Verkenningen

startdatum
 
status

Januari
2018

Subsidies maatschappelijke initiatieven

Begin 2018 zijn we gestart met een verkenning naar de subsidieverstrekkingen voor de subsidieregelingen maatschappelijk initiatief en bewonersinitiatieven. Het doel van de subsidieregeling maatschappelijk initiatief is het stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen bewoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties die het heft in eigen handen nemen om een maatschappelijk doel na te streven. De subsidieregeling bewonersinitiatieven is er op gericht om buurt- en bewonersinitiatieven te stimuleren en te faciliteren. Beide subsidieregelingen worden door de bestuurscommissies van de stadsdelen uitgevoerd.

In de verkenning willen we inzicht krijgen in het gemeentelijk beleid voor maatschappelijke initiatieven, in de omvang van het gebruik van deze subsidieregelingen per stadsdeel en de betekenis van deze regelingen voor de stadsdelen. Daarom houden we onder meer een enquête onder de leden van de bestuurscommissies. De verkenning zal uitmonden in een onderzoeksopzet waarin de onderzoeksvragen en de onderzoeksaanpak in hoofdlijnen wordt beschreven. De verwachting is dat deze onderzoeksopzet begin april 2018 gereed zal zijn.

verkenning

Publieksonderzoek 2018: Handhaving en overlast

We zijn begin 2018 gestart met een verkenning van het onderzoek Handhaving en overlast. Dit onderwerp is door ons burgerpanel gekozen als centraal thema van het publieksonderzoek 2018. In dit publieksonderzoek gaan wij het optreden van de gemeente Amsterdam onderzoeken bij bepaalde vormen van overlast in specifieke gebieden in de stad. Daarbij komen verschillende vragen aan de orde. Heeft de gemeente goed in beeld waar er in de stad grote overlast is? Hoe reageren betrokken handhavingsinstanties op overlast en welke resultaten worden hierbij bereikt?

Overlast in de stad is zeer divers. Het gaat bijvoorbeeld om overlast van bezoekers, parkeeroverlast, geluidsoverlast en overlast door hangjongeren. Ook verkeerd geplaatst afval en ongedierte vallen onder overlast. Overlast verschilt per straat, buurt, wijk en stadsdeel. In de verkenningsfase wordt het onderzoek afgebakend en bepaald aan welke overlast in welke gebieden we specifiek aandacht zullen gaan besteden. De resultaten van deze verkenning zijn omgezet in een opzet voor het onderzoek met daarin de onderzoekvragen en de aanpak. Deze onderzoeksopzet kun je hier raadplegen.

onderzoek

November
2017

Beheersing grote projecten

In 2013 heeft Zaanstad het besluit genomen een cultuurcluster te realiseren op een nog open locatie tegenover het stadhuis. Het is de bedoeling dat de aanbesteding hiervan spoedig gaat plaatsvinden en de bouw in 2018 zal starten. De specifieke invulling van het cultuurcluster is vanaf het begin een punt van discussie geweest. In de culturele sector is er niet onverdeeld enthousiasme. De verschillende instellingen kunnen echter vanwege de exploitatie niet gemist worden. Ook over de commerciële activiteiten die het geheel rendabel moeten maken is veel discussie. Het is de vraag of met alle beoogde deelnemers goede afspraken zijn gemaakt en welke afspraken er met  commerciële partijen gemaakt zijn. Vooralsnog bestaat er bij de rekenkamer geen goed inzicht in de investerings- en exploitatielasten.

In deze verkenning gaan we na wat de stand van zaken is inzake de participatie van instellingen in het cultuurcluster en de toekomstige exploitatie van het gebouw.

onderzoek

Augustus
2017

Vergunningverlening in de passagiersvaart

Op 18 mei 2017 ontving de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) van de gemeenteraad het verzoek om onderzoek te doen naar ‘het gehele proces rond de passagiersvaart sinds de Nota Varen (2013) tot nu’. De RMA liet in een reactie weten het onderwerp relevant en actueel te achten, ook buiten de specifieke context van de passagiersvaart in Amsterdam. De RMA gaf aan het onderwerp eerst grondig te willen verkennen, om op basis daarvan te bepalen of een onderzoek gewenst zou zijn en zo ja, wat dan de insteek van het onderzoek zou kunnen zijn.

