Nieuws

2018

Rekenkamer organiseert studentenevenement ‘Toezicht op de Stad’

10 september, 2018

Op 16 oktober 2018 vindt het eerste studentenevenement van de Rekenkamer Metropool Amsterdam plaats. Tijdens deze dag krijgen 30 studenten een uniek inkijkje in het doen en laten van de rekenkamer, en kunnen zij onderwerpen aandragen voor het publieksonderzoek van 2019.

Meer weten of wil je je aanmelden? Op deze pagina vind je alle informatie en het aanmeldformulier.

Rekenkamerbrief Terugblik Rekenkamer Zaanstad

16 augustus, 2018

Op verzoek van de raad blikt de Rekenkamer Zaanstad met een rekenkamerbrief terug op de afgelopen bestuursperiode. Deze rekenkamerbrief bevat een overzicht van de onderzoeken en bijbehorende aanbevelingen tussen maart 2014-2018.

 

Rekenkamer publiceert onderzoeksopzet Zicht op schaarse vergunningstelsels

24 juli, 2018

De rekenkamer start een onderzoek of het college van B en W de gemeenteraad voldoende informeert over de mogelijkheden en beperkingen van schaarse vergunningstelsels. Aanleiding van dit onderzoek is het verzoek van de gemeenteraad aan de rekenkamer om onderzoek te doen naar het gehele proces rondom de vergunningverlening van de passagiersvaart in Amsterdam, waarna de rekenkamer eerst een grondige reconstructie heeft gemaakt van de gebeurtenissen in de periode 2010-2017. Mede op basis van gesprekken met raadsleden heeft de rekenkamer vervolgens besloten om een breder onderzoek te gaan uitvoeren naar vergunningstelsels, waarbij sprake is van schaarsteverdeling. Op 24 juli 2018 heeft de Rekenkamer Amsterdam de bijbehorende onderzoeksopzet gepubliceerd.

Meer weten? Bekijk alle informatie over het onderzoek hier.

College informeert raad over uitvoering aanbevelingen onderzoek Wachten op opvang

19 juli, 2018

Op 5 juli is de raadscommissie Zorg Jeugdzorg en Sport schriftelijk geïnformeerd  over de uitvoering van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Wachten op opvang. In de brief beschrijft  voormalig wethouder Van der Burg —  hij nam 3 juli jl. afscheid als wethouder — per aanbeveling twee tot drie acties die het college B en W heeft ondernomen, of gaat ondernemen, naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport.

Onze aanbevelingen zijn gericht op drie thema’s: (1) dat het college de aanbodgerichte denkwijze heroverweegt en nagaat hoe de ondersteuningsbehoefte van de cliënt centraal gesteld kan worden, (2) dat de inrichting van de keten daarop wordt aangepast, dat de hulpverlening en opvang eerder worden ingezet en de informatievoorziening verbetert en (3) dat het college tijdig lessen trekt voor het toekomstig beleid en de samenwerking met aanbieders.

In een opvolgingsonderzoek, dat enkele jaren na een onderzoek volgt, zullen wij nagaan in hoeverre deze aanbevelingen zijn uitgevoerd.

Meer weten? Op deze pagina vind je alle informatie over het onderzoek Wachten op opvang.

Onderzoek naar Project 1012 openbaar

26 juni, 2018

Met Project 1012 zijn successen behaald in het 1012-gebied, maar het heeft niet geleid tot de gewenste economische opwaardering van de oude binnenstad van Amsterdam en een doorbraak van de criminele infrastructuur. Aanpak noodzakelijk waarbij ambities en inspanningen meer in evenwicht zijn en deze lang kunnen worden volgehouden. Voor het bestuurlijk rapport, zie hier.

Rekenkamer Amsterdam publiceert opvolgingsonderzoek ‘Verwijderen van fietsen’

31 mei, 2018

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in mei 2014 het onderzoek Verwijderen van fietsen: Handhaving op fietsparkeren in Centrum, Oost en West. Hieruit volgden zes aanbevelingen voor het college van burgemeester en wethouders. In het opvolgingsonderzoek dat vandaag, 31 mei is gepubliceerd, zijn we nagegaan of deze aanbevelingen zijn uitgevoerd. Ook worden enkele aandachtspunten uiteengezet. De rapportage van het opvolgingsonderzoek kan hier worden geraadpleegd.

G4-rekenkamers schrijven brief aan gemeenteraden over maatschappelijke opvang daklozen

24 mei, 2018

De rekenkamers van de vier grote gemeenten hebben op basis van hun lokale rapporten over de maatschappelijke opvang een gezamenlijke brief aan de leden van de gemeenteraden van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht geschreven. In deze brief benoemen de rekenkamers vier knelpunten die bij de vier centrumgemeenten spelen:

  1. Gemeenten leveren onvoldoende passende ondersteuning bij de meestal zeer complexe problematiek van cliënten. Nog te vaak staat niet de cliënt, maar het systeem met allerlei regels en criteria centraal
  2. Er zijn tekorten wat betreft opvangbedden en passende en betaalbare woonruimte binnen en buiten de opvangketen.
  3. De sturingsinformatie is bij alle gemeenten van wisselende kwaliteit.
  4. Sommige van de G4-gemeenten hebben in de organisatie van opvang en ondersteuning onvoldoende aandacht voor leren, verbeteren en innoveren.

Tevens bevat de brief reeds doorgevoerde en door te voeren verbeteringen in de individuele steden, zodat steden onderling van elkaar kunnen leren. De brief is tevens onder de aandacht gebracht van Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer.

U kunt de brief en het onderzoek Wachten op opvang hier raadplegen.

Amsterdamse daklozen gebaat bij meer vroegtijdige, passende ondersteuning

26 april, 2018

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek ‘Wachten op opvang’ heeft de rekenkamer een artikel geschreven voor het tijdschrift van FEANTSA (The European Federation of National Organisations working with the Homeless).

Het artikel ‘Access to homeless services and housing in Amsterdam’ zet de belangrijkste conclusies van dit onderzoek nogmaals uiteen. De aanvraagprocedure voor toegang is weinig adequaat, de toegangscriteria wordt streng ervaren door daklozen en betrokken professionals en de daklozen worden weinig ondersteund. Van de groep die zich meldt voor opvang komt maar een beperkt aantal daarvoor in aanmerking. Dit leidt ertoe dat veel daklozen die zich melden geen hulp krijgen, terwijl zij wel baat zouden hebben bij enige ondersteuning. Diverse landelijke studies laten zien dat dit ook op grotere schaal in Nederland speelt. Ook geeft het artikel weer hoeveel daklozen in andere opvangketens in Amsterdam worden opgevangen.

De rekenkamer concludeert dat het goed zou zijn om minder aanbodgericht te denken en de cliënt meer centraal te stellen. Dus investeren in vroegtijdige, passende ondersteuning. Dit voorkomt dat daklozen afglijden en op den duur intensievere, duurdere ondersteuning nodig hebben.

Opvolgingsonderzoek Nazorg aan gedetineerden openbaar

17 april, 2018

De Rekenkamer Amsterdam publiceert 17 april 2018 het opvolgingsonderzoek Nazorg aan gedetineerden. In dit opvolgingsonderzoek gaan we na of het college van B en W de vijf aanbevelingen uit ons rapport van mei 2013 heeft uitgevoerd. We concluderen dat drie aanbevelingen volledig zijn uitgevoerd, een aanbeveling gedeeltelijk is uitgevoerd en een aanbeveling niet is uitgevoerd. De rekenkamer geeft ook nog drie aandachtspunten voor verdere verbetering.

Studentevent-organisator gezocht

7 maart, 2018

Ben je een organisatietalent, heb je affiniteit met het openbaar bestuur en ben je op zoek naar een bijbaan voor gemiddeld 8 uur in de week? Solliciteer dan zo snel mogelijk en wordt onze Studentevent-organisator bij de Rekenkamer Metropool Amsterdam!

Zaans college komt met plan van aanpak en evaluatie na rekenkamerrapport over grip op samenwerkingsverbanden

6 maart, 2018

Bij de behandeling van het rapport Grip op samenwerkingsverbanden Zaanstad zegde het college toe om voor 2018 te komen met een raadsinformatiebrief met daarin een eigen evaluatie en een plan van aanpak voor de uitvoering van de aanbevelingen.

Het plan van aanpak heeft het college op 13 december 2017 naar de raad gestuurd. Daarin wordt onder andere aangegeven dat het college naar aanleiding van het rekenkamerrapport  de samenwerkingsverbanden nadrukkelijk zal bespreken bij het inwerkprogramma van de raad. Ook zal een verbonden partij  door het college meer in detail worden geëvalueerd op het proces van oprichten, beheersen of beëindigen. Ambtelijk wil het college de samenwerkingsverbanden beter monitoren door het verder duiden van de ambtelijke rollen bij het toezicht op verbonden partijen. Het gemeentelijk beleid voor samenwerkingsverbanden zal geactualiseerd worden. Tot slot is het college voornemens de paragraaf verbonden partijen te verbeteren zodat de informatie begrijpelijker, juist en actueel is.

Op 1 maart 2018 heeft het college ook de vierjaarlijkse ambtelijke evaluatie naar verbonden partijen naar de raad verstuurd. In de evaluatie geeft het college aan bij welke verbonden partijen de wens is om de samenwerking te continueren, heroverwegen of te beëindigen.  Het college wil, mede door het rekenkamerrapport, uit de volgende verbonden partijen stappen: Werkvoorzieningsschap Baanstede, Afvalschap IJmond, Intergemeentelijke Samenwerking Uitvoerende Taken Wormerland-Zaanstad , Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland.

Betere daklozenopvang tegen lagere kosten

22 februari, 2018

Naar aanleiding van het onderzoek Wachten op opvang heeft de rekenkamer een artikel geschreven in Sociaal Bestek (februari 2018), het tijdschrift voor werk, inkomen en zorg. In het artikel Betere daklozenopvang tegen lagere kosten – professionals in opvang van dak- en thuislozen aan het woord zijn de verbetersuggesties van 296 zorgprofessionals op basis van hun ervaringen in de opvang van dak- en thuislozen geanalyseerd. Deze verbetersuggesties hebben betrekking op de werkbaarheid van bestaande gemeentelijke voorwaarden, regels en criteria en kunnen door gemeenten gebruikt worden om te komen tot een meer doelmatige inrichting van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Uit het artikel blijkt dat het inbedden van vroege hulp en opvang, cliëntgerichtheid en meer flexibiliteit in bestaande afspraken niet alleen ten goede zal komen aan de cliënt, maar ook aan de gemeentelijke financiën.

Tussentijdse rapportage Onderzoek naar Project 1012

30 januari, 2018

In het kader van ons lopende onderzoek naar Project 1012 brengen wij een tussentijdse rapportage uit. Deze tussentijdse rapportage bevat de uitkomsten van ons onderzoek naar de realisatie van de activiteiten die behoren tot de verantwoordelijkheid van Project 1012 en de ontwikkeling van aandachtsfuncties in het postcodegebied 1012. Hiermee beschrijven we het feitelijk verloop van Project 1012.

Op hoofdlijnen constateren wij dat een groot deel van de activiteiten die met Project 1012 waren voorgenomen, zijn uitgevoerd. Daarbij komt het wel regelmatig voor dat de scope of inhoud van activiteiten zijn gewijzigd. Ook is vrijwel altijd sprake van een latere afronding dan gepland zodat de sluiting van ramen, de sleutelprojecten en de herinrichting van de openbare ruimte op dit moment, nu Project 1012 op zijn eind loopt, nog niet zijn afgerond. De sluiting van de coffeeshops is wel volgens plan gerealiseerd. De transformatie van de overige aandachtsfuncties is binnen het tijdsbestek van 10 jaar tot slot niet echt van de grond gekomen.

De tussentijdse rapportage beslaat echter slechts een deel van ons onderzoek naar Project 1012 en gaat niet in op, onder meer, de gerealiseerde effecten ten aanzien van de economische ontwikkeling en de criminele infrastructuur van het postcodegebied 1012. De tussentijdse rapportage bevat daarom geen eindconclusie over de doeltreffendheid van Project 1012 en geen aanbevelingen. Wij verwachten in mei 2018 te rapporteren over ons volledige onderzoek waarbij wij ook een eindconclusie zullen trekken en aanbevelingen doen.

Publieksonderzoek Evenwichtig Woningaanbod uitvoerig besproken

18 januari, 2018

De raadscommissie Wonen had tijdens de vergadering van 17 januari uitgebreid aandacht voor ons publieksonderzoek Evenwichtig Woningaanbod. Een van de aanbevelingen van de rekenkamer is om na te denken over welke stad Amsterdam wil zijn. Het realiseren van woningen voor iedereen is immers niet haalbaar. De woningvoorraad en het aanbod van woningen is immers beperkt en de vraag naar woningen is groot. Voor deze discussie werd tijdens de behandeling al een voorzet gegeven. Deze discussie zal ook een belangrijk thema zijn bij de aankomende verkiezingsdebatten. Tijdens de vergadering had de commissie verder aandacht voor de doorstroming in de woningvoorraad, het realiseren van woningen voor ouderen, het aanpassen van de rijksregelgeving door een lobby in Den Haag, mogelijkheden voor een vergunningplicht voor beleggers. Kijk hier de vergadering terug, agendapunt 13. Op 14 februari 2018 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de opvolging van de aanbevelingen van de rekenkamer.

 

 

 

 

 

Onderzoeksprogramma’s 2018 staan online

10 januari, 2018

Benieuwd welke onderzoeken de rekenkamer het komende jaar van plan is uit te voeren? Bekijk dan het onderzoeksprogramma 2018 voor Amsterdam en voor Zaanstad.

2017

Het thema voor het nieuwe publieksonderzoek in 2018 is: Handhaving en overlast

20 december, 2017

De overlast in de stad varieert sterk. Het kan daarbij gaan om verkeerd geplaatst afval of overlast van bezoekers, maar bijvoorbeeld ook om parkeeroverlast, geluidsoverlast, ongedierte of overlast door hangjongeren. Daarnaast verschilt de overlast per straat, buurt, wijk en stadsdeel. In het publieksonderzoek gaan we het optreden van de gemeente onderzoeken rond enkele specifieke vormen van overlast en in specifieke gebieden in de stad. Na een korte verkenning zullen we hierin een keuze maken. In het onderzoek zullen we in ieder geval nagaan hoe goed de gemeente in beeld heeft waar de overlast is en waar die het ergst is. Daarnaast zullen we bekijken hoe de handhaving op overlast (re)ageert en welke resultaten worden bereikt. Het publieksonderzoek is een jaarlijks terugkerend onderzoek en wordt gekozen door het burgerpanel van de rekenkamer.

College handelt in lijn met de aanbevelingen uit rapport Armoedebeleid en de impact op kinderen

19 december, 2017

Op 6 december bespraken de leden van de commissie Werk en Economie met de wethouder het rapport Armoedebeleid en de impact op kinderen. Na een uitgebreid inhoudelijk debat liet de wethouder weten nog met een nadere reactie te komen. Afgelopen vrijdag 15 december stuurde de wethouder een brief aan de commissie. Uit deze brief blijkt dat het college de heroverweging van de bezuiniging op de Scholierenvergoeding wil betrekken bij de bespreking van de raming armoedemiddelen 2018. Daarnaast geeft het college in de brief aan ook de regiefunctie binnen het armoedebeleid te willen versterken en komt het nog met een voorstel waarin een en ander wordt uitgewerkt. Ten slotte komt het college in opvolging van een van onze aanbevelingen met een voorstel voor nader onderzoek naar de PC-regeling. De aanvullende reactie van het college in de brief van 15 december 2017 is in lijn met de aanbevelingen uit het rapport Armoedebeleid en de impact op kinderen. Woensdag 20 december 2017 wordt het rapport nog uitgebreid in de gemeenteraad besproken.

Rapport Opvolgingsonderzoek proceskosten grondexploitaties openbaar

15 december, 2017

Op 15 december 2017 publiceert de rekenkamer het Opvolgingsonderzoek Proceskosten grondexploitaties. In dit opvolgingsonderzoek gingen we na of het college de aanbevelingen uit ons rapport van januari 2014 heeft uitgevoerd. We concluderen dat drie aanbevelingen volledig zijn uitgevoerd, een aanbeveling gedeeltelijk is uitgevoerd en een aanbeveling nog in uitvoering is. De rekenkamer geeft de rekenkamerbrief nog zes aandachtspunten voor verdere verbetering. De raadscommissie Ruimtelijke Ordening zal naar verwachting het rapport op 17 januari 2018 behandelen.

Succesvolle bijeenkomst Evenwichtig woningaanbod in Pakhuis de Zwijger

15 december, 2017

De rekenkamer presenteerde 14 december het publieksonderzoek 2017 Evenwichtig woningaanbod in Pakhuis de Zwijger. Volgens de rekenkamer slaagt de gemeente er – ondanks de inzet van vele maatregelen – niet in om het woningaanbod in Amsterdam evenwichtiger te maken. Om een evenwichtiger woningaanbod in Amsterdam te realiseren zijn onconventionele oplossingen nodig. De rekenkamer wil bij uitzondering landelijke kaders op de agenda zetten en vraagt het college een discussienota op te stellen waarin staat welke bewoners in Amsterdam moeten kunnen wonen en hoe de gemeente die kan realiseren, via regulering of marktwerking  en meer of minder sturing op de bevolkingssamenstelling. Deskundigen, professionals en inwoners van Amsterdam gingen met elkaar in debat rondom deze problematiek. Aan bod kwamen de knelpunten van de middeninkomens op de woningmarkt en de vraag welke stad Amsterdam zou willen zijn.

De opname van de bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger is hier te bekijken:

Bron: Pakhuis de Zwijger, 14 december 2017

Rapport Evenwichtig woningaanbod is openbaar

14 december, 2017

Op 14 december 2017 is het rapport Evenwichtig woningaanbod gepubliceerd. In Pakhuis de Zwijger presenteert directeur Jan de Ridder de uitkomsten van het Publieksonderzoek 2017 aan Amsterdamse raadsleden, wethouder Laurens Ivens en aan burgers. In dit onderzoek concludeert de rekenkamer dat de Amsterdamse woningmarkt niet in evenwicht is. Er is onvoldoende woningaanbod dat past bij de vraag en enkele groepen huishoudens hebben daar meer last van dan andere. Veel van de 65 door ons geïnventariseerde instrumenten worden door de gemeente gebruikt. We constateren dat de gemeentelijke overheid zich inspant om de problemen op te lossen maar dat dit nog onvoldoende resultaat heeft.

