Rekenkamer Metropool Amsterdam
 • Amsterdam
 • Zaanstad

Nieuws

2019

Vandaag hebben we de onderzoeksopzet gepubliceerd van het onderzoek Leges bij vergunningaanvragen.

 Met dit onderzoek willen we inzicht geven in de gemaakte en te maken keuzes bij het bepalen van de hoogte van legestarieven. Legestarieven zijn bedragen die inwoners en ondernemingen van de gemeente Amsterdam zijn verschuldigd aan de gemeente als zij een bouw-, kap-, ligplaats- of evenementenvergunning aanvragen. Naast het inzichtelijk maken van de keuzes over de hoogte van deze bedragen, onderzoeken we of de gemeente hierbij volgens het geldend recht handelt, en hoe het college stuurt op een doelmatige uitvoering van de vergunningaanvragen.

Wilt u meer weten? Bekijk hier de projectpagina en lees hier de volledige onderzoeksopzet.

Vanavond presenteerde Jan de Ridder, directeur Rekenkamer Amsterdam, de uitkomsten van ons Publieksonderzoek van 2018 Handhaving en overlast in debatcentrum Pakhuis de Zwijger. Het publiek bestond uit Amsterdamse burgers, ondernemers, bestuurders uit de stadsdelen en betrokken professionals.

Gesprekken met bewoners, ondernemers en ambtenaren
In het onderzoek concluderen we dat handhaving nog onvoldoende structureel bijdraagt aan het verminderen van sociale overlast in Amsterdam. We hebben deze conclusie onder meer gebaseerd op ons casusonderzoek, dat we uitvoerden in vijf gebieden in Amsterdam: de Amsterdamse Poort, De Punt, de Dapperbuurt, Grachtengordel-Zuid en de Oude Pijp. In deze gebieden hebben we uitgebreid gesproken met bewoners, ondernemers en de ambtelijke organisatie.

Interactieve kaart: Bekijk ook de interactieve kaart en ontdek in welke wijken sociale overlast plaatsvindt.

Te weinig handhavers en geen goede afhandeling van meldingen
We zien twee kernproblemen. Het eerste is de capaciteit van handhaving en toezicht. Dit houdt in dat de gemeente wel hoge ambities heeft, maar tegelijkertijd onvoldoende mogelijkheden heeft om die ambities uit te voeren. Zo zijn het aantal handhavers en hun toerusting te beperkt om sociale overlast goed te kunnen aanpakken.

Het tweede probleem is de zichtbaarheid van de gemeente. Burgers zien weinig handhavers op straat, zijn niet tevreden over wat met meldingen wordt gedaan en vinden de aanpak van sociale overlast weinig doortastend. Zichtbaarheid betekent ten slotte ook ‘duidelijk maken waar je voor staat’.

Wat is acceptabel gedrag?
In ons onderzoek signaleren we dat de gemeente niet duidelijk is over de normen van wat acceptabel gedrag is en wat niet. Het is voor burgers onduidelijk waar de grens ligt, wat nog toelaatbaar is en wat niet meer. Dat geldt niet alleen voor de drukke binnenstad, maar ook voor de gebieden in andere delen van de stad, waar bewoners en ondernemers soms dagelijks kampen met hangjongeren, drugsdealers, alcoholverslaafde ouderen, of agressief uitgaanspubliek.

Onze 6 aanbevelingen
We hebben naar aanleiding van de bevindingen zes aanbevelingen gedaan over het creëren van meer inzicht in de sociale overlastproblematiek; het creëren van meer ruimte voor maatwerk; het verbeteren van de registratie van de handhavingsinterventies; het beter evalueren van de aanpak; het in lijn brengen van de capaciteit met de ambitie; en het bij sociale overlastproblemen toegankelijk en aanwezig zijn als overheid.

Het college van B en W neemt alle aanbevelingen over, maar besteedt nauwelijks aandacht aan de bevindingen, conclusies en analyse. We stellen daarom voor dat het college alsnog de tijd neemt om in een korte notitie aan te geven hoe de aanbevelingen concreet worden verwerkt. Een dergelijke notitie is nuttig om de raad te betrekken en mee te laten denken bij de ontwikkeling van de uitvoeringsagenda, zoals is aangekondigd door het college.

Het rapport wordt op 28 februari besproken in de raadscommissie AZ.

Hoe wordt sociale overlast aangepakt in Amsterdam?
Geïnteresseerd in een van de casussen? We hebben per gebied aangegeven welke sociale overlastproblematiek er heerst, en hoe dit wordt aangepakt.

Aanstaande dinsdag publiceren wij ons onderzoek Handhaving en overlast. In aanloop naar deze publicatie en de bijbehorende bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger, sprak Pakhuis de Zwijger met onze directeur Jan de Ridder.

Luister de podcast hier:

De gemeente besloot tijdens de raadsvergadering op 23 januari 2019 ook de aanbevelingen over te nemen uit ons onderzoek. Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven. Eerder in de vergadering gaf de raad al aan de aanbevelingen over te nemen uit ons onderzoek Brandweerzorg in de Amsterdamse haven.

Terwijl het onderzoek naar de brandweerzorg direct werd gehamerd, werd Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven uitvoerig behandeld. De behandeling in de raad is hier te zien.

Nieuwe maatregelen
Het college moet de aanbevelingen nu gaan uitvoeren. Wethouder Groot-Wassink heeft eveneens toegezegd om de raad vóór de zomer van 2019 te informeren over een nieuw pakket van maatregelen omtrent maatschappelijke en bewonersinitiatieven, en hoe onze aanbevelingen met deze maatregelen navolging krijgen.

Lees hier het nawoord van de rekenkamer en ga voor meer informatie over dit onderzoek naar de projectpagina van Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven.

De gemeenteraad van Amsterdam nam op 23 januari 2019 de aanbevelingen van de rekenkamer uit het onderzoek Brandweerzorg in de Amsterdamse haven over. Het college moet nu de aanbevelingen gaan uitvoeren.

De rekenkamer zal de wijze waarop het college uitvoering geeft aan de aanbevelingen nauwlettend volgen. In navolging van het nawoord van de rekenkamer, heeft onze aandacht met name:

 1. de wijze waarop het college het belang van de brandweerzorg van de gemeente Amsterdam in de veiligheidsregio voor het voetlicht brengt
 2. de manier waarop het college de samenwerking tussen de veiligheidsregio en de omgevingsdienst bevordert, en
 3. de manier waarop de gemeenteraad wordt geïnformeerd

Ga voor meer informatie over dit onderzoek naar de projectpagina van Brandweerzorg in de Amsterdamse haven.

