Nieuws

2019

Sinds 30 september 2019 zijn wij aangesloten op een nieuw ICT-netwerk. Hierdoor zijn onze telefoonnummers en e-mailadressen gewijzigd. Wij zijn voortaan bereikbaar op: 020-30 36 300 en info@rekenkamer-amsterdam.nl.

Voor vragen over de contactgegevens van projectleiders, neem contact op met het secretariaat.

De gemeente gebruikt indicatoren om eenvoudig te laten zien wat zij doet en bereikt voor de stad. Wij onderzoeken de bruikbaarheid van deze indicatoren.

In ons tweede deelonderzoek Bruikbaarheid van indicatoren onderzoeken wij hoe de gemeente rapporteert over het verwijderen van afval uit het water. Lees hier meer over de uitkomsten van dit onderzoek.

In juni publiceerden we ons onderzoek naar de toegankelijkheid van stemlocaties in Amsterdam. We onderzochten of alle Amsterdammers die mochten stemmen, ook kónden stemmen.

In onze aanbevelingen gaven we aan waar het gemeentebestuur aan zou kunnen denken, om de toegankelijkheid van stemlocaties te vergroten. Burgemeester Halsema heeft hier in een brief op gereageerd.

Bekijk de brief en de projectpagina van het onderzoek.

Sinds de jaren ’60 ondersteunt de gemeente buitensportverenigingen als zij willen investeren in hun kleed- en clubgebouwen. Dit kan met de Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport. De subsidieregeling maakt het voor sportverenigingen makkelijker om flinke investeringen te realiseren.


Over het onderzoek

In Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport onderzoeken we in hoeverre de gemeente ervoor zorgt dat de sportverenigingen hun subsidiegeld doeltreffend, doelmatig en rechtmatig besteden. Ook hebben we buitensportverenigingen gevraagd naar hun ervaringen met de subsidieregeling.

Lees hier de resultaten.

Op 4 september 2019 publiceerden wij ons onderzoek Leges bij vergunningaanvragen. Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam, heeft het onderzoek op deze dag aangeboden aan de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering. Het rapport zal op 25 september 2019 worden behandeld in dezelfde commissie.

Over het onderzoek
Burgers en ondernemers betalen leges bij het indienen van een vergunningaanvraag. De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen jaren tijd en moeite gestopt in het verkrijgen van groter inzicht in de legesgerelateerde opbrengsten en kosten. Toch zijn er nog verbeteringen mogelijk. Zo constateren we een gebrek aan checks & balances en transparantie naar de burger en naar de gemeenteraad. Daarnaast zijn geplande besparingen op legesgerelateerde kosten nauwelijks gerealiseerd of niet concreet gemaakt.

In ons rapport doen we acht aanbevelingen voor het vergroten van de bestuurlijke grip op de leges. Kijk voor meer informatie op de projectpagina.

Een aantal verbrandingsovens van het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam is stilgelegd door gebrekkig onderhoud en slechte veiligheid, zo meldt Nieuwsuur. Het afvalverwerkingsbedrijf heeft nu financiële steun gekregen van de gemeente Amsterdam en van banken, zodat zij in ieder geval het huishoudelijk afval kunnen blijven verbranden. Jan de Ridder, directeur Rekenkamer Metropool Amsterdam, werd geïnterviewd over deze ontwikkeling.

Bekijk het interview en het volledige artikel hier: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2294781-redding-afvalverwerker-aeb-onvoldoende-bedrijfsafval-veel-groter-probleem.html

De verbrandingswarmte van het AEB wordt gebruikt om 35.000 huizen van warmte te voorzien. In maart 2019 deden wij in Westpoort Warmte onderzoek naar het samenwerkingsverband tussen AEB en energiebedrijf Nuon.

De gemeente Zaanstad wil het woningaanbod in Zaanstad verbeteren. De gemeente wil haar woningaanbod meer divers maken, zodat wonen in Zaanstad aantrekkelijker wordt voor verschillende doelgroepen, en de spanning op de woningmarkt vermindert.

In hoeverre heeft de gemeente haar plannen hierover goed vormgegeven? Wij gaan dit onderzoeken in ons publieksonderzoek 2019 voor Zaanstad.

In ons onderzoek Toegankelijkheid van stemlocaties bekijken we of alle stemlocaties in Amsterdam toegankelijk waren voor iedereen. Dus ook als je daarheen kwam met een rolstoel of rollator. Vandaag is het onderzoek openbaar gemaakt. Het wordt op 5 september behandeld in de commissie AZ.

Over het onderzoek
Vanaf 1 januari 2019 moeten alle stemlocaties toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Het college van B en W streeft hier ook naar, maar denkt wel dat dit lastig haalbaar is. Volgens het college was op 20 maart 2019 bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten 74% van de stemlocaties volledig toegankelijk, en nog eens 21% toegankelijk met hulp. Wij bezochten op de verkiezingsdag 80 stemlocaties. En we kregen van  331 van de 470 voorzitters van stembureaus informatie over hun ervaringen met de toegankelijkheid van hun stembureau.

Waren de stemlocaties allemaal toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking? Of in ieder geval de locaties die volgens het college toegankelijk waren? Lees de resultaten in het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport op de projectpagina.

Vandaag publiceerden we het opvolgingsonderzoek Lastige zaken?, naar de afhandeling van horecaklachten in Amsterdam. In dit opvolgingsonderzoek kijken we of het college onze aanbevelingen uit 2014 heeft uitgevoerd.

In 2014 zijn de processen van de afhandeling van horecaklachten van onvoldoende kwaliteit
In 2014 concludeerden we dat de kwaliteit van de registratie en afhandeling van horecaklachten nog onvoldoende was voor een lerende organisatie. Destijds deden we vier aanbevelingen om de processen rondom de afhandeling van horecaklachten te verbeteren. Het college gaf toen aan deze processen te verbeteren met enkele veranderingen die het al aan het doorvoeren was.

In 2019 is slechts één aanbeveling uitgevoerd
We zien dat het college slechts één aanbeveling heeft uitgevoerd, één gedeeltelijk en twee niet. De situatie zoals we die in 2014 beschreven, is niet wezenlijk veranderd en we zien nog steeds dezelfde knelpunten in de uitvoering. Het college is nog altijd onvoldoende in staat te leren van het proces van het afhandelen van horecaklachten. Ook zien wij dat onze waarschuwingen uit 2014 over het ontwikkelen van ICT-systemen zijn genegeerd. In dit opvolgingsonderzoek doen we vijf aanbevelingen voor verbetering.

