Nieuws

2021

Het onderzoeksprogramma Zaanstad 2021 is vandaag gepubliceerd.

We starten drie nieuwe onderzoeken. In het eerste nieuwe onderzoek gaan we na in hoeverre de ambities van het Zaanse college op het gebied van duurzaamheid zijn uitgevoerd, en hoe navolgbaar dat is. In het onderzoek naar Wob-verzoeken gaan we in op de vraag hoe de gemeente omgaat met het openbaar maken van informatie op verzoek. Tot slot volgen we via Monitoring financiën de financiële positie van de gemeente, en publiceren daar over zodra daar aanleiding voor is.

Daarnaast ronden we in de eerste helft van 2021 de onderzoeken Meldingen openbare ruimte en Social Retun on Investment af.

Lees hier het hele onderzoeksprogramma.

Gisteren stuurden we de gemeenteraad en het college van B en W van Zaanstad een brief over geheimhouding. In deze brief nodigen we de raadsleden uit een onderling gesprek te voeren over het onderwerp geheimhouding. Dat doen we naar aanleiding van de publicatie van Geheimhouding in Amsterdam en de G4-brief Geheimhouding die we vorige week verstuurden aan de gemeenteraad van Amsterdam.

In onze brief naar de Zaanse gemeenteraadsleden noemen we vijf thema’s rondom geheimhouding, waarover zij zich kunnen buigen. We hebben elk thema van voorbeeldvragen voorzien, om een indruk te geven waar het bij die thema’s om gaat. Als een onderling gesprek over geheimhouding de raadsleden zinvol lijkt, dan zijn we bereid om te helpen bij de invulling van zo’n sessie. Bijvoorbeeld door tijdens een sessie thema’s toe te lichten, vragen over geheimhouding te beantwoorden en de onderlinge bespreking inhoudelijk te ondersteunen.

Meer weten? Lees de brief aan de gemeenteraad op de projectpagina.

Wat is er van de ambities van de huidige coalitie in Amsterdam terechtgekomen? Wij gaan het onderzoeken. Daarvoor gaan we twee aan elkaar gerelateerde onderzoeken uitvoeren naar het Coalitieakkoord 2018-2022: Een nieuwe lente en een nieuw geluid.

In het eerste onderzoek ligt daarbij de nadruk op de informatievoorziening: is het voldoende navolgbaar welke ambities en doelen inmiddels zijn bereikt? Het tweede onderzoek richt zich op de uitvoering die is gegeven aan de ambities uit het coalitieakkoord: welke concrete stappen zijn er gezet en welke resultaten zijn er bereikt? Lees meer.

Samen met de rekenkamers van Rotterdam, Utrecht en Den Haag stuurden we een brief naar de Tweede Kamer over hoe de gemeenteraden van deze steden omgaan met geheimhouding. In de brief doen we ook enkele voorstellen om het openbaar bestuur transparanter te maken door de relevante wetgeving aan te passen en de gemeente beter voorlichting te geven.

Het wetsvoorstel Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur ligt nu ter behandeling bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel zouden enkele zaken rondom het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding kunnen verbeteren. In onze brief geven we aan wat de wetgever nog meer kan doen om de problemen rond geheimhouding op te lossen.

Benieuwd naar onze verbetersuggesties? De brief staat vanaf vandaag op de projectpagina.

In oktober 2020 werd ons onderzoek naar Geheimhouding binnen Amsterdam openbaar. Vandaag publiceren we een vervolg. We vergeleken samen met de rekenkamers van Den Haag, Rotterdam en Utrecht hoe de gemeenteraden van deze vier steden omgaan met het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding. De uitkomsten van deze analyse staan in een brief aan de vier gemeenteraden.

Amsterdam legt vaakst geheimhouding op
Van de vier gemeenteraden blijkt de Amsterdamse raad het vaakst geheimhouding op te leggen. In 2019 gebeurde dat bij 136 onderwerpen en 396 documenten. Wij vinden het belangrijk dat de gemeenteraad met het college in gesprek gaat over waarom dat aantal in Amsterdam zoveel hoger ligt dan in de andere steden.

Ook verschilt de mate waarin de gemeenteraden transparant zijn over hun besluitvorming. In Amsterdam en Utrecht is onbekend over welke onderwerpen raadsleden in beslotenheid vergaderen. In Den Haag en Rotterdam is dit wel bekend.

Verder blijkt uit de vergelijking dat raadsleden ook in de andere steden te weinig worden ondersteund bij het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding. In de praktijk zijn de gemeenteraden voor het opheffen van geheimhouding te afhankelijk van het college.

Nieuwe werkgroepen en beleidskaders
Positief is dat gemeenteraden actief bezig zijn met het verbeteren van het opleggen, bekrachtigen en opheffen van de geheimhouding. Er zijn werkgroepen gestart (in Den Haag en Rotterdam), er is een initiatiefvoorstel aangenomen (in Amsterdam) en een nieuw beleidskader opgesteld (in Rotterdam). We verwachten dat de gemeenteraden dankzij de gezamenlijke rekenkamerbrief meer inzicht krijgen in de keuzes die zij kunnen maken bij geheimhouding. En over de mate van openheid die ze willen realiseren.

Meer weten? Lees de brief op de projectpagina.

In Spuit 11, het tijdschrift van de MDHG (Belangenvereniging voor drugsgebruikers en daklozen), wordt in een interview met wethouder Kukenheim verschillende keren aandacht besteed aan ons onderzoek Wachten op opvang (2017). Hierin onderzoeken we de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen in Amsterdam. Enkele resultaten en aanbevelingen uit dit onderzoek worden in het interview gebruikt om kritische vragen te stellen aan de wethouder.

