Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Wachten op opvang

Laatste update: 6 september 2018

Over het onderzoek
Voor het onderzoek Wachten op opvang onderzocht de rekenkamer drie opvangketens: maatschappelijke opvang, opvang van dak- en thuisloze jongeren en beschermd wonen. We onderzochten in hoeverre het gemeentebestuur een adequate toegang realiseerde tot de opvang voor (dreigend) dak- en thuislozen en in hoeverre dit bestuur in voldoende mate de belemmeringen wegnam om uit de opvangketen in-, door- en uit te stromen. Zie de onderzoeksopzet.

Status en conclusies
Het onderzoek is gepubliceerd in december 2017. We concluderen dat het college van B en W zich inspant om maatschappelijke opvang en beschermd wonen te bieden. Toch is het voor daklozen en mensen met een psychiatrische problematiek niet eenvoudig om in Amsterdam een opvangplaats te krijgen die past bij hun situatie. Het college heeft geen zicht op de effectiviteit van de ondersteuning en door het vele wachten en de tekortschietende ondersteuning wordt de zorg nodeloos duur en kunnen mensen hun situatie niet verbeteren. Voor meer informatie en onze aanbevelingen, lees het eindrapport.

Tijdlijn

6 september 2018

Bespreking raadscommissie

24 januari 2018

Kennisname in raadsvergadering

18 januari 2018

Bespreking commissie CIE

14 december 2017

Onderzoek