Nieuwe werkgroep voor de opvolging van aanbevelingen
Het college spreekt in zijn bestuurlijke reactie zorg uit over het niet-opvolgen van de aanbevelingen, en gaat een werkgroep instellen om de opvolging van de aanbevelingen te realiseren. We stellen het instellen van een werkgroep op prijs, maar benadrukken wel dat concreet moet worden gemaakt op welke manier de aanbevelingen worden opgevolgd en welke mijlpalen daarbij horen.

Lees alle informatie rondom het opvolgingsonderzoek op de projectpagina.

De jeugdhulp in Zaanstad heeft een tekort van € 3,9 miljoen. Hoe is dit tekort ontstaan en wat wil de gemeente Zaanstad ertegen doen? Dit gaan we onderzoeken in Jeugdhulp in Zaanstad, waarvan we de onderzoeksopzet vandaag hebben gepubliceerd.

Klik hier voor de onderzoeksopzet en voor meer informatie over het onderzoek.

De gemeente gebruikt indicatoren om eenvoudig inzicht te geven in wat zij doet en bereikt voor de stad. Wij onderzoeken de bruikbaarheid van deze indicatoren.

In ons eerste deelonderzoek van Bruikbaarheid van indicatoren hebben we gekeken naar de indicator waarmee de gemeente inzicht geeft in de hulp aan statushouders. Lees hier meer over de uitkomsten van dit eerste deelonderzoek.

Vandaag hebben we twee kaarten gepubliceerd waaruit blijkt in welke Amsterdamse buurten woningen illegaal worden verhuurd aan toeristen.

Op de eerste kaart staat per buurt het aantal meldingen van vermoedelijke illegale toeristische verhuur. Op de tweede kaart vindt u per buurt de opgelegde sancties naar aanleiding van meldingen en onderzoek. Bekijk de kaarten hier.

Op deze plattegrond van Amsterdam staat per buurt het aantal meldingen van vermoedelijke illegale toeristische verhuur. Het aantal meldingen is het grootst in het centrum van Amsterdam.

 

Vandaag (donderdag 9 mei) versturen we een online vragenlijst naar het Zaanpanel waarin we vragen naar welk onderwerp wij in 2019 onderzoek moeten doen. Het onderwerp dat wordt gekozen, is het publieksonderzoek 2019 voor Zaanstad. Begin juni is de uitkomst bekent en starten we met het onderzoek. Vervolgens publiceren we het onderzoek in het najaar van 2019.

Meer informatie over het Zaanpanel staat hier.

 

 

Vanaf 1 januari 2019 moeten alle stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Wij bezochten op 20 maart 2019, verkiezingsdag voor de Provinciale Staten en de Waterschappen, 80 van de 470 Amsterdamse stembureaus. Volgens de gemeente Amsterdam zijn 30 van deze stembureaus volledig toegankelijk voor kiezers in een rolstoel, 46 zijn toegankelijk met hulp en 4 zijn niet toegankelijk.

Wij observeerden de toegankelijkheid aan de hand van drie categorieën:

 1. Is het stembureau bereikbaar (is er een (gehandicapten)parkeerplaats, zijn trappen en andere hoogteverschillen op de looproute binnen en buiten met een hellingbaan overbrugd, zijn obstakels op de looproute weggenomen)
 2. Is het stembureau betreedbaar (zijn drempels hoger dan 2 cm overbrugd, zijn roosters afgedekt en ligt vloerbescherming goed vast)
 3. Is het stembureau bruikbaar (is er voldoende ruimte om te bewegen van de stemtafel naar het stemhokje en de stembus, zijn er stoelen met leuningen aanwezig).

De resultaten hebben we verwerkt in een interactieve kaart.

Interactieve kaart

De kaart laat zien in hoeverre de 80 stembureaus toegankelijk waren. Per stembureau is te zien hoe toegankelijk het is volgens de gemeente en volgens ons. Ook staat er per stembureau hoeveel problemen we hebben geobserveerd op bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar. In de kaart is niet zichtbaar wélk probleem zich voordeed. Bedenk dat het ene probleem niet het andere is en er grotere en kleinere problemen zijn. In de oranje stembureaus deed zich maar één klein probleem voor: er waren geen (goede) stoelen in het stembureau. Deze stembureaus waren voor de rest toegankelijk.

De uitkomsten van het volledige onderzoek naar toegankelijkheid van stemlocaties is eind juni 2019 beschikbaar via de projectpagina.

Vandaag zijn we gestart met het onderzoek De gemengde stad. Dit thema is gekozen door de Amsterdammers uit ons burgerpanel als publieksonderzoek van 2019.

Hoe gemengd is Amsterdam?
Gemeente Amsterdam wil dat de stad gemengd is. Ze wil dat mensen hier ongeacht hun inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd en achtergrond kunnen samenleven. Wij beantwoorden in dit onderzoek de vraag hoe gemengd de gemeente Amsterdam en haar inwoners willen zijn, hoe gemengd Amsterdam nu is en hoe de ontwikkelingen in Amsterdam bij deze wensen passen. We vragen ook aan Amsterdammers hoe zij de gemengde stad beleven.

In dit onderzoek staan de diversiteit van de stad en de gemengdheid van de woonomgeving van Amsterdammers dus centraal. We verwachten dat we de uitkomsten van het onderzoek eind 2019 kunnen publiceren.

Meer informatie? Bekijk de projectpagina Publieksonderzoek 2019: De gemengde stad en lees de onderzoeksopzet. Meepraten? Meld je aan voor het burgerpanel en ontvang dit jaar twee korte vragenlijsten over de gemengdheid van jouw buurt of wijk.

Elk jaar beschrijft de gemeente de activiteiten die ze wil uitvoeren en de doelen die ze daarmee wil bereiken. Dit doet de gemeente in de begroting. Na afloop van het jaar legt de gemeente hierover verantwoording af in het jaarverslag. De gemeente beschrijft de activiteiten en doelen met indicatoren. Deze indicatoren moeten op een eenvoudige en begrijpelijke manier laten zien wat de gemeente van plan is en of dit lukt.

We gaan kijken of de indicatoren uit de begroting een bruikbaar inzicht opleveren in de activiteiten en bereikte doelen door de gemeente Amsterdam. We hebben vijf indicatoren geselecteerd waar we nader onderzoek naar gaan doen. Deze indicatoren gaan over statushouders, drijfvuil, voetpaden, internationale bedrijven en uitkeringsschuld.

