Rekenkamer Metropool Amsterdam
 • Amsterdam
 • Zaanstad

Nieuws

2020

Te weinig woningen, te dure woningen, woningen van onvoldoende kwaliteit: de gemeente Zaanstad wil meer aantrekkelijke en passende woningen, zodat meer inwoners een woning kunnen vinden. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft ze een beleid opgesteld. Is dit beleid goed vormgegeven? Dat onderzochten we in Woonbeleid in Zaanstad.

We keken onder andere naar de knelpunten in het woningaanbod in Zaanstad en wat de gemeente daartegen doet. Maakt ze bijvoorbeeld gebruik van alle maatregelen waarmee je het woningaanbod kan verbeteren? Ook vroegen we Zaankanters om hun mening: wat vinden zij van de informatie over het woonbeleid in de begroting?

Bekijk de projectpagina, of ga direct naar het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

Wij zijn gestart met een onderzoek naar de toegankelijkheid van openbare toiletten in Amsterdam. In het centrum en in drukke voetgangersgebieden zou er binnen een straal van 500 meter een openbaar toilet moeten zijn. Is dat ook zo? En (hoe) zorgt de gemeente ervoor dat er voldoende openbare toiletten zijn? In Toegankelijkheid van openbare toiletten gaan we dit onderzoeken. We richten ons met name op toiletten voor vrouwen en mensen met een fysieke beperking.

Bekijk de projectpagina.

Dit onderzoek maakt deel uit van onze onderzoeken naar de toegankelijkheid in de stad. Eerder publiceerden we een onderzoek naar de toegankelijkheid van stemlocaties.

2019

Vandaag hebben we ons Onderzoeksprogramma Amsterdam 2020 openbaar gemaakt. In dit onderzoeksprogramma hebben we op een rij gezet welke onderwerpen we in 2020 van plan zijn te onderzoeken. De keuze is gevallen op de volgende zeven onderwerpen:

 • Jeugdhulp
 • Rioleringen
 • Groen in de buurt (publieksonderzoek)
 • Duurzaamheidsbeleid
 • Aanvullend Openbaar Vervoer
 • Geheimhouding
 • Taaloffensief

Daarnaast zijn er drie onderwerpen waar wij verkenningen zullen uitvoeren ter voorbereiding van mogelijke onderzoeken. Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • Haven Amsterdam
 • Participatiewet
 • Bestuurlijk Stelsel

Lees de brief over het Onderzoeksprogramma Amsterdam 2020.

In ieder deelonderzoek van Bruikbaarheid van indicatoren bekijken we of een indicator duidelijk, betrouwbaar, relevant en begrijpelijk is. Dit is belangrijk omdat de indicator anders onvoldoende inzicht geeft en niet bruikbaar is. In ons vijfde en laatste deelonderzoek onderzoeken we de indicator Uitkeringsschuld.

Uitkeringsschuld in Amsterdam
De gemeente Amsterdam helpt mensen met te weinig of geen inkomen, bijvoorbeeld met een (bijstands)uitkering. Soms krijgt iemand ten onrechte een uitkering en ontstaat een uitkeringsschuld. Dat kan komen door een onbewuste administratieve fout of een foutieve aanvraag, maar het kan ook gaan om opzettelijke fraude. De gemeente heeft de wettelijke taak om de te veel verkregen uitkering terug te vorderen. In 2018 hadden 15.230 mensen in totaal voor ongeveer € 90 miljoen aan uitkeringsschuld. Geeft dit cijfer echt inzicht in het beleid van de gemeente ten aanzien van uitkeringsschuld?

Lees onze bevindingen in deze factsheet. Of lees het uitgebreidere onderzoeksrapport op de projectpagina.

Vandaag hebben we ons Onderzoeksprogramma Zaanstad 2020 openbaar gemaakt. In dit onderzoeksprogramma beschrijven we welke activiteiten we in 2020 zullen ondernemen voor Zaanstad.

Afronding lopend onderzoek
In 2020 ronden we twee lopende onderzoeken uit het voorgaande onderzoeksprogramma af. Dit zijn de onderzoeken naar de jeugdzorg en het woonbeleid in Zaanstad.

Nieuwe onderzoeksactiviteiten
Daarnaast beginnen we aan twee nieuwe onderzoeken. We onderzoeken de effectiviteit van de Zaanse invulling van de Participatiewet en de bodemsanering van spoedlocaties. Ook analyseren we de aangedragen onderzoeksonderwerpen uit het Zaanpanel uit 2018. Tot slot voeren we een aantal quick scans uit.

Werkwijze
We hebben het onderzoeksprogramma opgesteld met behulp van informatie vanuit verschillende hoeken. Bijvoorbeeld berichten in de media, het coalitieakkoord en de (jaar)verslagen van raadsvergaderingen. Ook vroegen we reacties van raadsfracties over mogelijke onderzoeksonderwerpen. Dit jaar hadden we, net als vorig jaar, een gezamenlijke bijeenkomst met een goede opkomst.

Lees het Onderzoeksprogramma Zaanstad 2020 hier.

In ieder deelonderzoek van Bruikbaarheid van indicatoren bekijken we hoe betrouwbaar, relevant en begrijpelijk (dus: hoe duidelijk) de indicatoren zijn die de gemeente Amsterdam noemt in haar doelenboom. Het is belangrijk dat deze indicatoren duidelijk, betrouwbaar, relevant en begrijpelijk zijn, anders geven ze onvoldoende inzicht en zijn ze niet bruikbaar. In ons vierde deelonderzoek onderzoeken we de indicator Internationale bedrijven.

Internationale bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam
De gemeente wil dat de Metropoolregio Amsterdam aantrekkelijk is om (inter)nationale bedrijven te vestigen. Onder de Metropoolregio Amsterdam valt een gebied in het noordelijke deel van de Randstad. Het loopt van IJmuiden tot Lelystad, en van Purmerend tot de Haarlemmermeer. Door (inter)nationale bedrijven aan te trekken, te behouden en te ondersteunen bij uitbreidingen, wil de gemeente werkgelegenheid, duurzaamheid en innovatie in de regio stimuleren.

Benieuwd naar onze bevindingen? Bekijk een beknopte versie van onze bevindingen in de factsheet. Of lees het uitgebreidere onderzoeksrapport dat staat op de projectpagina.