Benieuwd? Lees het interview (vanaf pagina 5): lees het MDHG-artikel.

Nieuwe bedrijfsvideo

Onze bedrijfsvideo is af! In deze video leggen we uit wat de Rekenkamer Metropool Amsterdam is. Hoe we aan informatie komen. En wat we vervolgens met die informatie doen.

Benieuwd? Bekijk de video (geluid aan):

2020

De gemeente Amsterdam is aan de slag met twee van onze onderzoeken naar toegankelijkheid. Dat noemt de gemeente in de Voortgangsrapportage toegankelijkheid 2020.

Toegankelijkheid van openbare toiletten
Het eerste onderzoek dat wordt genoemd, is Toegankelijkheid van openbare toiletten. In dit onderzoek melden we dat in 41% van de drukke voetgangersgebieden – inclusief de parken – overdag binnen 500 meter een rolstoeltoegankelijk openbaar toilet bereikbaar is. Dus in meer dan de helft van de drukke voetgangersgebieden niet.

Het college heeft niet genoeg geld om veel openbare toiletten bij te bouwen. Daarom zoekt het naar andere oplossingen. Zo streeft de gemeente ernaar meer gemeentelijke toiletten open te stellen. En er werden eerder dit jaar tijdelijk 40 extra openbare toiletten in de Amsterdamse parken geplaatst waarvan in elk park een rolstoeltoegankelijk toilet.

Toegankelijkheid van stemlocaties
In 2019 deden we onderzoek naar de toegankelijkheid van stemlocaties. Ook dit onderzoek wordt genoemd in de Voortgangsrapportage.

In ons onderzoeksrapport noemen we drie aanbevelingen om de toegankelijkheid van stemlocaties te verbeteren. Naar aanleiding van ons onderzoek heeft een externe partij (Ongehinderd) eind 2019 360 Amsterdamse stemlocaties beoordeeld op de vastgelegde toegankelijkheidscriteria. Op basis van de rapporten kan de gemeente de stemlocaties toegankelijker maken voor de eerstvolgende verkiezingen in maart 2021.

Vandaag hebben we ons Onderzoeksprogramma Amsterdam 2021 openbaar gemaakt. In dit onderzoeksprogramma hebben we op een rij gezet welke onderwerpen we in 2021 van plan zijn te onderzoeken. In dit onderzoeksprogramma besteden we nadrukkelijk aandacht aan de uitvoering van het Coalitieprogramma 2018 – 2022. Daarvoor kijken we naar de navolgbaarheid en onderzoeken we bij 9 thema’s wat er daadwerkelijk is bereikt. Dit leidt tot de volgende onderzoeken:

 • Navolgbaarheid uitvoering Coalitieakkoord
 • Verdieping uitvoering Coalitieakkoord aan de hand van 9 thema’s
 • Jeugdhulp deelproject 2: de doeltreffendheid van de jeugdhulp
 • Gemeentelijke rioolwatertaken 2: de uitvoering van de rioolwatertaken
 • Uitvoering van de Wob
 • Monitoring financiën

Lees de brief over het Onderzoeksprogramma Amsterdam 2021.

Net als voorgaande jaren hebben wij ons panel van Amsterdammers gevraagd wat zij graag onderzocht zouden hebben. In 2021 willen wij de uitvoering van het coalitieakkoord centraal stellen. Daarom hebben we ons panel onder andere gevraagd welke ambities van het huidige college zij interessant vinden: van welke ambities willen zij weten wat er van terecht is gekomen?

De keuze van het panel bepaalt mede welke ambities we in 2021 zullen gaan onderzoeken. Meer lezen over de keuzes die het burgerpanel heeft gemaakt? Kijk hier.

Per 1 januari 2021 voert de gemeente Amsterdam een nieuw inkoopstelsel in voor de hoogspecialistische jeugdhulp. Dit doet de gemeente omdat de kosten van de regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp vanaf 2018 plotseling sterk opliepen. En omdat beheersmaatregelen – volgens de gemeente – te weinig besparingen opleverden. Wij concludeerden dat het verre van zeker is dat het nieuwe stelsel de problemen zal oplossen. De gemeente heeft op korte termijn weinig mogelijkheden om kosten te besparen, moet heel veel nog uitwerken en heeft weinig aandacht voor risico’s. We zien dat de gemeente vooral gericht is op met volle kracht vooruit acteren om de problemen op te lossen en dat er weinig tijd wordt genomen om te reflecteren op het ontstaan van de problemen.

Wij doen zes aanbevelingen om te komen tot een meer standvastige aanpak (concrete doelen en eerder verbeteren dan veranderen), een meer realistische aanpak (realistische verwachtingen en passende voorwaarden) en een meer reflectieve aanpak (een plan voor monitoring en betere benutting van kennis en ervaringen cliënten) van hoogspecialistische jeugdhulp. Hiermee sporen we de gemeente aan om het acteren en reflecteren meer in balans te brengen.

Meer weten? Bekijk de projectpagina, of lees direct het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

De aanpak van overlast in de openbare ruimte, de afhandeling van horecaklachten, het verwijderen van fietsen en de handhaving van verhuur van eigen woningen. Dit zijn enkele voorbeelden van de vele toezicht- en handhavingstaken van de gemeente Amsterdam. Wij onderzochten de afgelopen tien jaar in hoeverre er sprake was van een effectieve en efficiënte handhaving binnen verschillende taakgebieden en beleidsterreinen.

Meer informatiegestuurde manier van werken

Een terugkerend thema in deze onderzoeken is de ontwikkeling richting een meer informatiegestuurde manier van werken. Dat wordt steeds belangrijker, want het efficiënt en effectief handhaven staat onder druk vanwege toenemende taken, drukte, een enorm werkgebied en schaarse capaciteit.

