Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Visitatiecommissie Waterketen

Met het bestuursakkoord Water 2011 is landelijk overeengekomen dat in de keten van drinkwaterproductie, riolering en rioolwaterzuivering tot en met 2020 structureel € 450 miljoen zal worden bespaard in de betekenis van “minder meer”. Een visitatiecommissie onderzocht de voortgang van de uitvoering van het bestuursakkoord. Eén van de projectleiders van de RMA had zitting in deze commissie. Om de doelen uit het bestuursakkoord te realiseren zijn er in het land van onderop circa 50 regio’s gevormd waarbij gemeenten, waterschappen en in een enkel geval ook drinkwater­bedrijven samenwerken.

De besparings­maat­regelen mogen niet ten koste gaan van kwaliteit. Daarnaast moet ook de toenemende kwetsbaarheid van de sector, onder meer vanwege de vergrijzing, worden verminderdDe gemeente Amsterdam en Zaanstad vallen ieder in een andere regio. Eén van de projectleiders van de rekenkamer is gevraagd om in de landelijke Visitatiecommissie Waterketen zitting te nemen om zijn expertise met betrekking tot financiën en bestuurlijke aansturing in te brengen. De commissie had tot taak de voortgang van de samenwerking, de planvorming en de uitvoering van de plannen in beeld te brengen en zo nodig regio’s te stimuleren meer voortvarend te werk te gaan. In december 2014 heeft de commissie haar werkzaamheden afgerond door middel van het overhandigen van het eindrapport aan de minister van Infrastructuur en Milieu. De hoofdconclusie van de commissie was dat gelet op de ambities en de plannen, de watersector als geheel de besparingsdoelstelling net niet zal halen.