Eind november is aan u gevraagd welk onderwerp  u wil dat we in 2019 gaan onderzoeken. Dat is geworden Diversiteit in de stad. Speciaal voor panelleden geven we in Pakhuis de Zwijger meer informatie over de selectie van dit onderzoeksthema. Daarnaast kunnen we ook kort met elkaar praten over hoe we invulling willen geven aan het Publieksonderzoek 2019 over diversiteit in de stad. De inloop is vanaf 19.00u.

Daarna is er een openbare debatavond over de uitkomsten van het onderzoek Handhaving en overlast
Na deze aparte bijeenkomst voor rekenkamerpanelleden, hebben we een openbare bijeenkomst waarin we de uitkomsten van het Publieksonderzoek 2018 Handhaving en sociale overlast aan Amsterdammers presenteren. Helpt de gemeentelijke handhaving bij het oplossen van sociale overlast in buurten? Deze vraag beantwoordt de Rekenkamer Amsterdam  na onderzoek in vijf gebieden in de stad: De Punt, Grachtengordel-Zuid, Oude Pijp, de Dapperbuurt en de Amsterdamse Poort. Gebieden waar de overlast door personen op straat heel groot is en een oplossing nog niet overal in zicht.

Aan discussietafels zal worden gepraat over de sociale overlast in de stad en over de aanpak door de gemeente. De discussietafels hebben een gemengde samenstelling van bewoners, ondernemers, handhavers, gebiedsmakelaars, wijkagenten, bestuurders en ambtenaren. Uiteraard vertellen we op deze avond ook over de uitkomsten van het onderzoek en over de aanbevelingen van de rekenkamer.

U krijgt daarnaast de gelegenheid om als gespreksleider van een van de discussietafels op te treden. Dat betekent dat u  het gesprek inleidt en de belangrijkste bevindingen aan uw tafel kort samenvat. Als u dit wilt, wilt u ons dan een bericht sturen? U kunt Annemarieke van der Veer of Rosalie Joosten hiervoor benaderen.

Aanmelden?
Wij zouden het erg leuk vinden als u aanwezig wilt zijn én als u de uitnodiging in uw kring zou willen verspreiden. U kunt uw contacten op de volgende link wijzen: https://dezwijger.nl/programma/de-handhavers-van-amsterdam. U kunt u daar ook zelf aanmelden voor de publieksbijeenkomst.

Praktische informatie
Locatie: debatcentrum Pakhuis de Zwijger
Datum: dinsdagavond 5 februari 2019

Voorlopig programma

 • 19.00-19.15 Inloop aparte bijeenkomst voor panelleden
 • 19:15-19.45 Bijeenkomst voor rekenkamerpanelleden
 • 20.00-22.00 Openbare bijeenkomst Publieksonderzoek 2018: handhaving en overlast:
 • Interview met betrokkenen uit de onderzochte buurten over hun ervaringen en met Rekenkamer-directeur Jan de Ridder over het onderzoek
 • Discussietafels waar bezoekers met elkaar in gesprek gaan over sociale overlast
 • Plenaire terugkoppeling van discussietafels en paneldiscussie

Vragen of aanmelden voor gespreksleider van een van de discussietafels?
Meld u aan of stel uw vraag via e-mail aan Rosalie Joosten (rjoosten@rekenkamer.amsterdam.nl) of Annemarieke van der Veer (a.van.der.veer@rekenkamer.amsterdam.nl).

Van hangouderen en jeugdcriminaliteit tot verwarde personen en toeristen; wat kunnen handhavers betekenen in het tegengaan van sociale overlast?

Handhaving en sociale overlast in Amsterdam was het onderwerp van het Publieksonderzoek van de rekenkamer in 2018. De uitkomsten van het onderzoek willen we aan een groot publiek presenteren en we willen daarover debatteren. De rekenkamer organiseert daarom op dinsdagavond 5 februari een openbare bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger.

copyright robin utrecht

Amsterdam heeft te maken met verschillende vormen van sociale overlast in de openbare ruimte. In de omgeving van het Rembrandtplein en het Marie Heinekenplein zorgen met name toerisme en het uitgaansleven voor overlast, en in de Dapperbuurt veroorzaakt de aanwezigheid van straatdealers en jeugdcriminaliteit problemen. Tegelijkertijd ontstaan in Zuidoost en Nieuw-West problemen door hangjongeren en –ouderen, en heerst hier (het gevoel van) onveiligheid door agressieve horecabezoekers en soms ook malafide lokale horecaondernemers. Werkt het gemeentelijk handhavingsplan in deze gebieden naar behoren, of is het tijd voor een nieuwe aanpak om sociale overlast tegen te gaan?

Over het onderzoek
Helpt de gemeentelijke handhaving bij het oplossen van sociale overlast in buurten? Deze vraag beantwoordt de Rekenkamer Amsterdam  na onderzoek in vijf gebieden in de stad: De Punt, Grachtengordel-Zuid, Oude Pijp, de Dapperbuurt en de Amsterdamse Poort. Gebieden waar de overlast door personen op straat heel groot is en een oplossing nog niet echt in zicht.

Over het debat
Op deze avond gaan we aan discussietafels met elkaar in gesprek over de sociale overlast in de stad en over de aanpak door de gemeente. De discussietafels hebben een gemengde samenstelling van geïnteresseerde Amsterdammers, bewoners, ondernemers, handhavers, gebiedsmakelaars, wijkagenten, bestuurders en ambtenaren. Uiteraard hoort u op deze avond ook over de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan.

Aanmelden?
Wij zouden het erg leuk vinden als u aanwezig wilt zijn. U kunt zich aanmelden op de website van Pakhuis de Zwijger: aanmelden.

Praktische informatie
Locatie: debatcentrum Pakhuis de Zwijger
Datum: dinsdagavond 5 februari 2019
Tijd: 20.00u-22.00u

Programma

 • Interview met betrokkenen uit de onderzochte buurten over hun ervaringen en met Rekenkamer-directeur Jan de Ridder over het onderzoek
 • Discussietafels waar bezoekers met elkaar in gesprek gaan over sociale overlast
 • Plenaire terugkoppeling van discussietafels en paneldiscussie

Voor leden van het rekenkamerpanel is er vooraf aan de openbare bijeenkomst een inloop vanaf 19u.

Meer informatie? Stuur een bericht naar Annemarieke van der Veer a.van.der.veer@rekenkamer.amsterdam.nl of Rosalie Joosten rjoosten@rekenkamer.amsterdam.nl.

Vandaag is ons onderzoek Zicht op schaarse vergunningstelsels gepubliceerd. Deze zal op 7 februari 2019 behandeld worden in de raadscommissie MLD.

Over het onderzoek
Soms is maar een beperkt aantal vergunningen beschikbaar, zoals voor parkeren, rondvaartboten en speelautomatenhallen. Dit onderzoek maakt duidelijk welke mogelijkheden schaarse vergunningen de gemeente bieden en met welke vereisten rekening moet worden gehouden bij de invoering van een nieuw vergunningstelsel of het aanpassen van een bestaand schaarse vergunningstelsel.