Vier lessen

Een informatiegestuurde werkwijze moet soelaas bieden, maar de praktijk is weerbarstig. Tot deze conclusie komen we in het eerder dit jaar verschenen artikel waarin we de inzichten uit tien onderzoeken naar handhaving hebben gebundeld. In het artikel geven we vier lessen voor een succesvolle informatiegestuurde handhaving op het lokale niveau:

 1. het perfecte, alles oplossende informatiesysteem bestaat niet
 2. vooral de vanzelfsprekende zaken moeten niet worden vergeten
 3. informatie maken van data is een vak
 4. de blik met big data op de werkelijkheid is altijd beperkt

Meer weten over de lessen? Het artikel ‘De weerbarstige praktijk van informatiegestuurd handhaven in Amsterdam’ is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Toezicht.

Lees het artikel hier.

In Dienstverlening aan kwetsbare personen onderzoeken we hoe de gemeente Amsterdam tijdens de lockdown heeft gehandeld met het bieden van hulp aan kwetsbare personen.

Door de lockdown die volgde op de uitbraak van COVID-19 was direct persoonlijk contact niet langer mogelijk. Ook niet in de ondersteuning van kwetsbare groepen, waar normaal gesproken spreekuren, huisbezoeken en persoonlijke begeleiding erg belangrijk zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van kwetsbare groepen, zoals dak- en thuislozen en mensen met schuldenproblematiek. In Dienstverlening aan kwetsbare personen gaan we na in hoeverre de gemeente Amsterdam – in de ondersteuning van deze twee groepen – adequaat heeft gereageerd op de lockdownsituatie.

Lees meer op de projectpagina van het onderzoek.

Vanwege de coronacrisis hebben wij ons onderzoek naar de financiële positie van Amsterdam uit 2017 geactualiseerd. We hebben in beeld gebracht wat de financiële uitgangspositie is van Amsterdam om de gevolgen van de coronacrisis te dragen. De financiële positie is sinds 2015 verslechterd, maar is nog steeds veel ruimer dan in andere gemeenten. Amsterdam heeft daardoor betere mogelijkheden om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Ook hebben we gekeken naar mogelijkheden om in te grijpen als dat nodig is. Daarvoor hebben we inzichten en aandachtspunten uit eerdere onderzoeken uit zowel Amsterdam als Zaanstad op een rij gezet. Hiermee willen we de Amsterdamse raad ondersteunen bij het bespreken en beslissen over de gemeentelijke financiën.

Lees hier ons rapport.

De Begroting 2021 van Weesp is op 8 oktober 2020 gepubliceerd. Wij hebben naar de begroting gekeken en in de rekenkamerbrief de punten op een rij gezet die ons zijn opgevallen. Deze rekenkamerbrief is een voortzetting van de werkwijze van de vorige rekenkamercommissie.

Bij de rekenkamerbrief hoort een bijlage met daarin onze analyse van de financiële positie van Weesp. En de mogelijkheden om mogelijke financiële tegenvallers als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Deze analyse is gebaseerd op een systematiek en inzichten die wij eerder bij Amsterdam en Zaanstad hebben opgebouwd.

Het Amsterdamse college van B en W wil open en transparant zijn, en wil meer informatie uit eigen beweging openbaar maken. Wij onderzochten hoe het college en de gemeenteraad in de eerste helft van deze collegeperiode (april 2018-maart 2020) zijn omgegaan met geheimhouding.

De belangrijkste conclusie is dat ondanks verbeteringen, er meer geheim wordt gehouden dan noodzakelijk is.  Meer weten? Bekijk de projectpagina, of ga direct naar het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

Vanwege de coronacrisis hebben wij ons onderzoek naar de financiële positie van Zaanstad uit 2016 geactualiseerd. We hebben in beeld gebracht wat de financiële uitgangspositie is van Zaanstad om de gevolgen van de coronacrisis te dragen. Ook hebben we gekeken naar mogelijkheden om in te grijpen als dat nodig is. Daarvoor hebben we inzichten en aandachtspunten uit eerdere onderzoeken uit zowel Amsterdam als Zaanstad op een rij gezet. Hiermee willen we de Zaanse raad ondersteunen bij het bespreken en beslissen over de gemeentelijke financiën.

Lees ons rapport Zicht op de financiële positie Zaanstad.

Inwoners kunnen het melden als zij op straat of in een park iets zien wat gemaakt of opgeruimd moet worden. Een losse stoeptegel, bijvoorbeeld. Of een volle prullenbak. Alle meldingen over de openbare ruimte komen binnen bij de gemeente. En die moet daar iets mee.

Wij starten drie onderzoeken naar de meldingen in de openbare ruimte van de gemeenten Amsterdam, Weesp en Zaanstad. We onderzoeken hoe de gemeenten de binnengekomen meldingen afhandelen. Evalueren ze hun werkwijze ook, en leren ze daarvan? En (wat) communiceren ze met de melder?

Met de drie onderzoeken Meldingen openbare ruimte doen we mee met een landelijk onderzoek van andere rekenkamers. Daarom kunnen we uiteindelijk laten zien hoe de gemeenten Amsterdam, Weesp en Zaanstad scoren met de afhandeling van meldingen van de openbare ruimte ten opzichte van ongeveer vijftig andere gemeenten.

Bekijk het onderzoek van Amsterdam, Weesp en Zaanstad.