Op 20 november 2019 publiceerden wij de rekenkamerbrief Canonherziening einde tijdvak en verlengde afkoop erfpacht. In de brief staat het resultaat van onze verkenning naar de relevantie van onze aanbevelingen uit voorgaande onderzoeken naar erfpacht.

Uitkomsten verkenning
Uit de verkenning blijkt dat onze aanbevelingen om gemeentelijke erfpachtaanbiedingen voorspelbaar, begrijpelijk en controleerbaar te maken, nog steeds relevant zijn. Ondanks dat de gemeente eeuwigdurende erfpacht mogelijk heeft gemaakt. Daarnaast concluderen wij dat erfpachters in de publiekscampagne over de overstapregeling niet zijn geïnformeerd over alle relevante keuzemogelijkheden.

In onze rekenkamerbrief doen we twee aanbevelingen: maak de waardebepaling voor erfpachters begrijpelijk en controleerbaar, en maak inzichtelijk welke keuzemogelijkheden zij hebben. Uitgebreide informatie staat op de projectpagina.

Vakantieverhuur is  – onder voorwaarden  – toegestaan in Amsterdam. De gemeente zet zich in om te controleren of de regels voor vakantieverhuur worden nageleefd. Dat doet de gemeente redelijk goed. Scherpere keuzes en andere prioriteiten zijn wel noodzakelijk om de uitvoering te verbeteren. Ook valt op dat de gemeente niet specifiek handhaaft op overlast die buren ervaren van vakantieverhuur. De gemeente heeft zelf te weinig inzicht in het verloop van de eigen processen. Ook is er te weinig zicht op factoren die bijdragen aan het naleven van de regels.

Het is tijd dat de gemeente bezint op de huidige werkwijze om de doelmatigheid en de doeltreffendheid te verbeteren. We formuleren acht aanbevelingen om de handhaving van vakantieverhuur te verbeteren.

Lees hier de resultaten van ons onderzoek.

2019 is ons lustrumjaar en deze staat in het teken van de Amsterdammer. Vandaar dat we extra aandacht besteden aan onderwerpen die Amsterdammers raken. Eén zo’n onderwerp is het fietsen in Amsterdam. Vandaag publiceerden we de onderzoeksopzet Amsterdam Fietsstad.

De gemeente Amsterdam onderneemt veel op het gebied van fietsen. In het Meerjarenplan Fiets 2017-2022 staan haar maatregelen over het fietsbeleid in de stad. Wij gaan drie maatregelen onderzoeken uit dit meerjarenplan. Bekijk meer info over dit onderzoek en lees ook de volledige onderzoeksopzet.

Ieder jaar voeren wij een onderzoek uit waarvan het onderwerp wordt gekozen door de Amsterdammers uit ons burgerpanel. Dit is het publieksonderzoek Amsterdam. Dit jaar is het onderwerp ‘de gemengde stad’. We onderzoeken hoe gemengd de gemeente en haar inwoners willen zijn, hoe gemengd Amsterdam nu is en hoe de ontwikkelingen in de stad hierbij passen.

We hebben vier buurten gekozen waarin we met buurtbewoners in gesprek gaan over de bevolkingssamenstelling van de buurt. De buurten zijn:

 1. Diamantbuurt
 2. Wildeman
 3. Bijlmermuseum Zuid
 4. IJplein en Vogelbuurt Zuid

Aanmelden
Heeft u interesse om mee te doen aan dit onderzoek? Dat kan! We organiseren twee groepsgesprekken in elk van deze buurten voor buurtbewoners in november en december 2019.

Aanmelden kan via Tessa Gulpers: t.gulpers@rekenkamer-amsterdam.nl. Zij stuurt u meer informatie.

U vindt in dit document aanvullende informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens in het groepsgesprek.

Wie zich zelfstandig onvoldoende redt, kan toegang krijgen tot een Wmo-maatwerkvoorziening. Sinds de decentralisaties zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk. Ze moeten bepalen wie in aanmerking komt voor ondersteuning en ze moeten ervoor zorgen dat passende hulp geboden wordt bij de vraag.

Over het onderzoek
In het onderzoek constateren wij dat het college onvoldoende zicht heeft op hoe de toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding functioneert. Veel informatie ontbreekt, bijvoorbeeld over of de doelgroep wordt bereikt, hoe wordt bepaald wie ondersteuning krijgt en wat er gebeurt met mensen die geen maatwerkvoorziening krijgen. Dit is het gevolg van bewuste keuzes waarvan wij ons afvragen of die verstandig zijn. Daarnaast signaleren we een aantal andere knelpunten waar het college te weinig aan doet. We formuleren vijf aanbevelingen om de toegang te verbeteren.

Lees hier de resultaten van ons onderzoek.

De gemeente gebruikt indicatoren om eenvoudig te laten zien wat zij doet en bereikt voor de stad. Wij onderzoeken de bruikbaarheid van deze indicatoren. In ons derde deelonderzoek Bruikbaarheid van indicatoren: plusnet voetganger onderzoeken wij hoe de gemeente rapporteert over de breedte van stoepen in de stad. Lees hier meer over de uitkomsten van dit onderzoek.

In 2015 deden we op verzoek van de raad onderzoek naar de besluitvorming rond de verzelfstandiging van het Afval Energie Bedrijf (AEB), waarbij de gemeente alle aandelen bleef behouden.

We concludeerden dat de gemeente op onderdelen binnen dit besluitvormingsproces te kort was geschoten. Daarbij merkten we onder andere op dat de gemeente slordig omging met aanwezige informatie.

Een van onze aanbevelingen was dat de gemeente zich als aandeelhouder actiever moest gaan opstellen. We hebben bij later onderzoek naar Westpoort Warmte niet de indruk gekregen dat die aanbeveling is opgevolgd. Een actievere houding en een sterkere betrokkenheid van de gemeente bij AEB hadden latere problemen wellicht kunnen voorkomen.

Sinds 30 september 2019 zijn wij aangesloten op een nieuw ICT-netwerk. Hierdoor zijn onze telefoonnummers en e-mailadressen gewijzigd. Wij zijn voortaan bereikbaar op: 020-30 36 300 en info@rekenkamer-amsterdam.nl.

Voor vragen over de contactgegevens van projectleiders, neem contact op met het secretariaat.

De gemeente gebruikt indicatoren om eenvoudig te laten zien wat zij doet en bereikt voor de stad. Wij onderzoeken de bruikbaarheid van deze indicatoren.