In onze aanbevelingen gaan we in op een aantal maatregelen die kunnen worden aangescherpt en uitgebreid, maar bovenal benadrukken we de noodzaak een principiële discussie te voeren over marktwerking, het al dan niet afschermen van de woningmarkt en het sturen op de bevolkingssamenstelling. Die discussie is nodig omdat het huidige uitgangspunt dat Amsterdam er voor iedereen is, een bijna onoplosbaar probleem creëert. Onze laatste aanbeveling richt zich dan ook op het bedenken van onconventionele oplossingen die niet passen in het wettelijk kader of het huidige gemeentelijk beleid. Anders lijkt het bereiken van meer evenwicht op de woningmarkt nauwelijks haalbaar. Het college van B&W neemt alle aanbevelingen over en onderschrijft daarbij ook ons pleidooi voor een fundamenteel debat over de stad die Amsterdam wil zijn. Het rapport wordt op 17 januari 2018 besproken in de raadscommissie Wonen.

Ondersteuning Amsterdamse daklozen moet beter

14 december, 2017

Op 14 december heeft de Rekenkamer Amsterdam het rapport Wachten op opvang gepubliceerd. In dit onderzoek concludeert de rekenkamer dat het college van B en W zich inspant om maatschappelijke opvang en beschermd wonen te bieden. In 2016 werden ruim 3.500 mensen opgevangen. Toch is het voor daklozen en mensen met een psychiatrische problematiek niet eenvoudig om in Amsterdam een opvangplaats te krijgen die past bij hun situatie. Het toegangsproces is complex en door gebrek aan opvangplaatsen moeten zij gemiddeld een jaar wachten. Verandert hun situatie op enig moment nadat ze geplaatst zijn, dan worden cliënten opnieuw op een wachtlijst gezet. Het college heeft geen zicht op de effectiviteit van de ondersteuning en door het vele wachten en de tekortschietende ondersteuning wordt de zorg nodeloos duur en kunnen mensen hun situatie niet verbeteren. Onze aanbevelingen zijn onder meer gericht op het verbeteren van de ondersteuning aan dak- en thuislozen door hun positie te versterken, eerder hulpverlening en opvang te bieden en de keten en de informatievoorziening te verbeteren. Het college neemt deze aanbevelingen over. Op 18 januari 2018 wordt het rapport besproken in de commissie Zorg en Sport.

Eerder advies over het verkleinen van de armoedeval ook door Kinderombudsman onderschreven

12 december, 2017

Op 5 december 2017 bracht de Kinderombudsman haar rapport Alle kinderen kansrijk uit. Eén van de aanbevelingen in het rapport is gericht op het verkleinen van de armoedeval. De Kinderombudsman beveelt aan om bij kindregelingen een glijdende inkomensschaal tot ten minste 140% van het WSM te hanteren. Uit het rapport blijkt dat deze werkwijze al in enkele gemeenten wordt toegepast. De aanbeveling van de Kinderombudsman ligt in het verlengde van ons advies uit eerdere onderzoeken: Armoedebeleid in Amsterdam (2010) en Tweede Opvolgingsonderzoek Armoedebeleid in Amsterdam (2016). In beide rapporten adviseren we het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam om onderzoek te doen naar mogelijkheden om de armoedeval te verkleinen. Tot op heden is er in Amsterdam door het college echter nog geen gevolg aan dit advies gegeven.

Rapport Armoedebeleid en de impact op kinderen uitvoerig besproken

7 december, 2017

In de vergadering van de raadscommissie Werk en Economie van 6 december 2017 is ons onderzoek naar het Armoedebeleid en de impact op kinderen uitvoerig besproken. De discussie ging vooral over de regie op het armoedebeleid, de bezuiniging op de scholierenvergoeding, de adequaatheid van de pc-regeling en over de vraag in hoeverre de extra €23 miljoen per jaar uit het coalitieakkoord nu bedoeld was voor intensivering of compensatie. De wethouder deed in de vergadering een aantal toezeggingen. De wethouder zal inzichtelijk maken hoe het college de knelpunten genoemd in ons onderzoek heeft aangepakt. Verder zal hij aan de gemeenteraad melden welke aanpassingen het college van plan is door te voeren naar aanleiding van de discussie over ons onderzoek en hoe de coördinatie op het terrein van het armoedebeleid is en zal worden vormgegeven. Daarnaast wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de opzet van een nader onderzoek naar de pc-regeling van de gemeente Amsterdam. Kijk hier de vergadering terug, vanaf agendapunt 11.

Presentatie onderzoek Evenwichtig woningaanbod 14 december in Pakhuis de Zwijger

4 december, 2017

Jaarlijks doet de rekenkamer een onderzoek naar een onderwerp dat door de burger is gekozen. In 2017 was dat het woningaanbod in Amsterdam. De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre het woningaanbod evenwichtig is, door te analyseren welke groepen inwoners de grootste problemen ervaren bij het vinden van een woning. Daarnaast keek de rekenkamer naar de mogelijkheden die de gemeente heeft of zou moeten creëren om de problemen voor deze groepen te verminderen. Op 14 december 2017 presenteert de rekenkamer de resultaten van dit onderzoek tijdens een debatavond in Pakhuis de Zwijger. U bent van harte welkom. Meer informatie is te vinden via deze link.

Rekenkamer brengt ontwikkelingen rondom de Wallen in kaart en vraagt publiek om mening

20 november, 2017

De rekenkamer maakt voor de periode 2008 – 2017 de ontwikkeling van het aantal raambordelen, coffeeshops, winkels, restaurants en andere functies zichtbaar via een interactieve kaart van de gebieden rondom de Oude Kerk en de Damstraat. De ontwikkeling kan per pand met onder andere foto’s worden gevolgd. Het publiek kan via een enquête de ontwikkelingen beoordelen en hun mening geven. Deze kaart wordt gepubliceerd als onderdeel van het lopende onderzoek naar de gemeentelijke aanpak van het oude centrum van Amsterdam dat onder meer bestaat uit de Wallen.

Rapport Armoedebeleid en de impact op kinderen is openbaar

7 november, 2017

Op 7 november heeft de Rekenkamer Amsterdam het rapport Armoedebeleid en de impact op kinderen gepubliceerd. In dit onderzoek concludeert de rekenkamer dat er positieve effecten van de kindregelingen op kinderen zijn. De Scholierenvergoeding in combinatie met de Stadspas laat een positief effect zien op de schoolprestaties van leerlingen. Kritisch zijn we op de PC-regeling en rond diplomazwemmen zien we enkele knelpunten. Verder constateren we dat de financiële intensivering van €23 miljoen maar in beperkte mate doorwerkt in de portemonnee van minima zelf. In 2015 hebben minima er €4 miljoen bij gekregen ten opzichte van 2014 en in 2016 €12 miljoen. Daar zijn verschillende verklaringen voor, maar door gebrek aan regie en overzicht was men zich hier onvoldoende van bewust. Naar aanleiding van het onderzoek doen we zeven aanbevelingen. Drie zijn gericht op het vergroten van de impact, drie op het verbeteren van de grip op het armoedebeleid en één op het meten van effecten bij grote beleidsveranderingen. Het college neemt vijf van de zeven aanbevelingen over. Op 6 december 2017 wordt het rapport besproken in de commissie Werk en Economie.

Zaanse college neemt aanbevelingen over van het onderzoek Grip op samenwerkingsverbanden

10 oktober, 2017

Afgelopen donderdag (5 oktober 2017) werd het rapport Grip op samenwerkingsverbanden Een onderzoek naar de Zaanse samenwerkingsverbanden besproken in het Zaanstad Beraad. De aanwezige raadsleden spraken hun bezorgdheid uit over de informatievoorziening over de Zaanse samenwerkingsverbanden. Zij zien dan ook graag dat deze spoedig wordt verbeterd. Het advies van de rekenkamer om het college te laten komen met een concrete uitwerking van de aanbevelingen werd unaniem door de raadsleden gedeeld. Het college beloofde nog voor het einde van jaar te komen met een raadsinformatiebrief met daarin een eigen evaluatie en een plan van aanpak voor de uitvoering van de aanbevelingen. Raadsleden waren ook enthousiast over de nieuwe digitale rapportagewijze van de rekenkamer.

Rapport Grip op samenwerkingsverbanden Zaanstad openbaar via mini website

28 september, 2017

Op 28 september 2017 heeft de Rekenkamer Zaanstad het rapport Grip op samenwerkingsverbanden Een onderzoek naar de Zaanse samenwerkingsverbanden gepubliceerd. Wij concluderen dat het Zaanse college de raad op voldoende wijze ondersteunt en de raad overwegend grip heeft op samenwerkingen. Het kan echter beter. Er wordt nog niet gebruik gemaakt van alle mogelijkheden. Naar aanleiding van deze bevindingen zijn vier aanbevelingen voor het college en drie aanbevelingen voor de raad geformuleerd.

Voor de publicatie van het rapport heeft de Rekenkamer Zaanstad voor het eerst gebruik gemaakt van een miniwebsite. In een tijd waarin iedereen linkjes deelt en op verschillende schermformaten ‘in een browser’ leest, willen wij experimenteren met een nieuwe vorm voor het rapporteren over de uitkomsten van ons onderzoek. Het grote voordeel van deze vorm is het leesgemak: de vormgeving is gemaakt voor mobiele telefoons, tablets en grotere beeldschermen. In het nieuwe ontwerp hebben we een structuur en vorm gevonden waarmee de lezer door de resultaten kan ‘scannen’ en de voor hem of haar relevante informatie kan vinden. Het is daarvoor niet per se nodig om het rapport van A tot Z te lezen, terwijl dat natuurlijk wel gewoon mogelijk blijft.

Rapport Recreatieschap Spaarnwoude openbaar

20 september, 2017

Op 20 september is het rapport Recreatieschap Spaarnwoude openbaar geworden:een gezamenlijk onderzoek naar het functioneren van dit recreatieschap door de rekenkamer(commissie)s van de participerende gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen en de provincie Noord-Holland.

Uit het onderzoek, dat onder leiding van de Randstedelijke Rekenkamer (Provincie Noord-Holland) is uitgevoerd, komt naar voren dat het recreatieschap – ondanks ingezette beheersmaatregelen – kampt met een aantal problemen, waarvan de financiële dekking op de lange termijn de voornaamste vormt. Belangrijkste aanbeveling aan het Algemeen Bestuur is het opstellen van een door alle participanten gedragen lange termijn visie, waarin een integrale afweging wordt gemaakt tussen natuur en recreatie en rekening wordt gehouden met het gewenste niveau van beheer en onderhoud. Vervolgens dient te worden vastgesteld op welke wijze de hiermee gepaard gaande exploitatiekosten en investeringen structureel gefinancierd worden. Vanwege hun kaderstellende rol is het van belang dat ook de achterliggende gemeenteraden en provinciale staten nauw betrokken worden bij deze strategische keuzes.

Het volledige rapport is hier te lezen.

Rekenkamer publiceert Onderzoeksopzet duurzame warmtevoorziening met behulp van warmtenetten

24 augustus, 2017

Op 24 augustus heeft de Rekenkamer Amsterdam de onderzoeksopzet Duurzame Warmtevoorziening met behulp van  warmtenetten gepubliceerd. De rekenkamer gaat onderzoek uitvoeren naar het beleid ten aanzien van de verduurzaming van de warmtevoorziening met behulp van warmtenetten in Amsterdam. De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting in april 2018 worden gepubliceerd.

 

Rekenkamer publiceert Onderzoeksopzet opvang dak- en thuislozen

23 juni, 2017

Op 23 juni 2017 heeft de Rekenkamer Amsterdam de Onderzoeksopzet opvang dak- en thuislozen gepubliceerd. De rekenkamer gaat de toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de toegang tot opvang van dak- en thuisloze jongeren onderzoeken. Daarnaast onderzoekt de rekenkamer van deze drie opvangketens of er belemmeringen zijn om in te stromen, door te stromen of uit te stromen en in hoeverre het gemeentebestuur in staat is deze belemmeringen weg te nemen. De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting eind 2017 gepubliceerd.

Rapport Subsidies bewonersondersteuning en belangenbehartiging openbaar

1 juni, 2017

Op 1 juni 2017 heeft de Rekenkamer Amsterdam het rapport Subsidies bewonersondersteuning en belangenbehartiging gepubliceerd. De rekenkamer concludeert dat de doeltreffende besteding van de subsidies door de gemeente wordt geborgd, maar dat er nog onvoldoende zicht is op de doelmatigheid. In het rapport is er ook aandacht voor de door de gemeente verlangde veranderingen bij de uitvoerende instellingen. Voor een doeltreffende en doelmatige inzet van subsidiemiddelen is het belangrijk dat die instellingen goed met elkaar samenwerken. Na alle veranderingen is dat nog niet gerealiseerd. Op basis van de bevindingen doet de rekenkamer 6 aanbevelingen. Het rapport wordt op 21 juni besproken in de raadscommissie Wonen.

College onderzoekt, naar aanleiding van suggesties rekenkamer, mogelijkheden voor flexibele buurtbudgetten

17 mei, 2017

Op woensdag 10 mei 2017 is de rekenkamerbrief Begrotingscyclus bestuurscommissies uitgebreid besproken in vergadering van de gemeenteraad. De onderzoeksresultaten werden tegelijk behandeld met de brief van bestuurscommissie Nieuw-West  en de brief van bestuurscommissie Zuidoost. In de brieven geven zij aan de door ons gesignaleerde knelpunten te delen en het college aanraden om de voorgestelde verbeteringen over te nemen. Tijdens de vergadering is een motie aangenomen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de bestuurscommissies meer middelen te geven waar zij flexibel over kunnen beschikken. Het college heeft toegezegd om bij de uitwerking van bestuurlijk stelsel de rapportage van de rekenkamer en de inhoud van de motie mee te nemen.

Amsterdamse raad stemt unaniem in met alle aanbevelingen externe inhuur

11 mei, 2017

Zowel in de raadcommissie Financiën van 19 april als de raadsvergadering van 10 mei is het onderzoek Inhuur met beleid uitvoerig besproken. De raadsleden uitten hun zorgen over de wijze waarop ze geïnformeerd werden over de omvang en aard van de externe inhuur. Ook was er verbazing over de resultaten van de beleidsanalyse van de rekenkamer. Deze typeerde het huidige inhuurbeleid als onvolkomen, complex en warrig. Hoewel er binnen de raad verschillende visies en oplossingsvoorkeuren zijn, is de raad eensgezind om de aanbevelingen op te laten volgen en externe inhuur voortaan de aandacht te geven die het verdient.
De wethouder zegde toe om voor de zomerreces 2017 met een plan van aanpak te komen voor externe inhuur. Op basis hiervan kunnen de raadsleden onderling het politieke gesprek met elkaar aangaan en gezamenlijk zoeken naar een breed gedragen visie op inhuur.

Rekenkamer rapporteert voor het eerst met miniwebsite

20 april, 2017

Voor de publicatie van het rapport Zicht op de financiële positie heeft de rekenkamer voor het eerst gebruik gemaakt van een miniwebsite. In een tijd waarin iedereen linkjes deelt en op verschillende schermformaten ‘in een browser’ leest, willen wij experimenteren met een nieuwe vorm voor het rapporteren over de uitkomsten van ons onderzoek. Het grote voordeel van deze vorm is het leesgemak: de vormgeving is gemaakt voor mobiele telefoons, tablets en grotere beeldschermen. In het nieuwe ontwerp hebben we een structuur en vorm gevonden waarmee de lezer door de resultaten kan ‘scannen’ en de voor hem of haar relevante informatie kan vinden. Het is daarvoor niet per se nodig om het rapport van A tot Z te lezen, terwijl dat natuurlijk wel gewoon mogelijk blijft.

Rapport Zicht op de financiële positie openbaar

19 april, 2017

Op 19 april 2017 heeft de rekenkamer Amsterdam het rapport Zicht op de financiële positie gepubliceerd. De rekenkamer constateert in dit onderzoek dat het –ondanks de ingezette verbeteringen– nog erg moeilijk is om snel en compact een samenhangend beeld van de financiële positie van de gemeente Amsterdam te verkrijgen. De aanbevelingen richten zich op het verbeteren van de informatie in de jaarstukken over de financiële positie. Dit vereist een analytische aanpak waarin systematisch en transparant met een samenhangend geheel aan kengetallen de financiële positie wordt beschreven en toegelicht. Het rapport wordt op 23 mei besproken in de raadscommissie Financiën.

Rekenkamer maakt data over erfpachtonderzoek openbaar

6 april, 2017

De heer Van Osselaer heeft namens de fractie van D66 de rekenkamer vijf vragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek Canonherziening einde tijdvak – gemeentelijke aanbiedingen onderzocht (2012). In dit onderzoek gingen wij in op het verschil tussen de grondwaarde en de jaarlijkse canon zoals die door de gemeente zijn vastgesteld en zoals die door de drie deskundigen zijn vastgesteld. De rekenkamer heeft deze vijf vragen aan de hand van een grafische analyse beantwoord. Daarnaast hebben we de onderzoeksdata openbaar gemaakt.

De door ons gesignaleerde knelpunten begrotingscyclus uitgebreid besproken in raadscommissie Financiën

4 april, 2017

Op donderdag 30 maart sprak de raadscommissie Financiën  vrij uitgebreid over de rekenkamerbrief Begrotingscyclus bestuurscommissies.

Er was vooral aandacht voor het knelpunt van de beperkte flexibiliteit bij bestuurscommissies. In de huidige situatie wordt pas laat duidelijk over hoeveel budget de bestuurscommissies kunnen beschikken. Het budget sluit niet aan op de taken en problemen in een gebied: het budget staat vast ongeacht de groei en de opgave waar een gebied voor staat. Bovendien beschikken bestuurscommissies steeds over minder eigen middelen waardoor ze niet snel kunnen reageren op vragen vanuit het gebied. Diverse partijen vroegen de wethouder de suggesties van de rekenkamer voor een stelpost of een apart begrotingsprogramma gebiedsgericht werken te betrekken bij de verdere uitwerking van het bestuurlijk stelsel. Ook werd positief gereageerd door zowel raad als wethouder op het idee om 1 keer per jaar de verantwoording van de gebiedsplannen in een speciale vergadering van de gemeenteraad vast te stellen waaraan ook vertegenwoordigers van de bestuurscommissies (of adviescommissies) deelnemen. Op verzoek van GroenLinks en de PvdA is besloten om de uitkomsten van het rekenkameronderzoek te agenderen voor de vergadering van de gemeenteraad op 10 mei 2017.

