Privacyverklaring

De Rekenkamer Metropool Amsterdam (verder: de rekenkamer) verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Daarom beschrijven we graag waarom en hoe we uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Onderzoeken
De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Hiervoor verwerken wij soms persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW- of uitkeringsgegevens) en soms bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld medische gegevens). Voorafgaand aan elk onderzoek wegen we zorgvuldig af welke gegevens nodig zijn voor het onderzoek, zodat we het onderzoek met zo min mogelijk gegevens kunnen uitvoeren.

Voor onze onderzoeken verwerken we soms ook persoonsgegevens die we hebben opgevraagd bij de gemeente of bijvoorbeeld een gesubsidieerde instelling. Zij zijn op grond van de gemeentewet verplicht deze gegevens aan ons te verstrekken. Deze gegevens verwerken we zonder u daarover afzonderlijk te informeren. De analyse van deze gegevens gebruiken we in onze rapporten. Uw persoonsgegevens zullen we niet openbaar maken of met anderen delen.

Ook komt het voor dat wij u om persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld via een enquête, een interview of een groepsgesprek. Sporadisch kan het voorkomen dat we u om bijzondere persoonsgegevens vragen (zoals medische gegevens) als we bijvoorbeeld een onderzoek doen in het sociaal domein. Ook kan het voorkomen dat wij u om toestemming vragen om een (deel) van uw gemeentelijk dossier waarin bijzondere persoonsgegevens staan, te mogen onderzoeken. De (bijzondere) persoonsgegevens verzamelen wij pas als u daarmee expliciet akkoord bent gegaan. Ook voor deze persoonsgegevens geldt dat wij deze niet openbaar zullen maken. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zullen we uw naam en functie opnemen in ons rapport.

Onderzoekgerelateerde activiteiten
Contact met politici
Van politici die verbonden zijn aan de gemeente Amsterdam of Zaanstad registeren we naast contactgegevens één bijzonder persoonsgegeven: de politieke partij waarvan zij lid zijn. Bij het benaderen van leden voor ons onderzoeksprogramma of onze onderzoeken nemen we een zo groot mogelijke spreiding in politiek overtuiging in acht.

Burgerpanel en studentadviesraad
We hebben een burgerpanel en een studentadviesraad. Via hen verzamelen we informatie ten behoeve van lopende en toekomstige onderzoeken.

Burgerpanel

Van de leden van het burgerpanel beschikken we over een aantal ‘gewone’ persoonsgegevens zoals e-mailadres, geboortedatum,  geslacht, postcode, samenstelling huishouden, voornaamste bezigheid en hoogst voltooide opleiding. Daarnaast beschikken we over een aantal bijzondere persoonsgegevens: geboorteland (van respondent, vader en moeder), generatie allochtonen, en etniciteit, als het lid deze gegevens heeft ingevuld. Wanneer u zich aanmeldt voor het panel, wordt u tweemaal gevraagd om toestemming te geven dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken. De eerste keer na het beantwoorden van de vragen over de persoonskenmerken (zie hiervoor) en de tweede keer via een e-mail waarin een link staat om uw lidmaatschap nogmaals te bevestigen.

Het lidmaatschap is vrijblijvend en u kunt uw lidmaatschap opzeggen wanneer u dat wenst.

Uw e-mailadres gebruiken we om u uit te nodigen voor de enquête en om u te attenderen op onze rapporten wanneer deze zijn gepubliceerd. Ook het invullen van een enquête is op vrijwillige basis. Aan de enquêteresultaten koppelen wij bovenstaande persoonsgegevens om de enquêteresultaten verder te kunnen analyseren. De analyses van deze gegevens gebruiken we in ons rapport. Uw persoonsgegevens zullen wij niet openbaar maken of met anderen delen.

Studentenadviesraad
Van de leden van het studentadviesraad verwerken wij enkele gegevens om te kunnen gebruiken voor (toekomstig) onderzoek. Tot deze gegevens behoren de voor- en achternaam, het telefoonnummer en e-mailadres, de studieachtergrond en de status (actief of voormalig lid). Ook noteren we of zij de geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en hun (verwachte) aanwezigheid bij onze bijeenkomsten. Dit laatste gegeven noteren we, zodat we hen kunnen uitnodigen voor onze toekomstige bijeenkomsten. De leden van het studentadviesraad hebben ons toestemming gegeven om hun gegevens te verwerken voor deze doelen.

Evenementen en bijeenkomsten
We organiseren evenementen en bijeenkomsten. Om personen te kunnen uitnodigen en welkom te heten, verwerken wij gegevens. Wij vragen toestemming om de gegevens te mogen hergebruiken voor onze toekomstige evenementen en bijeenkomsten.

Beveiliging

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met betrekking tot openbaarmaking van persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Bewaartermijn

We bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig, of wettelijk verplicht is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Bewaartermijn onderzoeken
Daar waar mogelijk anonimiseren wij persoonsgegevens al tijdens het onderzoek en anders kort na publicatie van het onderzoek, maar in ieder geval binnen één jaar na publicatie. In die gevallen waar anonimiseren niet mogelijk is, zullen de persoonsgegevens na publicatie worden gewist.

Op grond van de archiefwet zijn we verplicht sommige persoonsgegevens te archiveren. Welke dat zijn, is vastgelegd in de selectielijst die we op grond van de archiefwet hebben vastgesteld. Als persoonsgegevens eenmaal permanent zijn gearchiveerd, dan betekent dat niet dat deze gegevens automatisch openbaar worden. De archivaris bepaalt welke persoonsgegevens wanneer mogen worden geraadpleegd.

Bewaartermijn bij onderzoeksgerelateerde activiteiten
De gegevens over politici bewaren wij zolang zij lid zijn van de gemeenteraad of een stadsdeelcommissie. Binnen drie maanden na het beëindigen van hun lidmaatschap verwijderen wij de gegevens.

De persoonsgegevens van de leden van de studentenadviesraad verwijderen wij binnen drie maanden nadat zij het panel hebben verlaten. De persoonsgegevens van leden van het burgerpanel worden automatisch verwijderd nadat een lid zich heeft afgemeld.

Na een evenement of bijeenkomst verwijderen we de persoonsgegevens van de deelnemers, tenzij expliciet is aangegeven dat wij de gegevens mogen hergebruiken.

Delen met anderen

We verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een afspraak met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld een enquêtebureau) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten

Als u uw gegevens vrijwillig aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld via een enquête, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij ons (zie contactgegevens) om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen, daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

We hebben twee websites: www.rekenkamer.amsterdam.nl en https://publicaties.rekenkamer.amsterdam.nl/. Op beide websites maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat; de website zal dan minder optimaal werken. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen, verwijderen via de instellingen van de browser. Wij maken gebruik van Google Analytics en combineren die dienst niet met andere Google-diensten, we hebben een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten en afgesproken dat Google de verzamelde persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mag gebruiken. Tot slot maskeren wij het gehele IP-adres.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via privacy@rekenkamer-amsterdam.nl of 020-30 36 300.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij deze afhandelen leest u in onze klachtenregeling. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.