In ons tweede deelonderzoek Bruikbaarheid van indicatoren onderzoeken wij hoe de gemeente rapporteert over het verwijderen van afval uit het water. Lees hier meer over de uitkomsten van dit onderzoek.

In juni publiceerden we ons onderzoek naar de toegankelijkheid van stemlocaties in Amsterdam. We onderzochten of alle Amsterdammers die mochten stemmen, ook kónden stemmen.

In onze aanbevelingen gaven we aan waar het gemeentebestuur aan zou kunnen denken, om de toegankelijkheid van stemlocaties te vergroten. Burgemeester Halsema heeft hier in een brief op gereageerd.

Bekijk de brief en de projectpagina van het onderzoek.

Sinds de jaren ’60 ondersteunt de gemeente buitensportverenigingen als zij willen investeren in hun kleed- en clubgebouwen. Dit kan met de Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport. De subsidieregeling maakt het voor sportverenigingen makkelijker om flinke investeringen te realiseren.


Over het onderzoek

In Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport onderzoeken we in hoeverre de gemeente ervoor zorgt dat de sportverenigingen hun subsidiegeld doeltreffend, doelmatig en rechtmatig besteden. Ook hebben we buitensportverenigingen gevraagd naar hun ervaringen met de subsidieregeling.

Lees hier de resultaten.

Op 4 september 2019 publiceerden wij ons onderzoek Leges bij vergunningaanvragen. Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam, heeft het onderzoek op deze dag aangeboden aan de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering. Het rapport zal op 25 september 2019 worden behandeld in dezelfde commissie.

Over het onderzoek
Burgers en ondernemers betalen leges bij het indienen van een vergunningaanvraag. De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen jaren tijd en moeite gestopt in het verkrijgen van groter inzicht in de legesgerelateerde opbrengsten en kosten. Toch zijn er nog verbeteringen mogelijk. Zo constateren we een gebrek aan checks & balances en transparantie naar de burger en naar de gemeenteraad. Daarnaast zijn geplande besparingen op legesgerelateerde kosten nauwelijks gerealiseerd of niet concreet gemaakt.

In ons rapport doen we acht aanbevelingen voor het vergroten van de bestuurlijke grip op de leges. Kijk voor meer informatie op de projectpagina.

Een aantal verbrandingsovens van het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam is stilgelegd door gebrekkig onderhoud en slechte veiligheid, zo meldt Nieuwsuur. Het afvalverwerkingsbedrijf heeft nu financiële steun gekregen van de gemeente Amsterdam en van banken, zodat zij in ieder geval het huishoudelijk afval kunnen blijven verbranden. Jan de Ridder, directeur Rekenkamer Metropool Amsterdam, werd geïnterviewd over deze ontwikkeling.

Bekijk het interview en het volledige artikel hier: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2294781-redding-afvalverwerker-aeb-onvoldoende-bedrijfsafval-veel-groter-probleem.html

De verbrandingswarmte van het AEB wordt gebruikt om 35.000 huizen van warmte te voorzien. In maart 2019 deden wij in Westpoort Warmte onderzoek naar het samenwerkingsverband tussen AEB en energiebedrijf Nuon.

De gemeente Zaanstad wil het woningaanbod in Zaanstad verbeteren. De gemeente wil haar woningaanbod meer divers maken, zodat wonen in Zaanstad aantrekkelijker wordt voor verschillende doelgroepen, en de spanning op de woningmarkt vermindert.

In hoeverre heeft de gemeente haar plannen hierover goed vormgegeven? Wij gaan dit onderzoeken in ons publieksonderzoek 2019 voor Zaanstad.

In ons onderzoek Toegankelijkheid van stemlocaties bekijken we of alle stemlocaties in Amsterdam toegankelijk waren voor iedereen. Dus ook als je daarheen kwam met een rolstoel of rollator. Vandaag is het onderzoek openbaar gemaakt. Het wordt op 5 september behandeld in de commissie AZ.

Over het onderzoek
Vanaf 1 januari 2019 moeten alle stemlocaties toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Het college van B en W streeft hier ook naar, maar denkt wel dat dit lastig haalbaar is. Volgens het college was op 20 maart 2019 bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten 74% van de stemlocaties volledig toegankelijk, en nog eens 21% toegankelijk met hulp. Wij bezochten op de verkiezingsdag 80 stemlocaties. En we kregen van  331 van de 470 voorzitters van stembureaus informatie over hun ervaringen met de toegankelijkheid van hun stembureau.

Waren de stemlocaties allemaal toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking? Of in ieder geval de locaties die volgens het college toegankelijk waren? Lees de resultaten in het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport op de projectpagina.

Vandaag publiceerden we het opvolgingsonderzoek Lastige zaken?, naar de afhandeling van horecaklachten in Amsterdam. In dit opvolgingsonderzoek kijken we of het college onze aanbevelingen uit 2014 heeft uitgevoerd.

In 2014 zijn de processen van de afhandeling van horecaklachten van onvoldoende kwaliteit
In 2014 concludeerden we dat de kwaliteit van de registratie en afhandeling van horecaklachten nog onvoldoende was voor een lerende organisatie. Destijds deden we vier aanbevelingen om de processen rondom de afhandeling van horecaklachten te verbeteren. Het college gaf toen aan deze processen te verbeteren met enkele veranderingen die het al aan het doorvoeren was.

In 2019 is slechts één aanbeveling uitgevoerd
We zien dat het college slechts één aanbeveling heeft uitgevoerd, één gedeeltelijk en twee niet. De situatie zoals we die in 2014 beschreven, is niet wezenlijk veranderd en we zien nog steeds dezelfde knelpunten in de uitvoering. Het college is nog altijd onvoldoende in staat te leren van het proces van het afhandelen van horecaklachten. Ook zien wij dat onze waarschuwingen uit 2014 over het ontwikkelen van ICT-systemen zijn genegeerd. In dit opvolgingsonderzoek doen we vijf aanbevelingen voor verbetering.

Nieuwe werkgroep voor de opvolging van aanbevelingen
Het college spreekt in zijn bestuurlijke reactie zorg uit over het niet-opvolgen van de aanbevelingen, en gaat een werkgroep instellen om de opvolging van de aanbevelingen te realiseren. We stellen het instellen van een werkgroep op prijs, maar benadrukken wel dat concreet moet worden gemaakt op welke manier de aanbevelingen worden opgevolgd en welke mijlpalen daarbij horen.