Door het stellen van voorwaarden bij inkoop kunnen gemeenten stimuleren dat opdrachtnemers meer kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit principe wordt social return genoemd. De rekenkamer gaat na in hoeverre de gemeente Zaanstad de toepassing van SROI goed georganiseerd heeft en of de doelen behaald worden. De onderzoeksopzet is vandaag gepubliceerd.

Lees de onderzoeksopzet hier.

Dit jaar voeren we twee onderzoeken uit voor de gemeente Weesp. Het eerste onderzoek gaat over het zicht op de financiële positie van de gemeente, en het tweede over de meldingen openbare ruimte.

(Hoe) kan de gemeente Weesp omgaan met de gevolgen van de coronacrisis?
Het eerste onderzoek heeft enigszins te maken met de coronacrisis. We onderzoeken de financiële positie van de gemeente Weesp; de financiële positie bepaalt mede of en hoe een gemeente met de gevolgen van de coronacrisis kan omgaan. In het onderzoek Zicht op de financiële positie willen we de financiële positie van de gemeente Weesp in kaart brengen. Ook bekijken we inzichten uit eerdere onderzoeken voor de gemeenten Amsterdam en Zaanstad die nuttig kunnen zijn bij het besluiten over hoe kan worden omgegaan met de (financiële) gevolgen van de coronacrisis. We verwachten dat dit onderzoek in september 2020 klaar is.

Hoe gaat de gemeente Weesp om met meldingen openbare ruimte?
We doen mee met het DoeMee-onderzoek van de NVRR dat dit jaar gaat over de meldingen openbare ruimte. In Meldingen openbare ruimten onderzoeken we onder andere het beleid en de manier waarop de gemeente Weesp omgaat met de meldingen openbare ruimte. De resultaten zullen worden vergeleken met ongeveer 40 andere gemeenten. We verwachten dat ons onderzoek aan het eind van het jaar is afgerond.

In ons onderzoek naar de toegankelijkheid van openbare toiletten concludeerden we dat er onvoldoende openbare toiletten in Amsterdam zijn, die voor iedereen toegankelijk zijn. Vorige week zei de gemeente tijdelijk 40 extra toiletten te openen, waarvan een deel geschikt is voor mensen in een rolstoel. De toiletten zijn verspreid over 10 parken en geopend tot en met september.

Waarom lukt het de gemeente nauwelijks om meer vaste openbare toiletten te realiseren? En zijn de bestaande openbare toiletten goed vindbaar? Lees het in ons rapport Toegankelijkheid van openbare toiletten.

Vanaf 2020 zijn we ook rekenkamer van de gemeente Weesp. Begin juli spraken we met de klankbordgroep en de griffie van de gemeente Weesp over onze nieuwe samenwerking. We bespraken onze werkwijze en de twee onderzoeken die we dit jaar voor Weesp zullen uitvoeren. Het eerste onderzoek gaat over zicht op de financiële positie van de gemeente, en het tweede over de meldingen openbare ruimte.

Ook hebben we het gehad over onze onderzoeken voor volgend jaar en de Weespse raadsleden hebben de eerste onderwerpen voor ons onderzoeksprogramma 2021 al geopperd. Later dit jaar spreken we met de raadsfracties over andere mogelijke onderzoeksonderwerpen voor 2021.

De riolering heeft een belangrijke rol in onze samenleving. Een goedwerkende riolering is essentieel voor de volksgezondheid en het waterbeheer in en rondom onze stad. De gemeente is verantwoordelijk voor de werking en het beheer van de riolering. In een serie van deelonderzoeken gaan we na in hoeverre de gemeente deze taak adequaat uitvoert. De onderzoeksopzet van het eerste deelonderzoek is vandaag gepubliceerd.

Lees de onderzoeksopzet hier.

Het groen in Amsterdam is voor veel Amsterdammers van grote waarde. Ons burgerpanel heeft voor 2020 het onderwerp groen in de stad uitgekozen voor het publieksonderzoek. Wij zijn nu gestart met dit onderzoek en hebben de onderzoeksopzet gepubliceerd. Met dit onderzoek willen we in beeld brengen of er in Amsterdam voldoende, goed en bruikbaar groen is.

Bekijk de projectpagina hier.

De gemeenteraad heeft ons rapport behandeld en unaniem besloten dat alle aanbevelingen worden overgenomen. Het college zegt toe om binnen een half jaar met een plan van aanpak te komen om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Wij zullen dit kritisch blijven volgen.

Bekijk het onderzoek Bruikbaarheid van indicatoren op de projectpagina.

Het college wil meer Amsterdammers op de fiets en wil het fietsen aantrekkelijker maken. Daarbij is een van de doelen het verbeteren van de doorstroming, het comfort en de verkeersveiligheid op kruispunten. Voor eind 2022 moeten ten minste tien kruispunten fietsvriendelijk zijn. De gemeente hanteert hierbij een innovatieve aanpak waarbij op basis van het gedrag van fietsers op de kruispunten kleine infrastructurele maatregelen worden toegepast. Hierbij wordt creatief gebruikgemaakt van de ruimte. Lukt het Amsterdam om tijdig en binnen het budget deze kruispunten fietsvriendelijk te maken? En hoe effectief zijn de maatregelen?

In dit onderzoek hebben wij gekeken naar de afwegingen die gemaakt zijn bij het selecteren van de kruispunten en de getroffen maatregelen op de kruispunten. Ook hebben wij aan de burgerpanelleden gevraagd wat zij verstaan onder fietsvriendelijke kruispunten en verkeerslichten. Volledig fietsvriendelijke kruispunten zijn momenteel echter niet haalbaar in Amsterdam, omdat de ruimte beperkt is en er sprake is van conflicterende belangen. Voor een politieke discussie over de toedeling van publieke ruimte aan de verschillende verkeersdeelnemers moet de raad breder geïnformeerd worden.