Omvang externe inhuur Amsterdam op hoogtepunt, informatievoorziening op dieptepunt

30 maart, 2017

Uit het onderzoek Inhuur met beleid blijkt dat de kosten van externe inhuur jaarlijks stijgen. In 2015 bedroegen deze € 218,6 miljoen en in 2016 naar schatting € 237,4 miljoen. Vanaf 2013 neemt de informatiewaarde van de begroting en de jaarrekening over externe inhuur af, om in 2015 op een dieptepunt te belanden. Raadsleden worden onvoldoende geïnformeerd over de kosten, omvang en samenstelling van de externe inhuur, de relevante ontwikkelingen en de mate van effectiviteit van externe inhuur. Het onderzoek geeft inzicht waarom het vraagstuk over externe inhuur zo complex is en waarom adequaat beleid en goede informatievoorziening ontbreken. De rekenkamer formuleert vijf aanbevelingen. Het college neemt deze over, maar wijst het advies om de sturing op externe inhuur als risicovol project aan te merken af.

College benut lessen uit eerder onderzoek naar de renovatie van de Oostlijn

29 maart, 2017

Maandag 27 maart meldde wethouder Litjens in een brief aan de gemeenteraad dat de stationsrenovaties van de Oostlijn een forse vertraging van 8 maanden oplopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning van 2 jaar. Bij de aanpak van deze vertraging en de daarbij verwachte kostenoverschrijding benut het college de lessen die de rekenkamer in 2014 trok aan de hand van het verloop van het project vluchtwegmaatregelen in het rapport
Renovatie Oostlijn. Lessen uit een complex en problematisch project.

Opvolgingsonderzoek armoedebeleid geciteerd in SER-rapport

24 maart, 2017

Het Tweede Opvolgingsonderzoek Armoedebeleid in Amsterdam wordt aangehaald in het afgelopen week verschenen SER-rapport Opgroeien zonder Armoede. In dit rapport bespreekt de SER oorzaken van armoede onder kinderen en gebruikt daarbij de conclusies en aanbevelingen uit het opvolgingsonderzoek van de rekenkamer.

In lijn met onze herhaalde aanbeveling concludeert de SER onder andere dat voor inkomensondersteunende maatregelen de mogelijkheid tot werken met een glijdende schaal, in plaats van harde inkomensgrenzen, onderzocht moet worden. Op die manier ontstaat er ruimte voor maatwerk en worden deze maatregelen minder een kwestie van alles of niets.

Momenteel doet de rekenkamer op verzoek van de raad onderzoek naar de impact van het Amsterdamse armoedebeleid. Dit onderzoek zal naar verwachting eind 2017 gepubliceerd worden.

Rekenkamer inventariseert bij de bestuurscommissies de knelpunten P&C-cyclus

2 maart, 2017

Op 2 maart 2017 is de rekenkamerbrief Begrotingscyclus bestuurscommissies openbaar geworden. In deze inventarisatie is onderzocht welke serieuze knelpunten de 7 bestuurscommissies ervaren bij de nieuwe manier van geld ontvangen, uitgeven en verantwoorden. De raadscommissie Algemene Zaken spreekt op 23 maart 2017 over dit onderzoek.

Aandacht op radio 1 voor onderzoek over labelstappensubsidie

24 februari, 2017

Aanstaande zondag besteedt Reporter Radio aandacht aan ons onderzoek voor de gemeente Amsterdam naar de labelstappensubsidie gericht op het energiezuiniger maken van woningen (Amsterdams klimaatbeleid: de effectiviteit van het subsidiëren van labelstappen) en aan het onderzoek naar energiebesparende maatregelen in corporatiewoningen. Dat tweede onderzoek was een vervolg op het eerste en hebben we uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad. In de radio-uitzending van zondag (radio 1 om 19.00; klik hier), zal er aandacht worden besteed aan het feit dat de labelsystematiek voor de energiezuinigheid van huizen tekortschiet als instrument voor de overheid om te sturen op een belangrijke doelstelling van het klimaatbeleid: het energiezuinig maken van de woningvoorraad.

2016

Onderzoeksprogramma’s 2017 zijn vastgesteld

22 december, 2016

De rekenkamer heeft het onderzoeksprogramma 2017 voor Amsterdam en voor Zaanstad vastgesteld. Dank aan een ieder die daar een bijdrage aan heeft geleverd.

Rekenkamer publiceert interactieve pagina over ontwikkelingen van drukte en leefbaarheid in de stad

21 december, 2016

De rekenkamer heeft voor het onderzoek Drukte en leefbaarheid in de stad verschillende relevante ontwikkelingen samengebracht op één interactieve pagina: Ontwikkelingen drukte en leefbaarheid.

Publieksonderzoek 2016 laat zien: een toenemende drukte en nog onvoldoende concrete aanpak voor een ‘Stad in Balans’

21 december, 2016

Op 20 december heeft de rekenkamer in bijzijn van haar burgerpanel het onderzoek Drukte en leefbaarheid in de stad gepubliceerd. Met het onderzoek heeft de rekenkamer onderzocht of het college en de bestuurscommissies voldoende doen om de balans tussen leefbaarheid en toegenomen drukte in de stad te bewaken. De rekenkamer constateert toenemende drukte en nog onvoldoende concrete aanpak. De rekenkamer formuleert zeven aanbevelingen. Het college neemt alle aanbevelingen over.

Rekenkamer kiest Evenwichtig woningaanbod als publieksonderzoek 2017

20 december, 2016

In het bijzijn van ons burgerpanel is op dinsdag 20 december bekend gemaakt dat “Evenwichtig woningaanbod” het publieksonderzoek van 2017 zal worden. Het Amsterdamse rekenkamerpanel heeft dit onderwerp gekozen uit vier mogelijke thema’s. Deze waren Veiligheidsbeleving, Recreatief groen, Huishoudelijke hulp en Evenwichtig woningaanbod.

Bijeenkomst burgerpanel

20 december, 2016

Interessante en leuke bijeenkomst met ons burgerpanel. Discussiëren over het publieksonderzoek Drukte en leefbaarheid in de stad.

Opvolgingsonderzoek Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam openbaar

15 december, 2016

Op 15 december 2016 publiceert de rekenkamer het Opvolgingsonderzoek Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam. In dit opvolgingsonderzoek gingen we na of het college de aanbevelingen uit het onderzoek uit 2012 naar de uitvoering van de Wet WOZ heeft uitgevoerd. We concluderen dat vijf aanbevelingen zijn uitgevoerd, een aanbeveling gedeeltelijk is uitgevoerd en dat twee aanbevelingen niet zijn uitgevoerd. De rekenkamer geeft de rekenkamerbrief nog drie aandachtspunten voor verdere verbetering. De raadscommissie Financiën zal naar verwachting het rapport op 19 januari 2017 behandelen.

Alle aandachtspunten uit opvolgingsonderzoeken naar aansturing welzijnsinstellingen en toezicht op voorscholen overgenomen door raad

15 december, 2016

De afgelopen weken stonden twee opvolgingsonderzoeken van de rekenkamer op de agenda van de Amsterdamse gemeenteraad: Opvolgingsonderzoek Aansturing welzijnsinstellingen en Opvolgingsonderzoek Toezicht op de voorscholen.

Op 24 november 2016 wilde de raadscommissie Zorg en Sport vooral meer duidelijkheid over de tegenstrijdige wensen van zowel concurrentie als samenwerking tussen welzijnsinstellingen. Hoewel de wethouder deze spanning niet herkent, deelt hij wel de mening dat meerjarige contracten kunnen bijdragen aan partnerschap tussen instellingen. Op 8 december 2016 gaf de raadscommissie Jeugd en Cultuur aan vooral te hechten aan onafhankelijkheid en transparantie van het toezicht op de Amsterdamse eisen voor voorscholen. Ook werd de suggestie van de raad om meer toezicht te doen via auditcommissies omarmd door de wethouder. De raad stemde bij beide opvolgingsonderzoeken in met de voordracht en vraagt daarmee het college om de aandachtspunten uit de opvolgingsonderzoeken uit te voeren.

Presentatie ondersteuningsmethode voor raadsleden bij jaarstukken

6 december, 2016

De rekenkamer laat vanavond in het Zaans Beraad zien op welke manier met behulp van de zogenaamde methode Duisenberg door raadsleden inzicht kan worden gekregen in de jaarstukken. Tijdens deze presentatie worden voorbeelden gegeven van cijfermatige analyses  en vragen die deze analyses kunnen oproepen.

Tweede Opvolgingsonderzoek Armoedebeleid in Amsterdam openbaar

16 november, 2016

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in mei 2010 het rapport Armoedebeleid in Amsterdam met daarin 10 aanbevelingen. In 2016 voerde de rekenkamer een tweede opvolgingsonderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen uit.. Het  is een vervolg op ons eerste opvolgingsonderzoek dat we in 2014 publiceerden. Uit het Tweede Opvolgingsonderzoek Armoedebeleid in Amsterdam blijkt dat het college inmiddels vijf van de tien aanbevelingen volledig, twee gedeeltelijk en drie niet  heeft uitgevoerd. Verder vragen we aandacht voor betere informatie over de armoedeval  en beter zicht  op de uitvoeringskosten.

Opvolgingsonderzoek Aansturing welzijnsinstellingen openbaar

3 november, 2016

Op 3 november heeft de rekenkamer het Opvolgingsonderzoek Aansturing welzijnsinstellingen gepubliceerd. Vanwege de sterk gewijzigde context is een oordeel over de mate waarin de aanbevelingen uit het onderzoek van 2012 zijn uitgevoerd weinig zinvol. Verschillende oude hardnekkige knelpunten spelen echter nog steeds en de gewijzigde context heeft ook nieuwe knelpunten meegebracht. Er is aanbevolen om bij de verdere verbetering van de aansturing van welzijnswerk aandacht te besteden aan deze knelpunten. De raads­commissie Zorg en Sport zal het rapport op 24 november 2016 behandelen.

 

Opvolgingsonderzoek Toezicht op de voorscholen openbaar

27 oktober, 2016

Op 27 oktober 2016 heeft de rekenkamer het Opvolgingsonderzoek Toezicht op de voorscholen gepubliceerd. In het opvolgingsonderzoek is nagegaan of de aanbevelingen uit een onderzoek van 2012 naar de efficiëntie van het gemeentelijk toezicht op de voorscholen zijn uitgevoerd. Dat bleek bij twee van de vijf aanbevelingen het geval te zijn. De andere drie zijn gedeeltelijk uitgevoerd. De rekenkamer geeft in dit rapport nog aandachtspunten mee voor verdere verbetering. De raadscommissie Jeugd en Cultuur zal het rapport op 8 december 2016 behandelen.

Rekenkamer Zaanstad ontwikkelt een financieel instrumentenpaneel voor raadsleden

29 september, 2016

Bij het rapport Zicht op de financiële positie is een financieel instrumentenpaneel bijgevoegd. De rekenkamer heeft dat ontwikkeld om snel en eenvoudig de Zaanse financiële positie te kunnen volgen. Dit instrumentenpaneel raakt alle relevante invalshoeken voor de financiële positie en maakt de ontwikkelingen op hoofdlijnen in één oogopslag zichtbaar.

Rekenkamer Zaanstad doet aanbevelingen om zicht op financiële positie Zaanstad te verbeteren.

29 september, 2016

Op 29 september publiceert de rekenkamer het rapport Zicht op de financiële positie -Een onderzoek naar de informatiewaarde van de jaarstukken van Zaanstad. Wij concluderen dat Zaanstad zich al geruime tijd inspant om financiële informatie toegankelijk te maken voor een breder publiek. Desondanks is het nog moeilijk om snel een compact en samenhangend beeld van de financiële positie van Zaanstad te verkrijgen.
Wij bevelen aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van financiële informatie te verbeteren via samenhangend en goed uitlegbare kengetallen. Daarnaast adviseert de rekenkamer om die informatie in één handzaam overzicht te presenteren. Tot slot lijkt het de rekenkamer zinnig om in overleg de informatie vergelijkbaar te maken met andere gemeenten. Het college omarmt onze aanbevelingen en zal bij de jaarstukken 2016 de eerste stappen effectueren.

 

Alle 14 aanbevelingen en aandachtspunten uit 3 onderzoeken rekenkamer overgenomen

15 september, 2016

Op 14 september stonden drie rapporten van de rekenkamer op de gemeenteraadsagenda: Reserves economie, Mantelzorgondersteuning en Opvolgingsonderzoek luchtkwaliteit in Amsterdam. De raad stemde bij alle drie de rapporten unaniem in met de voordracht en vraagt daarmee het college om de elf aanbevelingen uit te voeren en aandacht te geven aan de drie aandachtspunten.

De gemeenteraad wilde bij het luchtkwaliteitsonderzoek meer duidelijkheid over de uitvoering van de aandachtspunten. Daarom werd een amendement aangenomen waarin de raad het college opdraagt de drie aandachtspunten van de rekenkamer onverkort en integraal over te nemen.

Bij het onderzoek Reserves Economie nam de gemeenteraad een motie aan om het college extra te bewegen om de gemeenteraad meer inzicht te geven op de vrij besteedbare ruimte binnen de reserves.

De gemeenteraad benadrukte bij mantelzorgondersteuning dat de mantelzorgers op een eenvoudige en overzichtelijke manier het totale aanbod van de gemeente aan mantelzorgondersteuning moeten kunnen vinden. De betrokken wethouders hebben aangeven aan de slag te gaan.

Rapport reserves Economie openbaar. Behandeling in commissie Financiën na zomerreces.

15 juli, 2016

Op 15 juli publiceert de rekenkamer het rapport Reserves Economie. Wij constateren dat de gemeente Amsterdam zich inspant om de transparantie omtrent de reserves te vergroten. Toch ziet de rekenkamer nog noodzaak en mogelijkheden om de informatie in begroting en jaarrekening en de informatie aan de gemeenteraad te verbeteren. Daarnaast adviseert de rekenkamer het college om duidelijker aan te geven waarom een reserve moet worden ingesteld en bij bestaande reserves de vrije ruimte inzichtelijk te maken. Het onderzoek zal na het zomerreces behandeld worden in de raadscommissie Financiën.

Rapport Mantelzorgondersteuning openbaar

7 juli, 2016

Op 7 juli 2016 heeft de rekenkamer het rapport Mantelzorgondersteuning gepubliceerd. Wij zien dat de gemeente Amsterdam zich inzet om een goed ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers te organiseren. De aanbevelingen van de rekenkamer zijn gericht op het creëren van meer richting en overzicht. Daarnaast wijzen we op de aansluiting van de gekozen beleidsinstrumenten en wijzen van uitvoering op de behoeften van (verschillende soorten) mantelzorgers. Het onderzoek wordt op 8 september besproken in de raadscommissie Zorg & Sport.

Aanbevelingen rekenkamer verwerkt in deelnemingenbeleid

30 juni, 2016

Op 29 juni 2016 werd in de raadscommissie WE kort gesproken over de nieuwe Uitvoeringsnotitie Deelnemingenbeleid van de gemeente.Raadsleden gaven aan blij te zijn dat in de notitie aanbevelingen uit de drie rekenkameronderzoeken naar Glasvezel, AEB en Parkeerbeheer zijn verwerkt.Wel werd de wethouder gevraagd om een aanscherping van het protocol voor het informeren van de raad door het college voor de besluitvorming voor het oprichten, beheren of afstoten van deelnemingen.

Aandacht voor luchtkwaliteit blijft nodig

29 juni, 2016

De rekenkamer heeft op 29 juni het Opvolgingsonderzoek Luchtkwaliteit in Amsterdam aan de voorzitter van de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid aangeboden. Hierin concluderen wij dat de luchtkwaliteit in de stad over de afgelopen jaren is verbeterd, maar dat de gemeente (nog steeds) niet overal in de stad voldoet aan de wettelijk norm voor NO2. We hebben ook geconstateerd dat het college onze aanbevelingen uit 2011 nog niet geheel heeft uitgevoerd. Ons inziens zijn deze toch nog steeds belangrijk. Een integrale afweging van (maatschappelijke) kosten en effecten van luchtkwaliteitsmaatregelen blijft nodig. Bovendien raden wij het college aan de voortgangsrapportage aan de gemeenteraad te verbeteren.

Onderzoek naar aanbod openbaar vervoer afgerond

29 juni, 2016

Op 29 juni is ons rapport Aanbod openbaar vervoer aangeboden aan de voorzitter van de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid. Met het onderzoek heeft de rekenkamer onderzocht of de maatregelen die in de afgelopen jaren zijn genomen de bereikbaarheid van het openbaar vervoer hebben verminderd. Tussen 2010 en 2016 verdween 15% van alle haltes van GVB in Amsterdam. Dat leverde een verwaarloosbare verbetering in reistijd op. Alleen als hele lijnen worden opgeheven, levert dat kostenbesparing op.

Artikel rekenkamers Amsterdam en Eindhoven over privacy

21 juni, 2016

De rekenkamers Amsterdam en Eindhoven hebben los van elkaar de privacy onderzocht in het sociaal domein. In het juni nummer van Sociaal Bestek is het artikel privacy in het sociaal domein, een bron van zorg gepubliceerd. Daarin zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Amsterdam en Eindhoven uiteen gezet.  In het artikel roepen de auteurs de lezers op om na te na te gaan hoe de privacy in hun gemeente is geregeld. Daarnaast pleiten zij voor een continue aandacht voor de bescherming van de privacy in de hele keten van college, gemeentelijke organisatie, samenwerkingsverbanden, hulpverlenende organisaties tot en met de individuele hulpverlener. Omdat juist burgers met een hulpvraag daar recht op hebben.

Opvolgingsonderzoek Riolering in Zaanstad op 23 juni in Zaanstadberaad

16 juni, 2016

Op 23 juni presenteert de rekenkamer haar rapport over het opvolgingsonderzoek Riolering in Zaanstad in het Zaanstadberaad. In dat opvolgingsonderzoek is nagegaan of de aanbevelingen uit een onderzoek van 2012 naar de uitvoering van de rioleringstaak in Zaanstad zijn uitgevoerd. Dat bleek bij vijf van de acht aanbevelingen het geval te zijn. De andere drie waren nog in uitvoering of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. De rekenkamer geeft in dit rapport nog aandachtspunten mee voor verdere verbetering. Het college reageert op sommige punten wat terughoudend.

Privacy – Amsterdamse Raad unaniem

7 juni, 2016

Donderdag 2 juni stemde de raad unaniem in met de aanbevelingen van het rapport privacy van burgers met een hulpvraag. Ook de motie van GroenLinks om het college op te dragen om alle domeinen stapsgewijs door te lichten op mogelijke privacyrisico’s en de raad zo spoedig mogelijk over de voortgang en daaruit voortvloeiende verbeterpunten te informeren werd met algemene stemmen aangenomen. Dit geldt ook voor de motie van D66, SP en VVD om een nieuwe Amsterdamse visie/beleidsplan op te stellen over de bescherming van persoonsgegevens. Deze visie dient domein overstijgend te zijn en als uitgangspunt te dienen voor uitwerkingen op de verschillende beleidsdomeinen.