Lees alle informatie rondom het opvolgingsonderzoek op de projectpagina.

De jeugdhulp in Zaanstad heeft een tekort van € 3,9 miljoen. Hoe is dit tekort ontstaan en wat wil de gemeente Zaanstad ertegen doen? Dit gaan we onderzoeken in Jeugdhulp in Zaanstad, waarvan we de onderzoeksopzet vandaag hebben gepubliceerd.

Klik hier voor de onderzoeksopzet en voor meer informatie over het onderzoek.

De gemeente gebruikt indicatoren om eenvoudig inzicht te geven in wat zij doet en bereikt voor de stad. Wij onderzoeken de bruikbaarheid van deze indicatoren.

In ons eerste deelonderzoek van Bruikbaarheid van indicatoren hebben we gekeken naar de indicator waarmee de gemeente inzicht geeft in de hulp aan statushouders. Lees hier meer over de uitkomsten van dit eerste deelonderzoek.

Vandaag hebben we twee kaarten gepubliceerd waaruit blijkt in welke Amsterdamse buurten woningen illegaal worden verhuurd aan toeristen.

Op de eerste kaart staat per buurt het aantal meldingen van vermoedelijke illegale toeristische verhuur. Op de tweede kaart vindt u per buurt de opgelegde sancties naar aanleiding van meldingen en onderzoek. Bekijk de kaarten hier.

 

Vandaag (donderdag 9 mei) versturen we een online vragenlijst naar het Zaanpanel waarin we vragen naar welk onderwerp wij in 2019 onderzoek moeten doen. Het onderwerp dat wordt gekozen, is het publieksonderzoek 2019 voor Zaanstad. Begin juni is de uitkomst bekent en starten we met het onderzoek. Vervolgens publiceren we het onderzoek in het najaar van 2019.

Meer informatie over het Zaanpanel staat hier.

 

 

Vanaf 1 januari 2019 moeten alle stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Wij bezochten op 20 maart 2019, verkiezingsdag voor de Provinciale Staten en de Waterschappen, 80 van de 470 Amsterdamse stembureaus. Volgens de gemeente Amsterdam zijn 30 van deze stembureaus volledig toegankelijk voor kiezers in een rolstoel, 46 zijn toegankelijk met hulp en 4 zijn niet toegankelijk.

Wij observeerden de toegankelijkheid aan de hand van drie categorieën:

 1. Is het stembureau bereikbaar (is er een (gehandicapten)parkeerplaats, zijn trappen en andere hoogteverschillen op de looproute binnen en buiten met een hellingbaan overbrugd, zijn obstakels op de looproute weggenomen)
 2. Is het stembureau betreedbaar (zijn drempels hoger dan 2 cm overbrugd, zijn roosters afgedekt en ligt vloerbescherming goed vast)
 3. Is het stembureau bruikbaar (is er voldoende ruimte om te bewegen van de stemtafel naar het stemhokje en de stembus, zijn er stoelen met leuningen aanwezig).

De resultaten hebben we verwerkt in een interactieve kaart.

Interactieve kaart

De kaart laat zien in hoeverre de 80 stembureaus toegankelijk waren. Per stembureau is te zien hoe toegankelijk het is volgens de gemeente en volgens ons. Ook staat er per stembureau hoeveel problemen we hebben geobserveerd op bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar. In de kaart is niet zichtbaar wélk probleem zich voordeed. Bedenk dat het ene probleem niet het andere is en er grotere en kleinere problemen zijn. In de oranje stembureaus deed zich maar één klein probleem voor: er waren geen (goede) stoelen in het stembureau. Deze stembureaus waren voor de rest toegankelijk.

De uitkomsten van het volledige onderzoek naar toegankelijkheid van stemlocaties is eind juni 2019 beschikbaar via de projectpagina.

Vandaag zijn we gestart met het onderzoek De gemengde stad. Dit thema is gekozen door de Amsterdammers uit ons burgerpanel als publieksonderzoek van 2019.

Hoe gemengd is Amsterdam?
Gemeente Amsterdam wil dat de stad gemengd is. Ze wil dat mensen hier ongeacht hun inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd en achtergrond kunnen samenleven. Wij beantwoorden in dit onderzoek de vraag hoe gemengd de gemeente Amsterdam en haar inwoners willen zijn, hoe gemengd Amsterdam nu is en hoe de ontwikkelingen in Amsterdam bij deze wensen passen. We vragen ook aan Amsterdammers hoe zij de gemengde stad beleven.

In dit onderzoek staan de diversiteit van de stad en de gemengdheid van de woonomgeving van Amsterdammers dus centraal. We verwachten dat we de uitkomsten van het onderzoek eind 2019 kunnen publiceren.

Meer informatie? Bekijk de projectpagina en lees de onderzoeksopzet. Meepraten? Meld je aan voor het burgerpanel en ontvang dit jaar twee korte vragenlijsten over de gemengdheid van jouw buurt of wijk.

Elk jaar beschrijft de gemeente de activiteiten die ze wil uitvoeren en de doelen die ze daarmee wil bereiken. Dit doet de gemeente in de begroting. Na afloop van het jaar legt de gemeente hierover verantwoording af in het jaarverslag. De gemeente beschrijft de activiteiten en doelen met indicatoren. Deze indicatoren moeten op een eenvoudige en begrijpelijke manier laten zien wat de gemeente van plan is en of dit lukt.

We gaan kijken of de indicatoren uit de begroting een bruikbaar inzicht opleveren in de activiteiten en bereikte doelen door de gemeente Amsterdam. We hebben vijf indicatoren geselecteerd waar we nader onderzoek naar gaan doen. Deze indicatoren gaan over statushouders, drijfvuil, voetpaden, internationale bedrijven en uitkeringsschuld.

Bekijk de onderzoeksopzet hier.

De sluitingsdatum van onze vacature van senior-onderzoeker/adjunct-directeur is verlengd van tot 3 april naar tot 6 april. Dit betekent dat u tot en met vrijdag 5 april op de vacature kunt reageren.

We hebben al verschillende enthousiaste reacties op de vacature ontvangen. Veel reacties en telefonische vragen kwamen echter vlak voor de deadline. Wellicht kwam dit, omdat de reactietermijn wat krap was. Daarom hebben we besloten de periode te verlengen, zodat nog meer geïnteresseerden een kans krijgen om te reageren.

