Overige publicaties

jaar
 

2018

Rekenkamerbrief Terugblik Rekenkamer Zaanstad

In het Zaanstad Beraad van 26 april 2018 heeft de raad gevraagd om een overzicht van de aanbevelingen die de afgelopen jaren door de Rekenkamer Zaanstad zijn gedaan. Daarom is met een rekenkamerbrief teruggeblikt op de afgelopen bestuursperiode 2014-2018. In deze periode zijn de volgende onderzoeken gepubliceerd:

  • Zaanstad en HVC (mei 2014)
  • Transformatie zorg voor de jeugd (februari 2015)
  • Opvolgingsonderzoek riolering in Zaanstad (juni 2016)
  • Zicht op de financiële positie (september 2016)
  • Grip op samenwerkingsverbanden (september 2017)

De rekenkamerbrief bevat een korte weergave van de inhoud, uitkomsten en aanbevelingen per onderzoek. Op hoofdlijnen zien we dat bij de geformuleerde aanbevelingen met name adequaat monitoren, periodiek evalueren en tijdig actualiseren evenals het betrekken van de raad en de kwaliteit van de raadsinformatievoorziening terugkerende thema’s zijn.

De volledige rekenkamerbrief is hier te lezen.

2017

Rapport Recreatieschap Spaarnwoude

Op 20 september is het rapport Recreatieschap Spaarnwoude openbaar geworden: een gezamenlijk onderzoek naar het functioneren van dit recreatieschap door de rekenkamer(commissie)s van de participerende gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen en de provincie Noord-Holland.

Uit het onderzoek, dat onder leiding van de Randstedelijke Rekenkamer (Provincie Noord-Holland) is uitgevoerd, komt naar voren dat het recreatieschap – ondanks ingezette beheersmaatregelen – kampt met een aantal problemen, waarvan de financiële dekking op de lange termijn de voornaamste vormt. De belangrijkste aanbeveling aan het Algemeen Bestuur is het opstellen van een door alle participanten gedragen lange termijn visie, waarin een integrale afweging wordt gemaakt tussen natuur en recreatie en rekening wordt gehouden met het gewenste niveau van beheer en onderhoud. Vervolgens dient te worden vastgesteld op welke wijze de hiermee gepaard gaande exploitatiekosten en investeringen structureel gefinancierd worden. Vanwege hun kaderstellende rol is het van belang dat ook de achterliggende gemeenteraden en provinciale staten nauw betrokken worden bij deze strategische keuzes.

Het volledige rapport is hier te lezen.

2016

Artikel rekenkamers Amsterdam en Eindhoven over privacy

De rekenkamers Amsterdam en Eindhoven hebben los van elkaar de privacy onderzocht in het sociaal domein. In het juni nummer van Sociaal Bestek is het artikel privacy in het sociaal domein, een bron van zorg gepubliceerd. Daarin zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Amsterdam en Eindhoven uiteen gezet.  In het artikel roepen de auteurs de lezers op om na te na te gaan hoe de privacy in hun gemeente is geregeld. Daarnaast pleiten zij voor een continue aandacht voor de bescherming van de privacy in de hele keten van college, gemeentelijke organisatie, samenwerkingsverbanden, hulpverlenende organisaties tot en met de individuele hulpverlener. Omdat juist burgers met een hulpvraag daar recht op hebben.

Klik hier om het artikel te lezen…

Klik hier voor het onderzoek Privacy van burgers met een hulpvraag

2015

Visitatiecommissie Waterketen

Met het bestuursakkoord Water 2011 is landelijk overeengekomen dat in de keten van drinkwaterproductie, riolering en rioolwaterzuivering tot en met 2020 structureel € 450 miljoen zal worden bespaard in de betekenis van “minder meer”. Een visitatiecommissie onderzocht de voortgang van de uitvoering van het bestuursakkoord. Eén van de projectleiders van de RMA had zitting in deze commissie. Om de doelen uit het bestuursakkoord te realiseren zijn er in het land van onderop circa 50 regio’s gevormd waarbij gemeenten, waterschappen en in een enkel geval ook drinkwater­bedrijven samenwerken.

De besparings­maat­regelen mogen niet ten koste gaan van kwaliteit. Daarnaast moet ook de toenemende kwetsbaarheid van de sector, onder meer vanwege de vergrijzing, worden verminderdDe gemeente Amsterdam en Zaanstad vallen ieder in een andere regio. Eén van de projectleiders van de rekenkamer is gevraagd om in de landelijke Visitatiecommissie Waterketen zitting te nemen om zijn expertise met betrekking tot financiën en bestuurlijke aansturing in te brengen. De commissie had tot taak de voortgang van de samenwerking, de planvorming en de uitvoering van de plannen in beeld te brengen en zo nodig regio’s te stimuleren meer voortvarend te werk te gaan. In december 2014 heeft de commissie haar werkzaamheden afgerond door middel van het overhandigen van het eindrapport aan de minister van Infrastructuur en Milieu. De hoofdconclusie van de commissie was dat gelet op de ambities en de plannen, de watersector als geheel de besparingsdoelstelling net niet zal halen.

2014

Symposium 21 november 2014

Vanwege haar 10 jarig bestaan heeft de rekenkamer op 21 november 2014 in De Nieuwe Liefde een symposium georganiseerd. Tijdens het symposium zijn onder begeleiding van Ben Tiggelaar diverse sprekers aan het woord geweest. Een kort verslag van het symposium is hier te vinden.

De rekenkamer heeft op het symposium het boek Vooruitkijken & Terugblikken. Over kwaliteit van beleid en meten van resultaten gepresenteerd. Dit boek is een pleidooi voor openheid en transparantie bij gemeenten, aangezien alleen dan de prestaties beter worden. Aan het einde van het symposium heeft de Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam, het boek overhandigd aan Geke Faber (burgemeester Zaanstad), Jasper Groen (vice-voorzitter presidium gemeenteraad) en Arjan Vliegenthart (als vertegenwoordiger van het college van B&W).

Wilt u ons boek ontvangen?
Dat kan!
U kunt ons boek Vooruitkijken & Terugblikken. Over kwaliteit van beleid en meten van resultaten bestellen door een mail te sturen naar symposium@rekenkamer.amsterdam.nl onder vermelding van uw naam en adresgegevens.
Voor het boek en de verzending vragen wij een bijdrage van € 5 (vijf euro). U krijgt hiervoor een factuur.
U kunt ook eerst de samenvatting van het boek bekijken.

Een voorproefje van het boek in twee films
Tijdens het symposium zijn twee films vertoond als illustratie van enkele thema’s uit het boek waarin wij 10 jaar rekenkameronderzoek de revue laten passeren.
De films gaan over de onderzoeken Beheer en onderhoud bruggen (Amsterdam) en Transformatie zorg voor de jeugd. Voorbereiding en oefening in Zaanstad en zijn te bekijken door op de volgende links te klikken: