Ambities Coalitieakkoord 2018-2022

Laatste update: 2 februari 2021

Over de onderzoeken

Dit jaar voeren wij twee aan elkaar gerelateerde onderzoeken uit naar het Coalitieakkoord 2018-2022. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Aan het huidige college ligt een inhoudelijk akkoord van de vier coalitiepartijen ten grondslag: het coalitieakkoord. In dit coalitieakkoord hebben de coalitiepartijen opgeschreven welke ambities zij nastreven bij hun samenwerking in het college. De huidige collegeperiode loopt langzaamaan naar zijn eind in 2022. Met twee aan elkaar gerelateerde onderzoeken willen we nagaan hoe het nu staat met de ambities uit het coalitieakkoord.

Onderzoek naar de navolgbaarheid

In het eerste onderzoek richten we ons op het beoordelen van de beschikbare informatie over de realisatie van de ambities uit het coalitieakkoord. Is het navolgbaar wat er nu van de ambities terecht is gekomen? Daarvoor gaan we kijken naar de manier waarop wordt gerapporteerd over de realisatie van de ambities. Zo zullen we beoordelen of het eenvoudig is om een goed overzicht te krijgen van de stand van zaken. We willen ook nagaan of het helder is wanneer ambities tussentijds worden bijgesteld. Meer weten? Lees hier de onderzoeksopzet.

Onderzoek naar de uitvoering

In het tweede onderzoek staat centraal wat er daadwerkelijk is bereikt. Daarvoor onderzoeken we welke concrete stappen er zijn gezet om uitvoering te geven aan de ambities uit het coalitieakkoord. Dat doen we voor een selectie van ambities uit het coalitieakkoord. We hebben daarvoor 9 thema’s gekozen waarbij we de bijbehorende ambities zullen onderzoeken:

  • Klimaatwet, energietransitie en Amsterdam aardgasvrij
  • Betaalbaar wonen voor lage en middeninkomens
  • Democratisering
  • Openbare ruimte, mobiliteit en water
  • Zorg, Wmo en Jeugdhulp
  • Voorschool, primair en secundair onderwijs
  • Haven, circulaire economie en afval
  • Schuldhulpverlening en armoede
  • Werk en inkomen

Meer weten? Lees hier de onderzoeksopzet.

Status onderzoeken

De onderzoeksopzetten voor beide onderzoeken zijn gepubliceerd op 2 februari 2021. We voeren allebei de onderzoeken gelijktijdig uit. Wij verwachten in het najaar van 2021 te publiceren over de uitkomsten van deze onderzoeken.

Tijdlijn

1 februari 2021

Publicatie onderzoeksopzetten

Gerelateerd onderzoek

Geheimhouding

Raadsinstrumenten

Bruikbaarheid van indicatoren