Bekijk de vacature hier.

Zorgt de gemeente Amsterdam ervoor dat alle bewoners die mógen stemmen, ook kúnnen stemmen? Wij bezochten op 20 maart 80 van de 371 stemlocaties en bekeken of deze toegankelijk waren voor kiezers met een beperking. Vandaag publiceren we tussentijds over de resultaten van ons onderzoek naar de toegankelijkheid van stemlocaties in Amsterdam.

Tussentijdse publicatie
In deze tussentijdse publicatie gaat het alleen om de impressies van onze observaties op de verkiezingsdag. Bekijk onze eerste indrukken op de projectpagina van Toegankelijkheid van stemlocaties. De volledige rapportage volgt in juli 2019. Meer weten over het onderzoek? Bekijk dan ook de onderzoeksopzet.

Op deze pagina stond het meldingsformulier over de toegankelijkheid van Amsterdamse stemlocaties. Tot 7 april 2019 kon u hier uw melding doorgeven.

De binnengekomen meldingen nemen we mee in het schrijven van het onderzoeksrapport van Toegankelijkheid van stemlocaties. We publiceren het rapport in juni 2019.

Meer weten over het onderzoek? Bekijk de projectpagina hier.

Wij zoeken een flexibele senior-onderzoeker met managementervaring, die meewerkt aan (complex) onderzoek op allerlei terreinen van de lokale overheid en deze ook aanstuurt. De senior-onderzoeker/adjunct-directeur zal daarnaast algemene managementaken uitvoeren en leiding geven aan het bureau bij afwezigheid van de directeur.

Het gaat om een vaste baan voor 32-36 uur. Geïnteresseerd? Bekijk de vacature hier. Reageren kan tot 3 april.

Begin maart zijn we gestart met ons onderzoek naar de toegang tot de ambulante ondersteuning en dagbesteding in Amsterdam. Deze voorzieningen zijn onderdeel van de Wmo.

We gaan kijken of de gemeente zicht heeft op wat er gebeurt. Waar melden mensen zich? Hoeveel mensen worden afgewezen of verwezen naar een andere voorziening? Wat krijgen zij aan ondersteuning? En weet de gemeente problemen die er zijn, op te lossen?

Bekijk de onderzoeksopzet hier.

Donderdag 28 februari hebben wij ons onderzoek Transformatiefonds openbaar gemaakt.

Het Transformatiefonds is een fonds opgezet door de gemeente Zaanstad. De gemeente wil met het Transformatiefonds op een financieel verantwoorde manier omgaan met een begrotingsruimte van € 80 miljoen, die zal ontstaan in de periode 2017-2027 door een administratieve wijziging. Ze wil het fonds inzetten voor de stimulatie van de woningbouw.

Met het Transformatiefonds zet Zaanstad een belangrijke stap voor de financiën. Maar het geeft geen zekerheid over de financiële positie van de gemeente. Bekijk de projectpagina van het onderzoek.

In ons onderzoek Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten onderzoeken we of de gemeente Amsterdam tussen 2005-2018 goed heeft nagedacht over haar keuze om de warmtevoorziening in Amsterdam te verduurzamen met behulp van warmtenetten. Heeft ze andere alternatieven over het hoofd gezien? We hebben dit onderzoek vandaag openbaar gemaakt.

Over het onderzoek
Nederland moet van het gas af. Het Rijk wil in uiterlijk 2050 geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. Een groot deel van de fossiele brandstoffen wordt gebruikt voor de verwarming van gebouwen. Met het verduurzamen van de warmtevoorziening kan een grote stap worden gezet naar een nationaal klimaatneutraal energiesysteem.

Er zijn verschillende warmtealternatieven waaruit gemeenten kunnen kiezen. De gemeente Amsterdam koos tot kort geleden voor een aanpak die zich vooral richtte op het aanleggen van warmtenetten (zie ook ons eerdere onderzoek Grip op Westpoort Warmte).

Uit ons onderzoek blijkt dat deze keuze om verschillende redenen niet voldoende was onderbouwd: de gemeente heeft dit besluit dus niet weloverwogen genomen. Het volledige onderzoek staat op de projectpagina.

Vandaag is de onderzoeksopzet gepubliceerd van het onderzoek naar de Subsidieregeling Verenigingsaccommodaties Buitensport.

Dit onderzoek richt zich op subsidies aan buitensport- en watersportverenigingen voor onder andere clubhuizen, kunstgrasvelden en energiezuinige lichtinstallaties. Centraal staat de mate waarin de gemeente borgt dat de subsidiegelden doeltreffend, doelmatig en rechtmatig worden besteed. We vragen de buitensportverenigingen ook naar hun ervaringen met de subsidieregeling. We verwachten dat we het onderzoek rond de zomer van 2019 kunnen publiceren.

Meer weten? Bekijk de projectpagina en lees de volledige onderzoeksopzet.

Ieder jaar vragen we aan het burgerpanel van de rekenkamer Amsterdam wat zij interessante onderwerpen vinden voor onderzoek. Wij gebruiken hun ideeën vervolgens bij het opstellen van ons onderzoeksprogramma. Dit jaar deed het burgerpanel Amsterdam maar liefst 2.122 suggesties!

Infographic
Het burgerpanel Amsterdam bestaat uit zo’n 1.000 Amsterdammers. Meer dan 700 van hen hebben een digitale enquête ingevuld, waarin ze aangaven welke onderwerpen volgens hen onderzocht mochten worden. Ook deelden de panelleden welke beleidsvelden zij interessant vinden. We hebben de ideeën samengevat in een infographic. Benieuwd wat het burgerpanel interessant vindt en welke suggesties er zijn gedaan? Klik hier.

Ook deelnemen aan het burgerpanel?
Woon je in Amsterdam en wil je ook lid worden van het burgerpanel? Klik hier.

Inwoners, ondernemers en andere professionals van Amsterdam verzamelden zich vorige week in Pakhuis de Zwijger, waar ons onderzoek Handhaving en overlast werd gepresenteerd. De presentatie mondde uit in een waardevolle discussie over de aanpak van sociale overlast in de stad.

Interactieve kaart: Klik op de interactieve kaart en ontdek in welke wijken sociale overlast plaatsvindt.