Lees het bestuurlijk rapport en het achterliggende onderzoeksrapport Zicht op schaarse vergunningstelsels op de projectpagina.

In ons onderzoek Effectiviteit investeringen onderwijs onderzoeken we of de Amsterdamse leraren- en scholenbeurzen duidelijk hebben geleid tot verbeteringen in het onderwijs. Vandaag is ons onderzoek openbaar gemaakt.

Over het onderzoek
Vanaf 2015 kunnen leraren en scholen in Amsterdam financiële ondersteuning krijgen van de gemeente Amsterdam. Met deze ondersteuning kunnen ze het onderwijs verder professionaliseren en de kwaliteit ervan verbeteren. De leraren en scholen mogen zelf bepalen hoe ze het bedrag besteden. Leraren kunnen bijvoorbeeld cursussen volgen, een nieuwe lesmethode project opzetten of stage lopen in een ander bedrijf. Scholen kunnen extra aandacht besteden aan taalonderwijs, een nieuw schoolplan opstellen of experts inhuren om de basiskwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Heeft deze financiële ondersteuning geleid tot duidelijke verbeteringen in het onderwijs? Lees de resultaten in het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport op de projectpagina.

Vandaag hebben we ons Onderzoeksprogramma Zaanstad 2019 openbaar gemaakt. In het onderzoeksprogramma beschrijven we waar we ons in 2019 op zullen richten.

3 onderzoeksactiviteiten 2019
Voor Zaanstad zijn onze onderzoeksactiviteiten in 2019 de volgende: we gaan ons richten op één onderzoek over Jeugdzorg, zullen ons inspannen om een burgerpanel op te richten en we gaan een aantal quick scans uitvoeren.

We hebben het onderzoeksprogramma opgesteld door informatie in te winnen vanuit verschillende hoeken, zoals berichten in de media, het coalitieakkoord en de (jaar)verslagen van raadsvergaderingen. Ook vroegen we reacties van raadsfracties over mogelijke onderzoeksonderwerpen. Dit jaar deden we dit voor het eerst in een gezamenlijke bijeenkomst. Het Onderzoeksprogramma Zaanstad 2019 is hier te vinden.

Eind 2018 publiceerden we ook ons onderzoeksprogramma van Amsterdam. Daarin staan tien onderwerpen die we in 2019 voor Amsterdam willen onderzoeken.

2018

Vandaag hebben we ons onderzoeksprogramma 2019 voor Amsterdam gepubliceerd, en het programma voor Zaanstad volgt binnenkort.

In onze onderzoeksprogramma’s delen we de onderwerpen waarnaar we het volgende jaar onderzoek willen doen. In 2019 gaan we in Amsterdam onderzoek doen naar:

 • Diversiteit in de stad (publieksonderzoek)
 • Bruikbaarheid van kengetallen
 • Leges bij vergunningverlening
 • Toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking
 • Meldingen openbare ruimte
 • Subsidieregeling Verenigingsaccommodatie buitensport
 • Raadsinstrumenten en kaderstelling
 • Bestuurlijk stelsel en democratisering: een nulmeting
 • Fietsen door de stad
 • Wta-beoordelingsonderzoek

Groslijst met 68 mogelijke onderwerpen voor onderzoek
Het onderzoeksprogramma voor 2019 is niet zomaar tot stand gekomen. Eerst maakten we een groslijst van mogelijke onderzoeksonderwerpen. Dit waren bijvoorbeeld suggesties van burgers die een onderzoeksidee hadden aangedragen, of ideeën die we zelf in de loop van het afgelopen jaar hebben opgedaan. Daarnaast hebben we alle fracties uit de gemeenteraad van Amsterdam gesproken om hen om input te vragen. Ook hier kwamen interessante voorstellen uit.

In totaal verzamelden we maar liefst 68 onderwerpen. Hier hebben we 10 onderwerpen uit gekozen waarmee we in 2019 aan de slag gaan.

Bekijk het Onderzoeksprogramma Amsterdam 2019 hier. En een onderzoekvoorstel indienen voor volgend jaar kan hier.

Op 6 december is het rapport Brandweerzorg in de Amsterdamse haven gepubliceerd en door Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Amsterdam, aangeboden aan de raadscommissie Algemene Zaken.

Over het onderzoek
De kans op een incident in de Amsterdamse haven is klein, maar door het relatief grote aantal bedrijven met gevaarlijke stoffen kunnen de effecten groot zijn. De toename van het aantal binnenbranden en het feit dat de opkomsttijden in de haven niet worden gehaald, vergroten de kans op escalatie van incidenten. In dit onderzoek geven we inzicht in de incidenten en de risico’s die in de haven spelen, en in de mate waarin adequate maatregelen worden genomen om deze risico’s te beheersen.

Naar aanleiding van ons onderzoek bevelen we het college aan om meer risicogestuurd te werken, meer aandacht te besteden aan risicovolle bedrijven, nieuwe knelpunten bij de oprichting van de gezamenlijke brandweerkazerne in het havengebied te voorkomen en de gemeenteraad beter te informeren over de brandweerzorg in de haven.

Lees het bestuurlijk rapport en het achterliggende onderzoeksrapport Brandweerzorg in de Amsterdamse haven op de projectpagina.

Vandaag is ons onderzoek Subsidies Maatschappelijke en bewonersinitiatieven gepubliceerd. Tegelijkertijd heeft Jan de Ridder, directeur Rekenkamer Amsterdam, het onderzoek aangeboden aan de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering. Deze commissie zal het onderzoek op 9 januari 2019 behandelen tijdens haar volgende vergadering.

Wat onderzoeken we?
Er is vanuit de overheid steeds meer aandacht voor initiatieven van burgers die in de buurt een bijdrage willen leveren aan een betere leefomgeving. Ook in de gemeente Amsterdam starten bewoners en samenwerkingsverbanden dergelijke initiatieven. De gemeente Amsterdam wil initiatiefnemers hierbij helpen.

In ons onderzoek Subsidies Maatschappelijke en bewonersinitiatieven onderzochten we op welke wijze de zeven stadsdelen initiatiefnemers (financieel) ondersteunen en zijn we nagegaan in hoeverre de subsidies voor maatschappelijke en bewonersinitiatieven doelmatig, doeltreffend en rechtmatig worden besteed. Ook onderzochten we of de initiatiefnemers tevreden zijn over de ondersteuning van de gemeente Amsterdam.

Lees onze bevindingen op de projectpagina.

