Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Informatiewaarde van de begroting

Laatste update: 6 februari 2013

Jaarlijks legt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad een begroting voor. Hierin zijn de voorstellen  opgenomen over hoe de beschikbare financiële middelen worden verdeeld over de gemeentelijke taken en welke doelen er zijn. Of de gemeente verandering nastreeft of niet, is echter niet altijd helder vermeld. Ook is het vaak vaag hoeveel geld aan de verschillende activiteiten mag worden besteed. De gemeentelijke begroting is de laatste drie jaren wel leesbaarder geworden.  

Achtergrondinformatie
De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en bepaalt via de begroting hoeveel geld er aan de gemeentelijke taken mag worden besteed. De begroting wordt opgesteld door het ambtelijk apparaat onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. In 2010 heeft de voltallige raad een motie aangenomen waarin het college werd verzocht een beter leesbare begroting te maken. Dat heeft er toe geleid dat de begroting sinds 2012 bondiger is opgezet. De rekenkamer is in dit onderzoek nagegaan of de nieuwe opzet van de begroting niet ten koste is gegaan van de informatiewaarde van de begroting. Hiertoe heeft de rekenkamer de begrotingen voor de jaren 2011, 2012 en 2013 onderzocht.

De hoofdconclusie is dat de compactere begroting niet ten koste is gegaan van de informatiewaarde van de begroting. De kwaliteit van de informatie is zelfs verbeterd. Er zijn echter ook nog steeds zaken niet in orde. De formulering van de doelstellingen kan beter en de vermelde streefwaarden zijn vaak slordig uitgewerkt. Het is meestal onduidelijk welke bijdragen de activiteiten leveren aan de gemeentelijke doelen en hoeveel budget daarvoor beschikbaar is. Voor de gemeenteraad is het daarom moeilijk om achteraf te beoordelen of het college zijn werk wel goed heeft gedaan.

De rekenkamer adviseert het college om de instructies voor het ambtelijk apparaat aan te scherpen, zodat de kwaliteit van de begroting wordt vergroot. De gemeenteraad is geadviseerd om mee te denken over hoe de begroting nog bruikbaarder kan worden gemaakt. Hiervoor zijn concrete aandachtspunten geformuleerd, zoals methoden om de leesbaarheid te vergroten en meer zicht te krijgen op de flexibiliteit en de aard van de kostenbudgetten.

Het college heeft terughoudend gereageerd op de aanbevelingen van de rekenkamer. Pas bij de begroting 2015 wil ze de meeste aanbevelingen doorvoeren. Het college geeft aan dat ze op dit moment prioriteit wil geven aan het uitvoeren van de grote bezuinigingstaakstelling. De rekenkamer kan zich die prioriteit voorstellen, maar ziet daarbij geen tegenstelling met het verder verbeteren van de begroting.