Publicaties

 

Jaarverslagen incl. jaarrekeningen RMA

Ieder jaar legt de Rekenkamer Metropool Amster­dam verantwoording af. In de jaarver­slagen zijn de onderzoeken kort beschreven die we voor de gemeente Amsterdam, de centrale stad en de stadsdelen, en voor de gemeente Zaanstad hebben uitgevoerd. In de jaarverslagen zijn ook onze jaarrekeningen opgenomen. Oudere jaarverslagen

Lees meer over de jaarverslagen

Onderzoeksprogramma

De rekenkamer bepaalt zelf haar onderzoeksprogramma. In het selectieproces spelen de uitgangspunten van de Beleidsvisie 2016-2022 een rol, maar ze houdt ook rekening met de ideeën die in een gemeenteraad leven over mogelijke onderwerpen. De rekenkamer houdt zich alleen bezig met onderwerpen waarbij er sprake is van een politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten Amsterdam en Zaanstad.

Lees meer over de onderzoeksprogramma's

Begrotingen

Rekenkamer Metropool Amsterdam stelt jaarlijks een ontwerpbegroting op. De ontwerpbegroting wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van Amsterdam en Zaanstad. Hieronder zijn de definitieve begrotingen opgenomen die, na de zienswijzeprocedure, door het bestuur (directeur) zijn vastgesteld.    

Lees meer over de begrotingen
jaar
 

2018

Rekenkamerbrief Terugblik Rekenkamer Zaanstad

In het Zaanstad Beraad van 26 april 2018 heeft de raad gevraagd om een overzicht van de aanbevelingen die de afgelopen jaren door de Rekenkamer Zaanstad zijn gedaan. Daarom is met een rekenkamerbrief teruggeblikt op de afgelopen bestuursperiode 2014-2018. In deze periode zijn de volgende onderzoeken gepubliceerd: Zaanstad en HVC (mei 2014) Transformatie zorg voor […]

2017

Rapport Recreatieschap Spaarnwoude

Op 20 september is het rapport Recreatieschap Spaarnwoude openbaar geworden: een gezamenlijk onderzoek naar het functioneren van dit recreatieschap door de rekenkamer(commissie)s van de participerende gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen en de provincie Noord-Holland. Uit het onderzoek, dat onder leiding van de Randstedelijke Rekenkamer (Provincie Noord-Holland) is uitgevoerd, komt naar voren […]

2016

Artikel rekenkamers Amsterdam en Eindhoven over privacy

De rekenkamers Amsterdam en Eindhoven hebben los van elkaar de privacy onderzocht in het sociaal domein. In het juni nummer van Sociaal Bestek is het artikel privacy in het sociaal domein, een bron van zorg gepubliceerd. Daarin zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Amsterdam en Eindhoven uiteen gezet.  In het artikel roepen de auteurs de […]

2015

Visitatiecommissie Waterketen

Met het bestuursakkoord Water 2011 is landelijk overeengekomen dat in de keten van drinkwaterproductie, riolering en rioolwaterzuivering tot en met 2020 structureel € 450 miljoen zal worden bespaard in de betekenis van “minder meer”. Een visitatiecommissie onderzocht de voortgang van de uitvoering van het bestuursakkoord. Eén van de projectleiders van de RMA had zitting in deze […]

2014

Symposium 21 november 2014

Vanwege haar 10 jarig bestaan heeft de rekenkamer op 21 november 2014 in De Nieuwe Liefde een symposium georganiseerd. Tijdens het symposium zijn onder begeleiding van Ben Tiggelaar diverse sprekers aan het woord geweest. Een kort verslag van het symposium is hier te vinden. De rekenkamer heeft op het symposium het boek Vooruitkijken & Terugblikken. […]