Discussiëren over sociale overlast
Jan de Ridder, directeur van de rekenkamer, sprak in een volle zaal over waarin de aanpak van sociale overlast tekortschiet. Hij werd opgevolgd door Isabelle Blekxtoon, lid van stichting N8W8, die vertelde over de ‘handhavingsapp’: een app speciaal voor omwonenden van het Rembrandtplein, waarmee zij meldingen konden doen van bijvoorbeeld dronken toeristen. Dat de gemeente de overlast zeker wel wil aanpakken, maakte Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter Zuidoost, duidelijk. Ze legde uit dat er verschillende problemen zijn waar de gemeente tegenaanloopt bij de uitvoering van de aanpak.

Hoe sociale overlast beter tegengaan?
De algemene vraag die vervolgens ontstond, was: wat kan de gemeente beter doen om sociale overlast tegen te gaan? Alle aanwezigen bogen zich aan discussietafels over verschillende oplossingen. Aan het einde van de avond reageerde Jan de Ridder op een paar oplossingen. Een van de oplossingen was dat het gedrag van Amsterdammers en bezoekers van de stad zou kunnen verbeteren door een beschavingsoffensief te starten. En enkele andere oplossingen waren: één fiets per inwoner, burgers weerbaar maken, gebiedsgerichte handhaving en een slimmer vergunningenbeleid.

Het hele onderzoek lezen?
Het hele onderzoek staat hier.

Bekijk de livestream

Vandaag hebben we de onderzoeksopzet gepubliceerd van het onderzoek Leges bij vergunningaanvragen.

 Met dit onderzoek willen we inzicht geven in de gemaakte en te maken keuzes bij het bepalen van de hoogte van legestarieven. Legestarieven zijn bedragen die inwoners en ondernemingen van de gemeente Amsterdam zijn verschuldigd aan de gemeente als zij een bouw-, kap-, ligplaats- of evenementenvergunning aanvragen. Naast het inzichtelijk maken van de keuzes over de hoogte van deze bedragen, onderzoeken we of de gemeente hierbij volgens het geldend recht handelt, en hoe het college stuurt op een doelmatige uitvoering van de vergunningaanvragen.

Wilt u meer weten? Bekijk hier de projectpagina en lees hier de volledige onderzoeksopzet.

Vanavond presenteerde Jan de Ridder, directeur Rekenkamer Amsterdam, de uitkomsten van ons Publieksonderzoek van 2018 Handhaving en overlast in debatcentrum Pakhuis de Zwijger. Het publiek bestond uit Amsterdamse burgers, ondernemers, bestuurders uit de stadsdelen en betrokken professionals.

Gesprekken met bewoners, ondernemers en ambtenaren
In het onderzoek concluderen we dat handhaving nog onvoldoende structureel bijdraagt aan het verminderen van sociale overlast in Amsterdam. We hebben deze conclusie onder meer gebaseerd op ons casusonderzoek, dat we uitvoerden in vijf gebieden in Amsterdam: de Amsterdamse Poort, De Punt, de Dapperbuurt, Grachtengordel-Zuid en de Oude Pijp. In deze gebieden hebben we uitgebreid gesproken met bewoners, ondernemers en de ambtelijke organisatie.

Interactieve kaart: Bekijk ook de interactieve kaart en ontdek in welke wijken sociale overlast plaatsvindt.

Te weinig handhavers en geen goede afhandeling van meldingen
We zien twee kernproblemen. Het eerste is de capaciteit van handhaving en toezicht. Dit houdt in dat de gemeente wel hoge ambities heeft, maar tegelijkertijd onvoldoende mogelijkheden heeft om die ambities uit te voeren. Zo zijn het aantal handhavers en hun toerusting te beperkt om sociale overlast goed te kunnen aanpakken.

Het tweede probleem is de zichtbaarheid van de gemeente. Burgers zien weinig handhavers op straat, zijn niet tevreden over wat met meldingen wordt gedaan en vinden de aanpak van sociale overlast weinig doortastend. Zichtbaarheid betekent ten slotte ook ‘duidelijk maken waar je voor staat’.

Wat is acceptabel gedrag?
In ons onderzoek signaleren we dat de gemeente niet duidelijk is over de normen van wat acceptabel gedrag is en wat niet. Het is voor burgers onduidelijk waar de grens ligt, wat nog toelaatbaar is en wat niet meer. Dat geldt niet alleen voor de drukke binnenstad, maar ook voor de gebieden in andere delen van de stad, waar bewoners en ondernemers soms dagelijks kampen met hangjongeren, drugsdealers, alcoholverslaafde ouderen, of agressief uitgaanspubliek.

Onze 6 aanbevelingen
We hebben naar aanleiding van de bevindingen zes aanbevelingen gedaan over het creëren van meer inzicht in de sociale overlastproblematiek; het creëren van meer ruimte voor maatwerk; het verbeteren van de registratie van de handhavingsinterventies; het beter evalueren van de aanpak; het in lijn brengen van de capaciteit met de ambitie; en het bij sociale overlastproblemen toegankelijk en aanwezig zijn als overheid.

Het college van B en W neemt alle aanbevelingen over, maar besteedt nauwelijks aandacht aan de bevindingen, conclusies en analyse. We stellen daarom voor dat het college alsnog de tijd neemt om in een korte notitie aan te geven hoe de aanbevelingen concreet worden verwerkt. Een dergelijke notitie is nuttig om de raad te betrekken en mee te laten denken bij de ontwikkeling van de uitvoeringsagenda, zoals is aangekondigd door het college.

Het rapport wordt op 28 februari besproken in de raadscommissie AZ.

Hoe wordt sociale overlast aangepakt in Amsterdam?
Geïnteresseerd in een van de casussen? We hebben per gebied aangegeven welke sociale overlastproblematiek er heerst, en hoe dit wordt aangepakt.

Aanstaande dinsdag publiceren wij ons onderzoek Handhaving en overlast. In aanloop naar deze publicatie en de bijbehorende bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger, sprak Pakhuis de Zwijger met onze directeur Jan de Ridder.

Luister de podcast hier:

De gemeente besloot tijdens de raadsvergadering op 23 januari 2019 ook de aanbevelingen over te nemen uit ons onderzoek. Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven. Eerder in de vergadering gaf de raad al aan de aanbevelingen over te nemen uit ons onderzoek Brandweerzorg in de Amsterdamse haven.

