Werkwijze

We willen dat ons werk kwaliteit heeft. Dat vraagt om goede en gemotiveerde onderzoekers. En om het gebruik van zorgvuldige en goede methoden. Om dat laatste te bereiken, werken we volgens de regels van een kwaliteitshandvest.

>> Bekijk ook: Algemene werkwijze


Uitgangspunten werkwijze

De algemene lijn van de werkwijze heeft de rekenkamer vastgelegd in een Reglement van orde. De rekenkamer zal vorm geven aan haar taak:

  • vanuit een onafhankelijke opstelling en met een brede blik,
  • door het uitvoeren van onderzoek van een kwalitatief hoog niveau,
  • met de noodzakelijke inhoudelijke en methodische flexibiliteit en
  • aandacht voor de wijze waarop het onderzoek bruikbaar kan zijn voor de raad om haar functie goed te kunnen vervullen.

Het kwaliteitshandvest
Alle werkzaamheden die de rekenkamer verricht moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in een kwaliteitshandvest. Daarin is onder andere vastgelegd dat er een gedragscode is waaraan alle medewerkers zich dienen te houden.

De stappen in het onderzoek
Bij elk onderzoek worden de volgende stappen doorlopen:

  • De keuze van het onderwerp
  • Voorbereiding van het onderzoek
  • Uitvoering van het onderzoek
  • Hoor en wederhoor (ambtelijk en bestuurlijk)
  • Publicatie en nazorg

De keuze van de onderwerpen
Onderwerpen worden gekozen bij het vaststellen van het jaarlijkse onderzoeksprogramma. De actualiteit kan soms een reden zijn om af te wijken van het programma. De raad kan een verzoek indienen om een onderzoek uit te voeren. Dat zal meestal worden gehonoreerd hoewel de rekenkamer kan besluiten om niet op een verzoek in te gaan. Een afwijzing van een verzoek moet wel worden gemotiveerd. Zie uitvoeringsregels onderzoek op verzoek.

Voorbereiding van het onderzoek
Soms wordt eerst een afzonderlijke verkenning uitgevoerd. Voor iedere onderzoek wordt een  onderzoeksopzet gemaakt. De onderzochte dienst of organisatie worden met die opzet geïnformeerd over het onderzoek en over wat van hen wordt verwacht bij de uitvoering van het onderzoek.

Uitvoering van het onderzoek
Op basis van de onderzoeksopzet en de afspraken die met de onderzochte dienst of organisatie zijn gemaakt, worden gegevens verzameld via bijvoorbeeld dossier- en documentenonderzoek, interviews en enquêtes. Indien er voldoende informatie is verzameld om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, wordt de nota van bevindingen opgesteld.

Ambtelijk wederhoor
De rekenkamer zendt de nota van bevindingen aan de verantwoordelijke ambtenaren met het verzoek om eventuele feitelijke onjuistheden te melden. Dit commentaar wordt verwerkt. De betrokken ambtenaren worden geïnformeerd over de wijze waarop dat gebeurd is en het onderzoeksrapport wordt afgemaakt.

Bestuurlijke reactie
Op basis van het onderzoeksrapport wordt een bestuurlijk rapport gemaakt met de samenvatting van de bevindingen en de conclusies. In het bestuurlijk rapport is ook een analyse opgenomen met de aanbevelingen. Het onderzoeksrapport en het bestuurlijk rapport worden aan de betrokken bestuurders gestuurd met het verzoek hierop te reageren. Deze bestuurlijke reactie alsmede een nawoord van de rekenkamer worden integraal in het bestuurlijk rapport opgenomen.

Publicatie en nazorg
De rekenkamer maakt het eindrapport openbaar, eventueel vergezeld van een persbericht of -presentatie. Met de verschillende gemeenteraden en deelraden zijn afspraken gemaakt over de wijze van behandeling. De rekenkamer beoordeelt enige tijd na publicatie of de toezeggingen van de betrokken bestuurders daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Over dit vervolgonderzoek rapporteert de rekenkamer afzonderlijk.