Raad Amsterdam unaniem over herbenoeming directeur Rekenkamer

30 maart, 2016

Vandaag stond de herbenoeming van de directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam voor een volgende periode van 6 jaar op de agenda van de gemeenteraad van Amsterdam. De raad steunde unaniem het voorstel van het presidium van de gemeenteraad om tot herbenoeming van Jan de Ridder over te gaan.

Geeft Amsterdam privacy voldoende aandacht?

24 maart, 2016

Op 24 maart 2016 is het rapport Privacy van burgers met een hulpvraag gepubliceerd. Wij hebben onderzocht hoe de gemeente de privacy van burgers beschermt bij het verlenen van hulp. Ondanks inspanningen van de gemeente Amsterdam krijgt privacy nog niet altijd de aandacht die het verdient. In het rapport gaan wij in op de vraag hoe dit komt, wat de gemeente kan verbeteren en welke privacyrechten burgers hebben. De raadscommissie Jeugd en Cultuur zal dit eerste publieksonderzoek op 7 april 2016 behandelen.

Verzoekonderzoek naar het effect van energiebesparende maatregelen in corporatiewoningen is openbaar

23 maart, 2016

Op verzoek van de gemeenteraad is onderzocht welke effecten specifieke, afzonderlijke energiebesparende maatregelen hebben op het werkelijke energieverbruik in corporatiewoningen. Het werkelijke effect blijkt echter veelal tegen te vallen en blijft achter bij de theorie. Er is geen robuust bewijs gevonden dat het stimuleren van dit soort specifieke maatregelen doelmatiger is dan de bestaande generieke labelstappensubsidie. Dit roept de vraag wat de gemeente dan wel kan doen om energiebesparing in de woningvoorraad te stimuleren. Zie voor meer informatie het afgerond onderzoek.

Raadscommissie AZ bespreekt Programma Minder regeldruk en de reactie van de rekenkamer

22 maart, 2016

In de raadscommissie AZ van 17 maart besprak de raad het gemeentelijke Programma Minder regeldruk. Daarbij werd de brief van de rekenkamer van 23 februari 2016 met een reactie op dat programma betrokken. Die brief was er op verzoek van de raadscommissie. Het is niet onze gewoonte om ons te bemoeien met de implementatie van onze aanbevelingen. Dat maakt het namelijk lastig om later bij het opvolgingsonderzoek met een onafhankelijke blik te kijken. De brief moet dan ook gezien worden als extra uitleg van onze eerdere aanbevelingen aan de hand van het Programma Minder regeldruk.

Wij zien in het programma grotendeels de gedachtegang van onze eerste twee aanbevelingen terug. Dat is positief. We constateren echter ook dat de beleidsredenering nog niet optimaal is. Het programma bestaat uit een lange opsomming van acties en doelstellingen. De relatie tussen acties en doelstelling wordt alleen benoemd en niet uitgelegd; dat kan transparanter en  informatiever. We hebben in onze reactie ook onze zorg geuit over de regievoering. Veel acties zijn namelijk bij gemeentelijke onderdelen al onder een andere noemer in gang gezet. Door raadsleden werden ook vragen gesteld over de kwaliteit van de beleidsredenering en de mate van regievoering. Het Programma Minder regeldruk staat samen met de reactie van de rekenkamer geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van 30 maart 2016.

 

Levendige discussie in raadscommissie over rekenkamerrapport subsidies diversiteit

17 maart, 2016

Op 17 maart 2016 besprak de raadscommissie voor Onderwijs, Jeugd, Diversiteit en Integratie, Kunst en Cultuur, Lokale media en Monumenten ons rapport Subsidies diversiteit. Een deelonderzoek in het kader van ‘Grip op subsidies’. Naar aanleiding van de bevindingen vond er een levendige discussie plaats.

De betrokken raadsleden constateerden dat de zorgvuldigheid in het subsidieproces voor diversiteit te wensen over liet en dat dat de geloofwaardigheid en legitimiteit van de gemeente niet ten goede komt. Diverse partijen vroegen het college daarom alle aanbevelingen en ook de adviezen van de rekenkamer uit het nawoord over te nemen. De adviezen bestonden uit het rapporteren aan raad over percentage tijdige vaststellingen in periode 2013- 2016, duidelijk te zijn over de spelregels en met een concrete evaluatieopzet voor diversiteit te komen. Ook was er vanuit de raad aandacht voor de spanning tussen het dalende budget en het verwezenlijken van hoge ambities voor diversiteit. De vraag of de gemeentebrede bestuursopdracht subsidies terecht was afgesloten kwam ook aan de orde.

Wethouder Kukenheim was blij met het rapport en wil het gebruiken om van te leren. Ze laat de komende week per Dagmail weten wanneer in 2016 ze komt met een voortgangsrapportage over de doelstellingen in het beleid voor diversiteit, de subsidieregeling, het aantal vaststellingen en de evaluatie van het subsidieproces. Op 30 maart 2016 spreekt de gemeenteraad over het rekenkamerrapport.

Raad neemt aanbevelingen uit onderzoek Renovatie Oostlijn over

10 maart, 2016

Op 9 maart 2016 behandelde de gemeenteraad het rapport Renovatie Oostlijn. De raad ging unaniem akkoord met de raadsvoordracht en nam daarmee alle aanbevelingen van de rekenkamer over. Het college was eerder in de bestuurlijke reactie op het rapport afwijzend. Het college zag geen aanleiding de lessen van de Noord-Zuidlijn te actualiseren en zag weinig noodzaak om de informatievoorziening richting de raad te veranderen. Tijdens de behandeling van het rapport in de raadscommissie (17 februari) en raad bleek het college van standpunt veranderd. De wethouder zegde toe te komen met een brief waarin het college uitgebreid zal aangeven hoe zij de aanbevelingen van de rekenkamer gaat verwerken in de 10 lessen van de Noord-Zuidlijn ook gaat het college met de raad in overleg om na te gaan hoe de informatievoorziening aan de raad over dit soort projecten kan worden verbeterd.

Rapport Subsidies diversiteit openbaar

18 februari, 2016

Op 18 februari 2016 heeft de rekenkamer het rapport Subsidies diversiteit. Een deelonderzoek in het kader van ‘Grip op subsidies’ gepubliceerd. Dit is een onderzoek naar de waarborging door de gemeente van een doeltreffende besteding van subsidies voor diversiteit. Dit is een eerste onderzoek in een reeks van verdiepende onderzoeken in het kader van ons programma subsidies. De raadscommissie Jeugd en Cultuur zal het rapport op 17 maart 2016 behandelen.

Rapport Renovatie Oostlijn. Lessen uit een complex en problematisch project is openbaar

27 januari, 2016

De renovatie van de Oostlijn verloopt tot nu toe moeizaam. We hebben het project onderzocht om te bekijken welke lessen uit dit project kunnen worden getrokken voor toekomstige grote projecten. De grote complexiteit van het project in combinatie met knellende financiële en tijdgebonden kaders en de gesloten cultuur bij de ambtelijk organisatie vormen een verklaring voor het moeizame verloop van het project. Beter samen op te trekken en faciliteren en begrenzen van een inherent chaotisch proces had het verschil kunnen maken. Zie voor meer informatie het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport (deel 1 en deel 2).

 

Feestelijk samenzijn vanwege verhuizing naar Weesperstraat 105A

21 januari, 2016

Ruim 10 jaar was de rekenkamer gevestigd op het Frederiksplein. Vanwege de afloop van het huurcontract is een nieuwe locatie gezocht en gevonden. Vanaf begin 2016 is de rekenkamer gevestigd op de 6e verdieping van Weesperstraat 105A. We zijn blij met onze nieuwe locatie en hopen dat velen de weg er naar toe zullen vinden.

2015

Rekenkamerpanel kiest Leefbaarheid van de stad als publieksonderzoek 2016

17 december, 2015

Rekenkamerpanel kiest Leefbaarheid van de stad als publieksonderzoek 2016
In het radioprogramma Ritme van de stad is woensdag 16 december bekend gemaakt dat Leefbaarheid van de stad het publieksonderzoek van 2016 zal worden. Het Amsterdamse rekenkamerpanel heeft dit onderwerp gekozen uit vier mogelijke onderzoeksonderwerpen. Deze waren leefbaarheid van de stad, maatschappelijke opvang, afvalscheiding en toestemming gebruik openbare ruimte. De vier onderwerpen waren bedacht en aangedragen door het studentenpanel. De radio-uitzending van Amsterdam FM is ook terug te luisteren.

Publieksonderzoek 2016: studentenpanel vertelt over 4 mogelijke onderzoeksonderwerpen op de radio

8 december, 2015

Net als vorig jaar heeft het studentenpanel nagedacht over interessante onderzoeksonderwerpen voor het publieksonderzoek 2016. De studenten hebben vier onderwerpen aangedragen, namelijk: leefbaarheid in de stad, maatschappelijke opvang, afvalscheiding en toestemming gebruik openbare ruimte. Donderdag 3 december zijn vier studenten van het studentenpanel samen met Jan de Ridder, directeur van de rekenkamer, bij Amsterdam FM geweest om te vertellen over het publieksonderzoek. Maar ook vooral om te vertellen waarom de onderwerpen interessant zijn voor de rekenkamer om onderzoek naar te doen. De radio-uitzending is terug te luisteren: http://www.amsterdamfm.nl/130364-2/. De vier onderwerpen zijn inmiddels via een enquête voorgelegd aan het burgerpanel van de rekenkamer, waarbij één van de onderwerpen zal worden gekozen als publieksonderzoek voor 2016. Het onderwerp dat vorig jaar als publieksonderzoek 2015 werd gekozen was Privacy van de burger. De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek in het voorjaar worden gepubliceerd.

Publicatie rapport Afval Energie Bedrijf (AEB Amsterdam)

19 november, 2015

Op 19 november 2015 heeft de rekenkamer het rapport Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) – Tegenvallende resultaten na verzelfstandiging gepubliceerd. Dit is een onderzoek naar het besluitvormingsproces van de verzelfstandiging. De raadscommissie Werk en Economie zal het rapport op 2 december 2015 behandelen.

Raadscommissie spreekt over rekenkamerbrief Dereguleren

13 november, 2015

Op 12 november besprak de raadscommissie Algemene Zaken onze rekenkamerbrief Het regelen van dereguleren. Diverse raadsleden gaven aan blij te zijn met aanbevelingen van de rekenkamer. Zij verzochten het college om ook aanbeveling 1 volledig uit te voeren. De wethouder heeft toegezegd de eerste aanbeveling ook uit te voeren. In het eerste kwartaal van 2016 komt hij met een plan en voortgangsrapportage voor minder regeldruk met daarin een beleidsredenering en een gepaste monitoringswijze voor dereguleren. Op verzoek van de commissie zal de rekenkamerbrief (inclusief een oordeel over het nieuwe plan) tegelijk met het plan voor minder regeldruk in de raad besproken worden.

Raadscommissie praat over glasvezelrapport rekenkamer

16 oktober, 2015

Op 14 oktober besprak de raadscommissie Werk en Economie ons rapport Trage voortgang bij snelle verbindingen: een onderzoek naar de aanleg van glasvezel in Amsterdam. Hierbij waren ook leden van de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid uitgenodigd en aanwezig.
Meerdere raadsleden uitten hun ongenoegen over het geconstateerde tekortschieten van de informatievoorziening aan de raad. Enkele raadsleden staken daarbij de hand in eigen boezem; ze constateerden dat ze er zelf ook meer bovenop hadden kunnen zitten.
Het nut van de gemeentelijke betrokkenheid bij de aanleg van het glasvezelnet kwam ook aan de orde. Is het nog net zo relevant als bij de start tien jaar geleden? Dit onderwerp zal bij de herijking van de deelneming glasvezel later dit jaar in de raad besproken worden.

Rekenkamer gebruikt filmbeelden in haar rapport over bruggen

14 oktober, 2015

Het leek ons illustratief om onze rekenkamerbrief Beheer en onderhoud bruggen met vijf filmpjes over de praktijk te verhelderen en tastbaarder te maken.
De filmbeelden zijn in 2014 opgenomen tijdens onze bezoeken aan het team Service en Techniek van de toenmalige Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV).
In dit team zijn de medewerkers werkzaam die het beheer en onderhoud aan de bruggen uitvoeren Via onderstaande links kunnen de filmpjes worden bekeken.
beelden in haar rapport over bruggen.

Eerste filmpje, getiteld trots passie en vakmanschap

Tweede filmpje, snelle borging van unieke kennis nodig

Derde filmpje, getiteld belang van objectief meetbare indicatoren

Vierde filmpje, getiteld centraal beheersysteem benodigd

Vijfde filmpje, getiteld rol ‘service provider’ verder uitwerken

 

Rekenkamer ziet weinig grip op doelmatigheid beheer bruggen

14 oktober, 2015

Er is geen (adequaat uitgewerkt) beleid voor het beheer en onderhoud van bruggen en het is lastig te doorgronden hoe in de praktijk het beheer en onderhoud van bruggen wordt uitgevoerd omdat er weinig informatie hierover beschikbaar is. Dit concludeert de rekenkamer in het rapport Beheer en onderhoud bruggen dat zij vandaag publiceerde.

Rapport over Beheer en onderhoud bruggen openbaar

14 oktober, 2015

Op 14 oktober 2015 heeft de rekenkamer het rapport Beheer en onderhoud bruggen gepubliceerd. Dit is een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid voor het beheer en onderhoud van bruggen in Amsterdam. De raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid zal het rapport op 11 november 2015 behandelen.

Rapport Parkeerbeheer openbaar

7 oktober, 2015

Op 7 oktober 2015 is het rapport Parkeerbeheer: De route naar verzelfstandiging en privatisering openbaar geworden. In dit rapport bekijkt de rekenkamer of de besluitvorming door het college van B&W en de gemeenteraad over de verzelfstandiging van het parkeerbeheer voldoende transparant, consistent en rationeel was. Op 11 november 2015 zal het rapport door de raadscommissie Werk en Economie worden besproken.

Rapport Trage voortgang bij snelle verbindingen openbaar

16 september, 2015

Op 16 september 2015 heeft de rekenkamer het rapport Trage voortgang bij snelle verbindingen gepubliceerd. Dit is een onderzoek naar de aanleg van glasvezel in Amsterdam. De raadscommissie Werk en Economie zal het rapport op 14 oktober 2015 behandelen. De leden van de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid zullen hierbij ook uitgenodigd worden.

Rapport Beheer sporthallen en sportparken gebruikt voor reorganisatie sport in Amsterdam

16 september, 2015

Op 3 september 2015 is de Besluitvorming herinrichting organisatie van de Sport voor kennisgeving aangenomen in de raadscommissie Zorg en Sport. Het college heeft zich bij deze “reorganisatie van de sport” mede laten inspireren door ons onderzoek Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1 uit 2013; fase 2 uit 2014). Wij deden in 2014 de aanbeveling de besluitvorming over de inrichting van een organisatie voor het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties uit te stellen en er eerst zorg voor te dragen dat de basale zaken aan de kant van de gemeente als opdrachtgever in orde zijn. Het college stelt zich nu ook op het standpunt dat het eerder geschetste eindbeeld van een (extern) verzelfstandigd sportbedrijf op korte termijn niet realistisch is. Er is nu gekozen voor een organisatieadvies dat in lijn is met de organisatieontwikkeling van de gemeente en de recente wijzigingen in het bestuurlijk stelsel.

Rapport het regelen van dereguleren openbaar

27 augustus, 2015

Op 27 augustus 2015 is het rapport Het regelen van dereguleren openbaar geworden. Daarin is onderzocht in hoeverre de gemeente Amsterdam heldere uitgangspunten formuleert in het beleid voor dereguleren. Het onderzoek wordt op 17 september besproken in de raadscommissie Algemene zaken. Het onderzoek stond geagendeerd voor de raadscommissie Algemene zaken van 17 september. De behandeling van het onderzoek is verschoven naar de commissie AZ van 12 november en de raad van 25 november.

 

Opzet van het verzoekonderzoek naar AEB is aan de gemeenteraad aangeboden

2 juli, 2015

De opzet van het vervolgonderzoek naar de Afval Energie Bedrijf is aan de gemeenteraad aangeboden. Het stond op 1 juni bij de ingekomen brieven van de gemeenteraad en zal worden doorgeleid naar de raadscommissie Werk en Economie. Op de website is de rekenkamerbrief te vinden met de opzet en de resultaten van een uitgevoerde eerste verkenning. De planning is erop gericht om het onderzoeksrapport te publiceren in december 2015.

 

Amsterdam continueert samenwerking met Zaanstad in de RMA

1 juli, 2015

De gemeenteraad van Amsterdam heeft woensdag 1 juli ingestemd met voortzetting van de samenwerking met Zaanstad in de gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam. Daarbij is ook het budget voor de komende 6 jaar vastgesteld. Het budget blijft op het zelfde niveau en zal net als in de afgelopen periode elk jaar worden geïndexeerd.

Rekenkamerbrief aanvullende verkenning omzetting recht van erfpacht in vol eigendom openbaar

19 juni, 2015

Sinds 1995 bestaat voor huiseigenaren in Zaanstad de mogelijkheid om het recht van erfpacht om te zetten naar vol eigendom. In 2007 zijn de regels gewijzigd, waardoor het afkoopbedrag aanzienlijk hoger werd. In de aanvullende verkenning heeft de rekenkamer het vooronderzoek van de gemeente Zaanstad beoordeeld naar mogelijk gebruik van voorkennis. De rekenkamer is van mening dat er geen reden is om aan te nemen dat ambtenaren, wethouders of raadsleden in de periode maart 2006 tot en met april 2007 gebruik hebben gemaakt van voorkennis bij het omzetten van het recht van erfpacht in vol eigendom.

Zaanse raad stemt, na aanname van amendement, in met alle aanbevelingen jeugdhulp

26 mei, 2015

Ons onderzoek Transformatie zorg voor de jeugd is op 21 mei 2015 door de gemeenteraad in Zaanstad uitgebreid besproken. Het college had al eerder aangegeven vier van de vijf aanbevelingen over te nemen. Alleen de aanbeveling om het risicomanagement te verbeteren en de raad transparanter te informeren over beheersmaatregelen wilde het college niet overnemen. Het college stelde in plaats daarvan voor om de raad meer in algemene zin op de hoogte te houden van de risico’s. Enkele partijen zoals ROSA, SP, GroenLinks en D66 vonden dit te mager en te vrijblijvend. Daarom stelden zij in een amendement (16A) voor om twee keer per jaar een beknopte risico-inventarisatie te bespreken in het Zaanstad Beraad. Dit betekent dat de raad twee keer per jaar inzicht krijgt in de belangrijkste risico’s en kan besluiten welke het wil beheersen. Uiteindelijk stemde afgelopen donderdag de gehele raad in met dit amendement. De risico-inventarisatie zal gekoppeld worden aan de P&C-cyclus en inzicht geven in de financiële en niet-financiële risico’s van jeugdhulp en de Wmo.

