Meetbaarheid jaarverslag 2007, gemeente Zaandam

Laatste update: 13 mei 2008

In dit rapport zijn de bevindingen van de rekenkamer opgenomen van haar quick scan naar de kwaliteit van de informatievoorziening in de jaarstukken 2007 van de gemeente Zaanstad. De quick scan richtte zich met name op de verantwoording over de bereikte resultaten in 2007. Omdat de verantwoording logisch dient aan te sluiten op de vooraf geformuleerde doelstellingen in de programmabegroting, is eerst de programmabegroting 2007 van de gemeente beoordeeld. Met dit onderzoek wil de rekenkamer de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad versterken. Het college van B&W legt met de jaarstukken 2007 verantwoording af over onder meer de doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Om vast te stellen of de jaarstukken 2007 op dit punt adequaat is, heeft de rekenkamer de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Zijn de doelstellingen en activiteiten in de programmabegroting 2007 consistent en meetbaar geformuleerd? Biedt de programmabegroting 2007 een voldoende basis om achteraf meetbaar te verantwoorden?
  2. Geeft het college van B&W in de jaarstukken 2007 inzicht in de realisatie van de doelstellingen en de daarvoor uitgevoerde activiteiten? Worden de verschillen ten opzichte van de programmabegroting adequaat toegelicht (artikel 25.2 van het BBV)?
  3. Zijn de doelstellingen in de jaarstukken 2007 voorzien van kwantitatieve gegevens over de bereikte resultaten? Zijn deze gegevens in de jaarstukken verifieerbaar en betrouwbaar?

In deze quick scan heeft de rekenkamer deze drie onderzoeksvragen beantwoord voor twee programma’s uit de jaarstukken 2007. Het gaat om de programma’s ‘Milieu’ en ‘Openbare orde, Veiligheid en Handhaving’.