Studentenevenement 2018

Als Rekenkamer Metropool Amsterdam houden we ons dagelijks bezig met de vraag: ‘Voert het bestuur van de stad Amsterdam haar werk goed uit?’ We willen studenten de kans geven hierover mee te denken en daarom organiseren we jaarlijks het studentenevenement Toezicht op de stad. In oktober 2018 vond de eerste editie plaats. Dankzij de nieuwsgierige houding van de studenten, hun kritische vragen en vooral ook hun verfrissende ideeën, hebben we een aantal originele en relevante onderwerpen verzameld die we binnenkort voorleggen aan het burgerpanel. Dit panel maakt uit de voorgedragen onderwerpen een definitieve keuze voor ons Publieksonderzoek 2019.

Studentenevenement 2018
Op dinsdag 16 oktober 2018 verzamelde zich een groep enthousiaste studenten in de Stopera, waar zij begonnen met het ochtendprogramma. Om even rustig in te komen – en erachter te komen wat voor organisatie de rekenkamer eigenlijk is – luisterden ze naar presentaties over de functie, invloed en bevoegdheden van de rekenkamer. Eerst gaf directeur Jan de Ridder inzicht in het ons werk, daarna bespraken onderzoeker Jurriaan Kooij en voormalig voorzitter van het stadsdeel centrum Els Iping het onderzoek naar Project 1012. Hierbij werden zowel het belang van het opzetten van een gedegen onderzoek, als de invloed daarvan uitgebreid besproken. Een uitstekende basis voor de studenten om zelf aan de slag te gaan!

Met de zojuist opgedane kennis en inspiratie op zak, verplaatsten we naar de Hortus Botanicus voor het interactieve middagprogramma. Hier begon het echte werk. Onder begeleiding van rekenkameronderzoekers zijn de studenten in drie verschillende rondes elk tot een finalepitch gekomen, om het onderwerp van hun keuze aan te prijzen als meest geschikt voor het publieksonderzoek. Benieuwd naar de gepitchte onderwerpen? Schrijf je hier in voor het burgerpanel, en beslis mee naar welk onderwerp wij onderzoek gaan doen. Het was een ontzettend leuke dag, en willen graag alle deelnemers bedanken voor hun geweldige bijdrage. We kijken uit naar de volgende editie!

Meld je aan en blijf op de hoogte
Meld je aan via onderstaand contactformulier en we houden je op de hoogte van het volgende evenement.

Studentenevenement

Op 21 november 2018 publiceerden wij ons onderzoek Grip op Westpoort Warmte. Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Amsterdam, heeft het onderzoek tegelijkertijd aangeboden aan de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.

Wat onderzoeken we?
De centrale onderzoeksvraag van onderzoek Grip op Westpoort Warmte luidt: In hoeverre heeft de gemeente voldoende (bestuurlijk en financieel) grip op Westpoort Warmte B.V.?

In dit onderzoek maken we inzichtelijk hoe de gemeente Amsterdam sturing geeft aan, en verantwoording aflegt over Westpoort Warmte B.V. Daarnaast gaan we in het onderzoek na of de informatie die de gemeente verstrekt over de deelneming in WPW, voldoende en geschikt is om te kunnen evalueren of deze deelneming (nog steeds) de meest optimale vorm is om de gemeentelijke (publieke) belangen te behartigen.

Lees het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport van Grip op Westpoort Warmte op de projectpagina.

Op 11 oktober 2018 publiceerden wij ons opvolgingsonderzoek Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren. In dit opvolgingsonderzoek gaan wij na in hoeverre het college van burgemeester en wethouders onze aanbevelingen uit het eerder gepubliceerde onderzoek (2014) heeft opgevolgd.

Uit het opvolgingsonderzoek (2018) blijkt dat het college de aanbevelingen heeft opgepakt en verbeteringen heeft doorgevoerd. Een aandachtspunt blijft de wijze waarop wordt omgegaan met de rechten van de bezwaarmakers. Meer weten? Bekijk alle informatie over zowel het eerder gepubliceerde als het opvolgingsonderzoek op de projectpagina.

Nieuwe website

We hebben een nieuwe website en daar zijn we trots op!

We zagen al een tijdje uit naar het moment waarop onze nieuwe website live zou gaan, en nu is het zover. Onze nieuwe site ziet er een stuk moderner en overzichtelijker uit dan de vorige versie, en onze onderzoeken krijgen door de nieuwe opzet alle aandacht.

Onze onderzoeken staan centraal
Bij de rekenkamer staan onze onderzoeken centraal en daar kun je nu zeker niet omheen. Op de homepage zijn onze meest recente onderzoeken te vinden en alle (andere) onderzoeken staan vanaf nu op één overzichtspagina.

De aankomende weken komen we wellicht nog wat kleine foutjes tegen en die lossen we zo snel mogelijk op. Feedback krijgen we natuurlijk graag. Stuur een mailtje naar info@rekenkamer.amsterdam.nl.

Op 16 oktober 2018 vindt het eerste studentenevenement van de Rekenkamer Metropool Amsterdam plaats. Tijdens deze dag krijgen 30 studenten een uniek inkijkje in het doen en laten van de rekenkamer, en kunnen zij onderwerpen aandragen voor het publieksonderzoek van 2019.

Meer weten of wil je je aanmelden? Op deze pagina vind je alle informatie en het aanmeldformulier.

Op verzoek van de raad blikt de Rekenkamer Zaanstad met een rekenkamerbrief terug op de afgelopen bestuursperiode. Deze rekenkamerbrief bevat een overzicht van de onderzoeken en bijbehorende aanbevelingen tussen maart 2014-2018.

 

De rekenkamer start een onderzoek of het college van B en W de gemeenteraad voldoende informeert over de mogelijkheden en beperkingen van schaarse vergunningstelsels. Aanleiding van dit onderzoek is het verzoek van de gemeenteraad aan de rekenkamer om onderzoek te doen naar het gehele proces rondom de vergunningverlening van de passagiersvaart in Amsterdam, waarna de rekenkamer eerst een grondige reconstructie heeft gemaakt van de gebeurtenissen in de periode 2010-2017. Mede op basis van gesprekken met raadsleden heeft de rekenkamer vervolgens besloten om een breder onderzoek te gaan uitvoeren naar vergunningstelsels, waarbij sprake is van schaarsteverdeling. Op 24 juli 2018 heeft de Rekenkamer Amsterdam de bijbehorende onderzoeksopzet gepubliceerd.

Meer weten? Bekijk alle informatie over het onderzoek hier.

Op 5 juli is de raadscommissie Zorg Jeugdzorg en Sport schriftelijk geïnformeerd  over de uitvoering van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Wachten op opvang. In de brief beschrijft  voormalig wethouder Van der Burg —  hij nam 3 juli jl. afscheid als wethouder — per aanbeveling twee tot drie acties die het college B en W heeft ondernomen, of gaat ondernemen, naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport.

Onze aanbevelingen zijn gericht op drie thema’s: (1) dat het college de aanbodgerichte denkwijze heroverweegt en nagaat hoe de ondersteuningsbehoefte van de cliënt centraal gesteld kan worden, (2) dat de inrichting van de keten daarop wordt aangepast, dat de hulpverlening en opvang eerder worden ingezet en de informatievoorziening verbetert en (3) dat het college tijdig lessen trekt voor het toekomstig beleid en de samenwerking met aanbieders.

In een opvolgingsonderzoek, dat enkele jaren na een onderzoek volgt, zullen wij nagaan in hoeverre deze aanbevelingen zijn uitgevoerd.

Meer weten? Op deze pagina vind je alle informatie over het onderzoek Wachten op opvang.

Met Project 1012 zijn successen behaald in het 1012-gebied, maar het heeft niet geleid tot de gewenste economische opwaardering van de oude binnenstad van Amsterdam en een doorbraak van de criminele infrastructuur. Aanpak noodzakelijk waarbij ambities en inspanningen meer in evenwicht zijn en deze lang kunnen worden volgehouden. Voor het bestuurlijk rapport, zie hier.

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in mei 2014 het onderzoek Verwijderen van fietsen: Handhaving op fietsparkeren in Centrum, Oost en West. Hieruit volgden zes aanbevelingen voor het college van burgemeester en wethouders. In het opvolgingsonderzoek dat vandaag, 31 mei is gepubliceerd, zijn we nagegaan of deze aanbevelingen zijn uitgevoerd. Ook worden enkele aandachtspunten uiteengezet. De rapportage van het opvolgingsonderzoek kan hier worden geraadpleegd.

De rekenkamers van de vier grote gemeenten hebben op basis van hun lokale rapporten over de maatschappelijke opvang een gezamenlijke brief aan de leden van de gemeenteraden van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht geschreven. In deze brief benoemen de rekenkamers vier knelpunten die bij de vier centrumgemeenten spelen:

 1. Gemeenten leveren onvoldoende passende ondersteuning bij de meestal zeer complexe problematiek van cliënten. Nog te vaak staat niet de cliënt, maar het systeem met allerlei regels en criteria centraal
 2. Er zijn tekorten wat betreft opvangbedden en passende en betaalbare woonruimte binnen en buiten de opvangketen.
 3. De sturingsinformatie is bij alle gemeenten van wisselende kwaliteit.
 4. Sommige van de G4-gemeenten hebben in de organisatie van opvang en ondersteuning onvoldoende aandacht voor leren, verbeteren en innoveren.

Tevens bevat de brief reeds doorgevoerde en door te voeren verbeteringen in de individuele steden, zodat steden onderling van elkaar kunnen leren. De brief is tevens onder de aandacht gebracht van Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer.

U kunt de brief en het onderzoek Wachten op opvang hier raadplegen.

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek ‘Wachten op opvang’ heeft de rekenkamer een artikel geschreven voor het tijdschrift van FEANTSA (The European Federation of National Organisations working with the Homeless).

Het artikel ‘Access to homeless services and housing in Amsterdam’ zet de belangrijkste conclusies van dit onderzoek nogmaals uiteen. De aanvraagprocedure voor toegang is weinig adequaat, de toegangscriteria wordt streng ervaren door daklozen en betrokken professionals en de daklozen worden weinig ondersteund. Van de groep die zich meldt voor opvang komt maar een beperkt aantal daarvoor in aanmerking. Dit leidt ertoe dat veel daklozen die zich melden geen hulp krijgen, terwijl zij wel baat zouden hebben bij enige ondersteuning. Diverse landelijke studies laten zien dat dit ook op grotere schaal in Nederland speelt. Ook geeft het artikel weer hoeveel daklozen in andere opvangketens in Amsterdam worden opgevangen.

De rekenkamer concludeert dat het goed zou zijn om minder aanbodgericht te denken en de cliënt meer centraal te stellen. Dus investeren in vroegtijdige, passende ondersteuning. Dit voorkomt dat daklozen afglijden en op den duur intensievere, duurdere ondersteuning nodig hebben.

De Rekenkamer Amsterdam publiceert 17 april 2018 het opvolgingsonderzoek Nazorg aan gedetineerden. In dit opvolgingsonderzoek gaan we na of het college van B en W de vijf aanbevelingen uit ons rapport van mei 2013 heeft uitgevoerd. We concluderen dat drie aanbevelingen volledig zijn uitgevoerd, een aanbeveling gedeeltelijk is uitgevoerd en een aanbeveling niet is uitgevoerd. De rekenkamer geeft ook nog drie aandachtspunten voor verdere verbetering.

Ben je een organisatietalent, heb je affiniteit met het openbaar bestuur en ben je op zoek naar een bijbaan voor gemiddeld 8 uur in de week? Solliciteer dan zo snel mogelijk en wordt onze Studentevent-organisator bij de Rekenkamer Metropool Amsterdam!

Bij de behandeling van het rapport Grip op samenwerkingsverbanden Zaanstad zegde het college toe om voor 2018 te komen met een raadsinformatiebrief met daarin een eigen evaluatie en een plan van aanpak voor de uitvoering van de aanbevelingen.

Het plan van aanpak heeft het college op 13 december 2017 naar de raad gestuurd. Daarin wordt onder andere aangegeven dat het college naar aanleiding van het rekenkamerrapport  de samenwerkingsverbanden nadrukkelijk zal bespreken bij het inwerkprogramma van de raad. Ook zal een verbonden partij  door het college meer in detail worden geëvalueerd op het proces van oprichten, beheersen of beëindigen. Ambtelijk wil het college de samenwerkingsverbanden beter monitoren door het verder duiden van de ambtelijke rollen bij het toezicht op verbonden partijen. Het gemeentelijk beleid voor samenwerkingsverbanden zal geactualiseerd worden. Tot slot is het college voornemens de paragraaf verbonden partijen te verbeteren zodat de informatie begrijpelijker, juist en actueel is.

Op 1 maart 2018 heeft het college ook de vierjaarlijkse ambtelijke evaluatie naar verbonden partijen naar de raad verstuurd. In de evaluatie geeft het college aan bij welke verbonden partijen de wens is om de samenwerking te continueren, heroverwegen of te beëindigen.  Het college wil, mede door het rekenkamerrapport, uit de volgende verbonden partijen stappen: Werkvoorzieningsschap Baanstede, Afvalschap IJmond, Intergemeentelijke Samenwerking Uitvoerende Taken Wormerland-Zaanstad , Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland.

Naar aanleiding van het onderzoek Wachten op opvang heeft de rekenkamer een artikel geschreven in Sociaal Bestek (februari 2018), het tijdschrift voor werk, inkomen en zorg. In het artikel Betere daklozenopvang tegen lagere kosten – professionals in opvang van dak- en thuislozen aan het woord zijn de verbetersuggesties van 296 zorgprofessionals op basis van hun ervaringen in de opvang van dak- en thuislozen geanalyseerd. Deze verbetersuggesties hebben betrekking op de werkbaarheid van bestaande gemeentelijke voorwaarden, regels en criteria en kunnen door gemeenten gebruikt worden om te komen tot een meer doelmatige inrichting van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Uit het artikel blijkt dat het inbedden van vroege hulp en opvang, cliëntgerichtheid en meer flexibiliteit in bestaande afspraken niet alleen ten goede zal komen aan de cliënt, maar ook aan de gemeentelijke financiën.

