5 aandachtspunten bij financiën Amsterdam

21 april 2022

In het voorjaar van 2021 heeft de gemeenteraad gevraagd om informatieve notities waarin politieke keuzes en dilemma’s worden uitgewerkt. Eind maart 2022 heeft de gemeenteraad deze notities ontvangen, waaronder een uitgebreide notitie over de gemeentelijke financiën: de Nota Begrotingsruimte 2022 – 2026. In deze nota wordt een beeld geschetst van de staat van de gemeentelijke financiën en worden diverse lastige vraagstukken aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wij geven bij deze notitie vijf aandachtspunten mee aan de raad. Deze aandachtspunten gaan in op (1) het vraagstuk van de hoogte van de gemeentelijke schuld, (2) het effect van het (niet) wegwerken van achterstallig onderhoud, (3) de wenselijke hoogte van de Algemene reserve, (4) een afwegingskader voor het inzetten van de gemeentelijke reserves en (5) de visie op de financiële positie. Bij elk van deze punten adviseren wij de gemeenteraad om zich nader te laten informeren door het college.

Onze brief is hier te lezen