Benchmark jaarstukken 2006: de jaarrekeningen vergeleken

Laatste update: 25 september 2007

De kwaliteit van de jaarrekeningen van de stadsdelen verschilt op belangrijke onderdelen. Dit stadsdeelvergelijkende rapport is gebaseerd op afzonderlijke rapporten over de kwaliteit van de jaarrekening 2006 van de stadsdelen die de rekenkamer in het voorjaar 2007 heeft uitgebracht. Het betreft de volgende stadsdelen: De Baarsjes, Bos en Lommer, Amsterdam-Centrum, Geuzenveld- Slotermeer, Oud-West, Slotervaart, Westerpark, Zeeburg, ZuiderAmstel en Zuidoost.

Resultaat en eigen vermogen
De berekening van het jaarresultaat en de verwerking hiervan in het eigen vermogen is gemiddeld over 10 stadsdelen als ‘voldoende’ te kwalificeren. De kwaliteit van de jaarrekeningen van Oud-West en Zeeburg is op dit punt ‘goed’ te noemen, terwijl Bos & Lommer onder het gemiddelde scoort.
In de jaarrekeningen van de 10 stadsdelen is de informatie over het eigen vermogen gemiddeld als ‘voldoende’ te kwalificeren. Deze informatie is in de jaarrekeningen van ZuiderAmstel en Zuidoost ‘goed’. Stadsdeel Centrum heeft overigens het hoogste eigen vermogen in 2006 (€ 51,4 miljoen), terwijl het eigen vermogen in Oud-West slechts € 8,6 miljoen bedraagt. Beide stadsdelen leggen, tezamen met Westerpark en Bos en Lommer, dit eigen vermogen voor het grootste deel (meer dan driekwart) vast in bestemmingsreseves.

Weerstandsvermogen
De informatie over het weerstandsvermogen – de mate waarin financiële risico’s kunnen worden opgevangen – is gemiddeld genomen ‘matig’. Bos en Lommer en ZuiderAmstel slagen er het beste in om informatie te verstrekken over financiële risico’s en over de mogelijkheden om financiële risico’s op te vangen. Dit betreft bijvoorbeeld de beschikbare ‘stille’ reserves (boekwinsten bij verkoop eigendommen) en onbenutte belastingcapaciteit. De Baarsjes en Slotervaart scoren op dit punt onvoldoende. Opvallend is dat stadsdeel Oud-West geheel geen financiële risico’s onderkend.

Aanbevelingen
Met het uitbrengen van de rapporten over de kwaliteit van de jaarrekening per stadsdeel in het voorjaar 2007 heeft de rekenkamer reeds aanbevelingen voor verbetering gedaan. Met deze rapportage krijgen de stadsdeelraden goed zicht op de kwaliteit van de jaarrekening in onderling verband en kan geleerd worden van ‘best practices’.