Bekijk de onderzoeksopzet van Bruikbaarheid van indicatoren.

De sluitingsdatum van onze vacature van senior-onderzoeker/adjunct-directeur is verlengd van tot 3 april naar tot 6 april 2019. Dit betekent dat u tot en met vrijdag 5 april op de vacature kunt reageren.

We hebben al verschillende enthousiaste reacties op de vacature ontvangen. Veel reacties en telefonische vragen kwamen echter vlak voor de deadline. Wellicht kwam dit, omdat de reactietermijn wat krap was. Daarom hebben we besloten de periode te verlengen, zodat nog meer geïnteresseerden een kans krijgen om te reageren.

Bekijk de vacature.

Zorgt de gemeente Amsterdam ervoor dat alle bewoners die mógen stemmen, ook kúnnen stemmen? Wij bezochten op 20 maart 80 van de 371 stemlocaties en bekeken of deze toegankelijk waren voor kiezers met een beperking. Vandaag publiceren we tussentijds over de resultaten van ons onderzoek naar de toegankelijkheid van stemlocaties in Amsterdam.

Tussentijdse publicatie
In deze tussentijdse publicatie gaat het alleen om de impressies van onze observaties op de verkiezingsdag. Bekijk onze eerste indrukken op de projectpagina van Toegankelijkheid van stemlocaties. De volledige rapportage volgt in juli 2019. Meer weten over het onderzoek? Bekijk dan ook de onderzoeksopzet.

Op deze pagina stond het meldingsformulier over de toegankelijkheid van Amsterdamse stemlocaties. Tot 7 april 2019 kon u hier uw melding doorgeven.

De binnengekomen meldingen nemen we mee in het schrijven van het onderzoeksrapport van Toegankelijkheid van stemlocaties. We publiceren het rapport in juni 2019.

Meer weten over het onderzoek? Bekijk de projectpagina Toegankelijkheid van stemlocaties.

Wij zoeken een flexibele senior-onderzoeker met managementervaring, die meewerkt aan (complex) onderzoek op allerlei terreinen van de lokale overheid en deze ook aanstuurt. De senior-onderzoeker/adjunct-directeur zal daarnaast algemene managementaken uitvoeren en leiding geven aan het bureau bij afwezigheid van de directeur.

Het gaat om een vaste baan voor 32-36 uur. Geïnteresseerd? Bekijk de vacature. Reageren kan tot 3 april 2019.

Begin maart zijn we gestart met ons onderzoek naar de toegang tot de ambulante ondersteuning en dagbesteding in Amsterdam. Deze voorzieningen zijn onderdeel van de Wmo.

We gaan kijken of de gemeente zicht heeft op wat er gebeurt. Waar melden mensen zich? Hoeveel mensen worden afgewezen of verwezen naar een andere voorziening? Wat krijgen zij aan ondersteuning? En weet de gemeente problemen die er zijn, op te lossen?

Bekijk de onderzoeksopzet Toegang tot de ambulante ondersteuning en dagbesteding.

Donderdag 28 februari hebben wij ons onderzoek Transformatiefonds openbaar gemaakt.

Het Transformatiefonds is een fonds opgezet door de gemeente Zaanstad. De gemeente wil met het Transformatiefonds op een financieel verantwoorde manier omgaan met een begrotingsruimte van € 80 miljoen, die zal ontstaan in de periode 2017-2027 door een administratieve wijziging. Ze wil het fonds inzetten voor de stimulatie van de woningbouw.

Met het Transformatiefonds zet Zaanstad een belangrijke stap voor de financiën. Maar het geeft geen zekerheid over de financiële positie van de gemeente. Bekijk projectpagina Transformatiefonds van het onderzoek.

In ons onderzoek Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten onderzoeken we of de gemeente Amsterdam tussen 2005-2018 goed heeft nagedacht over haar keuze om de warmtevoorziening in Amsterdam te verduurzamen met behulp van warmtenetten. Heeft ze andere alternatieven over het hoofd gezien? We hebben dit onderzoek vandaag openbaar gemaakt.

Over het onderzoek
Nederland moet van het gas af. Het Rijk wil in uiterlijk 2050 geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. Een groot deel van de fossiele brandstoffen wordt gebruikt voor de verwarming van gebouwen. Met het verduurzamen van de warmtevoorziening kan een grote stap worden gezet naar een nationaal klimaatneutraal energiesysteem.

Er zijn verschillende warmtealternatieven waaruit gemeenten kunnen kiezen. De gemeente Amsterdam koos tot kort geleden voor een aanpak die zich vooral richtte op het aanleggen van warmtenetten (zie ook ons eerdere onderzoek Grip op Westpoort Warmte).

Uit ons onderzoek blijkt dat deze keuze om verschillende redenen niet voldoende was onderbouwd: de gemeente heeft dit besluit dus niet weloverwogen genomen. Het volledige onderzoek staat op de projectpagina Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten.

Vandaag is de onderzoeksopzet gepubliceerd van het onderzoek naar de Subsidieregeling Verenigingsaccommodaties Buitensport.

Dit onderzoek richt zich op subsidies aan buitensport- en watersportverenigingen voor onder andere clubhuizen, kunstgrasvelden en energiezuinige lichtinstallaties. Centraal staat de mate waarin de gemeente borgt dat de subsidiegelden doeltreffend, doelmatig en rechtmatig worden besteed. We vragen de buitensportverenigingen ook naar hun ervaringen met de subsidieregeling. We verwachten dat we het onderzoek rond de zomer van 2019 kunnen publiceren.

Meer weten? Bekijk de projectpagina Subsidieregeling Verenigingsaccommodaties Buitensport en lees de volledige onderzoeksopzet.

Ieder jaar vragen we aan het burgerpanel van de rekenkamer Amsterdam wat zij interessante onderwerpen vinden voor onderzoek. Wij gebruiken hun ideeën vervolgens bij het opstellen van ons onderzoeksprogramma. Dit jaar deed het burgerpanel Amsterdam maar liefst 2.122 suggesties!

Infographic
Het burgerpanel Amsterdam bestaat uit zo’n 1.000 Amsterdammers. Meer dan 700 van hen hebben een digitale enquête ingevuld, waarin ze aangaven welke onderwerpen volgens hen onderzocht mochten worden. Ook deelden de panelleden welke beleidsvelden zij interessant vinden. We hebben de ideeën samengevat in een infographic. Benieuwd wat het burgerpanel interessant vindt en welke suggesties er zijn gedaan? Bekijk de infographic.