In het kader van ons lopende onderzoek naar Project 1012 brengen wij een tussentijdse rapportage uit. Deze tussentijdse rapportage bevat de uitkomsten van ons onderzoek naar de realisatie van de activiteiten die behoren tot de verantwoordelijkheid van Project 1012 en de ontwikkeling van aandachtsfuncties in het postcodegebied 1012. Hiermee beschrijven we het feitelijk verloop van Project 1012.

Op hoofdlijnen constateren wij dat een groot deel van de activiteiten die met Project 1012 waren voorgenomen, zijn uitgevoerd. Daarbij komt het wel regelmatig voor dat de scope of inhoud van activiteiten zijn gewijzigd. Ook is vrijwel altijd sprake van een latere afronding dan gepland zodat de sluiting van ramen, de sleutelprojecten en de herinrichting van de openbare ruimte op dit moment, nu Project 1012 op zijn eind loopt, nog niet zijn afgerond. De sluiting van de coffeeshops is wel volgens plan gerealiseerd. De transformatie van de overige aandachtsfuncties is binnen het tijdsbestek van 10 jaar tot slot niet echt van de grond gekomen.

De tussentijdse rapportage beslaat echter slechts een deel van ons onderzoek naar Project 1012 en gaat niet in op, onder meer, de gerealiseerde effecten ten aanzien van de economische ontwikkeling en de criminele infrastructuur van het postcodegebied 1012. De tussentijdse rapportage bevat daarom geen eindconclusie over de doeltreffendheid van Project 1012 en geen aanbevelingen. Wij verwachten in mei 2018 te rapporteren over ons volledige onderzoek waarbij wij ook een eindconclusie zullen trekken en aanbevelingen doen.

De raadscommissie Wonen had tijdens de vergadering van 17 januari uitgebreid aandacht voor ons publieksonderzoek Evenwichtig Woningaanbod. Een van de aanbevelingen van de rekenkamer is om na te denken over welke stad Amsterdam wil zijn. Het realiseren van woningen voor iedereen is immers niet haalbaar: de woningvoorraad en het aanbod van woningen zijn beperkt, en de vraag naar woningen is groot.

Voor deze discussie werd tijdens de behandeling al een voorzet gegeven. Deze discussie zal ook een belangrijk thema zijn bij de aankomende verkiezingsdebatten. Tijdens de vergadering had de commissie verder aandacht voor de doorstroming in de woningvoorraad, het realiseren van woningen voor ouderen, het aanpassen van de rijksregelgeving door een lobby in Den Haag en mogelijkheden voor een vergunningplicht voor beleggers.

Kijk hier de vergadering terug, agendapunt 13. Op 14 februari 2018 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de opvolging van de aanbevelingen van de rekenkamer.

 

 

 

 

 

Benieuwd welke onderzoeken de rekenkamer het komende jaar van plan is uit te voeren? Bekijk dan het onderzoeksprogramma 2018 voor Amsterdam en voor Zaanstad.

2017

De overlast in de stad varieert sterk. Het kan daarbij gaan om verkeerd geplaatst afval of overlast van bezoekers, maar bijvoorbeeld ook om parkeeroverlast, geluidsoverlast, ongedierte of overlast door hangjongeren. Daarnaast verschilt de overlast per straat, buurt, wijk en stadsdeel. In het publieksonderzoek gaan we het optreden van de gemeente onderzoeken rond enkele specifieke vormen van overlast en in specifieke gebieden in de stad. Na een korte verkenning zullen we hierin een keuze maken. In het onderzoek zullen we in ieder geval nagaan hoe goed de gemeente in beeld heeft waar de overlast is en waar die het ergst is. Daarnaast zullen we bekijken hoe de handhaving op overlast (re)ageert en welke resultaten worden bereikt. Het publieksonderzoek is een jaarlijks terugkerend onderzoek en wordt gekozen door het burgerpanel van de rekenkamer.

Op 6 december bespraken de leden van de commissie Werk en Economie met de wethouder het rapport Armoedebeleid en de impact op kinderen. Na een uitgebreid inhoudelijk debat liet de wethouder weten nog met een nadere reactie te komen. Afgelopen vrijdag 15 december stuurde de wethouder een brief aan de commissie. Uit deze brief blijkt dat het college de heroverweging van de bezuiniging op de Scholierenvergoeding wil betrekken bij de bespreking van de raming armoedemiddelen 2018. Daarnaast geeft het college in de brief aan ook de regiefunctie binnen het armoedebeleid te willen versterken en komt het nog met een voorstel waarin een en ander wordt uitgewerkt. Ten slotte komt het college in opvolging van een van onze aanbevelingen met een voorstel voor nader onderzoek naar de PC-regeling. De aanvullende reactie van het college in de brief van 15 december 2017 is in lijn met de aanbevelingen uit het rapport Armoedebeleid en de impact op kinderen. Woensdag 20 december 2017 wordt het rapport nog uitgebreid in de gemeenteraad besproken.

Op 15 december 2017 publiceert de rekenkamer het Opvolgingsonderzoek Proceskosten grondexploitaties. In dit opvolgingsonderzoek gingen we na of het college de aanbevelingen uit ons rapport van januari 2014 heeft uitgevoerd. We concluderen dat drie aanbevelingen volledig zijn uitgevoerd, een aanbeveling gedeeltelijk is uitgevoerd en een aanbeveling nog in uitvoering is. De rekenkamer geeft de rekenkamerbrief nog zes aandachtspunten voor verdere verbetering. De raadscommissie Ruimtelijke Ordening zal naar verwachting het rapport op 17 januari 2018 behandelen.

De rekenkamer presenteerde 14 december het publieksonderzoek 2017 Evenwichtig woningaanbod in Pakhuis de Zwijger. Volgens de rekenkamer slaagt de gemeente er – ondanks de inzet van vele maatregelen – niet in om het woningaanbod in Amsterdam evenwichtiger te maken. Om een evenwichtiger woningaanbod in Amsterdam te realiseren zijn onconventionele oplossingen nodig. De rekenkamer wil bij uitzondering landelijke kaders op de agenda zetten en vraagt het college een discussienota op te stellen waarin staat welke bewoners in Amsterdam moeten kunnen wonen en hoe de gemeente die kan realiseren, via regulering of marktwerking  en meer of minder sturing op de bevolkingssamenstelling. Deskundigen, professionals en inwoners van Amsterdam gingen met elkaar in debat rondom deze problematiek. Aan bod kwamen de knelpunten van de middeninkomens op de woningmarkt en de vraag welke stad Amsterdam zou willen zijn.

