Visitatiecommissie Waterketen

Een van onze projectleiders is gevraagd om deel te nemen aan de landelijke visitatiecommissie Waterketen. In deze commissie is het bestuursakkoord Water 2011 besproken.

Met het bestuursakkoord Water 2011 is landelijk overeengekomen dat in de keten van drinkwaterproductie, riolering en rioolwaterzuivering tot en met 2020 structureel € 450 miljoen zal worden bespaard in de betekenis van “minder meer”. Een van onze projectleiders is gevraagd om in de landelijke visitatiecommissie Waterketen zitting te nemen om zijn expertise met betrekking tot financiën en bestuurlijke aansturing in te brengen. De commissie onderzocht de voortgang van de uitvoering van het bestuursakkoord, en richtte zich op voortgang van de samenwerking, de planvorming en de uitvoering van de plannen.

Om de doelen uit het bestuursakkoord te realiseren, zijn er in het land van onderop ongeveer 50 regio’s gevormd waarbij gemeenten, waterschappen en enkele drinkwater­bedrijven samenwerken. De besparings­maat­regelen mogen niet ten koste gaan van kwaliteit. Daarnaast moet ook de toenemende kwetsbaarheid van de sector, onder meer vanwege de vergrijzing, worden verminderd. De gemeenten Amsterdam en Zaanstad vallen ieder in een andere regio.

In december 2014 heeft de commissie haar werkzaamheden afgerond met het overhandigen van het eindrapport aan de minister van Infrastructuur en Milieu. De hoofdconclusie van de commissie was dat, gelet op de ambities en de plannen, de watersector als geheel de besparingsdoelstelling net niet zal halen.

Lees het eindrapport hier.