Ook deelnemen aan het burgerpanel?
Woon je in Amsterdam en wil je ook lid worden van het burgerpanel? Ga dan naar de Burgerpanelpagina.

Inwoners, ondernemers en andere professionals van Amsterdam verzamelden zich vorige week in Pakhuis de Zwijger, waar ons onderzoek Handhaving en overlast werd gepresenteerd. De presentatie mondde uit in een waardevolle discussie over de aanpak van sociale overlast in de stad.

Interactieve kaart: Klik op de interactieve kaart en ontdek in welke wijken sociale overlast plaatsvindt.

In verschillende wijken vinden verschillende soorten sociale overlast plaats.

Discussiëren over sociale overlast
Jan de Ridder, directeur van de rekenkamer, sprak in een volle zaal over waarin de aanpak van sociale overlast tekortschiet. Hij werd opgevolgd door Isabelle Blekxtoon, lid van stichting N8W8, die vertelde over de ‘handhavingsapp’: een app speciaal voor omwonenden van het Rembrandtplein, waarmee zij meldingen konden doen van bijvoorbeeld dronken toeristen. Dat de gemeente de overlast zeker wel wil aanpakken, maakte Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter Zuidoost, duidelijk. Ze legde uit dat er verschillende problemen zijn waar de gemeente tegenaanloopt bij de uitvoering van de aanpak.

Hoe sociale overlast beter tegengaan?
De algemene vraag die vervolgens ontstond, was: wat kan de gemeente beter doen om sociale overlast tegen te gaan? Alle aanwezigen bogen zich aan discussietafels over verschillende oplossingen. Aan het einde van de avond reageerde Jan de Ridder op een paar oplossingen. Een van de oplossingen was dat het gedrag van Amsterdammers en bezoekers van de stad zou kunnen verbeteren door een beschavingsoffensief te starten. En enkele andere oplossingen waren: één fiets per inwoner, burgers weerbaar maken, gebiedsgerichte handhaving en een slimmer vergunningenbeleid.

Het hele onderzoek lezen?
Bekijk het volledige onderzoek op de projectpagina Publieksonderzoek 2018: Handhaving en overlast.

Bekijk de livestream

Vandaag hebben we de onderzoeksopzet gepubliceerd van het onderzoek Leges bij vergunningaanvragen.

 Met dit onderzoek willen we inzicht geven in de gemaakte en te maken keuzes bij het bepalen van de hoogte van legestarieven. Legestarieven zijn bedragen die inwoners en ondernemingen van de gemeente Amsterdam zijn verschuldigd aan de gemeente als zij een bouw-, kap-, ligplaats- of evenementenvergunning aanvragen. Naast het inzichtelijk maken van de keuzes over de hoogte van deze bedragen, onderzoeken we of de gemeente hierbij volgens het geldend recht handelt, en hoe het college stuurt op een doelmatige uitvoering van de vergunningaanvragen.

Wilt u meer weten? Bekijk de projectpagina Leges bij vergunningaanvragen en lees de volledige onderzoeksopzet.

Vanavond presenteerde Jan de Ridder, directeur Rekenkamer Amsterdam, de uitkomsten van ons Publieksonderzoek van 2018 Handhaving en overlast in debatcentrum Pakhuis de Zwijger. Het publiek bestond uit Amsterdamse burgers, ondernemers, bestuurders uit de stadsdelen en betrokken professionals.

Gesprekken met bewoners, ondernemers en ambtenaren
In het onderzoek concluderen we dat handhaving nog onvoldoende structureel bijdraagt aan het verminderen van sociale overlast in Amsterdam. We hebben deze conclusie onder meer gebaseerd op ons casusonderzoek, dat we uitvoerden in vijf gebieden in Amsterdam: de Amsterdamse Poort, De Punt, de Dapperbuurt, Grachtengordel-Zuid en de Oude Pijp. In deze gebieden hebben we uitgebreid gesproken met bewoners, ondernemers en de ambtelijke organisatie.

Interactieve kaart: Bekijk ook de interactieve kaart en ontdek in welke wijken sociale overlast plaatsvindt.

Te weinig handhavers en geen goede afhandeling van meldingen
We zien twee kernproblemen. Het eerste is de capaciteit van handhaving en toezicht. Dit houdt in dat de gemeente wel hoge ambities heeft, maar tegelijkertijd onvoldoende mogelijkheden heeft om die ambities uit te voeren. Zo zijn het aantal handhavers en hun toerusting te beperkt om sociale overlast goed te kunnen aanpakken.

Het tweede probleem is de zichtbaarheid van de gemeente. Burgers zien weinig handhavers op straat, zijn niet tevreden over wat met meldingen wordt gedaan en vinden de aanpak van sociale overlast weinig doortastend. Zichtbaarheid betekent ten slotte ook ‘duidelijk maken waar je voor staat’.

Wat is acceptabel gedrag?
In ons onderzoek signaleren we dat de gemeente niet duidelijk is over de normen van wat acceptabel gedrag is en wat niet. Het is voor burgers onduidelijk waar de grens ligt, wat nog toelaatbaar is en wat niet meer. Dat geldt niet alleen voor de drukke binnenstad, maar ook voor de gebieden in andere delen van de stad, waar bewoners en ondernemers soms dagelijks kampen met hangjongeren, drugsdealers, alcoholverslaafde ouderen, of agressief uitgaanspubliek.

Onze 6 aanbevelingen
We hebben naar aanleiding van de bevindingen zes aanbevelingen gedaan over het creëren van meer inzicht in de sociale overlastproblematiek; het creëren van meer ruimte voor maatwerk; het verbeteren van de registratie van de handhavingsinterventies; het beter evalueren van de aanpak; het in lijn brengen van de capaciteit met de ambitie; en het bij sociale overlastproblemen toegankelijk en aanwezig zijn als overheid.

Het college van B en W neemt alle aanbevelingen over, maar besteedt nauwelijks aandacht aan de bevindingen, conclusies en analyse. We stellen daarom voor dat het college alsnog de tijd neemt om in een korte notitie aan te geven hoe de aanbevelingen concreet worden verwerkt. Een dergelijke notitie is nuttig om de raad te betrekken en mee te laten denken bij de ontwikkeling van de uitvoeringsagenda, zoals is aangekondigd door het college.

