Klachtenregeling

De rekenkamer hecht groot belang aan een zorgvuldige werkwijze. Als u echter niet tevreden bent over ons handelen, dan kunt u hierover een klacht indienen.

De klachtenregeling van de Rekenkamer Metropool Amsterdam is als volgt:

 • U kunt uw klacht telefonisch (020 – 3036300), schriftelijk (Postbus 202, 1000 AE Amsterdam) of per email (info@rekenkamer-amsterdam.nl) bij ons indienen.
 • Uit uw klacht moet duidelijk blijken waar u over wilt klagen.
 • Uw klacht dient vergezeld te gaan van uw naam, adres en telefoonnummer.
 • Indien u uw klacht schriftelijk indient, dan dient u deze te voorzien van een dagtekening en uw handtekening.
 • U ontvangt een schriftelijk antwoord van ons.
 • Wij handelen uw klacht binnen zes weken af.

Enkele voorbeelden:

 • U bent van tevoren niet door de rekenkamer op de hoogte gesteld van het feit dat de organisatie c.q het organisatie-onderdeel waarvoor u (in)direct verantwoordelijk bent, onderwerp zal zijn van een rekenkameronderzoek.
 • U bent belanghebbende in een rekenkameronderzoek en u heeft tevergeefs verzocht om een schriftelijk exemplaar van de onderzoeksopzet.
 • U bent in het kader van een rekenkameronderzoek geïnterviewd en u bent niet in de gelegenheid gesteld om te reageren op het interviewverslag of de nota van bevindingen.

Uw klacht wordt niet behandeld:

 • Indien uw klacht anoniem is.
 • Indien uw klacht reeds is afgehandeld.
 • Indien uw klacht betrekking heeft op gedrag van meer dan één jaar oud.
 • Er al een bezwaar- of beroepsprocedure loopt in relatie tot uw klacht.
 • Het belang van de klager niet zwaar genoeg is of de aard van het gedrag niet voldoende aanleiding geeft tot verdere behandeling ervan.

Indien u niet tevreden bent met de behandeling of afhandeling van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de nationale ombudsman. Telefoonnummer 0800 – 33 55 555, via de website of per post via: Nationale ombudsman Antwoordnummer 10870 2501 WB Den Haag