Bekijk de projectpagina, of ga direct naar het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

In ons onderzoek Toegankelijkheid van openbare toiletten bekijken we hoeveel openbare toiletten er in Amsterdam zijn, die toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ook als je daarheen komt met een rolstoel of rollator. Vandaag is het onderzoek openbaar gemaakt. Het wordt op 2 september 2020 behandeld in de commissie WB.

Over het onderzoek
De gemeenteraad wil dat er meer openbare toiletten in de stad komen die te gebruiken zijn door vrouwen en mensen met een fysieke beperking. De raad vindt dat er een openbaar toilet moet zijn binnen 500 meter in het stadscentrum en in drukke voetgangersgebieden. Het college van B&W is daar nu ook mee bezig.  Het laat nieuwe openbare toiletten bouwen en de vindbaarheid verbeteren. De rekenkamer onderzocht de aanwezigheid, de toegankelijkheid en de vindbaarheid van openbare toiletten in de stad.

Hoeveel toegankelijke openbare toiletten zijn er in de stad? Waar zijn ze en zijn ze goed te vinden? Lees de resultaten in het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport op de projectpagina.

Vandaag publiceren wij onze Rekenkamerbrief en de tweede deelpublicatie naar de afhandeling van raadsinstrumenten. Een tijdige en toereikende afhandeling is belangrijk voor de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad. Schriftelijke vragen en moties worden overwegend toereikend afgehandeld. Maar de afhandeling is wel vaak (veel) te laat. Verbetering van de afhandeling is nodig. Tegelijkertijd zien we ook dat de inzet van moties en schriftelijke vragen ten opzichte van ons vorige onderzoek sterk is toegenomen. Daarom pleiten wij ook voor reflectie bij de gemeenteraad op de inzet van deze raadsinstrumenten.

Bekijk de rapporten van dit onderzoek op de projectpagina.

In Geheimhouding onderzoeken we in hoeverre de gemeenteraad en het college van B en W en de burgemeester van Amsterdam de regels volgen voor het opleggen, opheffen en bekrachtigen van geheimhouding.

Daarnaast onderzoeken we of zoveel mogelijk informatie openbaar wordt gemaakt. En of het college en de raad onze aanbevelingen uit onze eerdere verkenning naar geheimhouding (2012) hebben opgevolgd. Wij verwachten de onderzoeksbevindingen in september 2020 openbaar te maken.

Bekijk de projectpagina of lees meer over het onderzoek in de onderzoeksopzet.

Amsterdam heeft de ambitie om een gemengde, inclusieve en toegankelijke stad te zijn: alle bevolkingsgroepen moeten in alle wijken van de stad kunnen wonen. In hoeverre slaagt Amsterdam hierin? Dat onderzochten we in ons publieksonderzoek 2019 De gemengde stad.

Wij keken onder andere naar hoe gemengd Amsterdam en haar inwoners willen zijn en hoe recente ontwikkelingen daarop aansluiten. Welk beleid voert Amsterdam en hoe gemengd is de stad in werkelijkheid? Ook vroegen we Amsterdammers naar hun mening: wat vinden zij van gemengdheid en hoe ervaren ze dit?

Bekijk de projectpagina, of ga direct naar het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

De financiële positie van een gemeente is erg belangrijk. Zeker nu tijdens de huidige coronacrisis. De financiële positie bepaalt of en hoe een gemeente met de gevolgen van deze crisis om kan gaan. Tegelijkertijd is de financiële positie van een gemeente een complex en moeilijk te doorgronden onderwerp. Daarom vinden we het nuttig om onze onderzoeken naar de financiële positie van Zaanstad en Amsterdam (uit 2016 en 2017) te actualiseren.

Wij zijn gestart met ons onderzoek naar de jeugdhulp in Amsterdam, dat zal bestaan uit twee deelonderzoeken.

Per 2021 gaat de gemeente de inkoop van de (hoog)specialistische jeugdhulp anders inrichten. In het eerste deelonderzoek bekijken we de probleemanalyse en beleidsredenering achter dit besluit. Zijn deze van voldoende kwaliteit, en vormt het stelsel een passende oplossing voor de gesignaleerde problemen?

In het tweede deelonderzoek gaan we na hoe doeltreffend het Amsterdamse jeugdbeleid is. We bekijken hoe het, vijf jaar na de decentralisatie, staat met de realisatie van de doelen die destijds gesteld zijn. Zijn de gewenste resultaten bereikt? Ook gaan we na of de informatievoorziening aan de gemeenteraad goed genoeg is geweest om bij te kunnen sturen.

Het eerste deelonderzoek verwachten we in het najaar af te ronden. Het tweede deelonderzoek starten we gelijktijdig, maar de publicatie daarvan voorzien we in het eerste kwartaal van 2021. Meer weten? Bekijk de projectpagina en lees de onderzoeksopzet.

2019 was voor ons een bijzonder jaar. We bestonden namelijk 15 jaar en in dit lustrumjaar hebben we de burger en het burgerperspectief meer centraal gesteld bij onze onderzoeken. In het jaarverslag staat een korte beschrijving van alle onderzoeken die we in 2019 hebben uitgevoerd voor Amsterdam en Zaanstad. We leggen ook uit wat we nog meer hebben gedaan in 2019, bijvoorbeeld in onze bedrijfsvoering.

Benieuwd? Lees het jaarverslag hier.

Vandaag publiceren wij ons bestuurlijk rapport met aanbevelingen voor de bruikbaarheid van indicatoren.