Het rapport wordt op 28 februari besproken in de raadscommissie AZ.

Hoe wordt sociale overlast aangepakt in Amsterdam?
Geïnteresseerd in een van de casussen? We hebben per gebied aangegeven welke sociale overlastproblematiek er heerst, en hoe dit wordt aangepakt.

Aanstaande dinsdag publiceren wij ons onderzoek Handhaving en overlast. In aanloop naar deze publicatie en de bijbehorende bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger, sprak Pakhuis de Zwijger met onze directeur Jan de Ridder.

Luister de podcast hier:

De gemeente besloot tijdens de raadsvergadering op 23 januari 2019 ook de aanbevelingen over te nemen uit ons onderzoek. Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven. Eerder in de vergadering gaf de raad al aan de aanbevelingen over te nemen uit ons onderzoek Brandweerzorg in de Amsterdamse haven.

Terwijl het onderzoek naar de brandweerzorg direct werd gehamerd, werd Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven uitvoerig behandeld. Bekijk de behandeling in de raad.

Nieuwe maatregelen
Het college moet de aanbevelingen nu gaan uitvoeren. Wethouder Groot-Wassink heeft eveneens toegezegd om de raad vóór de zomer van 2019 te informeren over een nieuw pakket van maatregelen omtrent maatschappelijke en bewonersinitiatieven, en hoe onze aanbevelingen met deze maatregelen navolging krijgen.

Lees ons nawoord en ga voor meer informatie over dit onderzoek naar de projectpagina Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven.

De gemeenteraad van Amsterdam nam op 23 januari 2019 de aanbevelingen van de rekenkamer uit het onderzoek Brandweerzorg in de Amsterdamse haven over. Het college moet nu de aanbevelingen gaan uitvoeren.

De rekenkamer zal de wijze waarop het college uitvoering geeft aan de aanbevelingen nauwlettend volgen. In navolging van het nawoord van de rekenkamer, heeft onze aandacht met name:

 1. de wijze waarop het college het belang van de brandweerzorg van de gemeente Amsterdam in de veiligheidsregio voor het voetlicht brengt
 2. de manier waarop het college de samenwerking tussen de veiligheidsregio en de omgevingsdienst bevordert, en
 3. de manier waarop de gemeenteraad wordt geïnformeerd

Ga voor meer informatie over dit onderzoek naar de projectpagina van Brandweerzorg in de Amsterdamse haven.

Eind november is aan u gevraagd welk onderwerp  u wil dat we in 2019 gaan onderzoeken. Dat is geworden Diversiteit in de stad. Speciaal voor panelleden geven we in Pakhuis de Zwijger meer informatie over de selectie van dit onderzoeksthema. Daarnaast kunnen we ook kort met elkaar praten over hoe we invulling willen geven aan het Publieksonderzoek 2019 over diversiteit in de stad. De inloop is vanaf 19.00u.

Daarna is er een openbare debatavond over de uitkomsten van het onderzoek Handhaving en overlast
Na deze aparte bijeenkomst voor rekenkamerpanelleden, hebben we een openbare bijeenkomst waarin we de uitkomsten van het Publieksonderzoek 2018 Handhaving en sociale overlast aan Amsterdammers presenteren. Helpt de gemeentelijke handhaving bij het oplossen van sociale overlast in buurten? Deze vraag beantwoordt de Rekenkamer Amsterdam  na onderzoek in vijf gebieden in de stad: De Punt, Grachtengordel-Zuid, Oude Pijp, de Dapperbuurt en de Amsterdamse Poort. Gebieden waar de overlast door personen op straat heel groot is en een oplossing nog niet overal in zicht.

Aan discussietafels zal worden gepraat over de sociale overlast in de stad en over de aanpak door de gemeente. De discussietafels hebben een gemengde samenstelling van bewoners, ondernemers, handhavers, gebiedsmakelaars, wijkagenten, bestuurders en ambtenaren. Uiteraard vertellen we op deze avond ook over de uitkomsten van het onderzoek en over de aanbevelingen van de rekenkamer.

U krijgt daarnaast de gelegenheid om als gespreksleider van een van de discussietafels op te treden. Dat betekent dat u  het gesprek inleidt en de belangrijkste bevindingen aan uw tafel kort samenvat. Als u dit wilt, wilt u ons dan een bericht sturen? U kunt Annemarieke van der Veer of Rosalie Joosten hiervoor benaderen.

Aanmelden?
Wij zouden het erg leuk vinden als u aanwezig wilt zijn én als u de uitnodiging in uw kring zou willen verspreiden. U kunt uw contacten op de volgende link wijzen: https://dezwijger.nl/programma/de-handhavers-van-amsterdam. U kunt u daar ook zelf aanmelden voor de publieksbijeenkomst.

Praktische informatie
Locatie: debatcentrum Pakhuis de Zwijger
Datum: dinsdagavond 5 februari 2019

Voorlopig programma

 • 19.00-19.15 Inloop aparte bijeenkomst voor panelleden
 • 19:15-19.45 Bijeenkomst voor rekenkamerpanelleden
 • 20.00-22.00 Openbare bijeenkomst Publieksonderzoek 2018: handhaving en overlast:
 • Interview met betrokkenen uit de onderzochte buurten over hun ervaringen en met Rekenkamer-directeur Jan de Ridder over het onderzoek
 • Discussietafels waar bezoekers met elkaar in gesprek gaan over sociale overlast
 • Plenaire terugkoppeling van discussietafels en paneldiscussie

Vragen of aanmelden voor gespreksleider van een van de discussietafels?
Meld u aan of stel uw vraag via e-mail aan Rosalie Joosten (rjoosten@rekenkamer.amsterdam.nl) of Annemarieke van der Veer (a.van.der.veer@rekenkamer.amsterdam.nl).

Van hangouderen en jeugdcriminaliteit tot verwarde personen en toeristen; wat kunnen handhavers betekenen in het tegengaan van sociale overlast?

Handhaving en sociale overlast in Amsterdam was het onderwerp van het Publieksonderzoek van de rekenkamer in 2018. De uitkomsten van het onderzoek willen we aan een groot publiek presenteren en we willen daarover debatteren. De rekenkamer organiseert daarom op dinsdagavond 5 februari een openbare bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger.