De opname van de bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger is hier te bekijken:


Bron: Pakhuis de Zwijger, 14 december 2017

Op 14 december 2017 is het rapport Evenwichtig woningaanbod gepubliceerd. In Pakhuis de Zwijger presenteert directeur Jan de Ridder de uitkomsten van het Publieksonderzoek 2017 aan Amsterdamse raadsleden, wethouder Laurens Ivens en aan burgers. In dit onderzoek concludeert de rekenkamer dat de Amsterdamse woningmarkt niet in evenwicht is. Er is onvoldoende woningaanbod dat past bij de vraag en enkele groepen huishoudens hebben daar meer last van dan andere. Veel van de 65 door ons geïnventariseerde instrumenten worden door de gemeente gebruikt. We constateren dat de gemeentelijke overheid zich inspant om de problemen op te lossen maar dat dit nog onvoldoende resultaat heeft.

In onze aanbevelingen gaan we in op een aantal maatregelen die kunnen worden aangescherpt en uitgebreid, maar bovenal benadrukken we de noodzaak een principiële discussie te voeren over marktwerking, het al dan niet afschermen van de woningmarkt en het sturen op de bevolkingssamenstelling. Die discussie is nodig omdat het huidige uitgangspunt dat Amsterdam er voor iedereen is, een bijna onoplosbaar probleem creëert. Onze laatste aanbeveling richt zich dan ook op het bedenken van onconventionele oplossingen die niet passen in het wettelijk kader of het huidige gemeentelijk beleid. Anders lijkt het bereiken van meer evenwicht op de woningmarkt nauwelijks haalbaar. Het college van B&W neemt alle aanbevelingen over en onderschrijft daarbij ook ons pleidooi voor een fundamenteel debat over de stad die Amsterdam wil zijn. Het rapport wordt op 17 januari 2018 besproken in de raadscommissie Wonen.

Op 14 december heeft de Rekenkamer Amsterdam het rapport Wachten op opvang gepubliceerd. In dit onderzoek concludeert de rekenkamer dat het college van B en W zich inspant om maatschappelijke opvang en beschermd wonen te bieden. In 2016 werden ruim 3.500 mensen opgevangen. Toch is het voor daklozen en mensen met een psychiatrische problematiek niet eenvoudig om in Amsterdam een opvangplaats te krijgen die past bij hun situatie. Het toegangsproces is complex en door gebrek aan opvangplaatsen moeten zij gemiddeld een jaar wachten. Verandert hun situatie op enig moment nadat ze geplaatst zijn, dan worden cliënten opnieuw op een wachtlijst gezet. Het college heeft geen zicht op de effectiviteit van de ondersteuning en door het vele wachten en de tekortschietende ondersteuning wordt de zorg nodeloos duur en kunnen mensen hun situatie niet verbeteren. Onze aanbevelingen zijn onder meer gericht op het verbeteren van de ondersteuning aan dak- en thuislozen door hun positie te versterken, eerder hulpverlening en opvang te bieden en de keten en de informatievoorziening te verbeteren. Het college neemt deze aanbevelingen over. Op 18 januari 2018 wordt het rapport besproken in de commissie Zorg en Sport.

Op 5 december 2017 bracht de Kinderombudsman haar rapport Alle kinderen kansrijk uit. Eén van de aanbevelingen in het rapport is gericht op het verkleinen van de armoedeval. De Kinderombudsman beveelt aan om bij kindregelingen een glijdende inkomensschaal tot ten minste 140% van het WSM te hanteren. Uit het rapport blijkt dat deze werkwijze al in enkele gemeenten wordt toegepast. De aanbeveling van de Kinderombudsman ligt in het verlengde van ons advies uit eerdere onderzoeken: Armoedebeleid in Amsterdam (2010) en tweede Opvolgingsonderzoek Armoedebeleid in Amsterdam (2016). In beide rapporten adviseren we het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam om onderzoek te doen naar mogelijkheden om de armoedeval te verkleinen. Tot op heden is er in Amsterdam door het college echter nog geen gevolg aan dit advies gegeven.

In de vergadering van de raadscommissie Werk en Economie van 6 december 2017 is ons onderzoek naar het Armoedebeleid en de impact op kinderen uitvoerig besproken. De discussie ging vooral over de regie op het armoedebeleid, de bezuiniging op de scholierenvergoeding, de adequaatheid van de pc-regeling en over de vraag in hoeverre de extra €23 miljoen per jaar uit het coalitieakkoord nu bedoeld was voor intensivering of compensatie. De wethouder deed in de vergadering een aantal toezeggingen. De wethouder zal inzichtelijk maken hoe het college de knelpunten genoemd in ons onderzoek heeft aangepakt. Verder zal hij aan de gemeenteraad melden welke aanpassingen het college van plan is door te voeren naar aanleiding van de discussie over ons onderzoek en hoe de coördinatie op het terrein van het armoedebeleid is en zal worden vormgegeven. Daarnaast wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de opzet van een nader onderzoek naar de pc-regeling van de gemeente Amsterdam. Kijk hier de vergadering terug, vanaf agendapunt 11.

Jaarlijks doet de rekenkamer een onderzoek naar een onderwerp dat door de burger is gekozen. In 2017 was dat het woningaanbod in Amsterdam. De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre het woningaanbod evenwichtig is, door te analyseren welke groepen inwoners de grootste problemen ervaren bij het vinden van een woning. Daarnaast keek de rekenkamer naar de mogelijkheden die de gemeente heeft of zou moeten creëren om de problemen voor deze groepen te verminderen. Op 14 december 2017 presenteert de rekenkamer de resultaten van dit onderzoek tijdens een debatavond in Pakhuis de Zwijger. U bent van harte welkom. Meer informatie is te vinden via deze link.

De rekenkamer maakt voor de periode 2008 – 2017 de ontwikkeling van het aantal raambordelen, coffeeshops, winkels, restaurants en andere functies zichtbaar via een interactieve kaart van de gebieden rondom de Oude Kerk en de Damstraat. De ontwikkeling kan per pand met onder andere foto’s worden gevolgd. Het publiek kan via een enquête de ontwikkelingen beoordelen en hun mening geven. Deze kaart wordt gepubliceerd als onderdeel van het lopende onderzoek naar de gemeentelijke aanpak van het oude centrum van Amsterdam dat onder meer bestaat uit de Wallen.