Raadscommissie praat uitgebreid over toezicht DWI

22 mei, 2015

Onze brief Financieel Toezicht op DWI, tweede monitor heeft de commissie op 21 mei uitgebreid gesproken. Raadsleden maken zich zorgen over de vertraging en soms zelf terugval van het verbeteringsproces. Bij de discussie werd ook aandacht besteed aan de rol van de raad. De rekenkamer adviseert om de raad structureler te betrekken door bij de kaderstelling oordelen van businesscontrollers apart te vermelden. Dat vraagt om een zekere depolitisering waarbij een zorgelijk geluid van de controller niet altijd direct tot heftige politieke discussies leidt. Control-informatie is  immers slechts een hulp- middel bij de meningsvorming.

 

Rekenkamer gaat verzoekonderzoek AEB uitvoeren

22 mei, 2015

De gemeenteraad heeft op 22 april met algemene stemmen een motie aangenomen waarin de rekenkamer wordt verzocht om het geplande onderzoek naar de financiële positie van het Afval Energie Bedrijf (AEB) per direct te starten. Dit omdat er door AEB grote financiële tegenvallers zijn gemeld. Op 11 mei heeft de rekenkamer de raad bericht in te gaan op het verzoek en te starten met het opstellen van een onderzoeksopzet. Gelet op de vele vragen die bij de raad leven zullen we in de onderzoeksopzet aangeven welke vragen bij het onderzoek centraal zullen staan. De onderzoeksopzet willen we in juni publiceren. In de opzet zullen we rekening houden met onderzoeken die reeds op dit moment worden uitgevoerd of staan gepland.

 

Financieel toezicht op DWI, tweede monitor openbaar

30 april, 2015

De rekenkamer heeft voor de tweede keer een monitor uitgevoerd naar het financieel toezicht bij (de voormalig) Dienst Werk en Inkomen (DWI). De rekenkamer bekeek of de verbeteringen in het financieel beheer bij DWI voldoende waren doorgevoerd en geborgd.

Rapport Verkeersveiligheid: aanpak van blackspots openbaar

30 april, 2015

Op 30 april 2015 is het rapport Verkeersveiligheid: aanpak van blackspots openbaar geworden. Daarin is onderzocht hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid in Amsterdam, welke maatregelen de gemeente neemt op de meest gevaarlijke kruispunten en in hoeverre deze effectief zijn. Het onderzoek wordt op 20 mei besproken in de raadscommissie Infrastructuur & Duurzaamheid.

 

Rekenkamer presenteert onderzoek naar transformatie zorg voor de jeugd in Zaanstad Beraad

6 maart, 2015

Donderdag 5 maart 2015 presenteerden we de conclusies van het  rapport Transformatie zorg voor de jeugd. Voorbereiding en oefening in Zaanstad in een drukbezocht Zaanstad Beraad.Positief is dat de gemeente al vroeg, in 2012, is gestart met de voorbereiding op de transformatie door  het werken in Jeugdteams te oefenen.  Onze indruk is dat de Jeugdteams enthousiast zijn en de meerwaarde zien van de nieuwe manier van werken. Aandachtspunten die in het onderzoek naar voren komen, zijn het beter leren van de verschillende Jeugdteams en de omgang met risico’s. Zie voor meer informatie ons bestuurlijk rapport en onderzoeksrapport.

Rapport over transformatie zorg voor de jeugd in Zaanstad openbaar

13 februari, 2015

Op 13 februari is ons rapport Transformatie voor de jeugd. Voorbereiding en oefening in Zaanstad openbaar geworden. Op 5 maart wordt het besproken in het Zaanstad Beraad. Onderzocht is in hoeverre de gemeente in de voorbereiding op het nieuwe jeugd­stelsel heeft geleerd van de ervaringen in de Jeugdteams. Positief is dat de gemeente de Jeugdteams de ruimte heeft gegeven om te oefenen, maar er kunnen nog beter lessen getrokken worden uit de verschil­lende ervaringen van de teams. Ook de inventarisatie van risico’s kan evenwichtiger en transparanter. In totaal doen we vijf aanbevelingen waar bij de doorontwikkeling van het Jeugdstelsel rekening gehouden kan worden

Rapport over Kwaliteit Basismeetset openbaar

15 januari, 2015

Op 15 januari is ons rapport Kwaliteit Basismeetset aangeboden aan de raadscommissie Financiën. De Basismeetset was een gezamenlijke set van effect- en resultaatindicatoren voor de P&C-cyclus van de stadsdelen. Op basis van de scores uit de Basismeetset is onderzocht welke resultaten de stadsdelen de afgelopen jaren hebben geleverd. Verder is gekeken of de indicatoren de taken en bevoegdheden van de stadsdelen goed afdekten. Op de website is tevens een interactief document te vinden waarin voor een tiental indicatoren de scores van de afzonderlijke stadsdelen zijn weergegeven.

2014

Rekenkamer stuurt brief met extra informatie over de effectiviteit van het subsidiëren van labelstappen

5 december, 2014

Naar aanleiding van de technische sessie over ons rapport Amsterdams klimaatbeleid: de effectiviteit van het subsidiëren van labelstappen is ons verzocht inzichtelijk te maken wat het effect van een labelstap kan zijn op de hoogte van de energierekening en de hoogte van de huur. Daarom is aan de raad hierover nog wat extra informatie gestuurd per brief.

 

Commissie Algemene Zaken bespreekt rekenkamerbrief over moties en schriftelijke vragen

5 december, 2014

Op 4 december heeft de commissie Algemene Zaken gesproken over Reacties op moties en schriftelijke vragen (zie rekenkamerbrief). Naar aanleiding van de suggestie in het nawoord van onze brief om de afspraken over het serieuzer nemen van de afhandelingstermijnen scherper te formuleren heeft de commissie besloten om het presidium hiervoor in overleg met het college een aangepast raadsvoorstel te laten maken, waarbij de rekenkamer de gelegenheid krijgt om dit voorstel van commentaar te voorzien.

Rapport over afhandeling van horecaklachten in Amsterdam is openbaar

5 december, 2014

Op 4 december is ons rapport Lastige zaken: de afhandeling van horeca klachten in Amsterdam openbaar geworden. Het is daarbij aangeboden aan de commissie Algemene Zaken van de Amsterdamse gemeenteraad. Onderzocht is in hoeverre de afhandeling van horecaklachten efficiënt is ingericht en of de gemeente ervan kan leren. Zie elders op onze website voor meer informatie.

Rekenkamerpanel Amsterdam kiest publieksonderwerp 2015

25 november, 2014

Het Amsterdamse rekenkamerpanel heeft een publieksonderwerp gekozen, waarnaar de rekenkamer onderzoek gaat doen in 2015. Het onderwerp is Privacy van de Burger. Het onderzoek zal zich richten op de vraag op welke wijze de gemeente gegevens van burgers verzameld, benut en beschermd. Het onderwerp is gekozen uit vier door het studentenpanel aangedragen onderwerpen. Naast privacy van de burger waren dat: discriminatie in Amsterdam, knelpunten in het vrijwilligerswerk, verhuur van woningen aan toeristen (airbnb).

Rekenkamer pleit voor meer openheid en transparantie van het openbaar bestuur

21 november, 2014

De Rekenkamer Metropool Amsterdam constateert op basis van 10 jaar onderzoek dat gemeenten moeite hebben met goed vooruitkijken en terugblikken. Tijdens het symposium presenteerde de rekenkamer haar lustrumboek Vooruitkijken en terugblikken. Over kwaliteit van beleid en het meten van resultaten. Het boek is een pleidooi voor openheid en transparantie want alleen dan worden de prestaties beter. Dat wordt geïllustreerd met een waaier aan voor­beelden geordend in aansprekende thema’s.

Symposium rekenkamer was groot succes

21 november, 2014

Tijdens het symposium Vooruitkijken & terugblikken waren zo’n 175 personen uit het openbaar bestuur aanwezig. Gesproken werd over de problemen van het lokaal bestuur bij het vooruitkijken en terugblikken op het eigen beleid en de geleverde prestaties. Job Cohen sprak over het zoeken naar verbetering als kracht van de rekenkamer, maar ook over de valkuilen die daarbij horen. Klaartje Peters ging in op de gemeente die haar beleid met partners moet vormgeven en wat dit betekent voor de rol van de rekenkamer.

Rekenkamer legt ervaringen van 10 jaar onderzoek vast in boek

14 november, 2014

De rekenkamer heeft een boek geschreven over 10 jaar onderzoek. Het boek laat zien waarom terug- en vooruitkijken moeilijk is voor het lokaal bestuur. Tijdens het symposium op 21 november presenteren wij dit boek. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Het college reageert bijna altijd op schriftelijke vragen en aangenomen moties van de gemeenteraad, maar meestal niet op tijd

13 november, 2014

Uit dit onderzoek blijkt dat van de schriftelijke vragen, die de raad stelt, minder dan een kwart binnen de afgesproken termijn door het college wordt beantwoord. Van de onderzochte moties bleek minder dan 10% tijdig te zijn afgehandeld. Een duidelijke hoofdoorzaak voor deze vertraging heeft de rekenkamer  niet gevonden. Als mogelijke oorzaken worden genoemd: onvoldoende voortgangsbewaking, de beantwoordingtermijn die onvoldoende ruimte biedt voor afstemming en onderzoek, ambtenaren die onbekend zijn met het proces van afdoening of een beantwoording die dermate politiek is, dat besluit­vorming in het college nodig is.

Rapport rekenkamer Amsterdam over het Amsterdams klimaatbeleid: de effectiviteit van het subsidiëren van labelstappen is openbaar

12 november, 2014

In dit onderzoek staat de gemeentelijke subsidie om corporatiewoningen energiezuinig te maken centraal. Het blijkt dat het resultaat tegenvalt. Het energieverbruik en de CO2-uitstoot daalt veel minder dan verwacht. Hierdoor is het ook een erg kostbare regeling. Door de subsidie neemt wel het wooncomfort voor bewoners toe.

Job Cohen, Klaartje Peters, Arjan en Rens Vliegenthart werken mee aan symposium rekenkamer

31 oktober, 2014

Op vrijdagmiddag 21 november organiseert de Rekenkamer Metropool Amsterdam een symposium. Wij zijn verheugd dat oud burgemeester Job Cohen, wethouder Arjan Vliegenthart, professor Rens Vliegenthart (gespecialiseerd in media en politiek) en professor Klaartje Peters (actief in rekenkamerland) een bijdrage zullen leveren aan deze middag. Klik voor meer informatie op sprekers, programma en vergeet niet uw komst te melden via het aanmeldformulier.

Rekenkamerbrief – 5 signalen over mantelzorg

31 oktober, 2014

De rekenkamer voert een verkenning uit naar de mantelzorg in Amsterdam mede in het licht van de Wmo die per 2015 wijzigt. In de herziene Wmo wordt een groter beroep op mantelzorgers gedaan en is de positie steviger verankerd. Gedurende de verkenning is gesproken met vertegenwoordigers van raadsfracties, uitvoerende organisaties, expertisecentra en belangenorganisaties. De signalen die hieruit naar voren komen deelt de rekenkamer nu met de raad, zodat ze bij de behandeling van de Wmo-verordening betrokken kunnen worden. De rekenkamerbrief en de bijlage naar aanleiding van de verkenning zijn opgenomen bij het onderzoek Mantelzorgondersteuning.

 

Aanmelding voor het symposium Terugblikken en Vooruitkijken via de website

23 oktober, 2014

Op vrijdagmiddag 21 november organiseert de Rekenkamer Metropool Amsterdam een symposium. Het is een symposium ter ere van ons tweede lustrum. We blikken onder voorzitterschap van Ben Tiggelaar terug maar kijken ook vooruit naar de uitdagingen in de komende jaren. Klik voor meer informatie op programma en voor aanmelding op aanmeldformulier.

Symposium Terugblikken en vooruitkijken in het openbaar bestuur op 21 november

16 oktober, 2014

Op 21 november 2014 organiseert de rekenkamer vanwege haar 10 jarige bestaan een symposium. Er is aandacht voor opvallende zaken uit de onderzoekspraktijk van de afgelopen jaren, waarbij vooral wordt ingezoomd op de uitdaging van goed terugblikken en vooruitkijken in het openbaar bestuur. Zie onze website voor programma en aanmeldformulier.

Risicorapportage sociaal domein, besproken in Transformatie zorg voor de jeugd, komt in commissie Financiën

24 september, 2014

Donderdag 24 september wordt de ‘Risicorapportage sociaal domein’ behandeld in de raadscommissie Financiën. In ons onderzoek ‘Transformatie zorg voor de jeugd’ bespreken we deze rapportage. We zijn positief over de gemeentelijke aandacht voor risicomanagement maar plaatsen een aantal kanttekeningen. De risico’s uit de proeftuinen Om het kind zijn beperkt in beeld, de risico’s in de rapportage zijn niet actueel, effecten van beheersmaatregelen worden niet inzichtelijk gemaakt en het college en de gemeenteraad kunnen sneller worden geïnformeerd. Zie voor meer informatie ons bestuurlijk rapport en onderzoeksrapport.

G4-rekenkamers schrijven brief aan Tweede Kamer over transformatie zorg voor de jeugd

24 september, 2014

De rekenkamers van de G4 hebben op basis van hun lokale rapporten een brief aan de Tweede Kamer gezonden. De G4 rekenkamers bevelen aan om niet pas na 5 jaar, maar al na 2 jaar een tussentijdse evaluatie uit te voeren. Dit vanwege de onzekerheden die de rekenkamers rond de invoering van de nieuwe jeugdstelsels hebben geconstateerd. Daarnaast bevelen de G4-rekenkamers aan om te bevorderen dat er vergelijkbare gegevens in gemeenten worden verzameld, zodat gemeenten van elkaars ervaringen kunnen leren. Zie voor meer informatie de brief van de G4-rekenkamers aan de Tweede Kamer.

Rapport Transformatie zorg voor de Jeugd, voorbereiding en oefening in Amsterdam, is openbaar

23 september, 2014

De gemeente wordt per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle zorg voor de jeugd. Wij onderzochten in G4 verband hoe de gemeente Amsterdam zich voorbereidt op het nieuwe jeugdstelsel.Uit ons onderzoek blijkt dat er in de voorbereiding voortgang is geboekt, maar ook dat de weg naar een andere manier van werken (de transformatie) nog lang niet is voltooid. Wij komen tot zes onderwerpen waarmee bij de verdere ontwikkeling van het jeugdstelsel rekening kan worden gehouden. Zie voor meer informatie ‘Transformatie zorg voor de jeugd’.

Rapport Verwijderen van fietsen is in commissie ID besproken: college neemt na vragen van raadsleden aanbevelingen over

18 september, 2014

Op woensdag 17 september 2014 sprak de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid over het rekenkamerrapport Verwijderen van fietsen. De raadsleden vonden het rapport logisch en helder. Raadsleden vroegen de wethouder Infrastructuur om het standpunt ten aanzien van aanbeveling 3 en 5 te verduidelijken. De wethouder gaf aan alle aanbevelingen van de rekenkamer te willen overnemen. Het college wil door middel van volwassen, heldere communicatie het bewustzijn bij fietsers over regels vergroten. Daarnaast streeft het college naar meer eenduidigheid in regels voor handhaving bij de verschillende stadsdelen. Dit wil ze bereiken door het opstellen van een Kader Fietsparkeren, met heldere stedelijke regels en ruimte voor maatwerk in buurten. Dit kader zal het college in december 2014 aan de raad voorleggen.

De intreeweek studenten besteedt aandacht aan nieuwe fietsparkeerregels Stadsdeel Centrum

29 augustus, 2014

Op de website van de introductieweek voor studenten, www.intreeweek.nl, wordt aandacht besteed aan de versimpelde regelgeving van stadsdeel Centrum. De gemeente werkt aan een nieuw Kader Fietsparkeren waarin ook eenvoudige regels worden opgenomen. De rekenkamer vindt het van belang dat er stadsbreed eenvoudige fietsparkeerregels gehanteerd en bekend worden gemaakt.  De fietser is immers mobiel. Dat staat in een aanbeveling die de rekenkamer deed in het onderzoek Verwijderen van Fietsen, dat op 28 mei 2014 verscheen.

Stadsdeel Centrum geeft met 3 simpele fietsparkeerregels gehoor aan aanbeveling rekenkamer

28 augustus, 2014

Stadsdeel Centrum geeft gehoor aan een aanbeveling die de rekenkamer deed in het onderzoek Verwijderen van Fietsen, dat op 28 mei 2014 verscheen. Daarin bevolen we de gemeente aan om in de hele stad simpele en eenduidige regels te hanteren voor fietsparkeren. Het college van B en W en de dagelijks besturen van de stadsdelen gaven destijds aan de aanbeveling over te willen nemen. Stadsdeel Centrum gebruikt als eerste een aantal eenvoudige regels. In een bericht op de website van stadsdeel Centrum en op Twitter worden nieuwe studenten geattendeerd op drie regels voor het parkeren van fietsen in stadsdeel Centrum:1) Stal je fiets in een rek, stalling of vak; 2) Laat je fiets niet te lang staan; 3) Zorg dat je fiets niet in de weg staat.

Rapport Verwijderen van fietsen besproken in Oost: bestuurscommissie wil betrokkenheid bij fietsbeleid centrale stad

25 juni, 2014

De bestuurscommissie heeft op dinsdag 17 juni 2014 uitgebreid het rekenkamerrapport Verwijderen van fietsen besproken. Verschillende fracties, D66, GroenLinks, PvdA, VVD en Méérbelangen, stelden vragen naar aanleiding van het rapport van de rekenkamer. De bestuurscommissieleden vroegen de portefeuillehouder om meer informatie over het verhogen van de efficiëntie en de kosten die gepaard gaan met het verwijderen van fietsen. Bij de bestuurscommissieleden leeft vooral de vraag in hoeverre zij invloed kunnen uitoefenen op het Kader Fietsparkeren dat de centrale stad in december 2014 wil voorleggen aan de gemeenteraad. De portefeuillehouder heeft toegezegd dat er input kan worden geleverd op dit Kader Fietsparkeren.

Rekenkamer heeft eerste onderdeel subsidieonderzoek afgerond

25 juni, 2014

Amsterdam verstrekt jaarlijks circa € 500 miljoen aan subsidies. Het onderzoek Grip op subsidies laat zien dat de gemeente de controle op doeltreffendheid en doelmatigheid van subsidieverstrekkingen op veel punten in opzet heeft geborgd. Er zijn echter ook verbeterpunten. Zie de rekenkamerbrief en het onderzoeksrapport voor meer informatie. Het onderzoek zal worden vervolgd met nader onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van enkele specifieke subsidies. Het huidige én de nadere onderzoeken zullen inzicht bieden in de mate waarin de gemeente Amsterdam het subsidie-instrument op een effectieve wijze inzet.