Amsterdam heeft te maken met verschillende vormen van sociale overlast in de openbare ruimte. In de omgeving van het Rembrandtplein en het Marie Heinekenplein zorgen met name toerisme en het uitgaansleven voor overlast, en in de Dapperbuurt veroorzaakt de aanwezigheid van straatdealers en jeugdcriminaliteit problemen. Tegelijkertijd ontstaan in Zuidoost en Nieuw-West problemen door hangjongeren en –ouderen, en heerst hier (het gevoel van) onveiligheid door agressieve horecabezoekers en soms ook malafide lokale horecaondernemers. Werkt het gemeentelijk handhavingsplan in deze gebieden naar behoren, of is het tijd voor een nieuwe aanpak om sociale overlast tegen te gaan?

Over het onderzoek
Helpt de gemeentelijke handhaving bij het oplossen van sociale overlast in buurten? Deze vraag beantwoordt de Rekenkamer Amsterdam  na onderzoek in vijf gebieden in de stad: De Punt, Grachtengordel-Zuid, Oude Pijp, de Dapperbuurt en de Amsterdamse Poort. Gebieden waar de overlast door personen op straat heel groot is en een oplossing nog niet echt in zicht.

Over het debat
Op deze avond gaan we aan discussietafels met elkaar in gesprek over de sociale overlast in de stad en over de aanpak door de gemeente. De discussietafels hebben een gemengde samenstelling van geïnteresseerde Amsterdammers, bewoners, ondernemers, handhavers, gebiedsmakelaars, wijkagenten, bestuurders en ambtenaren. Uiteraard hoort u op deze avond ook over de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan.

Aanmelden?
Wij zouden het erg leuk vinden als u aanwezig wilt zijn. U kunt zich aanmelden op de website van Pakhuis de Zwijger: aanmelden.

Praktische informatie
Locatie: debatcentrum Pakhuis de Zwijger
Datum: dinsdagavond 5 februari 2019
Tijd: 20.00u-22.00u

Programma

 • Interview met betrokkenen uit de onderzochte buurten over hun ervaringen en met Rekenkamer-directeur Jan de Ridder over het onderzoek
 • Discussietafels waar bezoekers met elkaar in gesprek gaan over sociale overlast
 • Plenaire terugkoppeling van discussietafels en paneldiscussie

Voor leden van het rekenkamerpanel is er vooraf aan de openbare bijeenkomst een inloop vanaf 19u.

Meer informatie? Stuur een bericht naar Annemarieke van der Veer a.van.der.veer@rekenkamer.amsterdam.nl of Rosalie Joosten rjoosten@rekenkamer.amsterdam.nl.

Vandaag is ons onderzoek Zicht op schaarse vergunningstelsels gepubliceerd. Deze zal op 7 februari 2019 behandeld worden in de raadscommissie MLD.

Over het onderzoek
Soms is maar een beperkt aantal vergunningen beschikbaar, zoals voor parkeren, rondvaartboten en speelautomatenhallen. Dit onderzoek maakt duidelijk welke mogelijkheden schaarse vergunningen de gemeente bieden en met welke vereisten rekening moet worden gehouden bij de invoering van een nieuw vergunningstelsel of het aanpassen van een bestaand schaarse vergunningstelsel.

Lees het bestuurlijk rapport en het achterliggende onderzoeksrapport Zicht op schaarse vergunningstelsels op de projectpagina Zicht op schaarse vergunningstelsels.

In ons onderzoek Effectiviteit investeringen onderwijs onderzoeken we of de Amsterdamse leraren- en scholenbeurzen duidelijk hebben geleid tot verbeteringen in het onderwijs. Vandaag is ons onderzoek openbaar gemaakt.

Over het onderzoek
Vanaf 2015 kunnen leraren en scholen in Amsterdam financiële ondersteuning krijgen van de gemeente Amsterdam. Met deze ondersteuning kunnen ze het onderwijs verder professionaliseren en de kwaliteit ervan verbeteren. De leraren en scholen mogen zelf bepalen hoe ze het bedrag besteden. Leraren kunnen bijvoorbeeld cursussen volgen, een nieuwe lesmethode project opzetten of stage lopen in een ander bedrijf. Scholen kunnen extra aandacht besteden aan taalonderwijs, een nieuw schoolplan opstellen of experts inhuren om de basiskwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Heeft deze financiële ondersteuning geleid tot duidelijke verbeteringen in het onderwijs? Lees de resultaten in het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport op de projectpagina Effectiviteit investeringen onderwijs.

Vandaag hebben we ons Onderzoeksprogramma Zaanstad 2019 openbaar gemaakt. In het onderzoeksprogramma beschrijven we waar we ons in 2019 op zullen richten.

3 onderzoeksactiviteiten 2019
Voor Zaanstad zijn onze onderzoeksactiviteiten in 2019 de volgende: we gaan ons richten op één onderzoek over Jeugdzorg, zullen ons inspannen om een burgerpanel op te richten en we gaan een aantal quick scans uitvoeren.

We hebben het onderzoeksprogramma opgesteld door informatie in te winnen vanuit verschillende hoeken, zoals berichten in de media, het coalitieakkoord en de (jaar)verslagen van raadsvergaderingen. Ook vroegen we reacties van raadsfracties over mogelijke onderzoeksonderwerpen. Dit jaar deden we dit voor het eerst in een gezamenlijke bijeenkomst. Bekijk het onderzoeksprogramma Zaanstad 2019.

Eind 2018 publiceerden we ook ons onderzoeksprogramma van Amsterdam. Daarin staan tien onderwerpen die we in 2019 voor Amsterdam willen onderzoeken.

2018

Vandaag hebben we ons onderzoeksprogramma 2019 voor Amsterdam gepubliceerd, en het programma voor Zaanstad volgt binnenkort.

In onze onderzoeksprogramma’s delen we de onderwerpen waarnaar we het volgende jaar onderzoek willen doen. In 2019 gaan we in Amsterdam onderzoek doen naar:

 • Diversiteit in de stad (publieksonderzoek)
 • Bruikbaarheid van kengetallen
 • Leges bij vergunningverlening
 • Toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking
 • Meldingen openbare ruimte
 • Subsidieregeling Verenigingsaccommodatie buitensport
 • Raadsinstrumenten en kaderstelling
 • Bestuurlijk stelsel en democratisering: een nulmeting
 • Fietsen door de stad
 • Wta-beoordelingsonderzoek

Groslijst met 68 mogelijke onderwerpen voor onderzoek
Het onderzoeksprogramma voor 2019 is niet zomaar tot stand gekomen. Eerst maakten we een groslijst van mogelijke onderzoeksonderwerpen. Dit waren bijvoorbeeld suggesties van burgers die een onderzoeksidee hadden aangedragen, of ideeën die we zelf in de loop van het afgelopen jaar hebben opgedaan. Daarnaast hebben we alle fracties uit de gemeenteraad van Amsterdam gesproken om hen om input te vragen. Ook hier kwamen interessante voorstellen uit.

