Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Zicht op de financiële positie

Laatste update: 29 september 2016

Over het onderzoek
De financiële positie van een gemeente is erg belangrijk. Want als deze financiën niet in orde zijn, komt een goede uitvoering van de gemeentelijke taken in het geding. Voor veel gemeenten is inzicht in de eigen financiën daarnaast noodzakelijk, omdat zij hiermee kunnen beoordelen wat hun eigen financiële positie is tegenover die van andere gemeenten. Tegerlijktijd is de financiële positie voor niet-deskundigen vaak moeilijk te begrijpen. Zaanstad spant zich al geruime tijd in om financiële informatie toegankelijk te presenteren.

Met dit onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een eenvoudig en toegankelijk instrumentarium voor de gemeenteraad en andere geïnteresseerden om de financiële positie te kunnen volgen.

Status en conclusies
Het onderzoek is gepubliceerd in september 2016. We concluderen dat Zaanstad zich al geruime tijd inspant om financiële informatie toegankelijk te maken voor een breder publiek. Toch is het nog moeilijk om snel een bondig en samenhangend beeld van de financiële positie van Zaanstad te krijgen. Lees ook het bestuurlijk rapport, het onderzoeksrapport en het financieel instrumentenpaneel.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de conclusies?

Zaanstad spant zich al geruime tijd in om financiële informatie toegankelijk te maken voor een breder publiek. Desondanks is het nog moeilijk om snel een compact en samenhangend beeld van de financiële positie van Zaanstad te verkrijgen.

  • Essentiële informatie is niet altijd in voldoende mate beschikbaar of is onvoldoende actueel.
  • Informatie is ook niet altijd toegankelijk gepresenteerd. Om ontwikkelingen te kunnen volgen moet een lezer dan eerst informatie hierover uit verschillende onderdelen van de jaarstukken verzamelen. Ook komt het voor dat een toelichting of duiding ontbreekt waardoor informatie alsnog moeilijk te interpreteren is.
  • Door de vrijheid die Nederlandse gemeenten hebben bij het rapporteren over hun financiën is een eenvoudige vergelijking met andere gemeenten niet goed mogelijk.

Wat zijn de aanbevelingen?

  • Verbeter waar mogelijk de beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie over de financiële positie met een samenhangend geheel aan kengetallen.
  • Verbeter informatie over structurele ontwikkelingen.
  • Presenteer informatie over de financiële positie in één handzaam overzicht.
  • Houd oog voor het verhaal achter de cijfers.
  • Onderzoek of vergelijking in samenwerking met andere gemeenten mogelijk is.

Hoe reageert het college op de aanbevelingen?

Het college omarmt de aanbevelingen van de rekenkamer en verwacht in de jaarstukken 2016 hiertoe de eerste stappen zetten. Daarnaast is de rekenkamer door het college gevraagd mee te denken over een beter gebruik van beleidsindicatoren in de volgende bestuursperiode.

Waarom is de financiële positie van Zaanstad belangrijk?

Het belang van gezonde gemeentefinanciën is groot. Als de financiën niet op orde zijn, komt immers de goede uitvoering van gemeentelijke taken in het geding. Omgekeerd betekent een sterke financiële positie dat er wellicht mogelijkheden zijn om nieuw beleid te maken of om lokale lasten te verlagen.

Wat is de onderzoeksvraag?

Bieden de jaarstukken in voldoende mate en op toegankelijke wijze zicht op de financiële positie van Zaanstad?

Hoe kan je makkelijk zicht krijgen op de financiële positie?

Wij hebben als voorbeeld een financieel instrumentenpaneel voor raadsleden ontwikkeld voor de gemeente Zaanstad. Dit instrumentenpaneel raakt alle relevante invalshoeken voor de financiële positie en maakt de ontwikkelingen op hoofdlijnen in één oogopslag zichtbaar. Hiermee kan een lezer snel beoordelen of er sprake is van ontwikkelingen die meer aandacht vereisen of waarover vragen kunnen worden gesteld.

 

 

Tijdlijn