te bieden. In 2016 werden ruim 3.500 mensen opgevangen. Toch is het voor daklozen en mensen met een psychiatrische problematiek niet eenvoudig om in Amsterdam een opvangplaats te krijgen die past bij hun situatie. Het toegangsproces is complex en door gebrek aan opvangplaatsen moeten zij gemiddeld een jaar wachten. Verandert hun situatie op enig moment nadat ze geplaatst zijn, dan worden cliënten opnieuw op een wachtlijst gezet. Het college heeft geen zicht op de effectiviteit van de ondersteuning en door het vele wachten en de tekortschietende ondersteuning wordt de zorg nodeloos duur en kunnen mensen hun situatie niet verbeteren. Onze aanbevelingen zijn onder meer gericht op het verbeteren van de ondersteuning aan dak- en thuislozen door hun positie te versterken, eerder hulpverlening en opvang te bieden en de keten en de informatievoorziening te verbeteren.

Behandeling door het college B en W en de gemeenteraad
Het college neemt deze aanbevelingen over. Op 18 januari 2018 is het rapport besproken in commissie Zorg en Sport (agendapunt 12) en op 24 januari 2018 is het rapport behandeld in de gemeenteraad en hebben de leden van de gemeenteraad besloten de aanbevelingen uit het rapport over te nemen (agendapunt 22).

College B en W informeert raad over uitvoering aanbevelingen
Op 5 juli 2018 is de raadscommissie Zorg Jeugdzorg en Sport  schriftelijk geïnformeerd  over de uitvoering van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Wachten op opvang.  In een brief van (voormalig)  wethouder Van der Burg wordt ingegaan op de acties die het college B en W heeft ondernomen, of gaat ondernemen, naar aanleiding van de vijf aanbevelingen uit het rapport. Ook worden enkele vragen beantwoord die in de raadsvergadering van 24 januari 2018 zijn gesteld tijdens de behandeling van het rapport. In een opvolgingsonderzoek, dat enkele jaren na een onderzoek volgt, zullen wij nagaan in hoeverre deze aanbevelingen zijn uitgevoerd.

Overige publicaties
Artikel Sociaal Bestek – Betere daklozenopvang tegen lagere kosten – professionals in opvang van dak- en thuislozen aan het woord
februari 2018
Naar aanleiding van het onderzoek Wachten op opvang heeft de rekenkamer een artikel geschreven in Sociaal Bestek (februari 2018), het tijdschrift voor werk, inkomen en zorg. In het artikel Betere daklozenopvang tegen lagere kosten – professionals in opvang van dak- en thuislozen aan het woord zijn de verbetersuggesties van 296 zorgprofessionals op basis van hun ervaringen in de opvang van dak- en thuislozen geanalyseerd. Deze verbetersuggesties hebben betrekking op de werkbaarheid van bestaande gemeentelijke voorwaarden, regels en criteria en kunnen door gemeenten gebruikt worden om te komen tot een meer doelmatige inrichting van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Uit het artikel blijkt dat het inbedden van vroege hulp en opvang, cliëntgerichtheid en meer flexibiliteit in bestaande afspraken niet alleen ten goede zal komen aan de cliënt, maar ook aan de gemeentelijke financiën.

Artikel FEANSTA – Access to homeless services and housing in Amsterdam
april 2018
Op basis van de bevindingen uit het onderzoek Wachten op opvang heeft de rekenkamer een artikel geschreven voor het tijdschrift van FEANTSA (The European Federation of National Organisations working with the Homeless). Het artikel ‘Access to homeless services and housing in Amsterdam’ (april 2018) zet de belangrijkste conclusies over de toegang nogmaals uiteen en plaatst het in een landelijke context.

Gezamenlijke rekenkamerbrief van vier rekenkamers over maatschappelijke opvang
24 mei 2018
Op 24 mei 2018 hebben de rekenkamers van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht een gezamenlijk rekenkamerbrief uitgebracht gericht aan de gemeenteraden van de vier gemeenten. In deze brief zijn vier knelpunten toegelicht die bij de vier gemeenten spelen. Tevens bevat de brief reeds doorgevoerde en door te voeren verbeteringen in de individuele steden, zodat steden onderling van elkaar kunnen leren. De brief is tevens onder de aandacht gebracht van Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer. Aan de pers is een gezamenlijk persbericht verstuurd.