In totaal verzamelden we maar liefst 68 onderwerpen. Hier hebben we 10 onderwerpen uit gekozen waarmee we in 2019 aan de slag gaan.

Bekijk het onderzoeksprogramma Amsterdam 2019. En dien een onderzoeksvoorstel in voor volgend jaar.

Op 6 december is het rapport Brandweerzorg in de Amsterdamse haven gepubliceerd en door Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Amsterdam, aangeboden aan de raadscommissie Algemene Zaken.

Over het onderzoek
De kans op een incident in de Amsterdamse haven is klein, maar door het relatief grote aantal bedrijven met gevaarlijke stoffen kunnen de effecten groot zijn. De toename van het aantal binnenbranden en het feit dat de opkomsttijden in de haven niet worden gehaald, vergroten de kans op escalatie van incidenten. In dit onderzoek geven we inzicht in de incidenten en de risico’s die in de haven spelen, en in de mate waarin adequate maatregelen worden genomen om deze risico’s te beheersen.

Naar aanleiding van ons onderzoek bevelen we het college aan om meer risicogestuurd te werken, meer aandacht te besteden aan risicovolle bedrijven, nieuwe knelpunten bij de oprichting van de gezamenlijke brandweerkazerne in het havengebied te voorkomen en de gemeenteraad beter te informeren over de brandweerzorg in de haven.

Lees het bestuurlijk rapport en het achterliggende onderzoeksrapport op de projectpagina Brandweerzorg in de Amsterdamse haven.

Vandaag is ons onderzoek Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven gepubliceerd. Tegelijkertijd heeft Jan de Ridder, directeur Rekenkamer Amsterdam, het onderzoek aangeboden aan de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering. Deze commissie zal het onderzoek op 9 januari 2019 behandelen tijdens haar volgende vergadering.

Wat onderzoeken we?
Er is vanuit de overheid steeds meer aandacht voor initiatieven van burgers die in de buurt een bijdrage willen leveren aan een betere leefomgeving. Ook in de gemeente Amsterdam starten bewoners en samenwerkingsverbanden dergelijke initiatieven. De gemeente Amsterdam wil initiatiefnemers hierbij helpen.

In ons onderzoek Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven onderzochten we op welke wijze de zeven stadsdelen initiatiefnemers (financieel) ondersteunen en zijn we nagegaan in hoeverre de subsidies voor maatschappelijke en bewonersinitiatieven doelmatig, doeltreffend en rechtmatig worden besteed. Ook onderzochten we of de initiatiefnemers tevreden zijn over de ondersteuning van de gemeente Amsterdam.

Lees onze bevindingen op projectpagina Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven.

Studentenevenement 2018

Als Rekenkamer Metropool Amsterdam houden we ons dagelijks bezig met de vraag: ‘Voert het bestuur van de stad Amsterdam haar werk goed uit?’ We willen studenten de kans geven hierover mee te denken en daarom organiseren we jaarlijks het studentenevenement Toezicht op de stad. In oktober 2018 vond de eerste editie plaats. Dankzij de nieuwsgierige houding van de studenten, hun kritische vragen en vooral ook hun verfrissende ideeën, hebben we een aantal originele en relevante onderwerpen verzameld die we binnenkort voorleggen aan het burgerpanel. Dit panel maakt uit de voorgedragen onderwerpen een definitieve keuze voor ons Publieksonderzoek 2019.

Studentenevenement 2018
Op dinsdag 16 oktober 2018 verzamelde zich een groep enthousiaste studenten in de Stopera, waar zij begonnen met het ochtendprogramma. Om even rustig in te komen – en erachter te komen wat voor organisatie de rekenkamer eigenlijk is – luisterden ze naar presentaties over de functie, invloed en bevoegdheden van de rekenkamer. Eerst gaf directeur Jan de Ridder inzicht in het ons werk, daarna bespraken onderzoeker Jurriaan Kooij en voormalig voorzitter van het stadsdeel centrum Els Iping het onderzoek naar Project 1012. Hierbij werden zowel het belang van het opzetten van een gedegen onderzoek, als de invloed daarvan uitgebreid besproken. Een uitstekende basis voor de studenten om zelf aan de slag te gaan!

Met de zojuist opgedane kennis en inspiratie op zak, verplaatsten we naar de Hortus Botanicus voor het interactieve middagprogramma. Hier begon het echte werk. Onder begeleiding van rekenkameronderzoekers zijn de studenten in drie verschillende rondes elk tot een finalepitch gekomen, om het onderwerp van hun keuze aan te prijzen als meest geschikt voor het publieksonderzoek. Benieuwd naar de gepitchte onderwerpen? Schrijf je in voor het burgerpanel, en beslis mee naar welk onderwerp wij onderzoek gaan doen. Het was een ontzettend leuke dag, en willen graag alle deelnemers bedanken voor hun geweldige bijdrage. We kijken uit naar de volgende editie!

Meld je aan en blijf op de hoogte
Meld je aan via onderstaand contactformulier en we houden je op de hoogte van het volgende evenement.

Studentenevenement

Op 21 november 2018 publiceerden wij ons onderzoek Grip op Westpoort Warmte. Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Amsterdam, heeft het onderzoek tegelijkertijd aangeboden aan de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.

Wat onderzoeken we?
De centrale onderzoeksvraag van onderzoek Grip op Westpoort Warmte luidt: In hoeverre heeft de gemeente voldoende (bestuurlijk en financieel) grip op Westpoort Warmte B.V.?

In dit onderzoek maken we inzichtelijk hoe de gemeente Amsterdam sturing geeft aan, en verantwoording aflegt over Westpoort Warmte B.V. Daarnaast gaan we in het onderzoek na of de informatie die de gemeente verstrekt over de deelneming in WPW, voldoende en geschikt is om te kunnen evalueren of deze deelneming (nog steeds) de meest optimale vorm is om de gemeentelijke (publieke) belangen te behartigen.

Lees het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport van Grip op Westpoort Warmte op de projectpagina Grip op Westpoort Warmte.