De verkenning is in de periode augustus 2017 tot en met november 2017 uitgevoerd. Daarbij is een reconstructie gemaakt van de gebeurtenissen rondom de vergunningverlening in de passagiersvaart in de periode 2010-2017. In deze periode was vooral de uitspraak van de Raad van Staat van juni 2017 belangrijk waarbij het besluit van gemeente werd vernietigd om de vergunningen van de reders van onbepaalde tijd om te zetten in een vergunning van bepaalde tijd. Deze uitspraak sloeg een belangrijke pijler weg onder het vaarbeleid (Nota Varen van 2013). Momenteel werkt de gemeente aan nieuw beleid dat eind 2018 moet worden vastgesteld.

In deze context achten wij het minder zinvol om in aanvulling op de al uitgevoerde reconstructie een onderzoek te starten naar het proces van de totstandkoming van inmiddels achterhaald beleid. Wel zien wij twee andere zinvolle mogelijkheden voor onderzoek. Het gaat om de volgende twee onderwerpen:
• Vergunningsstelsels en de Dienstenwet
• Vertaling wensen gemeenteraad naar relevante gunningscriteria en toetsing

Op beide onderwerpen gaan we in de brief aan de gemeenteraad van 20 december 2017 nader in. Aangezien beide mogelijke onderzoeksrichtingen niet geheel aansluiten bij het verzoek van de gemeenteraad, zullen we bij de start van het onderzoek gesprekken voeren met raadsleden om de definitieve richting van het onderzoek te bepalen. Het vervolg van het onderzoek zal in de loop van 2018 plaatsvinden.

pauze

Juni
2016

Brandweerzorg

De verkenning was een korte oriëntatie op de brandweerzorg om te bezien of een onderzoek in 2017 gewenst is en zo ja, naar welk deelterrein binnen de brandweerzorg. Uit de verkenning zijn een viertal opties voor onderzoek naar voren gekomen, waaronder:
1) brandveiligheid tunnels
2) brandveiligheid haven
3) het programma brandveilig leven
4) de rolverdeling en aansturing van de veiligheidsregio door het gemeentebestuur.

Inmiddels hebben wij besloten om in 2017 een onderzoek uit te voeren naar de brandveiligheid in de Amsterdamse haven (optie 2). De haven van Amsterdam is de vierde haven van West Europa en heeft de grootste benzine-overslag ter wereld. Het is de tweede wereldhaven op het gebied van cacao en de tweede Europese haven voor kolen. De gevolgen van een brand in de Amsterdamse haven kunnen een grote impact hebben en uit het dekkingsplan (2013) blijkt dat de brandweer niet altijd binnen de wettelijke norm van 8 minuten aanwezig kan zijn. Het gebied kenmerkt zich door een bijzonder risicoprofiel met een concentratie van 12 (mogelijk 17) bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Van en naar de haven is veel vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water. De haven ligt tussen twee grote steden (Amsterdam en Zaanstad) in, samen goed voor meer dan 1 miljoen inwoners. De veiligheidsregio probeert al sinds 2012 maatregelen voor te stellen om de brandveiligheid in de haven te verhogen. In 2017 wordt naar verwachting een publiek-private samenwerkingsconstructie overeengekomen.

Het onderzoek zal zich richten op de vraag in hoeverre de brandveiligheid in de Amsterdamse haven met de beoogde maatregelen zal worden verhoogd. Daarnaast zal ook de informatievoorziening aan de raad hierover worden geanalyseerd en de beslissingsmogelijkheden die het gemeentebestuur heeft.

De onderzoeksopzet van Brandweerzorg in de haven is eind maart 2018 gepubliceerd en kan hier geraadpleegd worden. De resultaten van het onderzoek worden in het najaar van 2018 verwacht.

onderzoek