Terwijl het onderzoek naar de brandweerzorg direct werd gehamerd, werd Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven uitvoerig behandeld. De behandeling in de raad is hier te zien.

Nieuwe maatregelen
Het college moet de aanbevelingen nu gaan uitvoeren. Wethouder Groot-Wassink heeft eveneens toegezegd om de raad vóór de zomer van 2019 te informeren over een nieuw pakket van maatregelen omtrent maatschappelijke en bewonersinitiatieven, en hoe onze aanbevelingen met deze maatregelen navolging krijgen.

Lees hier het nawoord van de rekenkamer en ga voor meer informatie over dit onderzoek naar de projectpagina van Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven.

De gemeenteraad van Amsterdam nam op 23 januari 2019 de aanbevelingen van de rekenkamer uit het onderzoek Brandweerzorg in de Amsterdamse haven over. Het college moet nu de aanbevelingen gaan uitvoeren.

De rekenkamer zal de wijze waarop het college uitvoering geeft aan de aanbevelingen nauwlettend volgen. In navolging van het nawoord van de rekenkamer, heeft onze aandacht met name:

 1. de wijze waarop het college het belang van de brandweerzorg van de gemeente Amsterdam in de veiligheidsregio voor het voetlicht brengt
 2. de manier waarop het college de samenwerking tussen de veiligheidsregio en de omgevingsdienst bevordert, en
 3. de manier waarop de gemeenteraad wordt geïnformeerd

Ga voor meer informatie over dit onderzoek naar de projectpagina van Brandweerzorg in de Amsterdamse haven.

Eind november is aan u gevraagd welk onderwerp  u wil dat we in 2019 gaan onderzoeken. Dat is geworden Diversiteit in de stad. Speciaal voor panelleden geven we in Pakhuis de Zwijger meer informatie over de selectie van dit onderzoeksthema. Daarnaast kunnen we ook kort met elkaar praten over hoe we invulling willen geven aan het Publieksonderzoek 2019 over diversiteit in de stad. De inloop is vanaf 19.00u.

Daarna is er een openbare debatavond over de uitkomsten van het onderzoek Handhaving en overlast
Na deze aparte bijeenkomst voor rekenkamerpanelleden, hebben we een openbare bijeenkomst waarin we de uitkomsten van het Publieksonderzoek 2018 Handhaving en sociale overlast aan Amsterdammers presenteren. Helpt de gemeentelijke handhaving bij het oplossen van sociale overlast in buurten? Deze vraag beantwoordt de Rekenkamer Amsterdam  na onderzoek in vijf gebieden in de stad: De Punt, Grachtengordel-Zuid, Oude Pijp, de Dapperbuurt en de Amsterdamse Poort. Gebieden waar de overlast door personen op straat heel groot is en een oplossing nog niet overal in zicht.

Aan discussietafels zal worden gepraat over de sociale overlast in de stad en over de aanpak door de gemeente. De discussietafels hebben een gemengde samenstelling van bewoners, ondernemers, handhavers, gebiedsmakelaars, wijkagenten, bestuurders en ambtenaren. Uiteraard vertellen we op deze avond ook over de uitkomsten van het onderzoek en over de aanbevelingen van de rekenkamer.

U krijgt daarnaast de gelegenheid om als gespreksleider van een van de discussietafels op te treden. Dat betekent dat u  het gesprek inleidt en de belangrijkste bevindingen aan uw tafel kort samenvat. Als u dit wilt, wilt u ons dan een bericht sturen? U kunt Annemarieke van der Veer of Rosalie Joosten hiervoor benaderen.

Aanmelden?
Wij zouden het erg leuk vinden als u aanwezig wilt zijn én als u de uitnodiging in uw kring zou willen verspreiden. U kunt uw contacten op de volgende link wijzen: https://dezwijger.nl/programma/de-handhavers-van-amsterdam. U kunt u daar ook zelf aanmelden voor de publieksbijeenkomst.

Praktische informatie
Locatie: debatcentrum Pakhuis de Zwijger
Datum: dinsdagavond 5 februari 2019

Voorlopig programma

 • 19.00-19.15 Inloop aparte bijeenkomst voor panelleden
 • 19:15-19.45 Bijeenkomst voor rekenkamerpanelleden
 • 20.00-22.00 Openbare bijeenkomst Publieksonderzoek 2018: handhaving en overlast:
 • Interview met betrokkenen uit de onderzochte buurten over hun ervaringen en met Rekenkamer-directeur Jan de Ridder over het onderzoek
 • Discussietafels waar bezoekers met elkaar in gesprek gaan over sociale overlast
 • Plenaire terugkoppeling van discussietafels en paneldiscussie

Vragen of aanmelden voor gespreksleider van een van de discussietafels?
Meld u aan of stel uw vraag via e-mail aan Rosalie Joosten (rjoosten@rekenkamer.amsterdam.nl) of Annemarieke van der Veer (a.van.der.veer@rekenkamer.amsterdam.nl).

Van hangouderen en jeugdcriminaliteit tot verwarde personen en toeristen; wat kunnen handhavers betekenen in het tegengaan van sociale overlast?

Handhaving en sociale overlast in Amsterdam was het onderwerp van het Publieksonderzoek van de rekenkamer in 2018. De uitkomsten van het onderzoek willen we aan een groot publiek presenteren en we willen daarover debatteren. De rekenkamer organiseert daarom op dinsdagavond 5 februari een openbare bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger.

copyright robin utrecht

Amsterdam heeft te maken met verschillende vormen van sociale overlast in de openbare ruimte. In de omgeving van het Rembrandtplein en het Marie Heinekenplein zorgen met name toerisme en het uitgaansleven voor overlast, en in de Dapperbuurt veroorzaakt de aanwezigheid van straatdealers en jeugdcriminaliteit problemen. Tegelijkertijd ontstaan in Zuidoost en Nieuw-West problemen door hangjongeren en –ouderen, en heerst hier (het gevoel van) onveiligheid door agressieve horecabezoekers en soms ook malafide lokale horecaondernemers. Werkt het gemeentelijk handhavingsplan in deze gebieden naar behoren, of is het tijd voor een nieuwe aanpak om sociale overlast tegen te gaan?

