Vergunningverlening in de passagiersvaart

Op 18 mei 2017 ontving de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) van de gemeenteraad het verzoek om onderzoek te doen naar ‘het gehele proces rond de passagiersvaart sinds de Nota Varen (2013) tot nu’. De RMA liet in een reactie weten het onderwerp relevant en actueel te achten, ook buiten de specifieke context van de passagiersvaart in Amsterdam. De RMA gaf aan het onderwerp eerst grondig te willen verkennen, om op basis daarvan te bepalen of een onderzoek gewenst zou zijn en zo ja, wat dan de insteek van het onderzoek zou kunnen zijn.

De verkenning is in de periode augustus 2017 tot en met november 2017 uitgevoerd. Daarbij is een reconstructie gemaakt van de gebeurtenissen rondom de vergunningverlening in de passagiersvaart in de periode 2010-2017. In deze periode was vooral de uitspraak van de Raad van Staat van juni 2017 belangrijk waarbij het besluit van gemeente werd vernietigd om de vergunningen van de reders van onbepaalde tijd om te zetten in een vergunning van bepaalde tijd. Deze uitspraak sloeg een belangrijke pijler weg onder het vaarbeleid (Nota Varen van 2013). Momenteel werkt de gemeente aan nieuw beleid dat eind 2018 moet worden vastgesteld.

In deze context achten wij het minder zinvol om in aanvulling op de al uitgevoerde reconstructie een onderzoek te starten naar het proces van de totstandkoming van inmiddels achterhaald beleid. Wel zien wij twee andere zinvolle mogelijkheden voor onderzoek. Het gaat om de volgende twee onderwerpen:
• Vergunningsstelsels en de Dienstenwet
• Vertaling wensen gemeenteraad naar relevante gunningscriteria en toetsing

Op beide onderwerpen gaan we in de brief aan de gemeenteraad van 20 december 2017 nader in. Aangezien beide mogelijke onderzoeksrichtingen niet geheel aansluiten bij het verzoek van de gemeenteraad, zullen we bij de start van het onderzoek gesprekken voeren met raadsleden om de definitieve richting van het onderzoek te bepalen. Het vervolg van het onderzoek zal in de loop van 2018 plaatsvinden.