Sinds 2003 moet de gemeente Amsterdam met indicatoren laten zien wat zij doet, wat zij daarmee heeft bereikt en wat het heeft gekost. Al 17 jaar werkt dit niet naar behoren. Bruikbare indicatoren geven inzicht door overzicht en dat is essentieel voor het afleggen van verantwoording. En daarmee ook voor de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad. Het is daarom hoog tijd dat hier serieus werk van wordt gemaakt. In ons bestuurlijk rapport analyseren wij waarom de bruikbaarheid van indicatoren nog steeds tekort schiet en doen wij aanbevelingen voor verbeteringen. #Wieheeftoverzicht

De COVID-19 pandemie raakt ons allemaal. In heel Nederland zijn diverse maatregelen genomen tegen het coronavirus. Alle inwoners ervaren dat maar al te goed. Maatregelen hebben ook effect op het besluitvormingsproces van de gemeenteraden. Zo zijn er in Amsterdam en Zaanstad vergaderingen geannuleerd, worden er tijdens vergaderingen alleen onderwerpen besproken waarvan besluitvorming echt niet kan wachten en wordt er ook digitaal vergaderd. Ook binnen de rekenkamer passen we onze werkwijze aan.

Onze werkzaamheden gaan door, maar lopen soms vertraging op
Als Rekenkamer Metropool Amsterdam controleren we of de gemeenten Amsterdam en Zaanstad hun beleid goed uitvoeren en daarbij niet meer geld uitgeven dan nodig. Dit blijven we doen, ook in coronatijd. Maar we voeren onze werkzaamheden zoveel mogelijk uit vanuit huis. En afspraken met externen stellen we uit of doen we online. Als we kiezen voor een online afspraak, werken we met veilige programma’s, zodat de privacy is geborgd.

Soms lopen onze onderzoeken een beetje vertraging op door deze aangepaste werkwijze. En de openbaarmaking ervan gaat ook iets anders dan we gewend zijn: normaalgesproken maken we onze onderzoeken openbaar in een commissievergadering. Nu delen we een nieuw onderzoek via de Dagmail, onze website en Twitter. We hebben op onze website een speciale pagina waarop u van deze aanpassingen op de hoogte wordt gehouden.

We wensen iedereen veel sterkte toe in deze onzekere tijd.

De indicatoren in de begroting zijn niet bruikbaar. Dit blijkt uit de vele tekortkomingen die we zien bij de opgenomen indicatoren in de begroting. De formulering van de indicatoren schiet vaak tekort, vooral door het ontbreken van noodzakelijke kwantitatieve informatie. Ook blijkt de relevantie van de indicatoren regelmatig onvoldoende. Doordat toelichtingen vaak ontbreken, zijn de opgenomen indicatoren moeilijk te begrijpen en te duiden. Tot slot constateren wij dat de betrouwbaarheid van de gerapporteerde cijfers in de indicatoren niet in alle gevallen is gegarandeerd. Lees meer. #Wieheeftoverzicht

Vandaag is het eerste deelonderzoek van het onderzoeksproject Amsterdam Fietsstad gepubliceerd: Fietsdiefstalbestrijding.

Dit deelonderzoek richt zich op de drie belangrijkste maatregelen die de gemeente Amsterdam heeft genomen om fietsdiefstal te bestrijden: 1) het gratis graveren van fietsen, 2) het controleren van verwijderde fietsen op diefstal door het Fietsdepot en 3) registercontroles bij fietshandelaren.

De gemeente heeft veel gedaan. In 2018 zijn er 1.135 fietsen gratis gegraveerd, 1.031 gestolen fietsen terugbezorgd en 173 registercontroles uitgevoerd bij fietshandelaren. Het college van B en W heeft als doel om het aantal fietsdiefstallen te verminderen. Dit is niet gerealiseerd. Het aantal aangiften is Amsterdam sinds 2012 zelfs licht gestegen met 9%, terwijl landelijk het aantal aangiften is gedaald met 33%.

Het college heeft weinig zicht op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de aanpak om de fietsdiefstallen te bestrijden. Gegevens over effecten en kosten worden niet gemonitord en bestaande maatregelen zijn niet heroverwogen. De gemeenteraad en het college zijn nauwelijks geïnformeerd over de aanpak en besluiten blijven op ambtelijk niveau hangen. Zo loopt er sinds 2016 een twistpunt over rechtmatig handelen van het Fietsdepot. De kwestie is niet opgelost of aan het bestuur voorgelegd.

We hebben vijf aanbevelingen geformuleerd. Benieuwd? Bekijk onderstaand filmpje of ga naar de projectpagina en lees het rapport.

In 2018 had de gemeente Zaanstad een tekort op de specialistische jeugdhulp van € 5,9 miljoen. Weet het college waardoor deze tekorten ontstonden? En waren de maatregelen die het college nam voldoende om de tekorten terug te dringen? Dat gingen we na in dit onderzoek.

We concluderen dat het college onvoldoende zicht heeft op de oorzaken voor de tekorten op de jeugdhulp. Het college had door de tijd heen geen goed zicht op hoeveel jeugdigen jeugdhulp ontvingen en ook niet op hoe de kosten voor specialistische jeugdhulp zich precies ontwikkelden. Wel heeft het college veel maatregelen genomen om het tekort op de jeugdhulp terug te dringen.

Maar het gezamenlijk effect van alle maatregelen  op de kosten voor specialistische jeugdhulp lijkt beperkt; de kosten zijn in 2019 ongeveer gelijk aan de kosten in 2018.

We doen in dit onderzoek acht aanbevelingen: zes over het verbeteren van de werkwijze en twee over het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad. Lees hier de resultaten van ons onderzoek hier.