Nieuw onderzoek: doelmatigheid exploitatie sportaccommodaties in Amsterdam moeilijk vast te stellen

11 juni, 2014

Of een sporthal door de gemeente, een stichting of een particulier wordt geëxploiteerd lijkt geen duidelijke gevolgen te hebben voor de doelmatigheid van de exploitatie. Het definitieve antwoord is echter nog niet te geven. De kwaliteit van de informatie schiet te kort. De rekenkamer meent daarom dat discussie over structuurveranderingen beter kan worden uitgesteld en eerst aandacht moet worden gegeven aan een betere aansturing van de exploitatie van sportaccommodaties en een verbetering van de kwaliteit van informatie.

 

Rekenkamer onderzocht financieel toezicht bij DWI

6 juni, 2014

Eind 2012 heeft het college de Dienst Werk en Inkomen (DWI) vanwege slechte prognoses van de uitgaven onder verscherpt financieel toezicht geplaatst. De rekenkamer heeft in haar verkenning naar het gebruik van dit instrument geconstateerd dat het toezicht succes heeft gehad, maar ook kostbaar was. De rekenkamer ziet voorlopig geen reden voor nader onderzoek. Zie rekenkamerbrief en achterliggende onderzoeksrapport voor meer informatie.

Rekenkamer start onderzoek naar de transformatie van de jeugdzorg in Zaanstad

28 mei, 2014

Met het onderzoek Transformatie jeugdzorg wil de rekenkamer inzicht krijgen in de voorbereiding van de gemeente op de decentralisatie van de jeugdzorg. Daarbij kijken we naar het functioneren van de nieuwe wijkgerichte jeugdteams en het risicobeheer door de gemeente.

 

Verwijderen van fietsen door de gemeente lang niet altijd efficiënt en onvoldoende transparant

28 mei, 2014

Verwijderen de stadsdelen Centrum, Oost en West fietsen rechtmatig, transparant en efficiënt? De rekenkamer constateert dat fietsen meestal rechtmatig worden verwijderd. Er valt wel veel winst te behalen in communicatie en efficiëntie.

Rekenkamer presenteert onderzoek over HVC in Zaanstad Beraad

27 mei, 2014

Onder de titel ‘Afstand nemen van afval’ zijn op 15 mei de onderzoeksresultaten openbaar geworden van het rekenkameronderzoek naar de Huisvuilcentrale Alkmaar. Op 27 mei worden de resultaten gepresenteerd in het Zaanstad Beraad.

Rekenkamer op bezoek bij bestuurscommissie Nieuw-West

21 mei, 2014

Op de agenda van de bestuurscommissie staat een kennismaking met de rekenkamer.  Daarbij gaat het onder andere over de vraag wat de de rekenkamer voor bestuurscommissies kan betekenen. Een ander agendapunt is het toelatingsbeleid basisscholen in Amsterdam. De rekenkamer heeft daar een korte verkenning naar uitgevoerd.

Rapport openbaar: Aansturing huisvuilcentrale HVC complex en risico´s nemen toe

16 mei, 2014

De rekenkamer Zaanstad heeft onderzocht hoe Zaanstad grip houdt op de huisvuilcentrale Alkmaar (HVC). De aansturing blijkt ingewikkeld, de informatievoorziening niet altijd optimaal en de risico´s nemen toe. Zie voor verdere resultaten Afstand nemen van afval op deze website.

Gemeenteraad Zaanstad praat met college over organisatieontwikkeling naar aanleiding van rekenkamerbrief

8 mei, 2014

De gemeenteraad van Zaanstad praat in Zaanstad Beraad op 8 mei over de organisatieontwikkeling. Het college laat daarbij een uitgebreide toelichting geven op de aanpak die is gevolgd. Deze reactie van het college op vragen uit de raad is een snelle reactie op de derde aanbeveling in de rekenkamerbrief. Daarin wordt aanbevolen om alert te zijn op momenten waarin het zinvol is om de gemeenteraad te informeren over organisatieontwikkeling.

Rekenkamer spreekt op introductiebijeenkomst voor nieuwe raadsleden in Amsterdam

7 mei, 2014

Op 7 mei is er een introductiebijeenkomst voor nieuwe leden van de gemeenteraad Amsterdam. Bij het onderdeel ‘organen’  van de raad introduceert ook de rekenkamer zichzelf. Daarbij komt aan de orde: de taak van de rekenkamer, de lastige kanten van openbaarmaking van rapporten, de mogelijkheden van raadsleden om de onderzoeksagenda te beinvloeden en een paar voorbeelden van onderzoek.

Rekenkamer gaat de juridische kwaliteitszorg Amsterdam uitgebreider onderzoeken

9 april, 2014

Waarom vindt de rekenkamer het belangrijk om de juridische kwaliteitszorg na de grote gemeentelijke reorganisatie uitgebreider te gaan onderzoeken? Over deze vraag gaat de Verkenning juridische kwaliteitszorg.

Vragen van raadsleden in Zaanstad beantwoord

4 april, 2014

De vragen van raadsleden op de bijeenkomst in de raadszaal op 3 april gingen over het maken van een onderzoeksprogramma en het uitvoeren van onderzoek. De rekenkamer gaf aan daarbij transparant en zorgvuldig te werken en wees daarbij op de beleidsvisie en de werkwijzer met spelregels. In antwoord op een vraag over de decentralisaties in het sociaal domein, wees de rekenkamer op het onderzoek naar de huidige voorbereidingen op de decentralisaties. In Amsterdam is dat onderzoek al gestart onder de titel Proeftuinen Om het Kind, maar binnenkort zal ook worden begonnen met onderzoek naar de voorbereiding in Zaanstad.

Kennismaking met de nieuwe gemeenteraad van Zaanstad

3 april, 2014

Onder leiding van de griffier gaat de rekenkamer kennismaken met de raadsleden in Zaanstad. De raadsleden kunnen vragen stellen over de wijze waarop de rekenkamer hen kan helpen bij het raadswerk.

Opvolgingsonderzoek armoedebeleid: veel aanbevelingen nog in uitvoering

20 februari, 2014

Ruim drie jaar na het verschijnen van het  rapport Armoedebeleid in Amsterdam. De inzet van inkomensondersteunende maatregelen onderzocht de rekenkamer op welke wijze het college uitvoering heeft gegeven aan de tien aanbevelingen uit het rapport. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in de Rekenkamerbrief Opvolgingsonderzoek Armoedebeleid in Amsterdam. We constateren dat van de tien aanbevelingen er niet één volledig is uitgevoerd, zeven aanbevelingen zijn nog in uitvoering, één is er gedeeltelijk uitgevoerd en twee zijn er niet uitgevoerd. Het is jammer dat de aanbevelingen niet voortvarender zijn aangepakt omdat dit ertoe leidt dat de knelpunten die wij in 2010 signaleerden ook in 2014 nog steeds actueel zijn. In 2015 zullen we daarom opnieuw onderzoeken  in hoeverre de aanbevelingen zijn uitgevoerd.

Rekenkamerbrief over het Meerjaren vervangingsprogramma Metro openbaar

6 februari, 2014

De rekenkamer onderzocht of de overschrijding op de Oostlijn kon worden opgevangen binnen het Meerjaren Vervangingsprogramma Metro (MVP Metro). Dat lijkt het geval te zijn. Het convenant met de Stadsregio Amsterdam biedt voldoende financiële ruimte om de geraamde uitgaven voor het totale vervangingsonderhoud te dekken. Toch is de kans op financiële problemen reëel. De ramingen zijn nog in ontwikkeling en de afspraken in het convenant vaag. Bovendien zijn er aanvullende risico’s waardoor de kans op  een financieel tekort bij het metro-vervangingsonderhoud groter wordt.

Zaanstad Beraad bespreekt vanavond het onderzoek ‘Organisatieontwikkeling’

30 januari, 2014

In het Zaanstad Beraad van 30 januari wordt het onderzoek Organisatieontwikkeling behandeld. De gemeente maakt bij het proces van organisatieontwikkeling gebruik van waarderend onderzoek als aanpak. De keuze voor deze aanpak biedt kansen én brengt risico’s met zich mee. In het onderzoek zijn we nagegaan in hoeverre de gemeente Zaanstad gebruik heeft gemaakt danwel rekening heeft gehouden met deze kansen en risico’s.

Voortgangsrapportage riolering vanavond in Zaanstad Beraad

30 januari, 2014

In juli 2012 heeft de rekenkamer het onderzoek Riolering in Zaanstad gepubliceerd. Twee van de aanbevelingen uit het onderzoek waren gericht op verbetering van de bestuurlijke informatievoorziening aan de gemeenteraad. In het Zaanstad Beraad van vanavond wordt de eerste Voortgangsrapportage gemeentelijk rioolbeheer voorgelegd aan de gemeenteraad. Doel van deze bespreking is om te bepalen of de rapportage voldoet aan de informatiebehoefte van de gemeenteraad.

Commissie BWK praat over rapport Proceskosten Grondexploitaties

29 januari, 2014

Vandaag heeft de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat (BWK) het rapport van de rekenkamer Proceskosten Grondexploitaties besproken. Commissieleden spraken hun waardering uit over het onderzoek van de rekenkamer en ook over het werk van de wethouder. Uit het rapport komt het beeld naar voren dat er veel inspanningen zijn verricht om de proceskosten terug te dringen en dat het ook gelukt is om de kosten aanzienlijk te laten dalen. Er zijn nog wel een aantal verbeterpunten. Zo bestaat er een verschuivingsrisico tussen verschillende soorten proceskosten. Ook is de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de centrale stad en toekomstige bestuurscommissies over de beheersing van (proces)kosten nog niet helder. Het college neemt, met enige kanttekeningen, alle aanbevelingen over. De commissie neemt de aanbevelingen ook over en besluit dat het als een hamerstuk naar de gemeenteraad van 12 februari kan.

Rekenkamerbrief Verkenning omzetting recht van erfpacht in vol eigendom openbaar

16 januari, 2014

Sinds 1995 bestaat voor huiseigenaren in Zaanstad de mogelijkheid om het recht van erfpacht om te zetten naar vol eigendom. In 2007 zijn de regels gewijzigd, waardoor het afkoopbedrag aanzienlijk hoger werd. De rekenkamer heeft onderzocht of de erfpachters (actief) zijn geïnformeerd over de gewijzigde regels en of deze wijzigingen zijn geëvalueerd door het college. Ook hebben wij onderzocht of er erfpachters zijn geweest die het erfpachtrecht onder de oude en gunstigere regels mochten omzetten, terwijl deze gunstigere regeling al was ingetrokken.

 

Rekenkamerbrief Verdieping van de informatiewaarde begroting openbaar

15 januari, 2014

Op 15 januari 2014 is de rekenkamerbrief Verdieping informatiewaarde van de begroting aangeboden aan de raadscommissie JIF. Met deze brief informeren wij de gemeenteraad over de uitkomsten van twee vervolgonderzoeken naar aanleiding ons rapport Informatiewaarde van de begroting uit februari 2013. Bij het eerste vervolg­onderzoek heeft de rekenkamer onderzocht of de gemeentelijke diensten de doelstellingen en indicatoren uit de gemeentebegroting hebben door­vertaald binnen hun bedrijfsvoering. Bij het tweede vervolgonderzoek is nagegaan of de buurtbegroting van Stadsdeel Oost van nut kan zijn voor raadsleden en stadsdeel­raadsleden. De buurtbegroting is een door het stadsdeel Oost ontwikkelde website waarin per buurt inzicht wordt gegeven in opgaven, activiteiten en de daarvoor beschikbare budgetten.

Onderzoek naar proceskosten grondexploitaties openbaar

10 januari, 2014

De rekenkamer heeft onderzocht hoe de proceskosten bij grondexploitaties in de gemeente Amsterdam zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Uit het onderzoek blijkt dat de proceskosten sinds 2010 flink zijn gedaald. Beschikbare budgetten zijn echter wel regelmatig overschreden. De gemeente lijkt de proceskosten nu redelijk in de greep te hebben, al zijn er nog wel een aantal verbeterpunten. De resultaten van het onderzoek Proceskosten Grondexploitaties zijn te lezen op deze website. Het onderzoek zal op 29 januari in de commissievergadering van BWK (Bouwen, Wonen en Klimaat.) worden besproken.

 

2013

Erfpachtonderzoek krijgt eervolle vermelding bij de Goudvink 2012

22 november, 2013

De Amsterdamse rekenkamer was met haar onderzoek over erfpacht vanmiddag één van de genomineerden voor de Goudvink voor het beste rekenkameronderzoek uit 2012.  De jury vond dat de rekenkamer uiterst zorgvuldig met een erg politiek onderwerp was omgegaan. Uiteindelijk ging de prijs naar Breda voor een onderzoek naar grondbeleid. De prijs is uitgereikt door Ferd Crone. Hij is burgemeester van Leeuwarden en tevens voorzitter van de Goudvink jury. Bij het genomineerde onderzoek van de Amsterdamse rekenkamer gaat het om een onderzoek dat de rekenkamer in 2012 heeft gepubliceerd over de Canonherziening Erfpacht, eind tijdvak.

 

Erfpachtonderzoek genomineerd voor de prijs voor het beste rekenkameronderzoek 2012

22 november, 2013

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies heeft een onderzoek van de rekenkamer Amsterdam genomineerd als kandidaat voor de Goudvink. Daarnaast zijn er nog vier andere onderzoeken voorgedragen. De beslissing valt vanmiddag. De Goudvink is een prijs, ingesteld door de vereniging voor het beste rekenkameronderzoek. Bij de nominatie gaat het om een onderzoek dat de rekenkamer in 2012 heeft gepubliceerd over de Canonherziening Erfpacht, eind tijdvak.

Zaans Beraad bespreekt vanavond opvolgingsonderzoek ‘De Wmo in Zaanstad’

21 november, 2013

Op initiatief van GroenLinks en PvdA wordt er vanavond in het Zaans Beraad aandacht besteed aan het opvolgingsonderzoek De Wmo in Zaanstad, het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp. Omdat de gemeente Zaanstad op korte termijn geconfronteerd wordt met drie grote decentralisaties in het sociaal domein, achten beide fracties het van belang om de conclusies uit het rapport en de daaropvolgende bestuurlijke reactie te bespreken met de wethouder en de andere fracties.

Rekenkamerbrief over organisatieontwikkeling Zaanstad openbaar

21 november, 2013

De rekenkamer heeft een verkenning uitgevoerd naar het proces van verandering van de gemeentelijke organisatie in Zaanstad. Naar aanleiding van de verkenning is besloten om geen diepgaand onderzoek uit te voeren. Het was te vroeg voor een evaluatie. Wel leek het ons zinvol om de gemeenteraad via een rekenkamerbrief op de hoogte te stellen van een aantal bevindingen over de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. De gemeente gebruikt bij de organisatieontwikkeling een waarderend onderzoek aanpak. Een nieuwe aanpak kan verfrissend werken en nieuwe kansen creëren. In de verkenning is nagegaan of de gemeente voldoende ingespeeld heeft op die kansen en ook oog heeft voor risico’s van de gekozen werkwijze. De conclusie is dat de gemeente meer aandacht moet besteden aan de communicatie met medewerkers over wat er met hun inbreng wordt gedaan en aan de transparantie van het hele ontwikkelingsproces.

Onderzoek naar doelmatigheid reorganisaties in Amsterdam openbaar

21 november, 2013

De rekenkamer heeft onderzocht hoe de doelmatige organisatieontwikkeling in de gemeente Amsterdam verloopt. Op basis van documentanalyse, interviews, informatie over 115 unieke reorganisaties en gegevens over 500 boventallige ambtenaren is nagegaan in hoeverre de gemeente Amsterdam doelmatig reorganiseert. De resultaten van het onderzoek Reorganiseren in Amsterdam zijn te lezen op deze website. Het onderzoek zal op 12 december 2013 in de commissievergadering van EZP (Economische Zaken, Bedrijven en Personeel) door de gemeenteraad worden besproken.

Meld aandachtspunten onderzoek sociaal domein via website

14 november, 2013

Er gaat door de decentralisaties van taken naar de gemeente de komende jaren veel veranderen in het sociaal domein De veranderingen zijn verstrekkend en het is belangrijk een vinger aan de pols te houden. De rekenkamer zal daarom op basis van eigen risicoanalyse de invoering van decentralisaties in Amsterdam en Zaanstad de komende jaren gaan volgen. Raadsleden, maar ook professionals en geïnteresseerde burgers kunnen aandachtspunten aandragen voor dit monitoronderzoek. Klik op de button op homepagina voor een formulier.

Rekenkamer rondt verkenning renovatie Oostlijn af

14 november, 2013

De rekenkamer voerde in de periode september-november 2013 een verkennend onderzoek uit naar de renovatie van de Oostlijn. Daaruit heeft zij twee conclusies getrokken. We vinden dat een uitvoerig onderzoek naar de renovatie Oostlijn zinvol en nuttig is. We starten met dit onderzoek na de afronding van de tunnelwerkzaamheden en de gebruiksmelding in juni 2014. Daarnaast zijn de eerste bevindingen over de dekking van het financieel tekort bij renovatie Oostlijn uit het Meerjaren Vervangingsprogramma Metro-infrastructuur voor ons aanleiding om dit de komende weken nog nader te onderzoeken. In februari 2014 zullen we de raad daarover nader informeren. Ons besluit hebben we toegelicht in een brief aan de gemeenteraad.

Rekenkamer biedt rekenkamerbrief over de uitvoering van de overeenkomst ‘Bouwen aan de stad II’ aan de commissie Bouwen en Wonen aan.

13 november, 2013

De centrale stad, de stadsdelen, de woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam hebben in 2011 in de overeenkomst Bouwen aan de stad II afspraken gemaakt over onder meer de verkoop van huurwoningen, nieuwbouw, energiebesparende maatregelen, wijkaanpak en de verhuur van woningen (aanbiedingsafspraken). De rekenkamer heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de voortgang van de gemaakte afspraken uit de overeenkomst Bouwen aan de stad II en naar de samenwerking tussen de partijen die de overeenkomst hebben ondertekend. De rekenkamer heeft naar aanleiding van de verkenning besloten op dit moment geen nader onderzoek te doen. Wel heeft zij twee aandachtspunten geformuleerd voor het gemeentebestuur. Het eerste aandachtspunt gaat over de mogelijk directe aansturing van de corporaties door de gemeente, wanneer uitvoering wordt gegeven aan de voornemens uit het Regeerakkoord. Het tweede aandachtspunt is de toekomstige rolverdeling tussen de centrale stad en de bestuurscommissie, met betrekking tot de centrale regie en de gebiedsgerichte uitvoering.

