Monitor informatie Amsterdamse financiën

Laatste update: 12 oktober 2023

In deze monitor volgen wij in 2023 de informatie over de financiële ontwikkelingen in Amsterdam. We lezen hiervoor de gemeentelijke financiële stukken die het college van Amsterdam dit jaar stuurt naar de gemeenteraad. Zoals de voorjaarsnota, de jaarstukken en de begroting. Als onderdeel van deze monitor geven we ook aandacht aan de brieven en rapporten die de gemeenteraad ontvangt over de bestuursopdracht Inzicht in beleid, geld en keuzes.

We onderzoeken deze documenten niet uitputtend. We kijken naar dingen die ons opvallen. Daarvoor beschrijven wij, als daar reden voor is, aandachtspunten en vraagpunten. Een aandachtspunt is een onderwerp waarvan wij het belang willen benadrukken bij de gemeenteraad. En waarbij het ons raadzaam lijkt dat de raadsleden hierop letten bij (verdere) informatie of besluiten die zij krijgen van het college. Een vraagpunt is een onderwerp waarover wij de raadsleden adviseren om het college om extra informatie te vragen.

Met deze monitor willen wij de gemeenteraad ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taak.

Tijdlijn

12 oktober 2023

Observaties bij de Begroting 2024

12 juni 2023

Observaties bij Jaarverslag 2022 en Voorjaarsnota 2023

18 april 2023

Aandachtspunten bij scenario's voor schuldontwikkeling en verdere kaderstelling

29 maart 2023

Aankondiging start monitor informatie Amsterdamse financiën en aandachtspunten bij raadsbrief Onderwerpkeuze benchmarks bestuursopdracht Inzicht in beleid, geld en keuzes

Onderwerpen: keuze onderwerpen en vergelijkingsgroep gemeenten.

2 februari 2023

Aandachtspunten bij raadsbrief Stand van zaken bestuursopdracht inzicht in beleid, geld en keuzes

Onderwerpen: navolgbaarheid proces bestuursopdracht en aandachtspunten bij rapportage analyse begroting

21 april 2022

Aandachtspunten bij Nota Begrotingsruimte 2022-2026

Onderwerpen: investeringsruimte, achterstallig onderhoud, normhoogte algemene reserve, afwegingskader inzet reserves, visie op financiële positie.

2 juni 2021

Aandachtspunten bij Voorjaarsnota 2021

Onderwerpen: financiële positie Amsterdam en de gemeentelijke schuld.

27 mei 2021

Aandachtspunten bij Jaarverslag 2020

Onderwerpen: afwijkende definitie rekeningresultaat en verantwoording voortgang opvolging aanbevelingen.

Gerelateerd onderzoek

Monitor informatie Zaanse financiën

Zicht op de financiële positie (Amsterdam)

Bruikbaarheid van indicatoren