De gemeenteraad heeft op 11 maart 2020 drie initiatiefvoorstellen aangenomen waarin het college wordt opgedragen de aanbevelingen uit de zogenoemde ‘Duisenbergrapportages’ op te volgen.

Deze Duisenbergrapportages zijn gemaakt door leden van de gemeenteraad zelf en vloeien direct voort uit de raadsenquête naar de financiële functie in Amsterdam. De rapportages gaan over Duurzaamheid, Jeugd & Jeugdhulp en Parkeren.

De rode draad van deze rapportages: meer meetbare en meer betrouwbare indicatoren die relevant zijn en inzicht geven in effecten en prestaties. #Wieheeftoverzicht

 

De meeste in 2018 en 2019 ingediende schriftelijke vragen en aangenomen moties worden niet op tijd door het college afgehandeld. Slechts 18% van de schriftelijke vragen wordt binnen de termijn van vier weken beantwoord.

Ook bij moties lukt het in slechts 8% van de gevallen om de standaard termijn van dertien weken te halen. Nu kunnen voor moties ook afwijkende, langere termijnen gelden, echter deze worden in veel gevallen ook niet gehaald.

Onze indruk is dan ook dat de tijdigheid van de afhandeling sinds ons vorige onderzoek in 2014 niet wezenlijk is verbeterd. Een kanttekening hierbij is dat het absolute aantal ingediende schriftelijke vragen en aangenomen moties sindsdien sterk is gestegen. #Wieheeftoverzicht

Onze indruk is dat de tijdigheid van de afhandeling sinds ons vorige onderzoek in 2014 niet wezenlijk is verbeterd.

De gemeenteraad controleert het college van B en W. Daarvoor ontvangt de raad informatie, heel erg veel informatie. Wij hebben geschat hoeveel documenten de gemeenteraad in een jaar krijgt.

Op basis van de vergaderstukken en de Dagmail voor de gemeenteraad komen voor de afgelopen 12 maanden tot 8.529 stukken van in totaal 106.872 pagina’s. De bestanden alleen al zijn samen circa 13,5 GB groot.

Is dit nog wel te behappen en kan de gemeenteraad zo nog wel naar behoren zijn controlerende taak uitvoeren? #Wieheeftoverzicht

De raad krijgt jaarlijks bergen aan informatie

Wij zijn gestart met ons onderzoek naar de inzet van raadsinstrumenten.

Dit onderzoek richt zich op de vraag of de afhandeling door het college van de aangenomen moties en ingediende schriftelijke vragen adequaat is. We kijken daarbij of de afhandeling binnen de daarvoor geldende termijnen is geweest en of de afhandeling een toereikende reactie van het college heeft opgeleverd.

We verwachten het onderzoek naar de raadsinstrumenten af te ronden in mei 2020. #Wieheeftoverzicht

Meer weten? Bekijk de projectpagina en lees de onderzoeksopzet.

#Wieheeftoverzicht

De gemeenteraad heeft de belangrijke taak om het gemeentebestuur te controleren: wordt het beleid goed uitgevoerd en het geld goed besteed? Deze controlerende taak kan de gemeenteraad op verschillende manieren uitvoeren. Bijvoorbeeld door vragen aan het gemeentebestuur te stellen en informatie grondig en kritisch te bekijken.

Het is belangrijk dat de gemeenteraad goed wordt ondersteund  bij het uitvoeren van deze taak. Natuurlijk moet de ambtelijke organisatie alle benodigde informatie geven. Maar dat moet ook op een overzichtelijke wijze gebeuren. Anders wordt de gemeenteraad geconfronteerd met een stortvloed van dikke nota’s, financiële overzichten, losse notities of brieven, soms gedegen en grondig met veel details en soms globale concepten met onvolledige gegevens.

Zo’n stortvloed van allerlei soorten documenten bedekt eerder relevante informatie dan dat hij deze zichtbaar maakt. Een overzichtelijke werkwijze is essentieel: zonder overzicht geen kennis en geen inzicht. De komende tijd zullen wij in het kader van #Wieheeftoverzicht regelmatig aandacht vragen voor dit belangrijke vraagstuk.

Te weinig woningen, te dure woningen, woningen van onvoldoende kwaliteit: de gemeente Zaanstad wil meer aantrekkelijke en passende woningen, zodat meer inwoners een woning kunnen vinden. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft ze een beleid opgesteld. Is dit beleid goed vormgegeven? Dat onderzochten we in Woonbeleid in Zaanstad.

We keken onder andere naar de knelpunten in het woningaanbod in Zaanstad en wat de gemeente daartegen doet. Maakt ze bijvoorbeeld gebruik van alle maatregelen waarmee je het woningaanbod kan verbeteren? Ook vroegen we Zaankanters om hun mening: wat vinden zij van de informatie over het woonbeleid in de begroting?

Bekijk de projectpagina, of ga direct naar het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

Wij zijn gestart met een onderzoek naar de toegankelijkheid van openbare toiletten in Amsterdam. In het centrum en in drukke voetgangersgebieden zou er binnen een straal van 500 meter een openbaar toilet moeten zijn. Is dat ook zo? En (hoe) zorgt de gemeente ervoor dat er voldoende openbare toiletten zijn? In Toegankelijkheid van openbare toiletten gaan we dit onderzoeken. We richten ons met name op toiletten voor vrouwen en mensen met een fysieke beperking.

Bekijk de projectpagina.

Dit onderzoek maakt deel uit van onze onderzoeken naar de toegankelijkheid in de stad. Eerder publiceerden we een onderzoek naar de toegankelijkheid van stemlocaties.