Op 7 november heeft de Rekenkamer Amsterdam het rapport Armoedebeleid en de impact op kinderen gepubliceerd. In dit onderzoek concludeert de rekenkamer dat er positieve effecten van de kindregelingen op kinderen zijn. De Scholierenvergoeding in combinatie met de Stadspas laat een positief effect zien op de schoolprestaties van leerlingen. Kritisch zijn we op de PC-regeling en rond diplomazwemmen zien we enkele knelpunten. Verder constateren we dat de financiële intensivering van €23 miljoen maar in beperkte mate doorwerkt in de portemonnee van minima zelf. In 2015 hebben minima er €4 miljoen bij gekregen ten opzichte van 2014 en in 2016 €12 miljoen. Daar zijn verschillende verklaringen voor, maar door gebrek aan regie en overzicht was men zich hier onvoldoende van bewust. Naar aanleiding van het onderzoek doen we zeven aanbevelingen. Drie zijn gericht op het vergroten van de impact, drie op het verbeteren van de grip op het armoedebeleid en één op het meten van effecten bij grote beleidsveranderingen. Het college neemt vijf van de zeven aanbevelingen over. Op 6 december 2017 wordt het rapport besproken in de commissie Werk en Economie.

Afgelopen donderdag (5 oktober 2017) werd het rapport Grip op samenwerkingsverbanden Een onderzoek naar de Zaanse samenwerkingsverbanden besproken in het Zaanstad Beraad. De aanwezige raadsleden spraken hun bezorgdheid uit over de informatievoorziening over de Zaanse samenwerkingsverbanden. Zij zien dan ook graag dat deze spoedig wordt verbeterd. Het advies van de rekenkamer om het college te laten komen met een concrete uitwerking van de aanbevelingen werd unaniem door de raadsleden gedeeld. Het college beloofde nog voor het einde van jaar te komen met een raadsinformatiebrief met daarin een eigen evaluatie en een plan van aanpak voor de uitvoering van de aanbevelingen. Raadsleden waren ook enthousiast over de nieuwe digitale rapportagewijze van de rekenkamer.

Op 28 september 2017 heeft de Rekenkamer Zaanstad het rapport Grip op samenwerkingsverbanden: Een onderzoek naar de Zaanse samenwerkingsverbanden gepubliceerd. Wij concluderen dat het Zaanse college de raad op voldoende wijze ondersteunt en de raad overwegend grip heeft op samenwerkingen. Het kan echter beter. Er wordt nog niet gebruik gemaakt van alle mogelijkheden. Naar aanleiding van deze bevindingen zijn vier aanbevelingen voor het college en drie aanbevelingen voor de raad geformuleerd.

Voor de publicatie van het rapport heeft de Rekenkamer Zaanstad voor het eerst gebruik gemaakt van een miniwebsite. In een tijd waarin iedereen linkjes deelt en op verschillende schermformaten ‘in een browser’ leest, willen wij experimenteren met een nieuwe vorm voor het rapporteren over de uitkomsten van ons onderzoek. Het grote voordeel van deze vorm is het leesgemak: de vormgeving is gemaakt voor mobiele telefoons, tablets en grotere beeldschermen. In het nieuwe ontwerp hebben we een structuur en vorm gevonden waarmee de lezer door de resultaten kan ‘scannen’ en de voor hem of haar relevante informatie kan vinden. Het is daarvoor niet per se nodig om het rapport van A tot Z te lezen, terwijl dat natuurlijk wel gewoon mogelijk blijft.

Op 20 september is het rapport Recreatieschap Spaarnwoude openbaar geworden:een gezamenlijk onderzoek naar het functioneren van dit recreatieschap door de rekenkamer(commissie)s van de participerende gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen en de provincie Noord-Holland.

Uit het onderzoek, dat onder leiding van de Randstedelijke Rekenkamer (Provincie Noord-Holland) is uitgevoerd, komt naar voren dat het recreatieschap – ondanks ingezette beheersmaatregelen – kampt met een aantal problemen, waarvan de financiële dekking op de lange termijn de voornaamste vormt. Belangrijkste aanbeveling aan het Algemeen Bestuur is het opstellen van een door alle participanten gedragen lange termijn visie, waarin een integrale afweging wordt gemaakt tussen natuur en recreatie en rekening wordt gehouden met het gewenste niveau van beheer en onderhoud. Vervolgens dient te worden vastgesteld op welke wijze de hiermee gepaard gaande exploitatiekosten en investeringen structureel gefinancierd worden. Vanwege hun kaderstellende rol is het van belang dat ook de achterliggende gemeenteraden en provinciale staten nauw betrokken worden bij deze strategische keuzes.

Het volledige rapport is hier te lezen.

Op 24 augustus heeft de Rekenkamer Amsterdam de onderzoeksopzet Duurzame Warmtevoorziening met behulp van  warmtenetten gepubliceerd. De rekenkamer gaat onderzoek uitvoeren naar het beleid ten aanzien van de verduurzaming van de warmtevoorziening met behulp van warmtenetten in Amsterdam. De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting in april 2018 worden gepubliceerd.

 

Op 23 juni 2017 heeft de Rekenkamer Amsterdam de Onderzoeksopzet opvang dak- en thuislozen gepubliceerd. De rekenkamer gaat de toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de toegang tot opvang van dak- en thuisloze jongeren onderzoeken. Daarnaast onderzoekt de rekenkamer van deze drie opvangketens of er belemmeringen zijn om in te stromen, door te stromen of uit te stromen en in hoeverre het gemeentebestuur in staat is deze belemmeringen weg te nemen. De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting eind 2017 gepubliceerd.

Op 1 juni 2017 heeft de Rekenkamer Amsterdam het rapport Subsidies bewonersondersteuning en belangenbehartiging gepubliceerd. De rekenkamer concludeert dat de doeltreffende besteding van de subsidies door de gemeente wordt geborgd, maar dat er nog onvoldoende zicht is op de doelmatigheid. In het rapport is er ook aandacht voor de door de gemeente verlangde veranderingen bij de uitvoerende instellingen. Voor een doeltreffende en doelmatige inzet van subsidiemiddelen is het belangrijk dat die instellingen goed met elkaar samenwerken. Na alle veranderingen is dat nog niet gerealiseerd. Op basis van de bevindingen doet de rekenkamer 6 aanbevelingen. Het rapport wordt op 21 juni besproken in de raadscommissie Wonen.

Op woensdag 10 mei 2017 is de rekenkamerbrief Begrotingscyclus bestuurscommissies uitgebreid besproken in vergadering van de gemeenteraad. De onderzoeksresultaten werden tegelijk behandeld met de brief van bestuurscommissie Nieuw-West  en de brief van bestuurscommissie Zuidoost. In de brieven geven zij aan de door ons gesignaleerde knelpunten te delen en het college aanraden om de voorgestelde verbeteringen over te nemen. Tijdens de vergadering is een motie aangenomen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de bestuurscommissies meer middelen te geven waar zij flexibel over kunnen beschikken. Het college heeft toegezegd om bij de uitwerking van bestuurlijk stelsel de rapportage van de rekenkamer en de inhoud van de motie mee te nemen.