Verkenningen

startdatum
 
status

Juli
2017

Verkenning Vergunningverlening in de passagiersvaart

Op 18 mei 2017 ontving de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) van de gemeenteraad het verzoek om onderzoek te doen naar ‘het gehele proces rond de passagiersvaart sinds de Nota Varen (2013) tot nu’. De RMA heeft in een reactie laten weten het onderwerp relevant en actueel te achten, ook buiten de specifieke context van de passagiersvaart in Amsterdam. De RMA heeft aangegeven het onderwerp eerst grondig te willen verkennen, om op basis daarvan te bepalen of een onderzoek gewenst is en zo ja, wat dan de insteek zou moeten zijn. Met de verkenning wil de rekenkamer inzicht krijgen in:
– de doelen die beoogd worden door het gemeentebestuur;
– de informatievoorziening van het college aan de gemeenteraad;
– het deelterrein of de deelterreinen waar een onderzoek door de rekenkamer het meest relevant zou zijn.
De verkenning wordt in het najaar afgerond.

actief

Mei
2017

Verkenning Stadsverwarming

De Gemeente Amsterdam participeert via het Afval Energie Bedrijf (AEB) in de stadsverwarming (warmtenet) van Amsterdam. Via deze stadsverwarming worden huizen en bedrijven verwarmd met restwarmte van grote ‘warmtebronnen’ zoals de afvalenergiecentrale, biogasinstallaties en rioolzuiveringsinstallaties. In 1999 heeft AEB samen met NUON de joint venture Westpoort Warmte B.V. (WpW) opgericht (AEB heeft 50% belang) en realiseert sindsdien via WpW een stadswarmtenetwerk aan de west- en noordzijde van Amsterdam. Op dit moment levert WpW warmte voor circa 20.000 huishoudens in Amsterdam. Het groeiende stadswarmtenet moet zich kunnen blijven aanpassen aan de veranderende omgeving en vraag vanuit de stad. De gemeenteraad heeft in diverse moties aangegeven dat betaalbaarheid, duurzaamheid, openheid en ruimte voor alternatieve warmtesystemen noodzakelijk zijn om een sterke groei van het stadswarmtenet met draagvlak onder Amsterdammers mogelijk te maken. Daarnaast heeft Amsterdam zich tot doel gesteld om in 2050 een aardgasloze stad te zijn en geen andere fossiele grondstoffen voor verwarming te gebruiken. Hierbij is het van cruciaal belang dat de inwoners van Amsterdam alternatieven aangeboden krijgen om hun woning te verwarmen. In deze verkenning kijken we onder meer naar de onderbouwing van het beleid en gaan we na in hoeverre de gemeente WpW wil inzetten om haar ambities te verwezenlijken. Afhankelijk van de bevindingen zullen we besluiten een nader onderzoek te doen.

onderzoek

April
2017

Verkenning Opvang dak- en thuislozen

In ons onderzoeksprogramma is voor 2017 een onderzoek aangekondigd in samenwerking met de G4-rekenkamers (Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam) naar de maatschappelijke opvang.

Het college heeft in juli 2016 het Koersbesluit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2016-2020 vastgesteld. De opvang van de gemeente is breder dan alleen maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Het gemeentebestuur is daarnaast ook verantwoordelijk voor de opvang van verstandelijk gehandicapten, jeugd, zwerfjongeren, vreemdelingen en voor mensen die geconfronteerd zijn met huishoudelijk geweld, mensenhandel, gedwongen werk en prostitutie. Hiertoe heeft het college verschillende opvangketens ingericht.

Deze verkenning heeft tot doel dat onderzoek naar opvang van dak- en thuislozen af te bakenen.

Deelvragen
Met de verkenning wil de rekenkamer inzicht krijgen in:

  • de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur voor de opvang van dak- en thuislozen;
  • de doelen die beoogd worden door het gemeentebestuur;
  • de informatievoorziening van het college aan de gemeenteraad;
  • informatie over de verschillende opvangketens, waaronder het juridisch kader, de toelatingsprocedure, het aantal dak- en thuislozen dat wordt opgevangen, de omvang van wachtlijsten, registratiesystemen, het budget en signalen over knelpunten;
  • het deelterrein of de deelterreinen waar een onderzoek door de rekenkamer het meest relevant zou zijn.