Meeste aanbevelingen uitgevoerd van ‘Verzelfstandiging openbaar onderwijs in West’ uit 2010

5 november, 2013

De aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek ‘Verzelfstandiging openbaar onderwijs in stadsdeel West’ blijken voor een groot deel uitgevoerd. De rekenkamer denkt dat een evaluatie van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in alle delen van Amsterdam nog steeds nuttig kan zijn en overweegt een dergelijk onderzoek op te nemen in haar onderzoeksprogramma. De verwachte centralisatie van het toezicht op het openbaar onderwijs en van de onderwijshuisvesting bij de centrale stad zullen er toe leiden dat er nauwelijks tot geen relatie meer zal bestaan tussen het niveau van de stadsdelen en het openbaar onderwijs. De rekenkamer vraagt zich of de nieuwe bestuurscommissies hun taken goed kunnen uitvoeren als het primair onderwijs geheel buiten het zicht van hun activiteiten valt.

Persbericht over verkenning renovatie Oostlijn

23 oktober, 2013

Vandaag verschenen in Metro en het Parool berichten over onderzoek naar de renovatie van de Oostlijn in Amsterdam. Vanwege deze berichten lijkt het ons nuttig om in een persbericht  kort de achtergrond toe te lichten van het verkennend onderzoek dat wij als Amsterdamse rekenkamer uitvoeren.

Opvolgingsonderzoek De Wmo in Zaanstad: meeste aanbevelingen zijn uitgevoerd en gemeente ziet mogelijkheden verdere verbetering Pgb-beleid

3 oktober, 2013

De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek De Wmo in Zaanstad. Het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp uit 2009 door het college van B en W zijn uitgevoerd. De meeste aanbevelingen zijn door de gemeente Zaanstad uitgevoerd. Het college ziet in de aandachtspunten van de rekenkamer mogelijkheden voor verdere verbetering van het Pgb-beleid. Hoe het college hier concreet invulling aan wil geven, blijkt niet uit de reactie. Meer over het opvolgingsonderzoek leest u hier.

Rekenkamer biedt rapport “Parkeren in Amsterdam” aan stadsdeelraad Oost aan

1 oktober, 2013

Op 1 oktober 2013 heeft de rekenkamer de resultaten van haar onderzoek naar het parkeerbeleid van de 7 stadsdelen aan de commissie Openbare ruimte & financiën van Stadsdeel Oost aangeboden. Tegelijkertijd is het onderzoeksrapport op de website van de rekenkamer openbaargemaakt. Op de website is ook een samenvatting te vinden met de belangrijkste bevindingen.

 

 

 

 

Rekenkamer spreekt op congres over financiële positie gemeenten

27 september, 2013

Op 23 september 2013 heeft de rekenkamer een lezing gehouden op het congres Staat van Nederland in de Stadsschouwburg te Amsterdam. Daarbij zijn resultaten gepresenteerd van een analyse van de financiële positie van de Nederlandse gemeenten. Dagblad Trouw zal vandaag in een artikel daar aandacht aan besteden. Op de website is een samenvatting te vinden met de belangrijkste resultaten.

 

Drastische vernieuwing sociaal domein vraagt om monitoring

25 september, 2013

Er gaat de komende jaren veel veranderen in het sociaal domein, maar de inhoud en consequenties zijn niet altijd duidelijk. De rekenkamer heeft daarom via een verkenning in kaart gebracht wat de veranderingen behelzen, hoe Amsterdam daar vorm aan wil geven en welke risico’s specifieke aandacht van de raad verdienen. Er is nog zoveel in beweging dat het nu niet zinvol is om een diepgaand onderzoek in te stellen. Wel gaan wij de komende jaren de voorbereiding en invoering van de drie decentralisatie in Amsterdam op verschillende momenten monitoren. Binnenkort gaan we in gesprek met raadsleden over mogelijke deelonderzoeken die we in dit kader kunnen uitvoeren.

Opvolgingsonderzoek Wmo Amsterdam: meeste aanbevelingen zijn uitgevoerd en er komt aandacht voor tegengaan misbruik Pgb’s

25 september, 2013

De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek De Wmo in Amsterdam. Het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp uit 2009 door het college van B en W zijn uitgevoerd. De meeste aanbevelingen zijn uitgevoerd. Naar aanleiding van het opvolgingsonderzoek van de rekenkamer gaat het college een samenhangend beleid voor het hele sociale domein ontwikkelen om misbruik en oneigenlijk gebruik van Pgb’s tegen gaan.

Rekenkamerbrief Schuldhulpverlening besproken in de commissie WPA

23 september, 2013

In de commissievergadering WPA van 19 september 2013 is de rekenkamerbrief Schuldhulpverlening geagendeerd. De vragen van de commissieleden aan de wethouder gingen over welke gevolgen de ontwikkelingen binnen de gemeente Amsterdam, zoals de bezuinigingen en het nieuwe bestuurlijke stelsel, hebben op het proces van schuldhulpverlening. Verder zouden zij graag meer inzicht willen hebben of het nieuwe werkproces heeft geleid tot een effectievere schuldhulpverlening. Omdat deze pas in 2013 is ingevoerd, is het nog te vroeg om hierover een oordeel te vellen. De Rekenkamer houdt een toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van het nieuwe werkproces in gedachte.

Rekenkamerbrief Beheer sporthallen en sportparken fase 1 wordt besproken in stadsdeel Nieuw-West

6 september, 2013

De VVD-fractie in Nieuw-West had voor de commissievergadering B van 4 september de Rekenkamerbrief Beheer sporthallen en sportparken fase 1 geagendeerd. De vragen van de deelraadsleden aan de portefeuillehouder gingen over het gebrek aan inzicht in de kosten en opbrengsten van sporthallen en het ontbreken van onderhoudsplannen. Door de fractie BNW81 werd gewezen op het belang van sociale doelstellingen van de sportaccommodaties zoals het tegengaan van obesitas bij kinderen en hoe het stadsdeel hierop nog invloed kan uitoefenen als het beheer bij een stichting ligt. De fractie hoopte dat de rekenkamer in het vervolg van het onderzoek ook hier naar zou kijken. De protefeuillehouder Sport heeft toegezegd in oktober de nu bijna afgeronde Nota Vastgoed Sport naar de raad te sturen en de raad te informeren over de meerjaren onderhoudsplannen van de sporthallen. 

 

Wethouder Jeugd reageert op vragen van de raad naar aanleiding van het rapport ‘Gemeentelijk regie in het jeugddomein’

5 september, 2013

Op 4 september heeft de wethouder Jeugd gereageerd op vragen van de VVD fractie over informatiesystemen voor het jeugddomein, die zijn gesteld naar aanleiding van ons rapport Gemeentelijk regie in het jeugddomein.

De reactie bevestigt de gemaakte kosten (€2,5 miljoen) voor het informatiesysteem Jeugd en Gezin maar is niet volledig over de ontwikkelkosten van dit systeem. Naast de investeringskosten voor het basissysteem in 2006 (€ 95 duizend) is er in de jaren 2007-2010 nog €250 duizend aan ontwikkelkosten gemaakt.

 

Verkenning Schuldhulpverlening openbaar

17 juli, 2013

Op 17 juli 2013 is de verkenning Schuldhulpverlening openbaar gemaakt. De rekenkamer heeft al eerder een rapport over de schuldhulpverlening gepubliceerd (2007). Onze hoofdconclusie is dat de gemeente sindsdien op de goede weg is. In de rekenkamerbrief zijn nog wel suggesties voor een verdere verbetering opgenomen. B&W en de desbetreffende stadsdeelbesturen hebben aangegeven onze aandachtspunten ter harte te zullen nemen.

College gebruikt aanbevelingen bij vernieuwing jeugdstelsel en komt snel met analyse van informatiesystemen.

27 juni, 2013

Het college van B&W betrekt de aanbevelingen van de rekenkamer bij ontwikkeling nieuwe jeugdstelsel en komt voor de zomer met een gedegen analyse van de bestaande informatiesystemen.Woensdag 6 juni heeft de raadscommissie Jeugd, ICT en Financien het rekenkamer rapport Gemeentelijke regie in het jeugddomein besproken. De commissie sprak waarderende woorden voor het onderzoek en ondersteunde net als het college de conclusie en aanbevelingen. Naar aanleiding van onze bevinding over €2,5 euro kostende en onvoldoende benutte informatiesysteem bij de aanpak van risicojongeren en risico- en MPG-gezinnen, stelde de VVD vragen aan de wethouder over de stand van zaken rond de gedegen analyse van bestaande informatiesystemen in het jeugddomein die voor 1 juli 2013 gereed zou zijn (Koersbesluit Om het Kind). De wethouder zegde toe voor de zomer met de resultaten van deze analyse te komen. Het rekenkamerrapport Gemeentelijke regie in het jeugddomein wordt 3 juli besproken in de gemeenteraad.

Onderzoek rekenkamer spoort aan tot betere onderbouwing beoogde bezuiniging sport

27 juni, 2013

In de vergadering van de raadscommissie KSZ van 26 juni 2013 lichtte de directeur van de rekenkamer Amsterdam op verzoek van het CDA de resultaten toe van het de eerste fase van het onderzoek Beheer sporthallen en sportparken (rekenkamerbrief 2 mei 2013). Hieruit bleek dat de gemeente over onvoldoende geschikte (financiële) informatie beschikte om een goede invulling te kunnen geven aan de opgelegde bezuiniging sport. De wethouder Sport bevestigde dat er nu nog de nodige ondoorzichtigheid bestaat maar dat dit rekenkameronderzoek gedurende de uitvoering al direct invloed heeft gehad. Er wordt namelijk al geprobeerd om meer informatie te verzamelen om op een goede manier invulling te kunnen geven aan de afgesproken bezuiniging.

Vervolg onderzoek sportaccommodaties: Nauwkeurige vergelijking op doelmatigheid

27 juni, 2013

De eerste fase van het onderzoek Beheer sporthallen en sportparken deden wij in de stadsdelen Nieuw-West, Noord, Zuid en Oost. Wij inventariseerden welke informatie over specifiek accommodatiebeleid en de kosten en opbrengsten per sportaccommodatie aanwezig was en publiceerden de resultaten in een rekenkamerbrief (2 mei 2013).

In deze tweede fase is de aandacht gericht op verschillen in doelmatigheid bij verschillen in gemeentelijk beheer en exploitatie van sportaccommodaties. Van alle sportaccommodaties van de centrale stad en stadsdelen zullen wij er enkele selecteren en deze nauwkeurig met elkaar te vergelijken. De vergelijking bij sporthallen vindt plaats tussen niet-gemeentelijke partijen en gemeentelijke afdelingen. Bij de sportparken vergelijken wij grootschalig en kleinschalig beheer en exploitatie van voetbalvelden.

Onderzoek naar doelmatigheid van het proces van organisatieontwikkeling gestart

11 juni, 2013

De gemeente Amsterdam wordt in de komende jaren waarschijnlijk geconfronteerd met een grote organisatieontwikkeling. Maar de ambtelijke organisatie van de gemeente Amsterdam is eigenlijk altijd in beweging.  Deze bewegingen komen tot uitdrukking in reorganisaties, fusies en uitplaatsingen van diensten, bedrijven en stadsdelen. In de komende jaren wordt de gemeente Amsterdam in het kader van de organisatieontwikkeling bovendien geconfronteerd met een groot aantal reorganisaties. Door het grote aantal reorganisaties zal het belang van afstemming toenemen. Door terug te kijken naar eerdere reorganisaties, kan de gemeente Amsterdam hieruit lessen leren. Om deze reden heeft de rekenkamer besloten te onderzoeken in hoeverre het proces van organisatieontwikkeling doelmatig verloopt.

College gaat aan de slag met aanbevelingen uit rapport Nazorg voor gedetineerden

7 juni, 2013

Woensdag 5 juni heeft de raadscommissie Kunst, Sport en Zorg het rekenkamer rapport Nazorg voor gedetineerden, een ongemakkelijke keten besproken. De commissie ondersteunde net als het college de conclusies van het rapport. Het college meldde voortvarend met de aanbevelingen aan de slag te gaan en al direct na de zomer te komen met een integraal beleidskader waarbinnen ook aanpakken voor specifieke doelgroepen, zoals bij de Top 600, een plek krijgen. Het rapport zal op verzoek van de SP nog besproken worden in de raad (4 juli aanstaande). De SP kondigde aan moties naar aanleiding van het rapport te willen indienen.

 

Geen rekenkameronderzoek naar rechtmatigheid erfpachtbeleid, wel aanbevelingen voor college

29 mei, 2013

 Op 22 oktober 2012 hebben de raadsleden mevrouw Visser en de heren Van Drooge en Van de Ree de rekenkamer verzocht om de doelmatigheid en rechtmatigheid van de uitvoering van het erfpachtbeleid in Amsterdam te onderzoeken. De rekenkamer heeft een uitgebreide voorstudie uitgevoerd om te bepalen of een rekenkameronderzoek zal worden gestart. In drie eerdere onderzoeken (13 oktober 2012, 27 maart en 4 april 2013) concludeerde de rekenkamer al dat het erfpachtbeheersysteem tekort schiet en het erfpachtarchief niet volledig is. De rekenkamer verwacht dat een aanvullend onderzoek naar de doelmatigheid op dit moment geen verdere ondoelmatigheden aan het licht zal brengen. De rechtszaak Honnebier en de zaak van de Nederlandse Vereniging van Erfpachters maken duidelijk dat de rechter oordeelde dat het taxatierapport van de deskundigen niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen. Daarbij gaat het niet zozeer om de hoogte van het bedrag maar om de zorgvuldigheid van de werkwijze van de deskundigen en de kwaliteit van het taxatierapport. De rekenkamer acht het goed mogelijk dat in het verleden de taxatierapporten vaker niet aan de eisen voldeden, terwijl de gemeente en de erfpachter deze rapporten wel hebben geaccepteerd. Het accepteren van deze rapporten betekent echter niet dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld. De rekenkamer heeft besloten om voorlopig geen onderzoek te zullen starten. Een onderzoek zou naar verwachting weinig nieuwe informatie opleveren en geen antwoord op de vraag geven of erfpachters te veel of te weinig erfpacht betalen. De rekenkamer verwacht dat als het college uitvoering geeft aan 4 aanbevelingen de gemeenteraad beter wordt geïnformeerd over de uitvoering van het erfpachtbeleid, deskundigen worden gestimuleerd om taxatierapporten te verbeteren en tot slot dat onnodige juridische procedures worden vermeden. Het college geeft aan drie van de vier aanbevelingen over te nemen.

 

B&W Amsterdam geeft invulling aan aanbevelingen van rekenkamer over Leningen en Garanties

28 mei, 2013

 In het rapport Slecht zicht op leningen en garanties uit maart 2011 constateerde de rekenkamer dat het door de gemeente Amsterdam gevoerde beheer onvoldoende waarborgen bood om de financiële risico’s van uitstaande leningen en garanties te beheersen. Ook vond de rekenkamer dat de gemeenteraad te weinig informatie ontving over de omvang, samenstelling en risico’s van nieuwe en bestaande leningen en garanties. Om dit te verbeteren deed de rekenkamer aanbevelingen voor duidelijkere spelregels over beheer en informatievoorziening aan de gemeenteraad. Het college heeft indertijd deze aanbevelingen integraal overgenomen. Dit is nu uitgemond in de specifieke beleidsnota Lening- en garantiebeleid gemeente Amsterdam. In deze nota wordt beschreven hoe het college invulling wil geven aan de aanbevelingen van de rekenkamer. De nota wordt 5 juni behandeld in de commissie JIF van de gemeenteraad van Amsterdam onder agendapunt 13.

 

 

Efficiencywinst bij sport onvoldoende onderbouwd

28 mei, 2013

De rekenkamer constateert dat ook volgens het gemeentebestuur de efficiencywinst bij sport onvoldoende onderbouwd lijkt. Dit staat in de brief ten behoeve van Kadernota en Perspectiefnota van de wethouder Financiën voor de raadscommissievergadering JIF van 5 juni. Geconstateerd wordt dat de business case voor de opgelegde bezuiniging sport van € 2 miljoen op moment van schrijven (27 maart) het minst is uitgewerkt. In onze rekenkamerbrief Beheer sporthallen en sportparken (fase 1) wijzen we op het ontbreken van voldoende betrouwbare informatie over de kosten en opbrengsten van de sportaccommodaties om de bezuinigingen voor sport goed te kunnen invullen. Deze brief staat op de agenda van de raadscommissievergadering KSZ van 5 juni.

Onderzoek gemeentelijke regie in jeugddomein openbaar

23 mei, 2013

Het onderzoek naar de gemeentelijke regie in het jeugddomein bestaat uit 3 ‘case-studies’. Op basis hiervan is nagegaan waar goede regie uit bestaat en welke aspecten van regievoering de uitvoering van beleid bevorderen of belemmeren. De resultaten van het onderzoek zijn te lezen op de website van de rekenkamer. Het onderzoek zal op 26 juni 2013 in de commissievergadering van JIF (Jeugd, ICT en Financiën) door de gemeenteraad worden besproken.

 

Onderzoek naar nazorg aan gedetineerden afgerond en op 22 mei 2013 gepubliceerd.

22 mei, 2013

Het onderzoek heeft tot doel inzichtelijk te maken hoe het integrale Amsterdamse nazorgbeleid is vormgegeven en welke resultaten met het gevoerde beleid zijn behaald. De resultaten van het onderzoek zijn te lezen op de website van de rekenkamer en zullen ook in de commissievergadering van KSZ (Kunst, Sport en Zorg) op 5 juni 2013 worden besproken.

 

Aanbevelingen rapport Informatiewaarde begroting voorzien van voorbeelden

29 april, 2013

Woensdag 24 april hebben raadsleden, vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie en de rekenkamer met elkaar van gedachten gewisseld over verbeteringen in de begroting met als doel de informatiewaarde voor raadsleden te laten toenemen. Voor deze bijeenkomst heeft de rekenkamer een notitie gemaakt met voorbeelden bij de aanbevelingen uit het onlangs verschenen rapport ‘Informatiewaarde van de begroting’. De notitie valt uiteen in enerzijds wenselijke verbeteringen voor de begrotingsystematiek en anderzijds mogelijke verbeteringen om binnen de grenzen van de geldende voorschriften de programmabeschrijvingen prettiger, eigentijdser en functioneler te maken. De notitie is vanaf nu te downloaden op de website van de Rekenkamer Metropool Amsterdam.

RMA publiceert jaarverslag 2012

22 april, 2013

De rekenkamer heeft het jaarverslag 2012 met daarin opgenomen de jaarrekening, vastgesteld. Het jaarverslag is integraal op de website te vinden. Net zoals vorig jaar is er ook een publieksjaarverslag gemaakt. Het publieksverslag wordt verspreid, maar is ook op de website geplaatst.