Op 11 oktober 2018 publiceerden wij ons opvolgingsonderzoek Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren. In dit opvolgingsonderzoek gaan wij na in hoeverre het college van burgemeester en wethouders onze aanbevelingen uit het eerder gepubliceerde onderzoek (2014) heeft opgevolgd.

Uit het opvolgingsonderzoek (2018) blijkt dat het college de aanbevelingen heeft opgepakt en verbeteringen heeft doorgevoerd. Een aandachtspunt blijft de wijze waarop wordt omgegaan met de rechten van de bezwaarmakers. Meer weten? Bekijk alle informatie over zowel het eerder gepubliceerde als het opvolgingsonderzoek op de projectpagina.

Nieuwe website

We hebben een nieuwe website en daar zijn we trots op!

We zagen al een tijdje uit naar het moment waarop onze nieuwe website live zou gaan, en nu is het zover. Onze nieuwe site ziet er een stuk moderner en overzichtelijker uit dan de vorige versie, en onze onderzoeken krijgen door de nieuwe opzet alle aandacht.

Onze onderzoeken staan centraal
Bij de rekenkamer staan onze onderzoeken centraal en daar kun je nu zeker niet omheen. Op de homepage zijn onze meest recente onderzoeken te vinden en alle (andere) onderzoeken staan vanaf nu op één overzichtspagina.

De aankomende weken komen we wellicht nog wat kleine foutjes tegen en die lossen we zo snel mogelijk op. Feedback krijgen we natuurlijk graag. Stuur een mailtje naar info@rekenkamer.amsterdam.nl.

Op 16 oktober 2018 vindt het eerste studentenevenement van de Rekenkamer Metropool Amsterdam plaats. Tijdens deze dag krijgen 30 studenten een uniek inkijkje in het doen en laten van de rekenkamer, en kunnen zij onderwerpen aandragen voor het publieksonderzoek van 2019.

Meer weten of wil je je aanmelden? Op deze pagina vind je alle informatie en het aanmeldformulier.

Op verzoek van de raad blikt de Rekenkamer Zaanstad met een rekenkamerbrief terug op de afgelopen bestuursperiode. Deze rekenkamerbrief bevat een overzicht van de onderzoeken en bijbehorende aanbevelingen tussen maart 2014-2018.

 

De rekenkamer start een onderzoek of het college van B en W de gemeenteraad voldoende informeert over de mogelijkheden en beperkingen van schaarse vergunningstelsels. Aanleiding van dit onderzoek is het verzoek van de gemeenteraad aan de rekenkamer om onderzoek te doen naar het gehele proces rondom de vergunningverlening van de passagiersvaart in Amsterdam, waarna de rekenkamer eerst een grondige reconstructie heeft gemaakt van de gebeurtenissen in de periode 2010-2017. Mede op basis van gesprekken met raadsleden heeft de rekenkamer vervolgens besloten om een breder onderzoek te gaan uitvoeren naar vergunningstelsels, waarbij sprake is van schaarsteverdeling. Op 24 juli 2018 heeft de Rekenkamer Amsterdam de bijbehorende onderzoeksopzet gepubliceerd.

Meer weten? Bekijk alle informatie over het onderzoek hier.

Op 5 juli is de raadscommissie Zorg Jeugdzorg en Sport schriftelijk geïnformeerd  over de uitvoering van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Wachten op opvang. In de brief beschrijft  voormalig wethouder Van der Burg —  hij nam 3 juli jl. afscheid als wethouder — per aanbeveling twee tot drie acties die het college B en W heeft ondernomen, of gaat ondernemen, naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport.

Onze aanbevelingen zijn gericht op drie thema’s: (1) dat het college de aanbodgerichte denkwijze heroverweegt en nagaat hoe de ondersteuningsbehoefte van de cliënt centraal gesteld kan worden, (2) dat de inrichting van de keten daarop wordt aangepast, dat de hulpverlening en opvang eerder worden ingezet en de informatievoorziening verbetert en (3) dat het college tijdig lessen trekt voor het toekomstig beleid en de samenwerking met aanbieders.

In een opvolgingsonderzoek, dat enkele jaren na een onderzoek volgt, zullen wij nagaan in hoeverre deze aanbevelingen zijn uitgevoerd.

Meer weten? Op deze pagina vind je alle informatie over het onderzoek Wachten op opvang.

Met Project 1012 zijn successen behaald in het 1012-gebied, maar het heeft niet geleid tot de gewenste economische opwaardering van de oude binnenstad van Amsterdam en een doorbraak van de criminele infrastructuur. Aanpak noodzakelijk waarbij ambities en inspanningen meer in evenwicht zijn en deze lang kunnen worden volgehouden. Voor het bestuurlijk rapport, zie hier.

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in mei 2014 het onderzoek Verwijderen van fietsen: Handhaving op fietsparkeren in Centrum, Oost en West. Hieruit volgden zes aanbevelingen voor het college van burgemeester en wethouders. In het opvolgingsonderzoek dat vandaag, 31 mei is gepubliceerd, zijn we nagegaan of deze aanbevelingen zijn uitgevoerd. Ook worden enkele aandachtspunten uiteengezet. De rapportage van het opvolgingsonderzoek kan hier worden geraadpleegd.

De rekenkamers van de vier grote gemeenten hebben op basis van hun lokale rapporten over de maatschappelijke opvang een gezamenlijke brief aan de leden van de gemeenteraden van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht geschreven. In deze brief benoemen de rekenkamers vier knelpunten die bij de vier centrumgemeenten spelen:

 1. Gemeenten leveren onvoldoende passende ondersteuning bij de meestal zeer complexe problematiek van cliënten. Nog te vaak staat niet de cliënt, maar het systeem met allerlei regels en criteria centraal
 2. Er zijn tekorten wat betreft opvangbedden en passende en betaalbare woonruimte binnen en buiten de opvangketen.
 3. De sturingsinformatie is bij alle gemeenten van wisselende kwaliteit.
 4. Sommige van de G4-gemeenten hebben in de organisatie van opvang en ondersteuning onvoldoende aandacht voor leren, verbeteren en innoveren.

Tevens bevat de brief reeds doorgevoerde en door te voeren verbeteringen in de individuele steden, zodat steden onderling van elkaar kunnen leren. De brief is tevens onder de aandacht gebracht van Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer.

U kunt de brief en het onderzoek Wachten op opvang hier raadplegen.