2019

Vandaag hebben we ons Onderzoeksprogramma Amsterdam 2020 openbaar gemaakt. In dit onderzoeksprogramma hebben we op een rij gezet welke onderwerpen we in 2020 van plan zijn te onderzoeken. De keuze is gevallen op de volgende zeven onderwerpen:

 • Jeugdhulp
 • Rioleringen
 • Groen in de buurt (publieksonderzoek)
 • Duurzaamheidsbeleid
 • Aanvullend Openbaar Vervoer
 • Geheimhouding
 • Taaloffensief

Daarnaast zijn er drie onderwerpen waar wij verkenningen zullen uitvoeren ter voorbereiding van mogelijke onderzoeken. Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • Haven Amsterdam
 • Participatiewet
 • Bestuurlijk Stelsel

Lees de brief over het Onderzoeksprogramma Amsterdam 2020.

In ieder deelonderzoek van Bruikbaarheid van indicatoren bekijken we of een indicator duidelijk, betrouwbaar, relevant en begrijpelijk is. Dit is belangrijk omdat de indicator anders onvoldoende inzicht geeft en niet bruikbaar is. In ons vijfde en laatste deelonderzoek onderzoeken we de indicator Uitkeringsschuld.

Uitkeringsschuld in Amsterdam
De gemeente Amsterdam helpt mensen met te weinig of geen inkomen, bijvoorbeeld met een (bijstands)uitkering. Soms krijgt iemand ten onrechte een uitkering en ontstaat een uitkeringsschuld. Dat kan komen door een onbewuste administratieve fout of een foutieve aanvraag, maar het kan ook gaan om opzettelijke fraude. De gemeente heeft de wettelijke taak om de te veel verkregen uitkering terug te vorderen. In 2018 hadden 15.230 mensen in totaal voor ongeveer € 90 miljoen aan uitkeringsschuld. Geeft dit cijfer echt inzicht in het beleid van de gemeente ten aanzien van uitkeringsschuld?

Lees onze bevindingen in deze factsheet. Of lees het uitgebreidere onderzoeksrapport op de projectpagina.

Vandaag hebben we ons Onderzoeksprogramma Zaanstad 2020 openbaar gemaakt. In dit onderzoeksprogramma beschrijven we welke activiteiten we in 2020 zullen ondernemen voor Zaanstad.

Afronding lopend onderzoek
In 2020 ronden we twee lopende onderzoeken uit het voorgaande onderzoeksprogramma af. Dit zijn de onderzoeken naar de jeugdzorg en het woonbeleid in Zaanstad.

Nieuwe onderzoeksactiviteiten
Daarnaast beginnen we aan twee nieuwe onderzoeken. We onderzoeken de effectiviteit van de Zaanse invulling van de Participatiewet en de bodemsanering van spoedlocaties. Ook analyseren we de aangedragen onderzoeksonderwerpen uit het Zaanpanel uit 2018. Tot slot voeren we een aantal quick scans uit.

Werkwijze
We hebben het onderzoeksprogramma opgesteld met behulp van informatie vanuit verschillende hoeken. Bijvoorbeeld berichten in de media, het coalitieakkoord en de (jaar)verslagen van raadsvergaderingen. Ook vroegen we reacties van raadsfracties over mogelijke onderzoeksonderwerpen. Dit jaar hadden we, net als vorig jaar, een gezamenlijke bijeenkomst met een goede opkomst.

Lees het Onderzoeksprogramma Zaanstad 2020 hier.

In ieder deelonderzoek van Bruikbaarheid van indicatoren bekijken we hoe betrouwbaar, relevant en begrijpelijk (dus: hoe duidelijk) de indicatoren zijn die de gemeente Amsterdam noemt in haar doelenboom. Het is belangrijk dat deze indicatoren duidelijk, betrouwbaar, relevant en begrijpelijk zijn, anders geven ze onvoldoende inzicht en zijn ze niet bruikbaar. In ons vierde deelonderzoek onderzoeken we de indicator Internationale bedrijven.

Internationale bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam
De gemeente wil dat de Metropoolregio Amsterdam aantrekkelijk is om (inter)nationale bedrijven te vestigen. Onder de Metropoolregio Amsterdam valt een gebied in het noordelijke deel van de Randstad. Het loopt van IJmuiden tot Lelystad, en van Purmerend tot de Haarlemmermeer. Door (inter)nationale bedrijven aan te trekken, te behouden en te ondersteunen bij uitbreidingen, wil de gemeente werkgelegenheid, duurzaamheid en innovatie in de regio stimuleren.

Benieuwd naar onze bevindingen? Bekijk een beknopte versie van onze bevindingen in de factsheet. Of lees het uitgebreidere onderzoeksrapport dat staat op de projectpagina.

Op 20 november 2019 publiceerden wij de rekenkamerbrief Canonherziening einde tijdvak en verlengde afkoop erfpacht. In de brief staat het resultaat van onze verkenning naar de relevantie van onze aanbevelingen uit voorgaande onderzoeken naar erfpacht.

Uitkomsten verkenning
Uit de verkenning blijkt dat onze aanbevelingen om gemeentelijke erfpachtaanbiedingen voorspelbaar, begrijpelijk en controleerbaar te maken, nog steeds relevant zijn. Ondanks dat de gemeente eeuwigdurende erfpacht mogelijk heeft gemaakt. Daarnaast concluderen wij dat erfpachters in de publiekscampagne over de overstapregeling niet zijn geïnformeerd over alle relevante keuzemogelijkheden.

In onze rekenkamerbrief doen we twee aanbevelingen: maak de waardebepaling voor erfpachters begrijpelijk en controleerbaar, en maak inzichtelijk welke keuzemogelijkheden zij hebben. Uitgebreide informatie staat op de projectpagina.