Programmabegroting 2008 beoordeeld

Laatste update: 19 oktober 2007

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum heeft een inzichtelijke en meetbare begroting 2008 opgesteld. Op onderdelen zijn nog wel verbeteringen mogelijk. Niet alle ambities uit het programakkoord zijn in de begroting 2008 opgenomen. In circa 35% van de gevallen ontbreken nog meetsystemen of zijn deze nog in ontwikkeling. Een aantal doelstellingen is onvoldoende scherp gedefinieerd om achteraf vast te stellen of deze zijn bereikt.

Effecten, resultaten en meetsystemen
Het stadsdeel heeft voor alle 14 programma’s in de begroting 2008 aangegeven welke maatschappelijke effecten het stadsdeel nastreeft. Voor het merendeel (89%) van deze maatschappelijke effecten vermeldt het stadsdeel wat zij daarvoor concreet gaat doen (‘resultaat-indicatoren’). Voor 35% van de maatschappelijke effecten die het stadsdeel nastreeft, kan nog niet gemeten worden of deze zijn bereikt, omdat de meetsystemen ontbreken of nog in ontwikkeling zijn. Bij een aantal doelstellingen zijn begrippen, zoals bijvoorbeeld ‘ouderen’ en ‘slechte staat van onderhoud’, onvoldoende helder gedefinieerd. Hierdoor kan achteraf meningsverschil ontstaan of doelstellingen zijn bereikt.

‘Meetbaarheid’ en nulmetingen
De rekenkamer onderzocht in het bijzonder de 3 belangrijkste eisen van meetbaarheid (consistentie, en het specifiek en meetbaar zijn van doelstellingen en indicatoren) en de kwaliteit van de nulmetingen van twee programma’s: ‘Bouwen, Wonen en Stedelijke ontwikkeling’ en ‘Onderwijs en Jeugd’. Voor een beperkt aantal ambities is deze meetbaarheid nog onvoldoende, bijvoorbeeld ‘Gebiedsgericht aanpak’, ‘Prioriteit voor Wallen, Leidsebuurt en Oostelijke binnenstad’ en ‘meer aandacht voor de brede school’. Verder constateert de rekenkamer dat een aantal ambities uit het Programakkoord 2006-2010 die het dagelijks bestuur nog niet meetbaar heeft uitgewerkt in het Meetbaar Programakkoord 2006-2010, ook in de begroting 2008 nog niet meetbaar zijn gemaakt (onder andere ambities voor stedelijke ontwikkeling: strategisch aankoopbeleid, overdragen grote culturele instellingen aan centrale stad).

De rekenkamer heeft een aantal aanbevelingen gedaan om de meetbaarheid en de kwaliteit van de nulmetingen te verbeteren en de begroting verder te laten aansluiten op het Meetbaar Programakkoord 2006-2010.