Verkenningen

startdatum
 
status

November
2016

Grip op samenwerkingsverbanden

De verkenning is een korte oriëntatie om te zien of een onderzoek gewenst is. In deze verkenning is op basis van onderzoeken van andere lokale rekenkamers gekeken naar wat belangrijke voorwaarden zijn voor gemeenten om grip te houden op samenwerkingsverbanden. Daaruit kwamen de volgende belangrijke voorwaarden naar voren: 1) een goede beleidsnota voor samenwerkingsverbanden, 2) goede informatievoorziening aan de raad, 3) sturingsmogelijkheden voor de gemeenteraad en 4) periodieke evaluatie. Inmiddels is de verkenning omgezet naar een onderzoek waarin we naar de Zaanse samenwerkingsverbanden vanuit een breed perspectief kijken. Centraal staat de vraag: welke samenwerkingsverbanden zijn er met de gemeente Zaanstad en in hoeverre houden het college en de gemeenteraad grip op deze samenwerkingsverbanden? De komende jaren zal de rekenkamer het onderwerp samenwerkingsverbanden monitoren door het verrichten van diverse onderzoeken. Een meer diepgaand onderzoek naar een specifiek samenwerkingsverband behoort in de toekomst ook tot de mogelijkheden.

onderzoek

Juni
2016

Verkenning Brandweerzorg

De verkenning was een korte oriëntatie op de brandweerzorg om te bezien of een onderzoek in 2017 gewenst is en zo ja, naar welk deelterrein binnen de brandweerzorg. Uit de verkenning zijn een viertal opties voor onderzoek naar voren gekomen, waaronder:
1) brandveiligheid tunnels
2) brandveiligheid haven
3) het programma brandveilig leven
4) de rolverdeling en aansturing van de veiligheidsregio door het gemeentebestuur.

Inmiddels hebben wij besloten om in 2017 een onderzoek uit te voeren naar de brandveiligheid in de Amsterdamse haven (optie 2). De haven van Amsterdam is de vierde haven van West Europa en heeft de grootste benzine-overslag ter wereld. Het is de tweede wereldhaven op het gebied van cacao en de tweede Europese haven voor kolen. De gevolgen van een brand in de Amsterdamse haven kunnen een grote impact hebben en uit het dekkingsplan (2013) blijkt dat de brandweer niet altijd binnen de wettelijke norm van 8 minuten aanwezig kan zijn. Het gebied kenmerkt zich door een bijzonder risicoprofiel met een concentratie van 12 (mogelijk 17) bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Van en naar de haven is veel vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water. De haven ligt tussen twee grote steden (Amsterdam en Zaanstad) in, samen goed voor meer dan 1 miljoen inwoners. De veiligheidsregio probeert al sinds 2012 maatregelen voor te stellen om de brandveiligheid in de haven te verhogen. In 2017 wordt naar verwachting een publiek-private samenwerkingsconstructie overeengekomen.

Het onderzoek zal zich richten op de vraag in hoeverre de brandveiligheid in de Amsterdamse haven met de beoogde maatregelen zal worden verhoogd. Daarnaast zal ook de informatievoorziening aan de raad hierover worden geanalyseerd en de beslissingsmogelijkheden die het gemeentebestuur heeft. Het onderzoek zal naar verwachting medio 2017 worden opgestart. Te zijner tijd zal de gemeenteraad ook op hoofdlijnen een opzet van het onderzoek ontvangen.

onderzoek

April
2016

Verkenning begrotingscyclus bestuurscommissies

De verkenning is op nadrukkelijk verzoek van de bestuurscommissies verricht. Gekeken is of er redenen waren om nader onderzoek te doen naar de nieuwe begrotingscyclus voor de stadsdelen. Inmiddels is duidelijk geworden dat er redenen zijn voor een onderzoek en is de verkenning omgezet naar een onderzoek.

 

onderzoek

Maart
2015

Verkenning Dereguleren

De verkenning is een korte oriëntatie om te zien of een onderzoek gewenst is. In de verkenning wordt gekeken op welke regels, terreinen en doelen dereguleren betrekking heeft. Daarnaast kijken we wat het beleid van de gemeente is voor deregulering en  in welke mate de gemeente de mate van deregulering  bijhoudt

onderzoek

Juli
2014

Verkenning signalen over mantelzorg

De rekenkamerbrief en de bijlage naar aanleiding van de verkenning zijn opgenomen bij het onderzoek Mantelzorgondersteuning.

 

 

onderzoek