Wachten op opvang

Laatste update: 14 december 2017

Over het onderzoek
In Wachten op opvang onderzochten we drie opvangketens: maatschappelijke opvang, opvang van dak- en thuisloze jongeren en beschermd wonen. In Amsterdam hebben in 2016 ten minste 1.612 daklozen zich gemeld bij de gemeente om toegang te krijgen tot maatschappelijke opvang. Voor beschermd wonen meldden hulpverleners 1.246 cliënten aan. Niet iedereen die zich meldt krijgt ook toegang tot opvang. En als is besloten dat cliënten recht hebben op opvang, moeten zij in de praktijk vaak wachten op een plaats in een voorziening. We onderzochten in hoeverre het gemeentebestuur een adequate toegang realiseerde tot de opvang voor (dreigend) dak- en thuislozen. En in hoeverre dit bestuur in voldoende mate de belemmeringen wegnam om uit de opvangketen in-, door- en uit te stromen.

Status en conclusies
Op 23 juni 2017 publiceerden we de onderzoeksopzet. Uiteindelijk maakten we het onderzoek openbaar in december 2017. We concluderen dat het college van B en W zich inspant om maatschappelijke opvang en beschermd wonen te bieden. Maar het is voor daklozen en mensen met psychiatrische problematiek niet makkelijk om in Amsterdam een passende opvangplaats te krijgen. Het college heeft geen zicht op de effectiviteit van de ondersteuning. En door het vele wachten en de tekortschietende ondersteuning wordt de zorg nodeloos duur. Bovendien kunnen mensen hun situatie niet verbeteren. Voor meer informatie en onze aanbevelingen, lees het eindrapport.

Tijdlijn

6 september 2018

Bespreking raadscommissie

24 mei 2018

G4-brieven Maatschappelijke opvang

24 januari 2018

Kennisname in raadsvergadering

18 januari 2018

Bespreking commissie CIE

14 december 2017

Onderzoek