Transformatiefonds

Laatste update: 7 mei 2019

Over het onderzoek

Het Transformatiefonds is met de begroting 2017 van Zaanstad in het leven geroepen. Het doel van dit fonds is om de bouw van extra woningen in Zaanstad te realiseren. Tegelijkertijd mag de inzet van middelen uit het fonds niet leiden tot uitholling van de financiële positie van Zaanstad. Een belangrijke voorwaarde is daarom dat de bestedingen uit het Transformatiefonds uiteindelijk ook moeten leiden tot hogere inkomsten voor Zaanstad. Volgens de meest recente inzichten zal in het Transformatiefonds (over de periode tot 2027) uiteindelijk zo’n € 80 miljoen beschikbaar komen (naar verwachting neemt dit na 2027 verder toe tot ruim € 117 miljoen).

Lees ook: Woonbeleid in Zaanstad

Pas na lange tijd zal duidelijk worden welk effect het Transformatiefonds heeft op de financiële positie van Zaanstad. Dit komt, omdat het effect direct samenhangt met het daadwerkelijk bouwen van woningen. Op dit moment is het daarom te vroeg om deze effecten in beeld te brengen en te beoordelen. Dit onderzoek richt zich in plaats daarvan op de vraag of de werkwijze met het Transformatiefonds toereikend is om te borgen dat de financiële positie van Zaanstad niet wordt uitgehold. De centrale onderzoeksvraag luidt: is in de opzet van het Transformatiefonds de financiële positie van Zaanstad voldoende geborgd?

Status

Het onderzoek is afgerond en op 28 februari 2019 gepubliceerd. Lees het bestuurlijk rapport voor de belangrijkste conclusies. In het onderzoeksrapport staan de gedetailleerde onderzoeksbevindingen.

Tijdlijn

8 mei 2019

Brief aan gemeenteraad

Op 8 mei 2019 stuurden we een brief met een aanvullende opmerking naar de gemeenteraad.

11 april 2019

Technische sessie over Transformatiefonds in Zaans Beraad

Tijdens het Zaans Beraad op 11 april presenteerden we onze bevindingen in een technische sessie.

28 februari 2019

Publicatie

4 oktober 2018

Start verkenning