Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Raadsinstrumenten

Laatste update: 13 februari 2020

In 2019 stelden de Amsterdamse raadsleden 444 schriftelijke vragen en dienden zij 1.051 moties in. De afgelopen jaren werden dit soort raadsinstrumenten steeds vaker gebruikt door de raadsleden om besluiten van het college bij te sturen of informatie te krijgen over de uitvoering van het beleid. Wat gebeurde er met al deze vragen en moties? Werden ze op tijd en voldoende afgehandeld? Dat gaan wij onderzoeken in Raadsinstrumenten.

Nu raadsleden vaker hun raadsinstrumenten gebruiken, worden er hogere eisen gesteld aan hoe het proces rondom de afhandeling ervan gaat. Want als de afhandeling door de ambtelijke organisatie en het college niet soepel verloopt, dan bestaat het risico dat er fouten worden gemaakt of dat vertraging wordt opgelopen. En dat betekent dat de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende taken niet goed kan uitvoeren.

Met dit onderzoek willen we ons eerdere onderzoek naar moties en schriftelijke vragen (2014) actualiseren. We onderzoeken of het college de moties en schriftelijke vragen uit 2018 en 2019 op tijd en voldoende heeft afgehandeld.

Status
We publiceerden de onderzoeksopzet op 13 februari 2020 en voeren het onderzoek uit van februari tot en met april 2020. We verwachten het onderzoek af te ronden in mei 2020.

Tijdlijn

verwacht: 1 mei 2020
13 februari 2020

Publicatie onderzoeksopzet