Coalitieakkoord 2018-2022

Dit jaar voeren we tien deelonderzoeken uit naar de betekenis van het Coalitieakkoord 2018-2022 als sturings- en verantwoordingsinstrument.

Navolgbaarheid

In het eerste deelonderzoek kijken we naar de informatievoorziening over de realisatie van de ambities uit het coalitieakkoord. We zijn benieuwd of er binnen de organisatie overzicht is over de stand van zaken.

Uitvoering

In negen deelonderzoeken wordt voor negen verschillende thema’s onderzocht welke concrete stappen er zijn gezet om uitvoering te geven aan de ambities uit het coalitieakkoord.

Rapportages

Over de deelonderzoeken wordt tussentijds gerapporteerd in de vorm van een feitenrelaas met conclusies. Klik op de buttons onder de afbeeldingen voor meer informatie. Het overkoepelend eindrapport met analyses en aanbevelingen wordt openbaar op 28 januari 2022 tijdens ons symposium.

 

Navolgbaarheid

Conclusies

Democratisering

Conclusies

Openbare ruimte, mobiliteit en water

Conclusies

Klimaat, energietransitie en Amsterdam aardgasvrij

Conclusies

Haven, circulaire economie en afval

Conclusies

Voorschool, primair en secundair onderwijs

Conclusies

Werk en inkomen

Conclusies

Betaalbaar wonen voor lage- en middeninkomens

Conclusies

Zorg, Wmo en jeugdhulp

Conclusies

Schuldhulpverlening en armoede

Conclusies

Eindrapportage

Conclusies