Aandacht voor BAG onderzoek in de commissie AZ

10 april, 2013

Naar aanleiding van het rekenkamerrapport Basisadministratie Adressen en Gebouwen (juni 2011) is het college in december 2011 gestart met een programma voor het opzetten en inrichten van gemeentebreed gebruik van de BAG bij het uitvoeren van publiekrechtelijke taken. In de commissie AZ van donderdag 11 april staat de BAG als onderwerp geagendeerd. Het college vraagt de commissie in te stemmen met de eindrapportage van het programma Binnengemeentelijk gebruik van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het college geeft aan dat in kaart is gebracht of het gebruik van gegevens uit de BAG zodanig is dat bij de publiekrechtelijke taken altijd gebruik wordt gemaakt van de basisgegevens. Hiaten zijn per december 2012 verholpen.  Wij hebben de indruk dat het gebruik van de BAG nog niet optimaal is. Onlangs heeft de rekenkamer twee rekenkamerbrieven rondom erfpacht gepubliceerd. Daaruit bleek dat (erfpacht)registraties niet volledig zijn doordat de koppeling tussen de registraties en de BAG niet op orde is. Dit betekende voor Bureau Erfpacht extra werk.

Erfpachters stadsdelen geïnformeerd over verlengde afkoop

4 april, 2013

Op dinsdag 2 april 2013 heeft het Bureau Erfpacht 6.624 erfpachters uit stadsdelen Centrum, Nieuw West, Noord, Oost, West en Zuidoost een brief verstuurd omdat ze in het verleden mogelijk niet volledig zijn geïnformeerd over de mogelijkheid om hun erfpachtrecht verlengd af te kopen. De rekenkamer heeft vastgesteld dat alle erfpachters die het mogelijk betreft geselecteerd en aangeschreven zijn.

Erfpachters stadsdeel Zuid geïnformeerd over verlengde afkoop

27 maart, 2013

Maandag 25 maart 2013 heeft het Bureau Erfpacht 7.790 erfpachters uit stadsdeel Zuid een brief verstuurd omdat ze in het verleden mogelijk niet volledig zijn geïnformeerd over de mogelijkheid om hun erfpachtrecht verlengd af te kopen. De rekenkamer heeft vastgesteld dat alle erfpachters die het mogelijk betreft geselecteerd en aangeschreven zijn.

Rekenkamerbrief Opvolgingsonderzoek Schoonhouden van de openbare ruimte openbaar

26 maart, 2013

De stadsdeelvoorzitter van stadsdeel West nam op 26 maart de rekenkamerbrief Opvolgingsonderzoek Schoonhouden van de openbare ruimte in ontvangst. De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek Schoonhouden openbare ruimte uit 2009 door de stadsdelen Nieuw-West Oost, West en Zuid zijn uitgevoerd. De meeste aanbevelingen zijn door de stadsdelen uitgevoerd. Een aandachtspunt is dat de stadsdelen de verlaging van de kosten door efficiencyverbetering moeten verkennen.

 

Heroverweeg uitgangspunten beleid transformatie kantoren

21 maart, 2013

 Het Parool besteedt in de krant van woensdag veel aandacht aan het rekenkameronderzoek naar Transformatie van leegstaande kantoren. Het Parool opent met de kop ‘leeg kantoor ombouwen zinloos’. De rekenkamer heeft niet de conclusie getrokken dat het beleid zinloos is. Aan het eind van deze raadsperiode zullen er, zoals ook in het rapport staat, bijna 300.000 m2 leegstaande kantoren zijn getransformeerd. Wel heeft de rekenkamer geconstateerd dat de doelmatigheid van het transformatiebeleid niet goed is vast te stellen. Daarom, maar ook vanwege andere redenen, het advies om het beleid te heroverwegen en daarbij ook de vraag aan de orde te stellen waarom de gemeente zich hiermee wil bemoeien. Het vullen van vierkante meters kantoren zelf kan niet het doel zijn, dat vindt het college zelf ook. In de nota’s van de gemeente worden dan ook verschillende andere doelstellingen genoemd, zoals het realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat, leefbare locaties en de benutting van lege ruimte door ruimte­zoekers. Die doelstellingen sporen niet allemaal met elkaar en kunnen wellicht ook op een andere manier worden gerealiseerd.

 

 

 

Rapport over de transformatie van leegstaande kantoren is openbaar

20 maart, 2013

De rekenkamer beveelt het college aan de uitgangspunten en aanpak van het transformatiebeleid te heroverwegen. De lange termijn doelen -‑ terugbrengen van de leegstand tot 8% in 2020, verbeteren vestigingsklimaat, aanpak schaarste van woon- en werkruimte – zijn nog niet bereikt. Na 2014 is het budget om transformaties te bevorderen op. Bovendien heeft het college geen zicht op de kosteneffectiviteit van het leegstandsbeleid.

Rapport Opvolgingsonderzoek Handhaving openbare ruimte openbaar

26 februari, 2013
De directeur van de rekenkamer bood op 26 februari de rekenkamerbrief aan aan de voorzitter van de commissie Openbare ruimte en Financiën van stadsdeel Oost. De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek Handhaving openbare ruimte uit 2009 door de stadsdelen Nieuw-West en Oost zijn uitgevoerd. Bij beide stadsdelen bleek dit niet volledig het geval. Stadsdeel Nieuw-West is wel verder met het uitvoeren van de aanbevelingen dan stadsdeel Oost.

Rekenkamer schrijft artikel over doelmatig toezicht

21 februari, 2013

Naar aanleiding van de onderzoeken Toezicht op voorscholen en Toezicht op GVB heeft de rekenkamer een artikel geschreven in TPC, het Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control.  De centrale boodschap is dat goed toezicht vraagt om keuzes en dat keuzes bewust moeten worden gemaakt. Op de website is een samenvatting te vinden van het artikel.

 

 

Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam

7 februari, 2013

In het Parool van 6 februari 2013 wordt bericht over de problematiek rondom de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften. Daarbij wordt meerdere malen verwezen naar het rekenkameronderzoek ‘uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam’. In dit onderzoek concludeert de Rekenkamer onder meer dat de afhandeling van bezwaarschriften jaar in jaar uit traag en inefficiënt verloopt. De Rekenkamer is van mening dat dit beter moet en beveelt aan om nauwgezet te volgen welke resultaten de nieuwe werkwijze (sinds 2012) van bezwaarafhandeling oplevert. Dit is cruciaal voor het structureel oplossen van de geconstateerde problemen.

 

Rapport Informatiewaarde begroting aangeboden aan commissie

6 februari, 2013

 De directeur van de rekenkamer heeft vandaag het rapport Informatiewaarde van de begroting aangeboden aan de commissie Jeugd ICT en Financiën.  Daarbij zei hij dat het maken van een goed begrotingsdocument lastig is. Alles wat de gemeente doet, moet er in en het moet ook nog overzichtelijk en compact zijn. Maar hij benadrukte dat het ook een belangrijk document is. De vaststelling van de begroting is immers het enige jaarlijkse moment, waarbij de raad in een integrale afweging het geld over verschillende doelen verdeelt. Dat vraagt om een helder en transparant document.

 

 

 

Luchtkwaliteit weer op de politieke agenda

6 februari, 2013

Donderdag 7 februari wordt in de raadscommissie van Verkeer, vervoer en infrastructuur de brief van de wethouder aan de staatssecretaris over luchtkwaliteit besproken. De brief onderstreept de conclusie die wij in juni 2011 trokken op basis van ons rapport over luchtkwaliteit: zonder aanvullende rijksmaatregelen blijven er knelpunten in 2015. Wij constateren echter tevens dat de gemeente nog geen invulling geeft aan de aanbeveling uit ons rapport om een plan B met rigoureuze maatregelen te ontwikkelen voor het geval de ingezette gemeentelijke en rijksmaatregelen niet afdoende zijn.

Het door de wethouder geconstateerde verschil tussen de GGD-metingen en de berekeningen komt overeen met onze bevindingen in 2011. Sinds 2006 laten de metingen van de GGD gemiddeld een 10% slechtere luchtkwaliteit zien dan de modelmatige berekeningen zoals die sinds 2010 zijn opgenomen in de officiële monitortool. Het is goed dat de mogelijke oorzaken daarvan nu in kaart zijn gebracht.

 

Informatiewaarde van de begroting

5 februari, 2013

Op woensdag 6 februari publiceert de Rekenkamer Amsterdam het rapport Informatiewaarde van de begroting. In dit onderzoek heeft de rekenkamer de begrotingen 2011, 2012 en 2013 nader onderzocht en gekeken naar de kwaliteit van de programmabeschrijvingen. Daarbij is nagegaan of in de begrotingen de doelen helder zijn vastgelegd, welke activiteiten daarvoor zullen worden uitgevoerd en welke kostenbudgetten daarvoor beschikbaar zijn.

 

 

 

Raad neemt aanbevelingen over de gemeentelijke reserves over

25 januari, 2013

In de gemeenteraad van 23 januari 2013 is gesproken over de rekenkamerbrief, getiteld: Verkenning gemeentelijke reserves. Naar aanleiding van vragen van raadslid Marco de Goede van GroenLinks is nog gesproken over de aanbeveling om het beleid om de vier jaar te herijken. De Goede vond ook die aanbeveling belangrijk en had de indruk dat de wethouder ook na de discussie in de commissie nog steeds aarzelend was. Uiteindelijk zijn alle aanbevelingen door de raad overgenomen.

 

 

Aanbevelingen toezicht GVB verwerkt in het Deelnemingenbeleid

25 januari, 2013

In de commissie EZP kwam het onderzoek van de Rekenkamer naar het toezicht op GVB  nog aan de orde. De commissie besprak in haar vergadering van 17 januari de nota Deelnemingenbeleid: Doelgericht op Afstand II. In deze geactualiseerde notitie, worden de bestuurlijke keuzes uit 2008, die vooral betrekking hadden op het principe om activiteiten waar mogelijk op afstand te zetten, herbevestigd. Daarnaast worden nieuwe keuzes voorgesteld met betrekking tot het actief aandeelhouderschap. Dat laatste is mede een gevolg van het onderzoek van de Rekenkamer.

 

2012

Groslijst onderzoeksonderwerpen Zaanstad

27 november, 2012

De groslijst met onderzoeksonderwerpen voor Zaanstad is klaar en te bekijken op de website. Het doel van de groslijst is het oproepen van reacties die nuttig zijn bij het maken van het onderzoeksprogramma 2013. Daarbij gaat het zowel om voorkeuren voor onderwerpen als suggesties voor een nadere invulling van projecten. Wij zullen op 14 december de auditcommissie expliciet om een zienswijze vragen, maar het staat iedereen vrij om via deze website te reageren op de groslijst.

Groslijst onderzoeksonderwerpen stadsdelen

15 november, 2012

De groslijst met onderzoeksonderwerpen voor de stadsdelen van Amsterdam zal vanavond (15 november) besproken worden in de Klankbordgroep RSA (Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam). In de Klankbordgroep RSA hebben afgevaardigden van verschillende stadsdeelraden zitting. De Klankbordgroep RSA zal een gezamenlijke zienswijze formuleren die de rekenkamer zal meenemen bij het vaststellen van onderzoeksprogramma 2013. De groslijst is te vinden op de website.

Ontwikkeling onderzoeksprogramma 2013

15 november, 2012

De groslijst met onderzoeksonderwerpen voor de centrale stad van Amsterdam is klaar en te bekijken op de website. Het doel van de groslijst is het oproepen van reacties die nuttig zijn bij het maken van het onderzoeksprogramma 2013. Daarbij gaat het zowel om voorkeuren voor onderwerpen als suggesties voor een nadere invulling van projecten. De fracties van de gemeenteraad zullen expliciet om een zienswijze worden gevraagd, maar het staat iedereen vrij om via deze website te reageren op de groslijst.

Stadsdeel Zuid behandelt verzoekonderzoek erfpacht

8 november, 2012

De commissie Ruimte & Wonen van stadsdeelraad Zuid besprak woensdagavond 7 november uitvoerig de rekenkamerbrief Verzoekonderzoek verlengde afkoop erfpacht. Er was in de commissie brede steun voor het advies van de rekenkamer om voor de zekerheid alle Amsterdammers die misschien niet goed geïnformeerd zijn over de regels bij de herziening van hun erfpacht canon, alsnog te benaderen.

Beheer vastgoed

8 november, 2012

Deze week trok het beheer van vastgoed in Amsterdam de aandacht. Het onderwerp stond op de agenda van de gemeenteraad van 7-8 november en het Parool wijdde er op 8 november een artikel aan. Volgens betrokken politici is de administratie van het eigendom van de gemeente niet goed op orde. De rekenkamer concludeerde dat ook een jaar geleden in haar rapport Beheer Vastgoed. Dat rapport kwam ook deze week toevallig aan de orde, omdat in stadsdeel Zuid op 6 november twee samenhangende rapporten van de rekenkamer over vastgoed tegelijk werden behandeld.

Bespreking rapport Wonen met zorg in stadsdeel Centrum

8 november, 2012

De raadscommissie Welzijn en Onderwijs van stadsdeel Centrum sprak op dinsdag 6 november over het rapport Wonen met zorg van de rekenkamer. Voor deze vergadering waren ook vertegenwoordigers van ouderenorganisaties en bewoners uitgenodigd. De belangstelling voor dit onderwerp bleek groot en voor de behandeling werd uitgebreid de tijd genomen. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel ging in op de aanbevelingen van de rekenkamer. Het bestuur beloofde de aanwezigen daarbij meer ambitie. Men zal met meer inzet dan tot nu toe uit de beleidsdocumenten bleek aan de gang te gaan. De rekenkamer is positief over alle aandacht die het rapport heeft gekregen.

 

Aandacht voor Opvolgingsonderzoek jeugdzorg in commissie JIF

2 november, 2012

 Tijdens de extra ingelaste vergadering van de commissie JIF op 1 november 2012 kwam het Opvolgingsonderzoek jeugdzorg aan bod bij het behandelen van de termijnagenda. Mevrouw Van der Pligt (SP) vroeg hoe het stond met de uitvoering van de overgenomen aanbevelingen uit het rekenkamerrapport. Wethouder Ossel, die tijdelijk de portefeuille van wethouder Asscher waarneemt, gaf aan dat pas in april 2013 aanbeveling 3 uit het rapport zal zijn opgevolgd. Het college komt dan met een inventarisatie van het aanbod trajecten licht pedagogische hulpverlening. De rekenkamer komt zelf in maart 2013 met een nieuw rapport over de jeugdzorg. In het onderzoek Regie in de jeugdhulpverlening gaat het onder andere over de organisatorische complexiteit van het stelsel waarvan wethouder Asscher in 2008 zei dat het een monster van Frankenstein was geworden.

Aanbieding verzoekonderzoek stadsdeel Zuid over erfpacht

31 oktober, 2012

Het verzoekonderzoek van stadsdeel Zuid over Verlengde afkoop erfpacht is afgerond. Naar aanleiding van het onderzoek is er een rekenkamerbrief opgesteld die op woensdag 31 oktober om 20.00 aan de stadsdeelraad Zuid zal worden aangeboden. De brief is vanaf dat moment ook openbaar en beschikbaar op onze website.

Afronding verkenning Gemeentelijke Reserves

31 oktober, 2012

Er is een verkenning uitgevoerd met als vraag of het zinvol is om uitgebreider onderzoek te gaan doen naar de reserves. De conclusie is dat dit inderdaad het geval is. Naar aanleiding van de verkenning is er ook een rekenkamerbrief geschreven. Het college heeft daar inmiddels op gereageerd. De brief met de bestuurlijke reactie en ons nawoord en het achterliggende onderzoeksrapport zijn vanaf maandag om 5 november 16.00 uur openbaar toegankelijk op onze website.

Afronding onderzoek naar de voortgang van de bezuinigingen bij de stadsdelen

31 oktober, 2012

De bestuurlijke reacties van de dagelijkse besturen van de stadsdelen zijn binnen en de rapporten worden deze week afgerond. In dit onderzoek is de rekenkamer nagegaan hoeverre de stadsdelen hun bezuinigingsplannen volgens plan uitvoeren. Het rapport voor stadsdeel West over Voortgang bezuinigingen 2011-2014 zal op dinsdag 6 november om 20.30 uur worden aangeboden aan de stadsdeelraad. Vanaf dat moment zijn de rapporten voor alle stadsdelen openbaar en beschikbaar op de website.

Bespreking rapport Wonen met Zorg in stadsdeelraad Centrum

31 oktober, 2012

Op dinsdagavond 6 november bespreekt de stadsdeelraad van stadsdeel Centrum het rapport Wonen met Zorg. Op 4 september 2012 heeft de rekenkamer het rapport gepresenteerd en besproken met de stadsdeelraad. Op verzoek van de stadsdeelraad wordt het rapport nu uitgebreid behandeld in het bijzijn van ouderenorganisaties. De Ouderen Aviesraad heeft een reactie gegeven op het rapport van de rekenkamer. De vergadering van de Commissie Welzijn en Onderwijs vindt voor deze gelegenheid plaats op locatie in De Tweede Uitleg (ontmoetingscentrum 55+-ers).

Maatschappelijke stage bij de rekenkamer

5 oktober, 2012

Zes scholieren van het Calandlyceum uit Amsterdam Nieuw West hebben hun maatschappelijke stage bij de rekenkamer gelopen. In een vierdaags onderzoek naar het cameratoezicht in Amsterdam Nieuw West hebben zij kennis gemaakt met het vak onderzoeker. De scholieren hebben zelf onderzoeksvragen bedacht, deskresearch gedaan, de pleinen met cameratoezicht bekeken, het winkelend publiek geënquêteerd, mee gekeken in de ‘uitkijkruimte’, raadsleden en ambtenaren geïnterviewd en tenslotte hun bevindingen gepresenteerd op de rekenkamer. De scholieren waren zeer enthousiast en gemotiveerd. Hierdoor is het een erg leerzame én leuke week voor iedereen geworden.

Rapport Toezicht GVB gepubliceerd

26 september, 2012

Op 26 september 2012 publiceerde de Rekenkamer Amsterdam haar rapport Toezicht bij GVB. Dit rapport is het resultaat van het onderzoek van de rekenkamer op welke wijze de aandeelhouder bij de verzelfstandiging van GVB het toezicht heeft ingericht en ingesteld en op welke wijze heeft de Raad van Commissarissen tot nu toe dit toezicht gehouden.

Rapport Toezicht op voorscholen gepubliceerd

20 september, 2012

Op 20 september 2012 publiceerde de Rekenkamer Amsterdam haar rapport Toezicht op de voorscholen. Dit rapport is het resultaat van het onderzoek van de rekenkamer naar hoeverre het gemeentelijk toezicht op de voorscholen efficiënt plaatsvindt.