Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Privacyverklaring

De Rekenkamer Metropool Amsterdam (verder: de rekenkamer) verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg. Daarom beschrijft de rekenkamer graag waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Onderzoeken
De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Hiervoor verwerken wij soms persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW-of uitkeringsgegevens) en soms bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld medische gegevens). Voorafgaand aan elk onderzoek wegen wij zorgvuldig af welke gegevens nodig zijn voor het onderzoek, zodat wij met zo min mogelijk gegevens het onderzoek kunnen uitvoeren.

Voor onze onderzoeken verwerken wij soms ook persoonsgegevens die wij bij de gemeente of bijvoorbeeld een gesubsidieerde instelling hebben opgevraagd. Zij zijn op grond van de gemeentewet verplicht deze gegevens aan de rekenkamer te verstrekken. Deze gegevens verwerken wij zonder u daarover afzonderlijk te informeren. De analyse van deze gegevens gebruiken wij in ons rapport. Uw persoonsgegevens zullen wij niet openbaar maken of met anderen delen.

Ook komt het voor dat wij u om persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld via een enquête of een interview of een groepsgesprek. Sporadisch kan het voorkomen dat wij u om bijzondere persoonsgegevens vragen (zoals medische gegevens) als wij bijvoorbeeld een onderzoek doen in het sociaal domein. Ook kan het voorkomen dat wij u toestemming vragen om een (deel) van uw gemeentelijk dossier waarin bijzondere persoonsgegevens staan, te mogen onderzoeken. De (bijzondere) persoonsgegevens verzamelen wij pas als u daarmee expliciet akkoord bent gegaan. Ook voor deze persoonsgegevens geldt dat wij deze niet openbaar zullen maken. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw naam en functie opnemen in ons rapport.

Onderzoekgerelateerde activiteiten
Contact met politici
Van politici die verbonden zijn aan de gemeente Amsterdam of Zaanstad registeren wij naast contactgegevens één bijzonder persoonsgegeven: de politieke partij waarvan zij lid zijn. Bij het benaderen van leden voor ons onderzoeksprogramma of onze onderzoeken nemen wij een zo groot mogelijke spreiding in politiek overtuiging in acht.

Burgerpanel en studentadviesraad
De rekenkamer heeft een burgerpanel en een studentadviesraad. Via hen verzamelt de rekenkamer informatie ten behoeve van lopende en toekomstige onderzoeken.
Burgerpanel
Van de leden van het burgerpanel beschikt de rekenkamer over een aantal ‘gewone’ persoonsgegevens zoals het e-mailadres, de geboortedatum, geslacht, postcode, samenstelling huishouden, voornaamste bezigheid en hoogst voltooide opleiding. Daarnaast beschikt de rekenkamer over een aantal bijzondere persoonsgegevens: geboorteland (van respondent, vader, moeder), generatie allochtonen en etniciteit, als het lid deze gegevens heeft ingevuld. Wanneer u zich aanmeldt voor het panel wordt u tweemaal gevraagd om toestemming te geven dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken. De eerste keer na het beantwoorden van de vragen over de persoonskenmerken (zie hiervoor) en de tweede keer via een email waarin een link staat om uw lidmaatschap nogmaals te bevestigen. Het lidmaatschap is vrijblijvend en kunt uw lidmaatschap opzeggen wanneer u dat wenst. Uw mailadres gebruiken wij om u uitnodigen voor de enquête en om u te attenderen op onze rapporten wanneer deze zijn gepubliceerd. Ook het invullen van een enquête is op vrijwillige basis. Aan de enquêteresultaten koppelen wij bovenstaande persoonsgegevens om de enquêteresultaten verder te kunnen analyseren. De analyses van deze gegevens gebruiken wij in ons rapport. Uw persoonsgegevens zullen wij niet openbaar maken of met andere delen.
Studentadviesraad
Van de leden van het studentadviesraad verwerken wij de voor- en achternaam, het telefoonnummer en e-mailadres, de studieachtergrond, status (actief of voormalig lid), of de geheimhoudingsverklaring is ondertekend en de aanwezigheid bij de bijeenkomsten, met als doel om hen te kunnen uitnodigen en als bron voor (toekomstig) onderzoek te gebruiken. De leden van het studentadviesraad hebben de rekenkamer toestemming gegeven om deze gegevens te verwerken voor dat doel.

Evenementen en bijeenkomsten
De rekenkamer organiseert evenementen en bijeenkomsten. Om personen te kunnen uitnodigen en welkom te heten verwerken wij gegevens. Wij vragen toestemming om de gegevens te mogen hergebruiken voor toekomstige evenementen en bijeenkomsten van de rekenkamer.

Beveiliging

De rekenkamer neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met openbaarmaking met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Bewaartermijn

De rekenkamer zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk verplicht is, om de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld te realiseren.

Bewaartermijn onderzoeken
Daar waar mogelijk anonimiseren wij persoonsgegevens al tijdens het onderzoek en anders kort na publicatie van het onderzoek, maar in ieder geval binnen één jaar na publicatie. In die gevallen waar anonimiseren niet mogelijk is, zullen de persoonsgegevens na publicatie worden gewist.
Op grond van de archiefwet is de rekenkamer verplicht sommige persoonsgegevens te archiveren. Welke dat zijn, is vastgelegd in de selectielijst die de rekenkamer op grond van de archiefwet heeft vastgesteld. Zijn persoonsgegevens eenmaal permanent gearchiveerd, dan betekent het niet dat persoonsgegeven automatisch openbaar worden. De archivaris bepaalt welke persoonsgegevens wanneer mogen worden geraadpleegd.

Bewaartermijn bij onderzoekgerelateerde activiteiten
De gegevens over politici bewaren wij zolang zij lid zijn van de gemeenteraad of een stadsdeelcommissie. Binnen drie maanden na het beëindigen van hun lidmaatschap verwijderen wij de gegevens.
De persoonsgegevens van de leden van het studentenadviesraad verwijderen wij binnen drie maanden nadat zij het panel hebben verlaten. De persoonsgegevens van leden van het burgerpanel worden automatisch verwijderd nadat een lid zich heeft afgemeld.
Na een evenementen of bijeenkomst verwijderen wij de persoonsgegevens van de deel-nemers, tenzij expliciet is aangegeven dat wij de gegevens mogen hergebruiken.

Delen met anderen

De rekenkamer verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een afspraak met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld een enquêtebureau) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De rekenkamer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten

Als u uw gegevens vrijwillig aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld via een enquête, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de rekenkamer (zie contactgegevens) om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

De rekenkamer heeft twee websites: www.rekenkamer.amsterdam.nl en www.publicaties.rma.colophon.cc. Op beide websites maakt de rekenkamer gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, de website zal dan minder optimaal werken. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Wij maken gebruik van Google Analytics en combineren die dienst niet met andere Google-diensten, we hebben een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten en afgesproken dat Google de verzamelde persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mag gebruiken. Tot slot maskeren wij het gehele IP-adres.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via privacy@rekenkamer.amsterdam.nl of 020 -254 7848.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij deze afhandelen leest u in onze klachtenregeling. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.