Planning en doorlooptijd
De verkenning wordt uitgevoerd van april tot en met mei 2017. Wij streven ernaar om de verkenning half juni om te zetten in een onderzoeksopzet. Naar verwachting zullen we de uitkomsten van het onderzoek begin december 2017 in samenhang met de rapporten van de andere G4-rekenkamers publiceren.

onderzoek

November
2016

Grip op samenwerkingsverbanden

De verkenning is een korte oriëntatie om te zien of een onderzoek gewenst is. In deze verkenning is op basis van onderzoeken van andere lokale rekenkamers gekeken naar wat belangrijke voorwaarden zijn voor gemeenten om grip te houden op samenwerkingsverbanden. Daaruit kwamen de volgende belangrijke voorwaarden naar voren: 1) een goede beleidsnota voor samenwerkingsverbanden, 2) goede informatievoorziening aan de raad, 3) sturingsmogelijkheden voor de gemeenteraad en 4) periodieke evaluatie. Inmiddels is de verkenning omgezet naar een onderzoek waarin we naar de Zaanse samenwerkingsverbanden vanuit een breed perspectief kijken. Centraal staat de vraag: welke samenwerkingsverbanden zijn er met de gemeente Zaanstad en in hoeverre houden het college en de gemeenteraad grip op deze samenwerkingsverbanden? De komende jaren zal de rekenkamer het onderwerp samenwerkingsverbanden monitoren door het verrichten van diverse onderzoeken. Een meer diepgaand onderzoek naar een specifiek samenwerkingsverband behoort in de toekomst ook tot de mogelijkheden.

onderzoek

Juni
2016

Verkenning Brandweerzorg

De verkenning was een korte oriëntatie op de brandweerzorg om te bezien of een onderzoek in 2017 gewenst is en zo ja, naar welk deelterrein binnen de brandweerzorg. Uit de verkenning zijn een viertal opties voor onderzoek naar voren gekomen, waaronder:
1) brandveiligheid tunnels
2) brandveiligheid haven
3) het programma brandveilig leven
4) de rolverdeling en aansturing van de veiligheidsregio door het gemeentebestuur.

Inmiddels hebben wij besloten om in 2017 een onderzoek uit te voeren naar de brandveiligheid in de Amsterdamse haven (optie 2). De haven van Amsterdam is de vierde haven van West Europa en heeft de grootste benzine-overslag ter wereld. Het is de tweede wereldhaven op het gebied van cacao en de tweede Europese haven voor kolen. De gevolgen van een brand in de Amsterdamse haven kunnen een grote impact hebben en uit het dekkingsplan (2013) blijkt dat de brandweer niet altijd binnen de wettelijke norm van 8 minuten aanwezig kan zijn. Het gebied kenmerkt zich door een bijzonder risicoprofiel met een concentratie van 12 (mogelijk 17) bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Van en naar de haven is veel vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water. De haven ligt tussen twee grote steden (Amsterdam en Zaanstad) in, samen goed voor meer dan 1 miljoen inwoners. De veiligheidsregio probeert al sinds 2012 maatregelen voor te stellen om de brandveiligheid in de haven te verhogen. In 2017 wordt naar verwachting een publiek-private samenwerkingsconstructie overeengekomen.

Het onderzoek zal zich richten op de vraag in hoeverre de brandveiligheid in de Amsterdamse haven met de beoogde maatregelen zal worden verhoogd. Daarnaast zal ook de informatievoorziening aan de raad hierover worden geanalyseerd en de beslissingsmogelijkheden die het gemeentebestuur heeft. Het onderzoek zal naar verwachting medio 2017 worden opgestart. Te zijner tijd zal de gemeenteraad ook op hoofdlijnen een opzet van het onderzoek ontvangen.

onderzoek

April
2016

Verkenning begrotingscyclus bestuurscommissies

De verkenning is op nadrukkelijk verzoek van de bestuurscommissies verricht. Gekeken is of er redenen waren om nader onderzoek te doen naar de nieuwe begrotingscyclus voor de stadsdelen. Inmiddels is duidelijk geworden dat er redenen zijn voor een onderzoek en is de verkenning omgezet naar een onderzoek.

 

onderzoek

Maart
2015

Verkenning Dereguleren

De verkenning is een korte oriëntatie om te zien of een onderzoek gewenst is. In de verkenning wordt gekeken op welke regels, terreinen en doelen dereguleren betrekking heeft. Daarnaast kijken we wat het beleid van de gemeente is voor deregulering en  in welke mate de gemeente de mate van deregulering  bijhoudt

onderzoek

Juli
2014

Verkenning signalen over mantelzorg

De rekenkamerbrief en de bijlage naar aanleiding van de verkenning zijn opgenomen bij het onderzoek Mantelzorgondersteuning.

 

 

onderzoek