Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Zicht op de financiële positie

Laatste update: 19 april 2017

Het onderzoek
In Amsterdam is de afgelopen jaren de nodige aandacht geweest voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de jaarstukken. oewel er inmiddels wel stappen zijn gezet om de toegankelijkheid van de jaarstukken te vergroten, werd door de rekeningencommissie (en ACAM) bij de jaarrekening 2015 opnieuw gewezen op de gebrekkige leesbaarheid: redengevende verklaringen werden gemist en het financiële verhaal was te gefragmenteerd weergegeven. Kortom: ondanks de inzet van de afgelopen jaren om de toegankelijkheid van de informatie in de jaarstukken te vergroten, zijn verbeteringen nog steeds gewenst. Vanwege het belang van goed inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie voor de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre de informatievoorziening over de financiële positie van de gemeente Amsterdam toereikend en toegankelijk is.

Status en conclusies
De rekenkamer constateert in dit onderzoek dat het nog erg moeilijk is om snel en compact een samenhangend beeld van de financiële positie van de gemeente Amsterdam te verkrijgen. Benodigde informatie is niet altijd beschikbaar of is soms onjuist. Ook wordt de informatie lang niet altijd goed toegankelijk gepresenteerd. Zo ontbreekt vaak een meerjarig perspectief en komt het ook nog voor dat duidingen van de gepresenteerde informatie ontbreken. Bekijk het eindrapport voor onze conclusies en aanbevelingen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de conclusies?

Zaanstad spant zich al geruime tijd in om financiële informatie toegankelijk te maken voor een breder publiek. Desondanks is het nog moeilijk om snel een compact en samenhangend beeld van de financiële positie van Zaanstad te verkrijgen

  • Essentiële informatie is niet altijd in voldoende mate beschikbaar of is onvoldoende actueel.
  • Informatie is ook niet altijd toegankelijk gepresenteerd. Om ontwikkelingen te kunnen volgen moet een lezer dan eerst informatie hierover uit verschillende onderdelen van de jaarstukken verzamelen. Ook komt het voor dat een toelichting of duiding ontbreekt waardoor informatie alsnog moeilijk te interpreteren is.
  • Door de vrijheid die Nederlandse gemeenten hebben bij het rapporteren over hun financiën is een eenvoudige vergelijking met andere gemeenten niet goed mogelijk.

Wat zijn de aanbevelingen?

  • Verbeter waar mogelijk de beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie over de financiële positie met een samenhangend geheel aan kengetallen.
  • Verbeter informatie over structurele ontwikkelingen.
  • Presenteer informatie over de financiële positie in één handzaam overzicht.
  • Houd oog voor het verhaal achter de cijfers.
  • Onderzoek of vergelijking in samenwerking met andere gemeenten mogelijk is.

Hoe reageert het college op de aanbevelingen?

Het college omarmt de aanbevelingen van de rekenkamer en verwacht in de jaarstukken 2016 hiertoe de eerste stappen zetten. Daarnaast is de rekenkamer door het college gevraagd mee te denken over een beter gebruik van beleidsindicatoren in de volgende bestuursperiode.

Waarom is de financiële positie van Zaanstad belangrijk?

Het belang van gezonde gemeentefinanciën is groot. Als de financiën niet op orde zijn, komt immers de goede uitvoering van gemeentelijke taken in het geding. Omgekeerd betekent een sterke financiële positie dat er wellicht mogelijkheden zijn om nieuw beleid te maken of om lokale lasten te verlagen.

Wat is de onderzoeksvraag?

Bieden de jaarstukken in voldoende mate en op toegankelijke wijze zicht op de financiële positie van Zaanstad?

Hoe kan je makkelijk zicht krijgen op de financiële positie?

Wij hebben als voorbeeld een financieel instrumentenpaneel voor raadsleden ontwikkeld voor de gemeente Zaanstad. Dit instrumentenpaneel raakt alle relevante invalshoeken voor de financiële positie en maakt de ontwikkelingen op hoofdlijnen in één oogopslag zichtbaar. Hiermee kan een lezer snel beoordelen of er sprake is van ontwikkelingen die meer aandacht vereisen of waarover vragen kunnen worden gesteld.

Tijdlijn

19 april 2017

Onderzoek