Over het onderzoek
Helpt de gemeentelijke handhaving bij het oplossen van sociale overlast in buurten? Deze vraag beantwoordt de Rekenkamer Amsterdam  na onderzoek in vijf gebieden in de stad: De Punt, Grachtengordel-Zuid, Oude Pijp, de Dapperbuurt en de Amsterdamse Poort. Gebieden waar de overlast door personen op straat heel groot is en een oplossing nog niet echt in zicht.

Over het debat
Op deze avond gaan we aan discussietafels met elkaar in gesprek over de sociale overlast in de stad en over de aanpak door de gemeente. De discussietafels hebben een gemengde samenstelling van geïnteresseerde Amsterdammers, bewoners, ondernemers, handhavers, gebiedsmakelaars, wijkagenten, bestuurders en ambtenaren. Uiteraard hoort u op deze avond ook over de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan.

Aanmelden?
Wij zouden het erg leuk vinden als u aanwezig wilt zijn. U kunt zich aanmelden op de website van Pakhuis de Zwijger: aanmelden.

Praktische informatie
Locatie: debatcentrum Pakhuis de Zwijger
Datum: dinsdagavond 5 februari 2019
Tijd: 20.00u-22.00u

Programma

 • Interview met betrokkenen uit de onderzochte buurten over hun ervaringen en met Rekenkamer-directeur Jan de Ridder over het onderzoek
 • Discussietafels waar bezoekers met elkaar in gesprek gaan over sociale overlast
 • Plenaire terugkoppeling van discussietafels en paneldiscussie

Voor leden van het rekenkamerpanel is er vooraf aan de openbare bijeenkomst een inloop vanaf 19u.

Meer informatie? Stuur een bericht naar Annemarieke van der Veer a.van.der.veer@rekenkamer.amsterdam.nl of Rosalie Joosten rjoosten@rekenkamer.amsterdam.nl.

Vandaag is ons onderzoek Zicht op schaarse vergunningstelsels gepubliceerd. Deze zal op 7 februari 2019 behandeld worden in de raadscommissie MLD.

Over het onderzoek
Soms is maar een beperkt aantal vergunningen beschikbaar, zoals voor parkeren, rondvaartboten en speelautomatenhallen. Dit onderzoek maakt duidelijk welke mogelijkheden schaarse vergunningen de gemeente bieden en met welke vereisten rekening moet worden gehouden bij de invoering van een nieuw vergunningstelsel of het aanpassen van een bestaand schaarse vergunningstelsel.

Lees het bestuurlijk rapport en het achterliggende onderzoeksrapport Zicht op schaarse vergunningstelsels op de projectpagina.

In ons onderzoek Effectiviteit investeringen onderwijs onderzoeken we of de Amsterdamse leraren- en scholenbeurzen duidelijk hebben geleid tot verbeteringen in het onderwijs. Vandaag is ons onderzoek openbaar gemaakt.

Over het onderzoek
Vanaf 2015 kunnen leraren en scholen in Amsterdam financiële ondersteuning krijgen van de gemeente Amsterdam. Met deze ondersteuning kunnen ze het onderwijs verder professionaliseren en de kwaliteit ervan verbeteren. De leraren en scholen mogen zelf bepalen hoe ze het bedrag besteden. Leraren kunnen bijvoorbeeld cursussen volgen, een nieuwe lesmethode project opzetten of stage lopen in een ander bedrijf. Scholen kunnen extra aandacht besteden aan taalonderwijs, een nieuw schoolplan opstellen of experts inhuren om de basiskwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Heeft deze financiële ondersteuning geleid tot duidelijke verbeteringen in het onderwijs? Lees de resultaten in het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport op de projectpagina.

Vandaag hebben we ons Onderzoeksprogramma Zaanstad 2019 openbaar gemaakt. In het onderzoeksprogramma beschrijven we waar we ons in 2019 op zullen richten.

3 onderzoeksactiviteiten 2019
Voor Zaanstad zijn onze onderzoeksactiviteiten in 2019 de volgende: we gaan ons richten op één onderzoek over Jeugdzorg, zullen ons inspannen om een burgerpanel op te richten en we gaan een aantal quick scans uitvoeren.

We hebben het onderzoeksprogramma opgesteld door informatie in te winnen vanuit verschillende hoeken, zoals berichten in de media, het coalitieakkoord en de (jaar)verslagen van raadsvergaderingen. Ook vroegen we reacties van raadsfracties over mogelijke onderzoeksonderwerpen. Dit jaar deden we dit voor het eerst in een gezamenlijke bijeenkomst. Het Onderzoeksprogramma Zaanstad 2019 is hier te vinden.

Eind 2018 publiceerden we ook ons onderzoeksprogramma van Amsterdam. Daarin staan tien onderwerpen die we in 2019 voor Amsterdam willen onderzoeken.

2018

Vandaag hebben we ons onderzoeksprogramma 2019 voor Amsterdam gepubliceerd, en het programma voor Zaanstad volgt binnenkort.

In onze onderzoeksprogramma’s delen we de onderwerpen waarnaar we het volgende jaar onderzoek willen doen. In 2019 gaan we in Amsterdam onderzoek doen naar:

 • Diversiteit in de stad (publieksonderzoek)
 • Bruikbaarheid van kengetallen
 • Leges bij vergunningverlening
 • Toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking
 • Meldingen openbare ruimte
 • Subsidieregeling Verenigingsaccommodatie buitensport
 • Raadsinstrumenten en kaderstelling
 • Bestuurlijk stelsel en democratisering: een nulmeting
 • Fietsen door de stad
 • Wta-beoordelingsonderzoek

Groslijst met 68 mogelijke onderwerpen voor onderzoek
Het onderzoeksprogramma voor 2019 is niet zomaar tot stand gekomen. Eerst maakten we een groslijst van mogelijke onderzoeksonderwerpen. Dit waren bijvoorbeeld suggesties van burgers die een onderzoeksidee hadden aangedragen, of ideeën die we zelf in de loop van het afgelopen jaar hebben opgedaan. Daarnaast hebben we alle fracties uit de gemeenteraad van Amsterdam gesproken om hen om input te vragen. Ook hier kwamen interessante voorstellen uit.

In totaal verzamelden we maar liefst 68 onderwerpen. Hier hebben we 10 onderwerpen uit gekozen waarmee we in 2019 aan de slag gaan.

Bekijk het Onderzoeksprogramma Amsterdam 2019 hier. En een onderzoekvoorstel indienen voor volgend jaar kan hier.