Onderwijshuisvesting in Zeeburg

Laatste update: 7 november 2007

In stadsdeel Zeeburg zijn de uitgaven voor onderwijshuisvesting 30% hoger dan in andere stadsdelen en 60% hoger dan in vergelijkbare groeigemeenten. De hoge kosten worden enerzijds veroorzaakt doordat 20% van de lokalen leeg staat. Anderzijds is 32% van de lokalen in tijdelijke scholen gehuisvest, waaraan het stadsdeel relatief veel (40% van de kosten) dient bij te dragen. Stadsdeel Zeeburg heeft vooralsnog geen goede grip op de uitgaven voor onderwijshuisvesting. Oorzaken hiervoor zijn het tekort schieten van de financiële beheersing en onvoldoende planmatig handelen van het stadsdeel.

Effectiviteit
De rekenkamer constateert dat het aanbod van lokalen in Zeeburg 32% groter is dan de vraag, wat in 2007 leidt tot een leegstand van 20% van de 257 lokalen. Een deel van het te grote aanbod is nodig om het groeiende aantal leerlingen op IJburg op te kunnen vangen. In het Oostelijk Havengebied en in de Indische Buurt is echter sprake van, onnodige, leegstand van 33 lokalen. Het overaanbod zal op basis van de leerlingenprognoses zeker tot in 2010 voortduren. Daarnaast zijn er in het Oostelijk Havengebied veel tijdelijke, en daarmee dure, scholen waarvan de kwaliteit achterblijft bij nieuwe vaste scholen. Het overaanbod en het grote aantal tijdelijke lokalen is het resultaat van onvoldoende planmatig handelen. Het stadsdeel heeft te weinig geanticipeerd op mogelijke scenario’s voor de groei van het stadsdeel.

Financiële beheersing en informatievoorziening
De stadsdeelraad van Zeeburg is recent een aantal keer geconfronteerd met onverwacht hoge uitgaven voor onderwijshuisvesting: € 0,7 miljoen overschrijding op een totale begroting van € 5,6 miljoen over de jaren 2005 en 2006. De hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat het stadsdeel niet optimaal plant en beheert. Zo was er onvoldoende deskundigheid aanwezig binnen de ambtelijke organisatie. Mede daardoor is ook de financiële administratie nog niet op orde. Hierdoor ontbreekt eenduidige en betrouwbare informatie over de feitelijke uitgaven voor onderwijshuisvesting. Bij gebrek aan goede informatie intern is ook de stadsdeelraad niet goed geïnformeerd over de uitgaven tot nu toe en de te verwachten uitgaven in de komende jaren.

Aanbevelingen rekenkamer
Stadsdeel Zeeburg is bezig verbeteringen door te voeren. Aanvullend daarop doet de rekenkamer het stadsdeel zes aanbevelingen om de kosten voor onderwijshuisvesting beter te beheersen en de stadsdeelraad daar beter over te informeren.